หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English


หมวดหมู่


บทความล่าสุด

รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash


บทความทั้งหมด


ค้นพบ 532 ข้อมูล

แชร์ด่วน! เปิดสอบตำรวจ 2557 จำนวน 5,000 อัตรา รับสมัครสอบตำรวจ ปี 57 - วันที่ 3-13 มิ.ย.2557 นี้


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 20/04/2014   เข้าชม 2119 ครั้ง
หลายๆ ท่านคงติดตามข่าว การเปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2557 ใช่ไหมครับ วันนี้ครูวันดีได้ติดตามข่าวมาฝาก โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยปฏิทิน เปิดสอบตำรวจ 57 แล้ว ครั้งนี้เป็นการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ชั้นประทวนคือ ยศ ส.ต.ต ถึง ดาบ ต.ร. เพื่อปรับให้เป็น สัญญาบัตร สัญญาบัตร คือ ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป) เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็น ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรจำนวนที่เปิดรับสมัค

สอศ.เรียกบรรจุ (รอบ4) ครูผู้ช่วย 262 อัตรา - รายงานตัว 21 เมษายน 2557


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 20/04/2014   เข้าชม 1238 ครั้ง
สอศ.เรียกบรรจุ (รอบ4) ครูผู้ช่วย 262 อัตรา - รายงานตัว 21 เมษายน 2557ขอบคุณข้อมูลจาก สอศ.การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบ4)กำหนดการรายงานตัววันที่้ 21 เมษายน 2557ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาข้อมูลการติดต่อสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300โทรศัพท์ 0-2281-555

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ 15 อัตรา - รับสมัคร 10-28 เมษายน 2557


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 20/04/2014   เข้าชม 951 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ 15 อัตรา - รับสมัคร 10-28 เมษายน 2557ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.พ.ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงประกาศรับสมัครฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ตำแหน่งที่เปิดสอบ1) กลุ่มงานเทคนิค ชื่อตำแหน่ง พนักงานเทคนิค (ด้านโยธา)............... จำนวน 1 อัตร

ข้อสอบ ภาษาไทย-คณิต ป.6.ปี2552 ตอนที่ 1


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 1717 ครั้ง
๑. ข?อใดเป?นส?วนของ ?คํานํา? ในการเขยนเร ี ียงความ ๑. ?ทุ?งบัวตอง? ทุ?งดอกไมส?ีเหลืองสดอันละลานตานับร?อยนับพนดอกช ั ูช?อไสว รับลมหนาวอย?างเริงร?า ท?ามกลางขนเขาอ ุ ันสลับซับซ?อน ๒. ความงามของธรรมชาติ ความงามของประเพณี วถิีชีวิต และความงาม ของน้ําใจผู?คน กําลังรอให?ท?านได?มาสัมผัส....ที่น ?ี่ แม?ฮ?องสอน? ๓. ?แม?ฮ?องสอน? ดินแดนแห?งสายหมอกและขุนเขา ท?ามกลางธรรมชาติอนั อุดมสมบรณู ? ป?าไม?ใบเขียว น้ําใส

ข้อสอบ ภาษาไทย-คณิต ป.6. ปี2552 ตอนที่ 2


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 801 ครั้ง
1. มีผู?โดยสารเครื่องบินระหว?างประเทศ สองร?อยเจดส็ ิบล?านเก?าหมื่นสี่พันหนึ่งร?อยหกสิบห?าคน จํานวนผู?โดยสารเขียนเป?นตัวเลขได?อย?างไร 1. 207,094,165 2. 217,904,165 3. 270,904,165 4. 270,094,165 2. มีลูกอมรสนม 5 เม็ด รสส?ม 7 เม็ด รสสตรอเบอรี่ 4 เม็ด และรสมะนาว 3 เม็ดถ?าสุ?มหยิบลกอมคร ู ั้งละ 6 เม็ด จะมีโอกาสหยบลิ ูกอมชนิดใดได?เหมือนกัน ทั้ง 6 เม็ด1. รสนม 2. รสส?ม 3. รสมะนาว4. รสสตรอเบอรี่3. ค?าประมา

