ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ข้อสอบ แนวข้อสอบ
หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English


หมวดหมู่


บทความล่าสุด

รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash


ข้อสอบครู อาจารย์


บทความทั้งหมด > ข้อสอบครู อาจารย์

ค้นพบ 500 ข้อมูล

ข้อสอบครู ชุดที่ 81


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 23/02/2014   เข้าชม 180 ครั้ง
1. ในระหว่างสมัยประชุม จะจับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ไปทำการสอบสวนในฐานที่สมาชิกผู้นั้นได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือในกรณีที่จับใน ขณะกระทำความผิด ได้หรือไม่ก. ได้ข. ไม่ได้ค. ไม่แน่ชัดง. ไม่มีข้อใดถูก2. ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญาไม่ว่าจะได้ฟ้องนอกหรือในสมัยประชุมศาลจะพิจารณาคดีนั้นในกระวห่างสมัยประชุมได้หรือไ

ข้อสอบครู ชุดที่ 80


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 23/02/2014   เข้าชม 206 ครั้ง
1. เมื่อตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายในกำหนดเวลาเท่าใด นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลงก. 30 วันข. 45 วันค. 60 วันง. 90 วัน2. ในการพิจารณาเลือก แต่งตั้งให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งในตามมาตราที่กำหนดให้วุฒิสภาพแต่งตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่อย่างใดก. ตรวจสอบประวัติและความประพฤติของ

ข้อสอบครู ชุดที่ 79


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 23/02/2014   เข้าชม 239 ครั้ง
1. บุคคลผู้มีลักษณะใดเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก. ติดยาเสพติดให้โทษ เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นคดีข. เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎตามมาตรา 106 (1) (2) หรือ (4) ต้องคำพิพากษาให้จำคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลค. เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยให้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันเลือกตั้ง เว

ข้อสอบครู ชุดที่ 78


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 22/02/2014   เข้าชม 196 ครั้ง
1. ข้อใดในข้อดังต่อไปนี้ถือได้ว่าเป็นแนวนโยบายแห่งรัฐก. จัดระบบการถือครองที่ดิน และการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรข. ส่งเสริมให้ประชากรวัยทำงานมีงานทำคุ้มครองแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง จัดระบบแรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม รวมทั้งค่าตอบแทนแรงงานให้เป็นธรรมค. สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตามกำกับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คุ้มครองผู้บริโภคป้องกัน การ

ข้อสอบครู ชุดที่ 77


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 22/02/2014   เข้าชม 177 ครั้ง
1. บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่ากี่ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายก. 6 ปีข. 9 ปีค. 12 ปีง. 16 ปี2. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างไรก. โดยสงบข. โดยปราศจากอาวุธค. ถูกทั้ง ก. และ ข.ง. ไม่ขัดต่อระบบการเมือง3. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพและรวมกันเป็นอะไรอีกก. สหพันธ์ข. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรค. องค์การเอกชน หรือหมู่คณะอื

ข้อสอบครู ชุดที่ 76


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 22/02/2014   เข้าชม 184 ครั้ง
1. ข้อใดเป็นสิทธิของปวงชนชาวไทยก. การออกเสียงเลือกตั้งข. การรับการศึกษาอบรมค. การเสียงภาษีอากรง. การนับถือศาสนา2. การกระทำในข้อใดที่อาจผิดรัฐธรรมนูญก. การไม่รับเด็กสมรมแล้วเขียนเรียนข. การไม่เปิดขยายชั้นอนุบาลค. การไม่รับเด็กพม่าเข้าเรียนง. การผลักภาระการจัดการศึกษาให้เอกชน3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กำหนดให้รัฐบาล จะต้องจัดการศึกษาให้กับประชาชน โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเป็นเวลากี่ป

ข้อสอบครู ชุดที่ 72


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 22/02/2014   เข้าชม 272 ครั้ง
1. ถ้าหากมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วอุปกรณ์ข้อใดจำเป็นต้องใช้ติดตั้งอินเตอร์เน็ตก. CD-ROM , คู่สายโทรศัพท์ข. Modem, คู่สายโทรศัพท์ค. CD-ROM, Scannerง. Modem, Scanner2. แฟ้มข้อมูลแรกของโฮมเพจจะต้องใช้ชื่อใดก. Index. docข. Index.htmค. Fist. Docง. Fist.htm3. วิธีการใดที่จะสามารถทำให้นำข้อมูลที่ได้จัดทำด้วยคอมพิวเตอร์กลับมาใช้งานได้อีกก. การแทรกรูปภาพข. การบันทึกแฟ้มข้อมูลค. การเชื่อมโยงแฟ้มข้อมูลง. การจัดร

ข้อสอบครู ชุดที่ 70


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 22/02/2014   เข้าชม 178 ครั้ง
1. ข้อใดคือการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินได้ถูกต้องก. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนจังหวัดข. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นค. กระทรวง ทบวง กรมง. ส่วนกลาง จังหวัด อำเภอ2. การจัดตั้งหรือยุบกระทรวงทบวงกรมโดยก. พระราชบัญญัติข. พระราชกฤษฎีกาค. พระราชกำหนดง. กฎกระทรวง3. การแบ่งส่วนราชการในกรมให้ตราเป็นกำหมายใดก. พระราชบัญญัติข. พระราชกฤษฎีกาค. พระราชกำหนดง. กฎกระทรวง4. ข้อใดหมายถึงการมอบอำนาจเป็นหนังสื

ข้อสอบครู ชุดที่ 69


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 22/02/2014   เข้าชม 284 ครั้ง
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายใดต่อไปนี้ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547ก. ครูผู้ช่วยข. ครูที่ยังไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะค. ครูที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูง. ถูกทุกข้อ2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องก. หากข้าราชการครูถูกสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษาจะต้องรับเงินเดือนตามบ

ข้อสอบครู ชุดที่ 68


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 22/02/2014   เข้าชม 344 ครั้ง
1. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาก. บริหารราชการและ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาข. ควบคุมดูแลให้การบริหารงานบุคคลถูกต้อง เรียบร้อยเป็นไปตามนโยบายค. พิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาง. ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง2. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาก. จัดทำมาตรฐาน ภาระงาน
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18

  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | ค้นพบ 500 ข้อมูล
 
  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com รับซื้อ ขาย Rolex | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th