หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English


เข้าสู่ระบบ

Username : 
รหัสผ่าน : 
 
รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash

 

  • แนวข้อสอบที่ทีมงานได้โพสต์อยู่ในเว็บบอร์ด จำนวน 5,000 ข้อ เป็นแนวทางที่เรามุ่งเน้นสำหรับการฝึกทักษะโดยไม่ใช้การจำคำตอบ จึงไม่มีข้อเฉลยแสดงไว้
  • ข้อสอบครูที่มีอยู่ในระบบของเรา ที่ผ่านการคัดเลือกมานั้นอาจเป็นข้อสอบเก่า แต่เป็นข้อสอบจริง จึงสามารถช่วยเรื่องการฝึกทักษะได้อย่างดีเยี่ยม
  • รหัสเข้าสอบ 100  และขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำข้อสอบค่ะ

ติดต่อ บทความทั้งหมด


แชร์ด่วน! เปิดสอบตำรวจ 2557 จำนวน 5,000 อัตรา รับสมัครสอบตำรวจ ปี 57 - วันที่ 3-13 มิ.ย.2557 นี้


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 20/04/2014   เข้าชม 2119 ครั้ง
หลายๆ ท่านคงติดตามข่าว การเปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2557 ใช่ไหมครับ วันนี้ครูวันดีได้ติดตามข่าวมาฝาก โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยปฏิทิน เปิดสอบตำรวจ 57 แล้ว ครั้งนี้เป็นการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ชั้นประทวนคือ ยศ ส.ต.ต ถึง ดาบ ต.ร. เพื่อปรับให้เป็น สัญญาบัตร สัญญาบัตร คือ ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป) เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็น ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรจำนวนที่เปิดรับสมัค

สอศ.เรียกบรรจุ (รอบ4) ครูผู้ช่วย 262 อัตรา - รายงานตัว 21 เมษายน 2557


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 20/04/2014   เข้าชม 1238 ครั้ง
สอศ.เรียกบรรจุ (รอบ4) ครูผู้ช่วย 262 อัตรา - รายงานตัว 21 เมษายน 2557ขอบคุณข้อมูลจาก สอศ.การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบ4)กำหนดการรายงานตัววันที่้ 21 เมษายน 2557ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาข้อมูลการติดต่อสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300โทรศัพท์ 0-2281-555

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ 15 อัตรา - รับสมัคร 10-28 เมษายน 2557


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 20/04/2014   เข้าชม 951 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ 15 อัตรา - รับสมัคร 10-28 เมษายน 2557ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.พ.ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงประกาศรับสมัครฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ตำแหน่งที่เปิดสอบ1) กลุ่มงานเทคนิค ชื่อตำแหน่ง พนักงานเทคนิค (ด้านโยธา)............... จำนวน 1 อัตร

ข้อสอบ ภาษาไทย-คณิต ป.6.ปี2552 ตอนที่ 1


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 1717 ครั้ง
๑. ข?อใดเป?นส?วนของ ?คํานํา? ในการเขยนเร ี ียงความ ๑. ?ทุ?งบัวตอง? ทุ?งดอกไมส?ีเหลืองสดอันละลานตานับร?อยนับพนดอกช ั ูช?อไสว รับลมหนาวอย?างเริงร?า ท?ามกลางขนเขาอ ุ ันสลับซับซ?อน ๒. ความงามของธรรมชาติ ความงามของประเพณี วถิีชีวิต และความงาม ของน้ําใจผู?คน กําลังรอให?ท?านได?มาสัมผัส....ที่น ?ี่ แม?ฮ?องสอน? ๓. ?แม?ฮ?องสอน? ดินแดนแห?งสายหมอกและขุนเขา ท?ามกลางธรรมชาติอนั อุดมสมบรณู ? ป?าไม?ใบเขียว น้ําใส

ข้อสอบ ภาษาไทย-คณิต ป.6. ปี2552 ตอนที่ 2


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 801 ครั้ง
1. มีผู?โดยสารเครื่องบินระหว?างประเทศ สองร?อยเจดส็ ิบล?านเก?าหมื่นสี่พันหนึ่งร?อยหกสิบห?าคน จํานวนผู?โดยสารเขียนเป?นตัวเลขได?อย?างไร 1. 207,094,165 2. 217,904,165 3. 270,904,165 4. 270,094,165 2. มีลูกอมรสนม 5 เม็ด รสส?ม 7 เม็ด รสสตรอเบอรี่ 4 เม็ด และรสมะนาว 3 เม็ดถ?าสุ?มหยิบลกอมคร ู ั้งละ 6 เม็ด จะมีโอกาสหยบลิ ูกอมชนิดใดได?เหมือนกัน ทั้ง 6 เม็ด1. รสนม 2. รสส?ม 3. รสมะนาว4. รสสตรอเบอรี่3. ค?าประมา

