ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ข้อสอบ แนวข้อสอบ
หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English


หมวดหมู่


บทความล่าสุด

รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash


ข้อสอบ O-NET(โอเน็ต)


บทความทั้งหมด > ข้อสอบ O-NET(โอเน็ต)

ค้นพบ 14 ข้อมูล

ข้อสอบ ภาษาไทย-คณิต ป.6.ปี2552 ตอนที่ 1


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 1724 ครั้ง
๑. ข?อใดเป?นส?วนของ ?คํานํา? ในการเขยนเร ี ียงความ ๑. ?ทุ?งบัวตอง? ทุ?งดอกไมส?ีเหลืองสดอันละลานตานับร?อยนับพนดอกช ั ูช?อไสว รับลมหนาวอย?างเริงร?า ท?ามกลางขนเขาอ ุ ันสลับซับซ?อน ๒. ความงามของธรรมชาติ ความงามของประเพณี วถิีชีวิต และความงาม ของน้ําใจผู?คน กําลังรอให?ท?านได?มาสัมผัส....ที่น ?ี่ แม?ฮ?องสอน? ๓. ?แม?ฮ?องสอน? ดินแดนแห?งสายหมอกและขุนเขา ท?ามกลางธรรมชาติอนั อุดมสมบรณู ? ป?าไม?ใบเขียว น้ําใส

ข้อสอบ ภาษาไทย-คณิต ป.6. ปี2552 ตอนที่ 2


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 809 ครั้ง
1. มีผู?โดยสารเครื่องบินระหว?างประเทศ สองร?อยเจดส็ ิบล?านเก?าหมื่นสี่พันหนึ่งร?อยหกสิบห?าคน จํานวนผู?โดยสารเขียนเป?นตัวเลขได?อย?างไร 1. 207,094,165 2. 217,904,165 3. 270,904,165 4. 270,094,165 2. มีลูกอมรสนม 5 เม็ด รสส?ม 7 เม็ด รสสตรอเบอรี่ 4 เม็ด และรสมะนาว 3 เม็ดถ?าสุ?มหยิบลกอมคร ู ั้งละ 6 เม็ด จะมีโอกาสหยบลิ ูกอมชนิดใดได?เหมือนกัน ทั้ง 6 เม็ด1. รสนม 2. รสส?ม 3. รสมะนาว4. รสสตรอเบอรี่3. ค?าประมา

ข้อสอบ ม.3 ปี 2551 วิทยาศาสตร์ สังคม


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 1094 ครั้ง
1. ส่วนประกอบใดของเซลล์ที่พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์1. นิวเคลียส 2. ผนงเซลล ั ์3. คลอโรฟลลิ ์ 4. คลอโรพลาสต์2. ถากล้ าวว ่ า่ ?แมลงชางป้ กใสด ี ดกู นเพล ิ ยชน ้ี ดติ าง่ ๆ ได? ้ แมลงชางป้ กใสและเพล ี ย้ีมความส ี มพั นธั ก์ นอย ั างไร ่1. ทั้งสองชนิดได้ประโยชน์ร่วมกัน2. ทั้งสองชนิดต้องพึ่งพากันและกัน3. ชนดหน ิ งได ่ึ ประโยชน ้ ์อกชน ี ดหน ิ งเส่ึ ยประโยชน ี ์4. ชนดหน ิ งได ่ึ ประโยชน ้ ์อกชน ี ด

ข้อสอบ ม.3 ปี 2551 ภาษาไทย


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 2743 ครั้ง
๑. พทธศาสนาจะสอนให ุ ขย้ นศั กษาหาความร ึ ู้แตไม่ สอนให ่ เช้ อในส ่ื งท่ิ ได่ี ร้มาท ู้ นทั ีจนกวาจะได ่ ทดลองหร ้ อพื สิจน์ ู นค่ีอหล ื กสำค ั ญของว ั ทยาศาสตร์ ิ แตเราม ่ กจะไม ั ค่ อย่เชอตนเอง ่ื เพราะเชอก่ื นวั าม่ ผีวู้เศษท ิ เขาร ่ี ดู้กวี าเรา ่ ดงนั นเราจ ้ั งมึ กจะเช ั อเขา ่ืโดยไมร่ ตู้ววั าจะถ ่ กหลอก ูจากข้อความนี้สรุปความได้อย่างไร๑. ไมม่ ใครร ี ดู้ไปกว ี าต่ วเราเอง ั๒. เราควรจะใช้ว

ข้อสอบ ม.3 ปี 2551 คณิต อังกฤษ


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 874 ครั้ง
1. จํานวนใดไม?ใช?รากที่สองของ 841 1. 2 29 2. ? 2 29 3. 29 และ ?29 4. ( )2 29 และ ( ) ? 2 29 2. จงหาผลบวกของจํานวนเต็มทั้งหมดที่มีค?าอยู?ระหว?าง -7 กับ 15 และหารด?วย 3 ลงตัว ว?ามีค?าเท?าใด 1. 7 2. 15 3. 21 4. 36 3. ข?อใดต?อไปนี้ผิด 1. ห.ร.ม. ของ 8 และ 12 คือ 4 2. ค.ร.น. ของ 8 และ 12 คือ 24 3. ตัวประกอบร?วมของ 8 และ 12 คือ 1, 2 และ 4 4. ตัวหารร?วมของ 8 และ 12 คือ 2 และ 4 4. แสงเดินทางด?วยอัตราเร็ว ?

