ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ข้อสอบ แนวข้อสอบ
หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English


หมวดหมู่


บทความล่าสุด

รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash


ข้อสอบครู อาจารย์


บทความทั้งหมด > ข้อสอบครู อาจารย์

ค้นพบ 500 ข้อมูล

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สำหรับการสอบ ปี 2555


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 23/02/2014   เข้าชม 509 ครั้ง
1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นภาพเขียนที่แสดงลักษณะประจำชาติโดยการแสดงเรื่องราวและวิถีชีวิตของสังคมก. ประเพณีไทย ข. วัฒนธรรมไทยค. เอกลักษณ์ไทย ง. จิตรกรรมไทย2. ช่างเขียนภาพจิตรกรรมไทยนิยมใช้สีชนิดใดในการเขียนภาพก. สีฝุ่น ข. สีน้ำมันค. สีอะคริลิก ง. สีโปสเตอร์3. ภาพเขียนจิตรกรรมไทย จะมุ่งเน้นรายละเอียดของบุคคลจากอะไรก. สีผิว ข. เครื่องทรงค. สัดส่วน ง. บุคลิกโครงสร้าง4. ข้อใดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำเครื่อง

ข้อสอบครู ชุดที่ 100


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 23/02/2014   เข้าชม 302 ครั้ง
1. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตราใดก. มาตรา 43ข. มาตรา 81ค. มาตรา 289ง. มาตรา 3362. ต่อไปนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่าการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษาข. ผู้สอนหมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆค. กระทรวงหมายความว่า กระทรวงการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติง. ครูหมายความว่าบุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทำหน้

ข้อสอบครู ชุดที่ 99


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 23/02/2014   เข้าชม 210 ครั้ง
. ความสำคัญของสื่อการเรียนการสอนตรงกันข้อใดมากที่สุดก. ช่วยให้ผู้สอนสะดวกสบายข. ช่วยให้บทเรียนชัดเจนยิ่งขึ้นค. ช่วยลดเวลาสอนของครูให้น้อยลงง. ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์2. การเขียนแผนการสอนที่เหมาะสมที่สุดจัดลำดับหัวข้ออย่างไรก. จุดประสงค์ ความคิดรวบยอด เนื้อหา กิจกรรมข. ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ เนื้อหากิจกรรมค. จุดประสงค์ ความคิดรวบยอด กิจกรรมง. ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ กิจกรรมเนื

ข้อสอบครู ชุดที่ 98


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 23/02/2014   เข้าชม 300 ครั้ง
1. โครงการศึกษาวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อการศึกษาระดับประถมศึกษาคือข้อใดก. โครงการส่งเสริมสมรรถภาพการสอน (RIT)ข. โครงการพัฒนาระบบสื่อการสอน (NAFTA)ค. โครงการอิมแพ็คท์ (IMPACT)ง. การเตรียมครูสำหรับโครงการนวัตกรรม (NIR) การศึกษา2. การวางแผนการสอนเรื่อง"การทำความสะอาดปากและฟัน" จุดหมายปลายทางที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้คืออะไรก. นักเรียนบอกวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องได้ข. นักเรียนรู้จักรักษาความส

ข้อสอบครู ชุดที่ 97


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 23/02/2014   เข้าชม 222 ครั้ง
1. จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนคือข้อใดก. ตัดสินผลการเรียนข. ปรับปรุงการเรียนการสอนค. ค้นหาข้อบกพร่องของนักเรียนง. แจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ2. การตรวจสอบคุณภาพของข้อทดสอบก. ความชัดเจนของภาษาและความถูกต้องของเนื้อหาข. ความเชื่อมั่นของข้อทดสอบค. ความยากง่ายของข้อทดสอบง. ความสอดคล้องของข้อสอบกับตารางวิเคราะห์เนื้อหา3. การประเมินในข้อใดสำคัญที่สุดก. การแก้ไขพัฒนาผู้เรียนข. การ

ข้อสอบครู ชุดที่ 96


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 23/02/2014   เข้าชม 267 ครั้ง
1. ข้อใดคือองค์กรเกี่ยวกับวิชาชีพครูก. คุรุสภาข. ก.ค.ศค. อ.ก.ค.ศ.ง. ถูกทุกข้อ2. คุรุสภามีฐานะตามข้อใดก. เป็นองค์กรวิชาชีพครูข. เป็นนิติบุคคลค. เป็นองค์กรในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการง. ถูกทุกข้อ3. หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและรักษามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาก. คุรุสภาข. สก.สค.ค. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาง. สำนักงานเลขาธิกา สก.สค.4. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุค

ข้อสอบครู ชุดที่ 95


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 23/02/2014   เข้าชม 235 ครั้ง
1. แผนการหรือโครงการที่จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็นการเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบและเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้และจุดหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกี่ยวข้องกับข้อใดก. กำหนดการสอนข. แผนการสอนค. บันทึกการสอนง. วิธีสอน2. การจัดทำแผนการสอนก่อประโยชน์อย่างไรก. ก่อให้เกิดการวางแผนและการเตรียมการล่วงหน้าเป็นก

ข้อสอบครู ชุดที่ 94


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 23/02/2014   เข้าชม 220 ครั้ง
1. รางวัลที่นายกรัฐมนตรีได้รับจากต่างประเทศล่าสุดคือรางวัลใดก. รางวัลนักบริหารแห่งเอเซียข. รางวัลนักการเมืองนักบริหารยุคใหม่ค. รางวัลแห่งความดีง. รางวัลแห่งความให้อภัย2. รางวัลที่ได้รับจากข้อ 1 หมายถึงรางวัลจากประเทศใดก. จีนข. อุรุกวัยค. โปรตุเกสง. อิตาลี3. พรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผู้แทนน้อยที่สุดก. พรรคประชาชนข. พรรคถิ่นไทยค. พรรคมหาชนง. พรรคต้นตระกูลไทย4. ใครคือหัวหน้าพรรคมหาชนคนปัจจุบันก. พลต

ข้อสอบครู ชุดที่ 93


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 23/02/2014   เข้าชม 221 ครั้ง
1. พรรคการเมืองใดที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษำรน้อยที่สุดก. พรรคมหาชนข. พรรครักถิ่นไทยค. พรรคทางเลือกที่สามง. พรรคต้นตระกูลไทย2. วันประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคือวันใดก. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2544ข. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2544ค. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2545ง. วันที่ 2 พฤศจิกายน 25453. หลักสูตรที่ใช้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เรียกว่าก. หลักสูตรสถานศึกษาข. หลักสูตรขั้น

ข้อสอบครู ชุดที่ 92


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 23/02/2014   เข้าชม 224 ครั้ง
1.ใดมีความหมายตรงกับ"เป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึง"ก. VISIONข. MISSIONค. GOALง. STRATEGIC ISSUE2. ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ตรงกับข้อใดก. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพข. การจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาค. การพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้วง. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี3. เป้าประสงค์ในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการคือข้อใ
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16

  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | ค้นพบ 500 ข้อมูล
 
  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com รับซื้อ ขาย Rolex | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th