ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ข้อสอบ แนวข้อสอบ
หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English


หมวดหมู่


บทความล่าสุด

รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash


ข้อสอบครู อาจารย์


บทความทั้งหมด > ข้อสอบครู อาจารย์

ค้นพบ 500 ข้อมูล

ข้อสอบครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.)


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 12/02/2014   เข้าชม 199 ครั้ง
พรบ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 เริ่มบังคับใช้เมื่อใดก. 3 มีนาคม 2551ข. 4 มีนาคม 2551ค. 5 มีนาคม 2551ง. 6 มีนาคม 2551พรบ. ฉบับนี้มีกี่มาตราก. 23ข. 24ค. 25ง. 26ข้อใดคือภาคีเครือข่ายก. บุคคลข. อปท.ค. สถาบันศาสนาง. ถูกทุกข้อคณะกรรมการ หมายความว่า.........ก. คณะกรรมการการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ข. คณะกรรมการส่งเสริมส

แนวข้อสอบครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.)


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 12/02/2014   เข้าชม 174 ครั้ง
1. พรบ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 เริ่มบังคับใช้เมื่อใดก. 3 มีนาคม 2551ข. 4 มีนาคม 2551ค. 5 มีนาคม 2551ง. 6 มีนาคม 25512. พรบ. ฉบับนี้มีกี่มาตราก. 23ข. 24ค. 25ง. 263. ข้อใดคือภาคีเครือข่ายก. บุคคลข. อปท.ค. สถาบันศาสนาง. ถูกทุกข้อ4. คณะกรรมการ หมายความว่า.........ก. คณะกรรมการการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ข. คณะกรรม

แนวข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน ทุกจังหวัด


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 12/02/2014   เข้าชม 376 ครั้ง
1. ข้อใดคือขั้นตอนลำดับแรกในการสร้างข้อสอบก. เลือกแบบของข้อสอบข. กำหนดจุดมุ่งหมายในการวัดค. วิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบง. เขียนร่างข้อสอบให้ครบทั้งฉบับ2. การวัดความสามารถในการวินิจฉัยและสรุปอย่างมีหบักเกณฑ์ จัดเป็นการวัดพฤติกรรมใดก. ความเข้าใจข. การนำไปใช้ค. การวิเคราะห์ง. การประเมินค่า3. การวัดพฤติกรรมที่แสดงถึงการระลึกถึงเรื่องราวข้อความที่เคยเรียนมาได้ จัดเป็นการวัดพฤติกรรมใดก. ความรู้ความเข้าใจข.

รอบรู้ ชุด 241 เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย ปี 2556


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 12/02/2014   เข้าชม 252 ครั้ง
1. บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม ม.32 ค (2) เป็นไปตามข้อใดA. 2 ประเภท 20 สายงานB. 3 ประเภท 20 สายงานC. 2 ประเภท 21 สายงานD. 3 ประเภท 21 สายงาน2. จากข้อ 1 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องA. ตำแหน่งวิชาการ 8 สายงาน ทั่วไป 12 สายงานB. สายงานปฏิบัติงานห้องสมุด คือตำแหน่งวิชาการC. สายงานปฏิบัติงานธุรการ คือตำแหน่งทั่วไปD. ผู้กำหนดมาตรฐานตำแหน่ง คือ ก.ค.ศ.3. ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยA. นายวีระ ไว

แนวข้อสอบครู


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 12/02/2014   เข้าชม 192 ครั้ง
ชุดที่ 621. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของนโยบายด้านการผลิตและพัฒนาครู อาจารย์บุคลากรทางการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระยะที่ 9 ศธ.ก. ครู บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างน้อย2ปีต่อครั้งข. มอบอำนาจให้สถานศึกษาทุกประเภทเป็นผู้สรรหาและบรรจุแต่งตั้งครูค. จัดสร้างศูนย์พัฒนาครูให้ได้มาตรฐานสากลอย่างน้อยภูมิภาคละ 1แห่งง. ผลิตครูผู้สอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน2. เป็นมาตรการทีส่งเสริมสนับสนุนให้นโยบายการเรียนรู