ข้อสอบ ม.3 ปี 2550 ภาษาอังกฤษ


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 1019 ครั้ง
Part One: Language Use and Usage (Items 1- 40) 1. Oral Expression Directions: Choose the best answer. 1.1 Conversation Conversation 1: Kitti, a Thai student in Australia, is looking for an apartment. Landlady: Hello, MC Apartment. 1 ? Kitti: Have you got a room for rent? Landlady: There?ll be one available at the end of this week. Kitti: Hmm, today is Thursday already. 2 ? Is it within walking dis

ข้อสอบ ม.3 ปี 2550 ภาษาไทย


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 2172 ครั้ง
๑. ข้อใดกล่าวถึงสัตว์ที่ต่างพวกกับข้ออื่น๑. แขกเต้าเคล้าคู่เคียง๒. หางไก่ว่ายแหวกว่าย๓. สัตวาน่าเอ็นดู๔. โนรีสีปานชาด๒. ขอใด ้ ไมใช่ ข่ อเท้ จจร ็ งลิ วน้ ๆ๑. การออกกำลงกายทำให ั เราหายใจออกซ ้ เจนเข ิ าไปได ้ เต้ มปอด ็๒. การหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเต็มปอดทำให้หัวใจแข็งแรง๓. การออกกำลังกายช่วยลดความเครียดทำให้สมองแจ่มใส๔. จิตใจที่แข็งแกร่งต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้น๓. ขอใด ้ ไม่ปรากฏในประกา

ข้อสอบ ป.6 ปี 2550 สุขศึกษา ศิลปะ


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 532 ครั้ง
1. ต่อมไร้ท่อใดหากถูกทำลายจะทำให้เสียชีวิตภายในระยะเวลาอันสั้น1. ตบอั อน่ มาม้2. ตอมใต ่ สมอง ้ รงไข ั ่3. ตอมหมวกไต ่ ตบอั อน่4. ตอมไทรอยด ่ ์ ตอมพาราไทรอยด2. อาการเยอห่ื มสมองอ ุ้ กเสบส ั วนมากเก ่ ดจากเช ิ อไวร ้ื สั ยกเวนข้ อใด ้1. โรคคางทูม 2. โรคปอดบวม3. โรคอสีกอุ ใสี 4. โรคหดเยอรม ั นั3. หนู ำหนวกเก ้ ดจากการต ิ ดเช ิ ออะไร ้ื1. เชอรา ้ื 2. เชื้อพยาธิ3. ติดเชื้อไวรัส 4. เชื้อแบคทีเรีย4. เมอ

แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 442 ครั้ง
คำชี้แจ้ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว๑. ข้อใดอ่านเลขรหัสไปรษณีย์ถูกต้อง ?รหัสไปรษณีย์ 10400?1) หนึ่ง-หมื่น-สี่-ร้อย2) หนึ่ง-หมื่น-สี่3) หนึ่ง-ศูนย์-สี่-ศูนย์-ศูนย์4) หนึ่ง-ศูนย์-สี่-ร้อย๒. การอ่านในข้อใดไม่ควรย่อความ1) การอ่านโฆษณา2) การเล่าประสบการณ์หน้าชั้น3) การอ่านขั้นตอนการทำขนม4) การอ่านสารคดี๓. ข้อใดแสดงถึงวัฒนธรรมไทยได้ชัดเจนที่สุด1) ภาษา2) มารยาท3) การแต่งกาย4) นาฏศิลป์ ดนตร

เฉลยข้อสอบ O-net ภาษาไทย ม.6 อย่างละเอียด


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 28544 ครั้ง
ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถาม ข้อ ๑ ? ๕ก. โบราณว่าเป็นข้าจอมกษัตริย์ข. ราชสวัสดิ์ต้องเพียรเรียนรักษาค. ท่านกำหนดจดไว้ในตำราง. มีมาแต่โบราณช้านานครัน๑. ข้อใดมีเสียงสระประสม ๑. ข้อ ก ๒. ข้อ ข ๓. ข้อ ค ๔. ข้อ งเฉลย. ข้อ ข. สระประสมตามหลักภาษาศาสตร์ มี 3 เสียง คือ เอีย เอือ อัว ข้อ ข. มีคำว่า ?เพียร เรียน?๒. ข้อใดมีคำที่ออกเสียงอักษรควบ ๑. ข้อ ก ๒. ข้อ ข ๓. ข้อ ค ๔. ข้อ งเฉลย ข้อ ๔ อักษรควบ คือ คำที่อ
หน้าที่

1

  2 | ค้นพบ 14 ข้อมูล
 
  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com รับซื้อ ขาย Rolex | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th