ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ข้อสอบ แนวข้อสอบ
หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English


หมวดหมู่


บทความล่าสุด

รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash


ข้อสอบครู อาจารย์


บทความทั้งหมด > ข้อสอบครู อาจารย์

ค้นพบ 500 ข้อมูล

พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 11/02/2014   เข้าชม 1378 ครั้ง
1. การชำระภาษีให้ถือว่ามีการชำระแล้วเมื่อใดพนักงานเก็บภาษีไลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินวันที่ส่งทางไปรษณีย์วันชำระผ่านธนาคารถูกทุกข้อ2. ผู้รับประเมินยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ภายในเดือนใดมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายน3. ผู้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษีของเมืองพัทยาคือรัฐมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายกเมืองพัทยาปลัดเม

พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 11/02/2014   เข้าชม 614 ครั้ง
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่จะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือนใดเมษายนมีนาคมตุลาคมธันวาคม2. นายจิตมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่จำนวนเงิน500บาทแต่นายจิตเจตนาแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องถามว่านายจิตจะต้องเสียเงินเพิ่มจำนวนเท่าใด50บาท100บาท500บาท1,000บาท3. การชำระภาษีบำรุงท้องที่ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อใดมีการจ่ายเงินแล้วเมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าพนักงานเมื่อมีการประเมินราคาทีดิน

ระเบียบฯการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 11/02/2014   เข้าชม 171 ครั้ง
1. สัญยาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือมีมูลค่าตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปต้องส่งสำเนาให้ส่วนราชการใดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคสรรพากรจังหวัดถูกทุกข้อ2. การเช่าอสังหาริมทรัพย์จากรัฐวิสาหิจจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละเท่าใดของค่าเช่าทั้งสัญญา102030503. การตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมโดยตรวจสอบกับแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาหห์เป็นหน

ระเบียบฯ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 11/02/2014   เข้าชม 216 ครั้ง
1. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการนำไปใช้ในกิจกรรมใดสาธารณูปโภคเงินเดือนสิ่งก่อสร้างถูกทุกข้อ2. ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วให้ปิดไว้ ณ ที่ใดที่ว่าการผู้ใหญ่บ้านที่ว่าการตำบลที่ว่าการ อบต.ที่ว่าการอำเภอ3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยนี้ออกโดยอาศัยอำนาจในมาตราใดของพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537มาตรา3มาตรา5มาตรา10มาตรา124. สำเนาใดที่ อบต.ต้อส่วไปยังอำเภอเพื่อส่งไปยังจังหว

พรบ.การควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 11/02/2014   เข้าชม 692 ครั้ง
1. ข้อใดไม่ถือว่าเป็นอาคารที่กลับรถป้ายที่ตั้งห่างจากที่สาธารณะคานเรือทุกข้อ ถือว่าเป้นอาคาร2. อาคารสูงเกิน 3 ชั้น คิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง ตามพื้นที่ของตารางอาคารตารางเมตรละเท่าไร2 บาท4 บาท10 บาท20 บทา3. ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงภาพยนต์เมเจอร์ซีนีเพล็ก มีค่าธรรมเนียมฉบับละเท่าไร100 บาท200 บาท500 บาท1000 บาท4. รัฐมนตรีที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มีอำนาจในการออกกฏกระทร

พรบ.การผังเมือง พ.ศ. 2495


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 11/02/2014   เข้าชม 184 ครั้ง
1. ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการปฏิบัติอย่างไรทำการตกลงกับเจ้าของอสังริมทรัพย์เข้าครอบครองและวางเงินทดแทนตามกฎหมายต้องแจ้งเป็นหนังสือแสดงความจำนงที่จะเข้าครอบครองอย่างน้อย45วันถูกทุกข้อ2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการมีอำนาจเข้าไปในที่ดินและหรือย้ายอาคารนั้นโดยคิดค่าใช้จ่ายจากเจ้าของอาคารในกรณีใดเจ้าของอาคารไม่มีทุนทรัพย์ที่จะรื้อย้ายอาคารเจ้าของอาคารไม่อย

พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 11/02/2014   เข้าชม 430 ครั้ง
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนเท่าใดมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อดำเนินการให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้1ใน3กึ่งหนึ่ง2ใน33ใน42. ข้อบัญญัติท้องถิ่นคือกฏที่ออกโดยผู้บริหารท้องถิ่นข้อบังคับที่ออกโดยพนักงานท้องถิ่นกฎที่ออกโดยอำนาจนิติบัญญัติท้องถิ่นถูกทุกข้อ3. บุคคลที่มีชื่อเป็นผู้เข้าชื่อโดยมืได้ร่วมเข้าชื่อด้วยมีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านต่อประธานสภาท้องถิ่นภายในกี่วัน7วัน15

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 11/02/2014   เข้าชม 187 ครั้ง
1. เหตุผลในการประการศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยการจัดการศึกษาของรัฐให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนถูกทุกข้อ2. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่อะไรเสนอนโยบายแผนพัฒนามาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณากลั่นกลองกฎหมายและกฎกระทรวงเสนอแผนด้านศาสนาศ

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 11/02/2014   เข้าชม 469 ครั้ง
1. ข้อใดไม่ถูกต้องสำหรับคุณสมบัติเฉพาะของกรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งครูในคณะกรรมการคุรุสภาเป็นผู้ที่ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพไม่เคยถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาติเป็นผูมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า5ปีทุกข้อคือคุณสมบัติเฉพาะที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.25462. พระราชบัญญติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546มีผลบังคับใช้

พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียง เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 11/02/2014   เข้าชม 488 ครั้ง
1. ข้อใดกล่าวถูกต้องการลงคะแนนเสียงให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยตรงและลับบัตรลงคะแนนมีช่องที่"เห็นด้วย"และ"ไม่เห็นด้วย"การเปิดลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา 8.00-15.00น.ถูกทุกข้อ2. บัตรเสียคือบัตรปลอมบัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนบัตรที่ทราบว่าลงคะแนนในทางใดถูกทุกข้อ3. การแสดงตนต่อกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงจะต้องแสดงหลักฐานใดใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หนังสือเดินทางบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุถูกทุกข้อ4. ท้องถิ่นที่กำหนด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

42

  43 44 45 46 47 48 49 50 | ค้นพบ 500 ข้อมูล
 
  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com รับซื้อ ขาย Rolex | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th