ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ข้อสอบ แนวข้อสอบ
หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English


หมวดหมู่


บทความล่าสุด

รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash


ข้อสอบครู อาจารย์


บทความทั้งหมด > ข้อสอบครู อาจารย์

ค้นพบ 500 ข้อมูล

ข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.ขอนแก่น 14 กันยายน 2556


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 22/02/2014   เข้าชม 170 ครั้ง
1. ให้เนื้อเรื่องมายาวมากเกือบหนึ่งหน้ากระดาษ (จำได้ประมาณนี้)การป้องกันไข้หวัดได้ดีคือการออกกำลังกายควบคู่กับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์บริษัทกรองทอง จะให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี โดยให้พนักงานมารับวัคซีนตามความสมัครใจ พยาบาลจะมาทำการฉีดวัคซีนในเวลาครึ่งวันของการทำงาน2. จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ดอกไม้ ดอกไม้จะบาน บริสุทธิ์กล้าหาญ จะบานในใจสีขาวหนุ่มสาวจะใฝ่ แน่วแน่แก้ไขจุดไฟศรัทธ

แนวข้อสอบครูธุรการ


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 22/02/2014   เข้าชม 233 ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรการในสถานศึกษาความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลสารสนเทศ1. อำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ในกฎหมายฉบับใด ก. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ข. พรบ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ง. ข้อ ก และ ข 2. ข้อใด คืออำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ก. จัดการศึกษา ข. บำรุงศาสนา ค. สืบสานศิลปวัฒนธรรม ง. ถูกทุกข้อ3. การจัดระเบียบกระทรวงศ

แนวข้อสอบ ครูธุรการ แจกแนวข้อสอบครูธุรการ


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 21/02/2014   เข้าชม 878 ครั้ง
คำสั่ง จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 มีบุคคลตามข้อใดเป็นรองประธานกรรมการ ?กวพ.อ.?ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีข. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค. ปลัดกระทรวงการคลังง. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ2. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคาบุคคลตามข้อใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำหลักฐานการเผยแ

แนวข้อสอบครูธุรการปี 2555


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 21/02/2014   เข้าชม 215 ครั้ง
1.สำนักนายกรัฐมนตรี เทียบได้กับส่วนราชการใดตอบ กระทวง2. ส่วนราชการใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่นตอบ อำเภอ3. องค์ประกอบคณะกรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กกศ.) มาจากที่ใดตอบ โดยตำแหน่ง โดยการแต่งตั้ง โดยการเลือกตั้ง4. ผู้บังคับบัญชาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือใครตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ5.ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง อกคศ.ตอบ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรท

แนวข้อสอบวิชาการศึกษา3 0ข้อพร้อมเฉลย


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 21/02/2014   เข้าชม 1678 ครั้ง
1. แผนการหรือโครงการที่จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็นการเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบและเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้และจุดหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกี่ยวข้องกับ ข้อใด ?ก. กำหนดการสอน ข. แผนการสอนค. บันทึกการอสน ง. วิธีสอน2. การจัดท าแผนการสอนก่อประโยชน์อย่างไร ?ก. ก่อให้เกิดการวางแผนและการเตรียมการล่วง

แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ปี 2554


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 12/02/2014   เข้าชม 283 ครั้ง
(เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร)1 กรุงเทพมหานคร เดิมเรียกกันว่า- "เมืองบางกอก"2 กรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นเขตการปกครอง- ปกครองพิเศษ3.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็น- ทบวงการเมือง มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น4.มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร มาจาก- การเลือกตั้ง5.มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการ กรุงเทพม

แนวข้อสอบวิชาชีพครูมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 12/02/2014   เข้าชม 1604 ครั้ง
1. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของการแนะแนว ( sobbunju.com )A. การแนะนำB. การช่วยเหลือ ให้สามารถช่วยตนเองได้C. กระบวนการทางการศึกษาที่ช่วยให้ บุคคลรู้จัก และเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมD. แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ2. การแนะแนวแบ่งเป็นกี่ประเภทA. 2B. 3C. 4D. 53. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการแนะแนวA. การแนะแนวการศึกษาB. การแนะแนวอาชีพC. การแนะแนวการปรับตัวและบุคลิกภาพD. การแนะแนวส่วนตัวและ

แนวข้อสอบวิชาชีพครู


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 12/02/2014   เข้าชม 1064 ครั้ง
1. พฤติกรรมที่เป็ นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด?ก.ไม่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ข.มีพ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญค.สิ่งแวดล้อมชักจูง ง.มีจริยธรรมตํ่าตอบ ง. มีจริยธรรมตํ่า2. คุณธรรมสําหรับครูคือข้อใด?ก. คุณงามความดีของคนที่เป็ นครู ข. มีพฤติกรรมที่ดีเป็ นที่ยอมรับของสังคมค. มีความเสียสละมีความยุติธรรม ง. ถูกทุกข้อตอบ ง. ถูกทุกข้อ3. จริยธรรม ตามพจนานุกรมราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงข้อใด?ก. ธรรมที

แนวข้อสอบวิชาชีพครู


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 12/02/2014   เข้าชม 380 ครั้ง
คำสั่ง จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดพียงข้อเดียว1. ?จรรยา? มีความหมายเช่นเดียวกับคำใด?ก. กริยา ข.จริยา ค. มรรยาท ง. ถูกทุกข้อตอบ ข.จริยา2. ?ความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ วิชาชีพถึงปฏิบัติ โดยบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร?หมายถึง?ก. จรรยาบรรณ ข. สัตยาบรรณค. มาตรฐานวิชาชีพ ง. จรรยาบรรณวิชาชีพครูตอบ ก. จรรยาบรรณ3. ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู?ก. แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบ

แนวข้อสอบบรรจุครู


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 12/02/2014   เข้าชม 304 ครั้ง
การสอบบรรจุเข้ารับราชการครู จริงอยู่ที่ว่าแค่สอบผ่าน 60% ก็สอบผ่านแล้ว แต่สอบผ่านจะได้บรรจุหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะคะ ฉะนั้นเวลาทำข้อสอบ ต้องคิดว่าต้องทำให้ได้บรรจุ ไม่ใช่ทำเพียงแค่ให้ผ่าน คนที่เขาสอบบรรจุได้ที่ 1 ที่ 2 เค้าต้องสมองดี อ่านแล้วเข้าใจ หรือไม่ก็เตรียมตัวอ่านหนังสือเป็นปีๆ หรืออาจะมีประสบการณ์สอบหลายครั้ง เป็นกำลังใจนะคะ ถ้าเราเอาชนะตัวเองไม่ได้โดยการอ่านหนังสือทุกวัน เราก็เอาชนะคนอื่น
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31

  32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | ค้นพบ 500 ข้อมูล
 
  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com รับซื้อ ขาย Rolex | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th