ข้อสอบ ม.3 ปี 2551 วิทยาศาสตร์ สังคม


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 1089 ครั้ง
1. ส่วนประกอบใดของเซลล์ที่พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์1. นิวเคลียส 2. ผนงเซลล ั ์3. คลอโรฟลลิ ์ 4. คลอโรพลาสต์2. ถากล้ าวว ่ า่ ?แมลงชางป้ กใสด ี ดกู นเพล ิ ยชน ้ี ดติ าง่ ๆ ได? ้ แมลงชางป้ กใสและเพล ี ย้ีมความส ี มพั นธั ก์ นอย ั างไร ่1. ทั้งสองชนิดได้ประโยชน์ร่วมกัน2. ทั้งสองชนิดต้องพึ่งพากันและกัน3. ชนดหน ิ งได ่ึ ประโยชน ้ ์อกชน ี ดหน ิ งเส่ึ ยประโยชน ี ์4. ชนดหน ิ งได ่ึ ประโยชน ้ ์อกชน ี ด

ข้อสอบ ม.3 ปี 2551 ภาษาไทย


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 2631 ครั้ง
๑. พทธศาสนาจะสอนให ุ ขย้ นศั กษาหาความร ึ ู้แตไม่ สอนให ่ เช้ อในส ่ื งท่ิ ได่ี ร้มาท ู้ นทั ีจนกวาจะได ่ ทดลองหร ้ อพื สิจน์ ู นค่ีอหล ื กสำค ั ญของว ั ทยาศาสตร์ ิ แตเราม ่ กจะไม ั ค่ อย่เชอตนเอง ่ื เพราะเชอก่ื นวั าม่ ผีวู้เศษท ิ เขาร ่ี ดู้กวี าเรา ่ ดงนั นเราจ ้ั งมึ กจะเช ั อเขา ่ืโดยไมร่ ตู้ววั าจะถ ่ กหลอก ูจากข้อความนี้สรุปความได้อย่างไร๑. ไมม่ ใครร ี ดู้ไปกว ี าต่ วเราเอง ั๒. เราควรจะใช้ว

ข้อสอบ ม.3 ปี 2551 คณิต อังกฤษ


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 863 ครั้ง
1. จํานวนใดไม?ใช?รากที่สองของ 841 1. 2 29 2. ? 2 29 3. 29 และ ?29 4. ( )2 29 และ ( ) ? 2 29 2. จงหาผลบวกของจํานวนเต็มทั้งหมดที่มีค?าอยู?ระหว?าง -7 กับ 15 และหารด?วย 3 ลงตัว ว?ามีค?าเท?าใด 1. 7 2. 15 3. 21 4. 36 3. ข?อใดต?อไปนี้ผิด 1. ห.ร.ม. ของ 8 และ 12 คือ 4 2. ค.ร.น. ของ 8 และ 12 คือ 24 3. ตัวประกอบร?วมของ 8 และ 12 คือ 1, 2 และ 4 4. ตัวหารร?วมของ 8 และ 12 คือ 2 และ 4 4. แสงเดินทางด?วยอัตราเร็ว ?

ข้อสอบ ม.3 ปี 2550 ภาษาอังกฤษ


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 1011 ครั้ง
Part One: Language Use and Usage (Items 1- 40) 1. Oral Expression Directions: Choose the best answer. 1.1 Conversation Conversation 1: Kitti, a Thai student in Australia, is looking for an apartment. Landlady: Hello, MC Apartment. 1 ? Kitti: Have you got a room for rent? Landlady: There?ll be one available at the end of this week. Kitti: Hmm, today is Thursday already. 2 ? Is it within walking dis

ข้อสอบ ม.3 ปี 2550 ภาษาไทย


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 07/03/2014   เข้าชม 2162 ครั้ง
๑. ข้อใดกล่าวถึงสัตว์ที่ต่างพวกกับข้ออื่น๑. แขกเต้าเคล้าคู่เคียง๒. หางไก่ว่ายแหวกว่าย๓. สัตวาน่าเอ็นดู๔. โนรีสีปานชาด๒. ขอใด ้ ไมใช่ ข่ อเท้ จจร ็ งลิ วน้ ๆ๑. การออกกำลงกายทำให ั เราหายใจออกซ ้ เจนเข ิ าไปได ้ เต้ มปอด ็๒. การหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเต็มปอดทำให้หัวใจแข็งแรง๓. การออกกำลังกายช่วยลดความเครียดทำให้สมองแจ่มใส๔. จิตใจที่แข็งแกร่งต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้น๓. ขอใด ้ ไม่ปรากฏในประกา
หน้าที่

1

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | ค้นพบ 532 ข้อมูล
 
  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th