ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ข้อสอบ แนวข้อสอบ
หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English


หมวดหมู่


บทความล่าสุด

รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash


ข้อสอบครู อาจารย์


บทความทั้งหมด > ข้อสอบครู อาจารย์

ค้นพบ 500 ข้อมูล

หลักธรรมะที่สำคัญ


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 11/02/2014   เข้าชม 183 ครั้ง
1. ในหลักธรรมที่ทำให้งานสำเร็จหรืออิทธิบาท 4 ประกอบด้วยหลักธรรมข้อใดทุกข์,สมุทัย,นิโรธ,มรรคฉันทะ,วิริยะ,จิตตะ,วิมังสาเมตตา ,กรุณา ,มุทิตา, อุเบกขาทาน,ปิยวาจา,อัตถจริยา,สมานัตตา2. ราชสังคหวัตถุ 4 ประกอบด้วยหลักธรรมใดทาน,ปิยวาจา,อัตถจริยา, สมานัตตาเมตตา ,กรุณา,มุทิตา,อุเบกขาฉันทะ,วิริยะ,จิตตะ,วิมังสาสัสสเมธะ,ปุรสเมธะ, สัมมาปาสะ,วาธไปยะ3. ในหลักความลำเอียง 4 ประการ "โมหาคติ" หมายถึงความลำเอียงเพราะเห

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 11/02/2014   เข้าชม 137 ครั้ง
1. ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีเลขาธิการกี่คน1 คน2 คน3 คน5 คน2. การประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้งอมีกรรมการการเลือกตั้งมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนกรรมการเลือกตั้งเท่าที่มีอยู่3 ใน 5กึ่งหนึ่ง4 ใน 53 ใน 43. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องมีอายุไม่เกินกี่ปีบริบูรณ์70 ปีบริบูรณ์65 ปีบริบูรณ์60 ปีบริบูรณ์55 ปีบริบูรณ์4. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดำรงต

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 11/02/2014   เข้าชม 199 ครั้ง
1. บุคคลใดต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนข้าราชการตำรวจพนักงานองค์การของรัฐผู้มีกายพิการเดินไม่ได้ถูกทุกข้อ2. กรณีบัตรหายถูกทำลายหรือชำรุด ผู้ถือบัตรต้องขอมีบัตรใหม่ภายในกี่วัน30 วันนับตั้งแต่วันที่บัตรหาย ถูกทำลายหรือชำรุด60 วัน นับตั้งแต่วันที่บัตรหาย ถูกทำลายหรือชำรุด90 วัน นับตั้งแต่วันที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์120 วัน นับตั้งแต่วันที่บัตรหาย ถูกทำลายหรือชำรุด3. การขอออกบ

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 11/02/2014   เข้าชม 242 ครั้ง
1. เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายออกภายในกี่วัน นับแต่วันที่ย้ายออก24 ชั่วโมง7 วัน14 วัน15 วัน2. ผู้ใดไม่ยอมให้นายทะเบียนเข้าในบ้านเพื่อสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร ต้องระวางโทษอย่างไรจำคุก 1 เดือน ปรับ 2000 บาทปรับไม่เกิน 1000 บาทปรับไม่เกิน 5000 บาทจำคุก 1 เดือน3. ข้อใดมิใช่นายทะเบียนผู้รับแจ้งตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534นายทะเบียนท้องถิ่นนายทะเบียนอำเภอผู

พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 11/02/2014   เข้าชม 182 ครั้ง
1. ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ราชทินนามเป็นชื่อสกุล จะมีพยัญชนะในชื่อสกุลได้ไม่เกินกี่พยัญชนะ10 พยัญชนะ11 พยัญชนะ12 พยัญชนะ13 พยัญชนะ2. หญิงหม้ายซึ่งสามีตาย จะต้องใช้ชื่อสกุลของผู้ใดชื่อสกุลเดิมของตนเองชื่อสกุลของสามีถูกทั้งข้อ 1 และ 2ไม่มีข้อถูก3. ในกรณีที่จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลนั้นการอนุญาตตามมาตราพระราชบัญญัติชื่อสกุล พ.ศ.2505 จะมีผลสมบูรณ์เมื่อใดเมื่อนายทะเบียนท้องที่อนุญาตเมื่อนายทะเบียนกลางอนุญาตเมื่อ

ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2538


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 11/02/2014   เข้าชม 402 ครั้ง
1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์การสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร ต้องทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์เมื่อจัดทำทะเบียนบ้านสำหรับสำนักทะเบียนโดยระบบคอมพิวเตอร์ให้จัดเก็บระเบียนบ้านฉบับเดิมไว้เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงการแก้ไขปรับปรุงรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร ให้ใช้วิธีขีดฆ่าข้อความรายการเดิมแล้วเขียนใหม่ด้วยหมึกสีดำ พร้อมลงลายมือชื่อนายทะเบียนกำกับไว

ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 11/02/2014   เข้าชม 629 ครั้ง
1. เมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งการตายของคนที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือไม่ทราบภูมิลำเนา ต้องปฎิบัติอย่างไรเรียกกำนัน มาสอบถามเพื่อออกมรณบัตรไม่รับแจ้ง โดยแนะนำให้ไปแจ้งยังสำนักทะเบียนกลางออกใบมรณบัตรให้และส่งมรณบัตรส่วนที่ 2 ไปยังสำนักทะเบียนกลางรับแจ้ง โดยไม่ต้องออกใบมรณบัตร2. บ้านที่ปลูกสร้างในสาธารณะ หรือโดยบุกรุกป่าสงวน จะต้องกำหนดบ้านเลขที่หรือไม่ไม่ต้องกำหนดบ้านเลขที่

พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 11/02/2014   เข้าชม 557 ครั้ง
1. การจดทะเบียนสมรสกรณีที่ผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อกำนันท้องที่ซึ่งในคำร้องตังกล่าวต้องมีลายมีชื่อของผู้ร้องและพยาน ซึ่งพยานหนึ่งคนนั้น จักต้องเป็นบุคคลใดต่อไปนี้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตั้งแต่ชั้นผู้ใหญ่บ้านขึ้นไปตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตำรวจตรีขึ้นไปทนายความถูกทุกข้อ2. ข้ดใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมเป

งานทะเบียนทั่วไปและงานทะเบียนครอบครัว


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 11/02/2014   เข้าชม 188 ครั้ง
1. การจดทะเบียนสมรสตามที่กำหนดไว้ในกฏกระทรวงมีกี่วิธี5 วีธี6 วิธี7 วิธี8 วิธี2. การตั้งมูลนิธิจะต้องมีมูลค่าทรัพย์สินเป็นกองทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่าเท่าใด200000 บาท500000 บาทเงินสดไม่น้อยกว่า 250000 บาท และรวมทรัพย์สินเป็นกองทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 500000 บาทข้อ 2 และ 3 ถุก3. งานทะเบียนประเภทใดที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครองทะเบียนพินัยกรรมทะเบียนศาลเจ้าทะเบียนเกาะไม่มีตัวเลือกใดถูกต้อง4. ม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 11/02/2014   เข้าชม 188 ครั้ง
1. การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งรัญมนตรีเจ้าสังกัดอธิบดีผู้บังคับบัญชาปลัดกระทรวงอธิบดีผู้บังคับบัญชาเมื่อได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง2. บุคคลใดต่อไปนี้ไม่อาจที่จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ก.พ. ได้กรรมการพรรคการเมืองข้าราชการการเมืองเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองถูกทุกข้อ3. การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45

  46 47 48 49 50 | ค้นพบ 500 ข้อมูล
 
  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com รับซื้อ ขาย Rolex | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th