ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ข้อสอบ แนวข้อสอบ
หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English


หมวดหมู่


บทความล่าสุด

รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash


ข้อสอบครู อาจารย์


บทความทั้งหมด > ข้อสอบครู อาจารย์

ค้นพบ 500 ข้อมูล

แบบทดสอบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 1017 ครั้ง
1. ทฤษฏี X และ Y เป็นของใคร?A. ฟีดเลอร์B. แมคเกรเกอร์C. เอลตัน มาโยD. สกินเนอร์2. ทฤษฏีการเสริมแรง เป็นของใครA. ฟีดเลอร์B. แมคเกรเกอร์C. เอลตัน มาโยD. สกินเนอร์3. เอลตัน มาโย ได้กำหนดทฤษฎีใดไว้A. ทฤษฏีการจูงใจB. ทฤษฏีบุคลิกภาพC. ทฤษฏีหน้าต่างสี่บานD. ทฤษฏีวุฒิภาวะ4. ปรัชญาใด ที่เน้นเนื้อหาสาระและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของสังคมA. นิรันตรนิยมB. สารัตถนิยมC. พิพัฒนาการนิยมD. ป

รวมพลคนสอบผู้บริหาร


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 646 ครั้ง
2. ผอ. มอบเกียรติบัตรให้ครูที่สอนนักเรียนทำให้นักเรียนสอบโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ผอ.มีสมมรถนะตามข้อใดก วิสัยทัศน์ข การบริการที่ดีค การทำงานเป็นทีมง การมุ่งผลสัมฤทธิ์3.นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ สามารถสะท้อนถึงสมรรถนะใดของผู้บริหารสถานศึกษาได้ดีที่สุดก การมีวิสัยทัศน์ข การมุ่งผลสัมฤทธิ์ค การบริการที่ดีง การสื่อสารและการจูงใจ4.ข้อใดไม่เป็นวิสัยทัศน์ก T

ผู้อำนวยการโรงเรียน แนวข้อสอบภาค ก ชุดที่ 9


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 502 ครั้ง
1. (ภาค ก ปี 2550) การบริหารการเปลี่ยนแปลงเกิดจากสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องมี คือ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง แน่นอนว่าจะต้องเกิดการต่อต้านจากกลุ่มผู้ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงต้องสร้างเป้าหมายทางคุณธรรม สร้างศักยภาพและความเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น เพราะการบริหารการเปลี่ยนแปลงย่อมส่งอิทธิพลถึงองคาพยพต่างๆ ท่านคิดว่าการบริหารการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบในระดับตามข้อใดมากที่สุดA.

แนวข้อสอบ ผอ.ภาค ก ปี2552 ผอ.โรงเเรียน เฉลยข้อสอบผู้บริหาร ภาค ก ปี 2552 100 ข้อ


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 899 ครั้ง
1. การพัฒนาเข้มของครูบรรจุใหม่ใช้เวลากี่ปี ตอบ 2 ปี2. นักเรียนยากจน หมายถึง ตอบ ผู้ปกครองมีรายได้ปีละ ไม่เกิน 40,000 บาท3. ใบประกอบวิชาชีพมีอายุ ตอบ 5 ปี4. การประเมินภายนอกจาก สมศ. ภายในเวลา ตอบ 5 ปี5. อ.ก.ค.ศ. มีวาระ ตอบ 4 ปี6. การทำสัญญาจ้างพนักงานราชการครั้งละ ตอบ 4 ปี7. การเลือกตั้ง ก.ค.ศ. ที่หมดวาระต้องเลือกตั้ง ภายในเวลา ตอบ 60 วัน8. การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจ จะได้รับเงินวิทยฐานะ ตอบ 60

ข้อสอบผู้อำนวยการสถานศึกษ กฎหมายการศึกษา 100 ข้อพร้อมเฉลย


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 1171 ครั้ง
1.วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีผลใช้บังคับก 20 กุมภาพันธ์ข 21 กุมภาพันธ์ค 22 กุมภาพันธ์ง 23 กุมภาพันธ์2.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีกี่มาตราก 14 มาตราข 15 มาตราค 16 มาตราง 17 มาตรา3.ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 คือบุคคลตามข้อใดก

แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 14905 ครั้ง
1.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้วันใดก.1 กรกฏาคม 2546ข.6 กรกฏาคม 2546ค.7 กรกฏาคม 2546ง.8 กรกฏาคม 25462. การจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการจัดได้เป็น 3 ส่วนคือข้อใดก.ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษาข.ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาของรัฐระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลค.ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานง. ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 1 เรื่องวันครู


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 438 ครั้ง
1. คำขวัญวันครู ปี พ.ศ. 2553ก.กตัญญูกตเวที น้อมจิตวันทา บูชาคุณครูข. น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวทีค. บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที น้อมจิตวันทาง. บูชาคุณครู น้อมจิตวันทา กตัญญูกตเวที2. ผู้ชนะเลิศคำขวัญคือใครก. นายกันทา วงศ์จันทร์ทิพย์ ข. นายปฐมฤกษ์ มณีเนตรค. นายสำเริง กุจิรพันธ์ ง. นายวุฒิพงษ์ อินทิแสง3. ผู้ชนะเลิศคำขวัญอยู่จังหวัดใดก. กรุงเทพมหานคร ข. ปราจีนบุรีค. ลำพูน ง. อุบลราชธานี4. วันที่เป

ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา ชุดที่ 5 ศิลปินแห่งชาติปี 2552


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 455 ครั้ง
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคือก. นายธีระ สลักเพชรข. นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญค. นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูลง. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค2. บุคคลที่เป็นประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติคือก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการง. ปลัดกระทรวงวัฒนธนธรรม3. การคัดเลือกศิลปินที่ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติมี 3 สาขาข้อใดไม่ใช่ก. ภาพยนต์ข. ทัศนศิลป์ค. วรรณศิ

แบบทดสอบผู้บริหารโรงเรียน ภาค ข ฉบับที่ 40 ภาคเช้าและภาคบ่าย


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 06/03/2014   เข้าชม 453 ครั้ง
1. โทษทางวินัย 5 สถานข้อใดมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจากราชการ ก. ภาคทัณฑ์ ข. ตัดเงินเดือน ค. ปลดออก ง. ไล่ออก2. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย ก. ทำเป็นคำสั่งโดยแสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทำผิดวินัยในกรณีใด มาตราใด และมีเหตุผลใดในการกำหนดสถานโทษเช่นนั้น ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทุกตำแหน่ง ค. ผอ.เขตพื้นที่ วินิจฉัยชี้ขาดกรณีความขัดแย้งในการแต่งตั้งคณะก

แบบทดสอบผู้บริหารโรงเรียน ภาค ข ฉบับที่ 38 ภาคเช้าและภาคบ่าย


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 06/03/2014   เข้าชม 410 ครั้ง
1. อำนาจและหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ.ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ข. รายงานและเสนอแนะต่อรัฐมนตรี ค. ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐาน ง. พัฒนาระบบข้อมูลและจัดทำแผนการศึกษา2. ข้อใดคืออำนาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ก. พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารงานส่งเสริมการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ข. พิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างประจำ ค. ให้ความเห็นชอบการพ
หน้าที่

1

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | ค้นพบ 500 ข้อมูล
 
  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com รับซื้อ ขาย Rolex | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th