ข้อสอบ ม.3 ปี 2551 วิทยาศาสตร์ สังคม


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 1089 ครั้ง
1. ส่วนประกอบใดของเซลล์ที่พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์1. นิวเคลียส 2. ผนงเซลล ั ์3. คลอโรฟลลิ ์ 4. คลอโรพลาสต์2. ถากล้ าวว ่ า่ ?แมลงชางป้ กใสด ี ดกู นเพล ิ ยชน ้ี ดติ าง่ ๆ ได? ้ แมลงชางป้ กใสและเพล ี ย้ีมความส ี มพั นธั ก์ นอย ั างไร ่1. ทั้งสองชนิดได้ประโยชน์ร่วมกัน2. ทั้งสองชนิดต้องพึ่งพากันและกัน3. ชนดหน ิ งได ่ึ ประโยชน ้ ์อกชน ี ดหน ิ งเส่ึ ยประโยชน ี ์4. ชนดหน ิ งได ่ึ ประโยชน ้ ์อกชน ี ด

ข้อสอบ ม.3 ปี 2551 ภาษาไทย


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 2631 ครั้ง
๑. พทธศาสนาจะสอนให ุ ขย้ นศั กษาหาความร ึ ู้แตไม่ สอนให ่ เช้ อในส ่ื งท่ิ ได่ี ร้มาท ู้ นทั ีจนกวาจะได ่ ทดลองหร ้ อพื สิจน์ ู นค่ีอหล ื กสำค ั ญของว ั ทยาศาสตร์ ิ แตเราม ่ กจะไม ั ค่ อย่เชอตนเอง ่ื เพราะเชอก่ื นวั าม่ ผีวู้เศษท ิ เขาร ่ี ดู้กวี าเรา ่ ดงนั นเราจ ้ั งมึ กจะเช ั อเขา ่ืโดยไมร่ ตู้ววั าจะถ ่ กหลอก ูจากข้อความนี้สรุปความได้อย่างไร๑. ไมม่ ใครร ี ดู้ไปกว ี าต่ วเราเอง ั๒. เราควรจะใช้ว

ข้อสอบ ม.3 ปี 2551 คณิต อังกฤษ


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 863 ครั้ง
1. จํานวนใดไม?ใช?รากที่สองของ 841 1. 2 29 2. ? 2 29 3. 29 และ ?29 4. ( )2 29 และ ( ) ? 2 29 2. จงหาผลบวกของจํานวนเต็มทั้งหมดที่มีค?าอยู?ระหว?าง -7 กับ 15 และหารด?วย 3 ลงตัว ว?ามีค?าเท?าใด 1. 7 2. 15 3. 21 4. 36 3. ข?อใดต?อไปนี้ผิด 1. ห.ร.ม. ของ 8 และ 12 คือ 4 2. ค.ร.น. ของ 8 และ 12 คือ 24 3. ตัวประกอบร?วมของ 8 และ 12 คือ 1, 2 และ 4 4. ตัวหารร?วมของ 8 และ 12 คือ 2 และ 4 4. แสงเดินทางด?วยอัตราเร็ว ?

ข้อสอบ ม.3 ปี 2550 ภาษาอังกฤษ


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 1011 ครั้ง
Part One: Language Use and Usage (Items 1- 40) 1. Oral Expression Directions: Choose the best answer. 1.1 Conversation Conversation 1: Kitti, a Thai student in Australia, is looking for an apartment. Landlady: Hello, MC Apartment. 1 ? Kitti: Have you got a room for rent? Landlady: There?ll be one available at the end of this week. Kitti: Hmm, today is Thursday already. 2 ? Is it within walking dis

ข้อสอบ ม.3 ปี 2550 ภาษาไทย


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 2162 ครั้ง
๑. ข้อใดกล่าวถึงสัตว์ที่ต่างพวกกับข้ออื่น๑. แขกเต้าเคล้าคู่เคียง๒. หางไก่ว่ายแหวกว่าย๓. สัตวาน่าเอ็นดู๔. โนรีสีปานชาด๒. ขอใด ้ ไมใช่ ข่ อเท้ จจร ็ งลิ วน้ ๆ๑. การออกกำลงกายทำให ั เราหายใจออกซ ้ เจนเข ิ าไปได ้ เต้ มปอด ็๒. การหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเต็มปอดทำให้หัวใจแข็งแรง๓. การออกกำลังกายช่วยลดความเครียดทำให้สมองแจ่มใส๔. จิตใจที่แข็งแกร่งต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้น๓. ขอใด ้ ไม่ปรากฏในประกา
  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th