ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ข้อสอบ แนวข้อสอบ
หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English


หมวดหมู่


บทความล่าสุด

รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash


ข้อสอบครู อาจารย์


บทความทั้งหมด > ข้อสอบครู อาจารย์

ค้นพบ 500 ข้อมูล

ข้อสอบครู ชุดที่ 51


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 22/02/2014   เข้าชม 197 ครั้ง
1. มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทก. กระทรวงศึกษาธิการข. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานง. คณะกรรมการสถานศึกษา2. เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแต่ไม่มีฐานะเป็นกรมและไม่เป็นนิติบุคคลก. สำนักงานรัฐมนตรีข. สำนักงานปลัดกระทรวงค. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาง. ไม่มีข้อถูก3. สถานศึกษาตามข้อใดมีฐานะเป็นนิติบุคคลก. สถ

ข้อสอบครู ชุดที่ 50


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 22/02/2014   เข้าชม 274 ครั้ง
ข้อสอบครูดอทคอม ชุดที่ 50 1. ข้อใดเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินผลก. แบบสังเกตข. การตรวจแบบฝึกหัดค. การใช้แฟ้มสะสมผลงานง. การสังเกตการทำงาน2. ข้อใดเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินผลก. แบบทดสอบแบบเลือกตอบข. การซักถามค. การพิจารณาผลสำเร็จของงานง. การใช้แฟ้มสะสมผลงาน3. ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิธีการประเมินผลก. การซักถามข. แบบสังเกตค. คำถามแบบเช็ครายการง. ข้อทดสอบ4. ข้อใดเป็นวิธีการประเมินผลตามสภาพจริงขอ

ข้อสอบครู ชุดที่ 49


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 22/02/2014   เข้าชม 197 ครั้ง
1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่สามารถที่จะบ่งบอกได้ว่านักเรียนในความรับผิดชอบเป็นคนมีความรู้ก. เก่งกาจดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอข. วินัยรักษาผลประโยชน์ให้แก่หมู่คณะค. ดุสิตมีความคิดดีมีเหตุผลง. สนทยาวิ่งเล่นกลางสนามกับเพื่อนๆ2. สิ่งที่ทำให้มองเห็นภาพ องค์ประกอบของกิจกรรมหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดแนวก. Mind Mappingข. Jigsawค. Expert groupง. Home group3. ข้อใดต่อไปนี้เป็นความสามารถของสมองซีกขวาก

ข้อสอบครู ชุดที่ 48


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 22/02/2014   เข้าชม 165 ครั้ง
1. จากกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปนี้ กิจกรรมใดอยู่ในขั้นตอนAchievenent Awareness>>>> Attampt >>>>Achievementก. วิเคราะห์หาจุดพัฒนาข. แสวงหาวิธีการใหม่ๆในการพัฒนาค. ตรวจสอบผลที่เกิดจากการปฏิบัติง. ทบทวนวิธีการปฏิบัติงานใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถาม ข้อ 2 - ข้อ 3" การจัดการเรียนรู้โดยผสมผสาน หลักสูตร ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีค

ข้อสอบครู ชุดที่ 47


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 22/02/2014   เข้าชม 169 ครั้ง
ข้อสอบครูดอทคอม ชุดที่ 47 1.ข้อใดไม่ใช่แนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นก. ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนข. จัดทำเนื้อหาขึ้นมาใหม่ค. การปรับปรุงพัฒนาสื่อขึ้นมาใหม่ง. การจัดทำอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม2. การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้กับท้องถิ่นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาหมายถึงกระจายอำนาจให้หน่วยงานใดก. เขตพื้นที่การศึกษาข. โรงเรียนค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นง. ถูกทุกข้อ3. เรื่องใดต่อไปนี้ มีความเกี่ยวข้อง

ข้อสอบครู ชุดที่ 46


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 22/02/2014   เข้าชม 205 ครั้ง
1. จุดเน้นของ ศธ ในด้านการศึกษา ข้อใดที่เป็นบทบาทโดยตรงของโรงเรียนก. การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดข. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน วิทย์ คณิตฯค. การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยง.การสนับสนุนนโยบายเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง2. หน่วยงานของ สพฐ.ที่จะทำให้นโยบายการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการบรรลุผลมาก ที่สุดก. สถานศึกษาข. สพท.ค. สพท.ง. พอๆกัน3. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาข

ข้อสอบครู ชุดที่ 45


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 22/02/2014   เข้าชม 238 ครั้ง
1. ข้อใดเป็นธรรมพื้นฐานที่มนุษย์พึงประพฤติปฏิบัติก. คุณธรรมข. จริยธรรมค. หลักธรรมง. มนุษยธรรม2. "การไม่ใช้เงินคือการได้เงิน" เป็นจิตสานึกของผู้บริหารด้านใดก. การพึ่งตนเองข. การประหยัดอดออมค. การรู้จักข่มใจตนเองง. การมีระเบียบวินัยในตนเอง3. เป็นผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลรู้ทันการเปลี่ยนแปลง หมายถึงธรรมใดก. ธัมมัณญุตาข. อัตถัญญุตาค. มัตตัญญุตาง. กาลัญญุตา4. ความเจริญโดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบ

ข้อสอบครู ชุดที่ 44


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 22/02/2014   เข้าชม 230 ครั้ง
ข้อสอบครูดอทคอม ชุดที่ 44 1. กระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายการผลิตครูให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและปฏิบัติวิชาชีพโดยกำหนดหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพครูกี่ปีก. 3 ปีข. 4 ปีค. 5 ปีง. 6 ปี2. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการก. สร้างเครือข่ายแกนนำหรือต้นแบบข. อบรมเข้มค. ศึกษาต่อง. ปรับระบบการผลิตครู3. เป้าหมายในการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ คือข้อใ

ข้อสอบครู ชุดที่ 43


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 22/02/2014   เข้าชม 483 ครั้ง
ข้อสอบครูดอทคอม ชุดที่ 43 1. การบริหารงานใดของโรงเรียนที่ต้องยึดระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติเป็นพิเศษก. งานวิชาการข. งานธุรการการเงินพัสดุค. งานกิจการนักเรียนง. งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน2. งานการเงินของโรงเรียนเกี่ยวข้องกับงานใดบ้างก. เงินงบกลาง เงินหมวดรายจ่าย เงินพิเศษข. เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้แผ่นดินค. เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินยืมง. เงินอุดหนุน เงินนอกงบประมาณและ เง

ข้อสอบครู ชุดที่ 42


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 22/02/2014   เข้าชม 182 ครั้ง
1. ปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานวิชาการที่ควรได้รับการปรับปรุงโดยด่วนคือก. ครูไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางปฎิรูปได้ข. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทำให้ครูยุงยากใจเลยทำอะไรไม่ได้ค. ขาดวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้ง. นักเรียนมีอิสระมากขึ้นสอนยากสอนเย็น2. ท่านเข้าใจคำว่าวิทยากรท้องถิ่นว่าอย่างไรก. ครูที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นไกล้โรงเรียนข. ชาวบ้านที่อยู่ในท้องถิ่นค. ผู้ที่ก่อตั้งเป็นเครือข่
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21

  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | ค้นพบ 500 ข้อมูล
 
  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com รับซื้อ ขาย Rolex | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th