ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ข้อสอบ แนวข้อสอบ
หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English


หมวดหมู่


บทความล่าสุด

รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash


ข้อสอบครู อาจารย์


บทความทั้งหมด > ข้อสอบครู อาจารย์

ค้นพบ 500 ข้อมูล

แบบทดสอบผู้บริหารโรงเรียน ภาค ข ฉบับที่ 18 เรื่อง ความรอบรู้ (ต่อ)


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 06/03/2014   เข้าชม 163 ครั้ง
1. ข้อใดคือกลยุทธ์ สพฐ.2552 ข้อที่ 5 ก. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน ข. เพิ่มอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับ ทั้งเด็กทั่วไป ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ลดอัตราการออกกลางคัน และพัฒนารูปแบบการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนที่อยู่นอกระบบสถานศึกษา ค. เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงาน

แบบทดสอบผู้บริหารโรงเรียน ภาค ข ฉบับที่ 17 เรื่อง ความรอบรู้


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 06/03/2014   เข้าชม 137 ครั้ง
1. กอ.รมน. ตรงกับข้อใด ก. คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ข. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ค. สำนักงานอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ง. ศูนย์ประสานงานอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน2. "คนดีมีฝีมือ" ศักยภาพของผู้บริหารระดับใด ตามหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ก. ระดับที่ 1 ข. ระดับที่ 2 ค. ระดับที่ 3 ง. ระดับที่ 43. "เป็นผู้จัดการที่ดี" ศักยภาพของผู้บริหารระดับใด ตามหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหา

แบบทดสอบผู้บริหารโรงเรียน ภาค ข ฉบับที่ 16 เรื่อง หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ (ต่อ


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 06/03/2014   เข้าชม 141 ครั้ง
1. "รังเกียจต่อการซื้อสิทธิ์ขายเสียง" ตรงกับข้อใด ก. Decency ข. Democracy ค. Drug ง. December2. "นโยบาย 5 รั้วป้องกัน" สอดคล้องกับนโยบาย 3 D ข้อใด ก. Decency ข. Democracy ค. Drug ง. December3. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ 5 รั้วป้องกัน ก. รั้วสังคม ข. รั้วครอบครัว ค. รั้วหมู่บ้าน ง. รั้วโรงเรียน4. ศอ.บ.ต. ตรงกับข้อใด ก. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข. สำนักงานอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค

แบบทดสอบผู้บริหารโรงเรียน ภาค ข ฉบับที่ 15 เรื่อง หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ (ต่


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 06/03/2014   เข้าชม 130 ครั้ง
1. นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อใด ก. 27 ธันวาคม 2551 ข. 29 ธันวาคม 2551 ค. 30 ธันวาคม 2551 ง. 2 พฤศจิกายน 25512. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ก. ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ข. พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ค. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ง. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์3. โครงการใดของรัฐบาลที่ช่วยลดภาระ

แบบทดสอบผู้บริหารโรงเรียน ภาค ข ฉบับที่ 14 เรื่อง หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 06/03/2014   เข้าชม 127 ครั้ง
1. การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษารอบสอง ได้มุ่งเน้นด้านใด ก. ด้านคุณภาพ ด้านโอกาส และด้านรักสามัคคี ข. ด้านคุณภาพ ด้านรักสามัคคี และด้านจิตสาธารณะ ค. ด้านคุณภาพ ด้านโอกาส และด้านการมีส่วนร่วม ง. ด้านคุณธรรม ด้านความรู้ และด้านมีความสุข2. ข้อใดไม่ใช่เนื้อหาสาระโครงการพัฒนาผู้บริหาร สถานศึกษาทั่วประเทศ ก. นโยบายและจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษารอบสอง ข. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ค. วิชาเลือกตามความถนัด ความ

แบบทดสอบผู้บริหารโรงเรียน ภาค ข ฉบับที่ 13 เรื่อง ความรอบรู้


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 06/03/2014   เข้าชม 168 ครั้ง
1. สควค. คือข้อใดก. สำนักงานส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข. โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค. สำนักงานส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ง. โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2. ประธานสภาการศึกษา คือใครก. นายองค์กร อมรศิรินันท์ข. ดร.ชินภัทร ภูมิรัตนค. ดร.ธงท

แบบทดสอบผู้บริหารโรงเรียน ภาค ข ฉบับที่ 12 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 06/03/2014   เข้าชม 171 ครั้ง
1. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ "การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ"ก. ปี 2553-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศข. วันที่ 2 เมษายนเป็นวันรักการอ่านค. คณะกรรมการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการอ่านเป็นรูปธรรมง. เกี่ยวข้องกับ การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ ทุกข้อ2. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สองมากที่สุดก. คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาข. ดึงดูดคนเก่งและมีใจรักมาเป็น

แบบทดสอบผู้บริหารโรงเรียน ภาค ข ฉบับที่ 11 เรื่อง ไทยเข้มแข็ง


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 06/03/2014   เข้าชม 147 ครั้ง
1. ข้อใดไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ "ไทยเข้มแข็ง" ก. โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ข. โครงการกระทรวงศึกษาธิการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ค. โครงการพอเพียง ง. โครงการห้องสมุด 3 ดี2 ข้อใดเกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนดี 3 ระดับ ก. โครงการดีระดับชาติ 2,500 โรงเรียน , ระดับอำเภอ 2,500 โรงเรียน,ระดับตำบล 5,000 โรงเรียน ข. โครงการดีระดับชาติ 500 โรงเรียน , ระดับอำเภอ 2,500 โรงเรียน,ระดับตำบล 7,000 โรงเรี

แบบทดสอบผู้บริหารโรงเรียน ภาค ข ฉบับที่ 10 เรื่อง พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 06/03/2014   เข้าชม 219 ครั้ง
1. ข้อใดคือความหมายของคำว่า "เด็ก" ตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ก. อายุต่ำกว่า 18 ปีข. อายุ 16 ปี สมรสแล้วค. อายุต่ำกว่า 20 ปีง. อายุต่ำกว่า 25 ปี2. เด็กกำพร้าหมายถึงก. เด็กที่บิดามารดาเสียชีวิตข. เด็กที่ไม่ปรากฏบิดา มารดา หรือไม่สามารถสืบหาบิดามารดาได้ค. เด็กที่อาศัยอยู่กับผู้อื่นซึ่งมิใช่ญาติง. ก และ ข ถูก3. สถานรับเลี้ยงเด็กหมายถึงก. สถานที่รับเลี้ยงเด็กและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ข. สถานที่รั

แบบทดสอบผู้บริหารโรงเรียน ภาค ข ฉบับที่ 9 เรื่อง พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 06/03/2014   เข้าชม 223 ครั้ง
1. ก.ค.ศ. ย่อมาจากคำว่าอะไรก. กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาค. กรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาง. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2. ก.ค.ศ. มีจำนวนเท่าใดก. 15 คนข. 17 คนค. 21 คนง. 28 คน3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ. มีจำนวนเท่าใดก. 3 คนข. 5 คนค. 7 คนง. 9 คน4. ผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. มีจำนวน
หน้าที่ 1 2 3

4

  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | ค้นพบ 500 ข้อมูล
 
  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com รับซื้อ ขาย Rolex | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th