สรุปแนวข้อสอบครูชุดที่ 3


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 12/02/2014   เข้าชม 238 ครั้ง
151.ข้อบกพร่องของการสังเกต (เป็นเรื่องที่รู้ดี เรื่องที่ไม่รู้จะไม่ได้ผล -ลำเอียง - มองหรือแปลได้ไม่ตรง)2. การสัมภาษณ์???. (มีแบบฟอร์ม และแบบไม่มีแบบฟอร์ม)3. การตรวจงาน??? (ไม่จำเป็นต้องตรวจทุกชิ้น เน้น จุดแข็ง มาเสริมแรง)152. เทคนิคการถาม?- ถามให้ตรงประเด็น- ควรถามคำถามทั้งชั้น หยุดเล็กน้อย- ไม่ควรเรียกชื่อก่อนถาม- ควรถามนักเรียนให้ทั่วถึง- คำถามกระชับชัดเจน- มีช่วงเงียบเพื่อให้คิด153. หลักการเขี

สรุปแนวข้อสอบครูชุดที่ 3


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 12/02/2014   เข้าชม 200 ครั้ง
151.ข้อบกพร่องของการสังเกต (เป็นเรื่องที่รู้ดี เรื่องที่ไม่รู้จะไม่ได้ผล -ลำเอียง - มองหรือแปลได้ไม่ตรง)2. การสัมภาษณ์???. (มีแบบฟอร์ม และแบบไม่มีแบบฟอร์ม)3. การตรวจงาน??? (ไม่จำเป็นต้องตรวจทุกชิ้น เน้น จุดแข็ง มาเสริมแรง)152. เทคนิคการถาม?- ถามให้ตรงประเด็น- ควรถามคำถามทั้งชั้น หยุดเล็กน้อย- ไม่ควรเรียกชื่อก่อนถาม- ควรถามนักเรียนให้ทั่วถึง- คำถามกระชับชัดเจน- มีช่วงเงียบเพื่อให้คิด153. หลักการเขี

สรุปแนวข้อสอบ


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 12/02/2014   เข้าชม 190 ครั้ง
1. เทคโนโลยีทางการศึกษา?..(ขบวนการ วิธีการ ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)2. เทคโนโลยีทางการศึกษามี 3 ชนิด (1.วัสดุ 2. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 3. วิธีการ)3. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นวัสดุ ได้แก่ ชอล์ค ดินสอ แผนที่)4. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์?.(คอมพิวเตอร์ สไลด์ เครื่องฉายภาพยนตร์)5. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นวิธีการ ได้แก่?(การทดลอง การสาธิต บทเรียนโปรแกรม)6. MULT

แนวข้อสอบบรรจุครูผู่ชวย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 12/02/2014   เข้าชม 259 ครั้ง
คําชี้แจง:1. แบบทดสอบชุดนี้เป?นแบบทดสอบวัดความรู?วิชาเอกวิทยาศาสตร? ชุดที่ 1ข?อสอบมีทั้งหมด 40 ข?อ เป?นแบบเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก2. ให?เลือกคําตอบที่ถูกต?องที่สุดเพียงคําตอบเดียว โดยทําเครื่องหมายกากบาท(? ) ทับตัวอักษร ก ข ค หรือ ง ที่ถูกต?องลงในกระดาษคาตอบ ํ1.ข?อใดหมายถึงการปฏิสนธิของพืชก. ละอองเรณูไปตกบนยอดเกสรเพศเมียข. ละอองเรณูงอกหลอดเข?าไปตามก?านเกสรเพศเมียค. เซลล?สืบพันธุ?เพศผู?เข?าผสมกับเซลล

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (วิชาชีพครู ชุดที่ 2)


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 12/02/2014   เข้าชม 213 ครั้ง
1. ความดีงามของลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมที่กระทําจนเกิดความเคยชินก. คุณธรรมข. จริยธรรมค. ค?านิยมง. วัฒนธรรม2. คุณธรรมสําหรับครูที่เป?นการประพฤติหรือกระทําที่เป?นปกติวิสัยก. ศรัทธาข. ศีลค. จาคะง. วิริยะ3. ? กัลยาณธรรม 8 เป?นธรรมในการดําเนินชีวิตของครูที่มีความสุขความเจริญ? ธรรมะใดหมายถึงการรู?แจ?งชัดกวางไกลและล ? ึกซึ้งก. จาคะข. สติค. สมาธิง. ป?ญญา4. ธรรมที่เป?นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให?สะอาดสดใสคือข?
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33

  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | ค้นพบ 500 ข้อมูล
 
  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com รับซื้อ ขาย Rolex | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th