ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ข้อสอบ แนวข้อสอบ
หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English


หมวดหมู่


บทความล่าสุด

รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash


ข้อสอบครู อาจารย์


บทความทั้งหมด > ข้อสอบครู อาจารย์

ค้นพบ 500 ข้อมูล

ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชาเอกคอมพิวเตอร์


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 02/03/2014   เข้าชม 195 ครั้ง
1. Management Information System/MIS หมายถึงอะไรก. หมายถึงยุคแรกของคอมพิวเตอร์ข. หมายถึงยุคที่คอมพิวเตอร์เฟื่องฟูค. หมายถึงยุคอุตสาหกรรมง. หมายถึงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ2. ลักษณะของสารสนเทศเป็นอย่างไรก. นำข้อมูลอย่างเดียวมาจัดเก็บไว้ข. เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งค. เป็นการรวบรวมข้อมูลไว้โดยไม่มีจุดหมายง. ถูกทุกข้อ3. การกู้ข้อมูลหมายถึงอะไรก. งานที่จะต้อง

ตัวอย่างแนวข้อสอบครูเอกภาษาอังกฤษ


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 02/03/2014   เข้าชม 249 ครั้ง
Choose the correct answer.1. For some time. John.his paintings to the Asia Art Gallery.a. is selling b. has been sellingc. has selled d. was sold2. By this time next week, the winners.their awards.a. will have receive b. will have receivedc. will be received d. will have been receiving.3. We walked in the opposite direction as soon as we realized that we.thewrong path.a. had taken b. were ta

ข้อสอบ วิชาชีพครู


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 02/03/2014   เข้าชม 415 ครั้ง
1. เจตคติ(Atttitude)หมายถึงข้อใด?ก. การรับรู้พฤติกรรมในการสื่อสารข.การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการแสดงออกค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งง. การสร้างสถานการณ์ แสดงออกให้บุคคลยอมรับตอบ ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง?ก. เจตคติเปลี่ยนแปลงไม่ได้ข.เจตคติเกิดจากความรู้สึกของบุคคลเฉพาะทางบวกเท่านั้นค. เจตคติเริ่มเกิดขึ้นครั้งแ

ข้อสอบครูผู้ช่วย # 8


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 02/03/2014   เข้าชม 304 ครั้ง
1.ใดมีความหมายตรงกับ?เป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึง?ก. VISIONข. MISSIONค. GOALง. STRATEGIC ISSUEแนวคำตอบ คือ ค??????????????????????????..2. ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ตรงกับข้อใดก. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพข. การจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาค. การพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้วง. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีแนวคำตอบ คือ ค?

ข้อสอบครูผู้ช่วย # 7


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 02/03/2014   เข้าชม 468 ครั้ง
1. ความสำคัญของสื่อการเรียนการสอนตรงกันข้อใดมากที่สุดก. ช่วยให้ผู้สอนสะดวกสบายข. ช่วยให้บทเรียนชัดเจนยิ่งขึ้นค. ช่วยลดเวลาสอนของครูให้น้อยลงง. ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์แนวคำตอบ คือ ง???????????????????????????2. การเขียนแผนการสอนที่เหมาะสมที่สุดจัดลำดับหัวข้ออย่างไรก. จุดประสงค์ ความคิดรวบยอด เนื้อหา กิจกรรมข. ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ เนื้อหากิจกรรมค. จุดประสงค์ ความคิดรวบยอด กิจ

ข้อสอบครูผู้ช่วย # 6


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 02/03/2014   เข้าชม 295 ครั้ง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 กำหนดให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปไปยังข้อใดโดยตรงก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาค. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานง. ถูกทุกข้อแนวคำตอบ คือ ง?????????????????????????.2. หน่วยงานใดต่อไปนี้ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลก. กระทรวงศึกษาธิการข. สำนักงานคณะกรร

ข้อสอบครูผู้ช่วย # 5


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 02/03/2014   เข้าชม 251 ครั้ง
1. ครูแจ๋ว พิจารณาวิชาที่ตนสอนแล้วก็ไปชวนเพื่อนครู คือครูต่อย ครูนี ครูวิ ครูแต๋ว ซึ่งสอนคนละวิชา ในระดับชั้นภาคเรียนเดียวกัน มาช่วยกันวางแผนการสอนและตั้งเกณฑ์ประเมินผลการเรียนร่วมกันในการสอนนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯเรื่อง?อาหารดีมีประโยชน์?และเพื่อนครูช่วยสอนนักเรียนจากเหตุการณ์ข้างต้นเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้รูปแบบใดก. แบบสอดแทรกข. แบบขนานค. แบบสหวิทยาการง. แบบข้ามวิช

ข้อสอบครูผู้ช่วย # 4


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 02/03/2014   เข้าชม 239 ครั้ง
1. ปัจจัยในการบริหารงานข้อใดสำคัญที่สุดก. ทรัพยากรมนุษย์ข. เงินงบประมาณค. วัสดุอุปกรณ์ง. เวลาแนวคำตอบ คือ ก???????????????????????????????.2. หากจะเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ท่านจะพิจารณาข้อใดก่อนก. ความพอใจขอผู้บังคับบัญชาข. ความสมัครใจของบุคลากรค. ความรู้ความสามารถความถนัดของบุคลากรง. ประสบการณ์ของบุคลากรแนวคำตอบ คือ ค???????????????????????????????.3. ข้อใด ไม่ใช่ ภารกิจหลักของการบริหารงานบุคคล

ข้อสอบครูผู้ช่วย # 3


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 02/03/2014   เข้าชม 238 ครั้ง
1. จบการศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึงจบการศึกษาชั้นใดก. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ข. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ค. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ง. ข้อ ข และ ข้อ ค ถูกแนวคำตอบ คือ ข้อ ค???????????????????????????????..2. ผู้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 คือใครก. อธิบดีกรมวิชาการข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการง. นายกรัฐมนตรีแนวคำตอบ คือ ข้อ ค ???????????????????????????????.

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข ชุดที่ 1


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 02/03/2014   เข้าชม 368 ครั้ง
1. การที่เราจะต้องไปสอบบรรจุเป็นครู ตรงกับความต้องการพื้นฐานข้อใดของมาสโลว์ก. ข้อที่ 1ข. ข้อที่ 2ค. ข้อที่ 3ง. ข้อที่ 42. ใครเป็นผู้จัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นก. สถานศึกษาข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาค. ครูผู้สอนง. กระทรวงศึกษาธิการ3. หน่วยงานที่ทำหน้าที่ทดสอบการศึกษาระดับชาติ คือข้อใดก. สสส.ข. สมศ.ค. สทศ.ง. สกศ.4. บุคลากรในสถานศึกษาตำแหน่งใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่การสอนได้ก. ครูธุรการข. ครูพี่เลี้ย
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | ค้นพบ 500 ข้อมูล
 
  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com รับซื้อ ขาย Rolex | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th