ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ข้อสอบ แนวข้อสอบ
หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English


หมวดหมู่


บทความล่าสุด

รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash


ข้อสอบครู อาจารย์


บทความทั้งหมด > ข้อสอบครู อาจารย์

ค้นพบ 500 ข้อมูล

ข้อสอบครู ชุดที่ 91


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 23/02/2014   เข้าชม 221 ครั้ง
1. ครูแจ๋ว พิจารณาวิชาที่ตนสอนแล้วก็ไปชวนเพื่อนครู คือครูต่อย ครูนี ครูวิ ครูแต๋วซึ่งสอนคนละวิชา ในระดับชั้นภาคเรียนเดียวกัน มาช่วยกันวางแผนการสอนและตั้งเกณฑ์ประเมินผลการเรียนร่วมกันในการสอนนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ เรื่อง"อาหารดีมีประโยชน์"และเพื่อนครูช่วยสอนนักเรียนจากเหตุการณ์ข้างต้นเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้รูปแบบใดก. แบบสอดแทรกข. แบบขนานค. แบบสหวิทยาการง. แบบข้ามวิชา

ข้อสอบครู ชุดที่ 90


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 23/02/2014   เข้าชม 251 ครั้ง
1. แผนการหรือโครงการที่จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็นการเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบและเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้และจุดหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับ ข้อใด ?ก. กำหนดการสอนข. แผนการสอนค. บันทึกการสอนง. วิธีสอน2. การจัดทำแผนการสอนก่อประโยชน์อย่างไร ?ก. ก่อให้เกิดการวางแผนและการเตรียมการล่วงหน้าเ

ข้อสอบครู ชุดที่ 89


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 23/02/2014   เข้าชม 246 ครั้ง
1. พฤติกรรมและการกระทำด้านการปฏิบัติงานของนักเรียนคือข้อใดก. พุทธิพิสัยข. จิตพิสัยค. ทักษะพิสัยง. บูรณาการ2. ข้อใดเป็นคุณลักษณะของเครื่องมือวัดประเมินผลนักเรียนทีดีก. แฟ้มสะสมงานข. สถานการณ์ เงื่อนไขค. เป็นปรนัยง. แบบทดสอบ3. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของสื่อการเรียนการสอนก. สื่อประสมข. วัสดุค. อุปกรณ์ง. เทคนิควิธี4. จัดให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กก. หลักการจัดการศึกษาข. จุดมุ่งหมายกา

ข้อสอบครู ชุดที่ 88


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 23/02/2014   เข้าชม 246 ครั้ง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 กำหนดให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปไปยังข้อใดโดยตรงก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาค. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานง. ถูกทุกข้อ2. หน่วยงานใดต่อไปนี้ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลก. กระทรวงศึกษาธิการข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค. สำนักงานเขตพื้

ข้อสอบครู ชุดที่ 87


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 23/02/2014   เข้าชม 205 ครั้ง
1. การจัดการเรียนการสอนต้องมีคุณภาพหมายถึงข้อใดก. มีกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญข. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงค. มีการนำหลักสูตรไปใช้ง. มีการใช้สื่อประกอบการสอน2. การวัดและการประเมินผลมีวัตถุประสงค์ตามข้อใดก. การปรับปรุงการเรียนการสอนข. ตัดสินผลการเรียนการสอนค. ตรวจสอบพัฒนาการตามจุดประสงค์ง. ปรับปรุงการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียน3. สิ่งใดที่ครูผู้สอนควรยึดเป็นหลักสำคัญที่สุดในการจัดกิจก

ข้อสอบครู ชุดที่ 86


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 23/02/2014   เข้าชม 190 ครั้ง
1. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตราใดก. มาตรา 43ข. มาตรา 81ค. มาตรา 289ง. มาตรา 3362. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการศึกษา ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542ก. การศึกษาในระบบการเรียนรู้ข. การศึกษาตามอัธยาศัยค. การศึกษานอกระบบง. การศึกษาในระบบ3. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542ก. ให้มีการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีข. ก

ข้อสอบครู ชุดที่ 85


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 23/02/2014   เข้าชม 244 ครั้ง
1. อุปกรณ์ชนิดใด ที่พนักงานสำนักงานต้องเตรียมให้พร้อม เพื่อใช้ในเรื่องห่อพัสดุย่อยและพัสดุไปรษณีย์ก เทปกาวใสข ฉลากปิดห่อพัสดุค เช่าตู้ไปรษณีย์ (P.O.Box)ง ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.2. ข้อใดเป็นหลักปฏิบัติในการร่างจดหมายราชการก ร่างให้ละเอียดก่อนพิมพ์ให้หัวหน้าตรวจก่อนข ร่างรามแบบจดหมายราชการค ร่างเป็นตัวเขียนทุกครั้งง ร่างให้เรียบร้อย3. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของเรื่องในหนังสือราชการก เรียนอธิบดีข ตามหนังสื

ข้อสอบครู ชุดที่ 83


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 23/02/2014   เข้าชม 259 ครั้ง
1. คำว่า "Tickler File" มีความหมายตรงกับข้อใดก Main Fileข Concertina Fileค Secondary Fileง Reminder File2. ส่วนยื่นของแฟ้ม เรียกว่าก Indexข Tabค Guide Tab หรือ Tabง Caption3. แฟ้มเอกสารตามข้อใด ใช้บัตรนำพิเศษ (Special Guides) คั่นเอกสารก แฟ้มลับเฉพาะข แฟ้มเบ็ดเตล็ดค แฟ้มพิเศษง แฟ้มเฉพาะชื่อหรือเฉพาะตัว4. ระบบการติดตามเรื่องจัดอยู่ในระบบงานใดก การควบคุมเอกสารข การค้นหาเอกสารค การติดตามงานระหว่างดำเ

ข้อสอบครู ชุดที่ 84


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 23/02/2014   เข้าชม 166 ครั้ง
1. หนังสือส่งออกแต่ละวันมีปริมาณมาก ซึ่งต้องส่งทางไปรษณีย์เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงานควรใช้เครื่องทุ่นแรงชนิดใดช่วยก เครื่องพับจดหมาย (folding machine)ข เครื่องจ่าหน้าซอง (addressing machine)ค เครื่องผนึกซอง (envelope sealing machine)ง ควรใช้ทุกข้อ2. ใครเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องานหนังสือในหน่วยราชการก เลขานุการกรมข หัวหน้าแผนกสารบรรณค หัวหน้าแผนกโต้ตอบ-กองกลางง ทุกข้อ ต้องรับผิด

ข้อสอบครู ชุดที่ 82


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 23/02/2014   เข้าชม 438 ครั้ง
1. ระเบียบงานสารบรรณของสำนักนายกรัฐมนตรี หลังจากฉบับ พ.ศ. 2526 แล้วมีประกาศเพิ่มเติมอีกเมื่อไรก มกราคม 2533ข กุมภาพันธ์ 2533ค มีนาคม 2533ง เมษายน 25332. จุดมุ่งหมายสำคัญของการเก็บเอกสารคือข้อใดก หยิบมาใช้ได้ทันทีทุกโอกาสข เพื่อให้มีระเบียบแลดูสวยงามค เอกสารต้องอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ทันทีง เพื่อประหยัดเวลาแรงงานและเนื้อที่ใช้สอย3. ปกติสำนักงานหรือหน่วยงานใหญ่ ๆ จะมีห้องทำงานในเรื่องการจัด-รับ-ส่งห
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17

  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | ค้นพบ 500 ข้อมูล
 
  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com รับซื้อ ขาย Rolex | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th