ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ข้อสอบ แนวข้อสอบ
หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English


หมวดหมู่


บทความล่าสุด

รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash


ข้อสอบครู อาจารย์


บทความทั้งหมด > ข้อสอบครู อาจารย์

ค้นพบ 500 ข้อมูล

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย...ความรอบรู้...1.4.1)กฎหมายว่าด้วยการศึกษาชาติ


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 10/02/2014   เข้าชม 201 ครั้ง
แนวข้อสอบจากครูนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2555ความรอบรู้ การคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูผู้ช่วย 2555 (50 คะแนน)1.4.1)กฎหมายว่าด้วยการศึกษาชาติ44.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 2550 ตามมาตราใด? ก.มาตรา 40 ข.มาตรา 49 ค.มาตรา 80 ง.มาตรา 49 และมาตรา 8045.ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของการจัด กศ.ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542? ก.เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีสุขภาพกายและสุขภา

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย...ความรอบรู้...1.4)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 10/02/2014   เข้าชม 217 ครั้ง
แนวข้อสอบจากครูนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2555ความรอบรู้ การคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูผู้ช่วย 2555 (50 คะแนน)1.4)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 255036.ข้อใดเป็นประธานวุฒิสภา? ก.นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ ข.พลเอก ธีรเดช มีเพียร ค.นายนิคม ไวยรัชพานิช ง.นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์37.หัวใจของกฎหมายรัฐธรรมนูญปี 2550 หมายถึงหมวดใด? ก.หมวดที่ 3 ว่าด้วยเรื่องสิทธิ์เสรีภาพของปวงชนชาวไทย ข.หมวด

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย...ความรอบรู้...1.3)วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียม


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 10/02/2014   เข้าชม 375 ครั้ง
แนวข้อสอบจากครูนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2555ความรอบรู้ การคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูผู้ช่วย 2555 (50 คะแนน)1.3)วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณี32.ประเพณีประจำจังหวัดใดกล่าวผิด? ก.ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ : เพชรบูรณ์ ข.ประเพณีชักพระ : นครศรีธรรมราช ค.ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง : นครพนม ง.ประเพณีการเล่นผีตาโขน : เลย33.สิ่งที่ดีงามที่ยึดถือปฎิบัติสืบทอดกันมา เป็นความหมายของค่าใด? ก.

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย...ความรอบรู้...1.2)นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 10/02/2014   เข้าชม 433 ครั้ง
แนวข้อสอบจากครูนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2555ความรอบรู้ การคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูผู้ช่วย 2555 (50 คะแนน)1.2)นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา24.นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา อยู่ในนโยบายด้านใด? ก.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ข.ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ค.ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา ง.ด้านสังคมและความมั่นคงของการเมือง25.ท่านคิดว่า เป้าหมายการจัดการศึกษาของประเทศไทยข้อใดเหมาะสมท

.แนวข้อสอบครูผู้ช่วย...ความรอบรู้...1.1)สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 10/02/2014   เข้าชม 299 ครั้ง
แนวข้อสอบจากครูนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2555ความรอบรู้ การคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูผู้ช่วย 2555 (50 คะแนน)1.1)สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน1.คณะกรรมการนโยบายการเงิน : กนง.คาดการณ์เศรษฐกิจในปี 2556 จากเติบโตตามข้อใด? ก.เหลือ 4 % ข.เหลือ 4.5 % ค.เหลือ 5 % ง.เหลือ 5.5 %2.ปัจจุบัน(ก.ค.55)ประเทศไทยมีหนี้สาธารณะตามข้อใด? ก.4.00 ล้านล้านบาท ข.4.90 ล้านล้านบาท ค.5.0

แนวข้อสอบ...ภาค ข...ตอนที่2


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 10/02/2014   เข้าชม 191 ครั้ง
แนวข้อสอบจากครูนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2554ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(100 คะแนน )31.แบบ ปพ.ตามข้อใดที่สถานศึกษาสามารถจัดทำใช้ขึ้นเองได้? ก.ปพ.4 ข.ปพ.3 ค.ปพ.2 ง.ปพ.132.การสอบในข้อใดที่เป็นประโยชน์ในการปรับการเรียนเปลี่ยน การสอน? ก.สอบก่อนเรียน ข.สอนไปสอบไป ค.สอบระหว่างเรียน ง.สอบหลังเรียน33.PORT FOLIO ตรงกับข้อใด? ก.แฟ้มสะสมงาน ข.การประเมินตา

แนวข้อสอบ...ภาค ข...ตอนที่1


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 10/02/2014   เข้าชม 254 ครั้ง
แนวข้อสอบจากครูนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2554ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(100 คะแนน )1.ถ้าการศึกษาเปรียบเสมือนรถยนต์ หลักสูตรการศึกษา เปรียบเสมือนข้อใด? ก.กันชน ข.ล้อรถยนต์ ค.พวงมาลัย ง.พนักงานขับรถยนต์2.การศึกษา มีความหมายตรงกับข้อใด? ก.การค้นหา ข.การพัฒนา ค.การเรียนรู้ ง.การรอบรู้3.บิดาแห่งการศึกษาไทย ตรงกับข้อใด? ก.รัชกาลที่ 1 ข.รั

แนวข้อสอบ...ภาค ก...ตอนที่4


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 10/02/2014   เข้าชม 296 ครั้ง
แนวข้อสอบจากครูนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2554ภาค ก. ความรอบรู้ทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ (100 คะแนน)?ความรอบรู้ทั่วไป ( 50 คะแนน)91.สถานศึกษาจะดำเนินการลงโทษ นักเรียนโดยพักการเรียนต้อง ผ่านความเห็นชอบตามข้อใด ? ก.ผู้ปกครองนักเรียน ข.คณะกรรมการสถานศึกษา ค.ผู้อำนวยการโรงเรียน ง.ผอ.สพท.92.การเปิด ? ปิด สถานศึกษาข้อใดกล่าวผิด ? ก.วันเริ่มต้นปีการศึกษา ค

แนวข้อสอบ...ภาค ก...ตอนที่3


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 10/02/2014   เข้าชม 287 ครั้ง
แนวข้อสอบจากครูนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2554ภาค ก. ความรอบรู้ทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ (100 คะแนน)?ความรอบรู้ทั่วไป ( 50 คะแนน)61.คกก.ตามข้อใดที่มีหน้าที่ ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการ จัดงานวันครู? ก.กพท. ข.ก.ต.ป.น. ค.อ.ก.ค.ศ.เขต พท.กศ. ง.คกก.คุรุสภาเขต พท.กศ.62.เด็ก ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546 ตรงกับข้อใด? ก.อายุ 18 ปี ข.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ค.

แนวข้อสอบ...ภาค ก...ตอนที่2


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 10/02/2014   เข้าชม 251 ครั้ง
แนวข้อสอบจากครูนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2554ภาค ก. ความรอบรู้ทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ (100 คะแนน)?ความรอบรู้ทั่วไป ( 50 คะแนน)31.การกำหนดให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา อยู่ในเขต พท.กศ.ใด ให้เป็นไปตามประกาศตามข้อใด? ก.ตามที่ รมต.ประกาศโดยคำแนะนำของ กพฐ. ข.ตามที่ รมต.ประกาศโดยคำแนะนำของ สกศ.. ค.ตามที่ รมต.ประกาศโดยความเห็นชอบของ กพฐ. ง.ตามที่ รมต.ประกาศโดยค
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

49

  50 | ค้นพบ 500 ข้อมูล
 
  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com รับซื้อ ขาย Rolex | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th