ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ข้อสอบ แนวข้อสอบ
หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English


หมวดหมู่


บทความล่าสุด

รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash


ข้อสอบครู อาจารย์


บทความทั้งหมด > ข้อสอบครู อาจารย์

ค้นพบ 500 ข้อมูล

ข้อสอบครู กศน. ตำบล แนวข้อสอบหลักสูตรนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 02/03/2014   เข้าชม 343 ครั้ง
1. ถ้าจะจบระดับประถมศึกษาตามหลักสูตร กศน. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทำกิจกรรม กพช. ไป 130 ชั่วโมง เมื่อมาเรียนระดับ ม.ต้น ต้องทำกิจกรรม กพช. กี่ชั่วโมงก. 30 ชั่วโมงข. 70 ชั่วโมงค. 100 ชั่วโมงง. 430 ชั่วโมง2. จำนวนหน่วยกิจระดับประถมศึกษา ม.ต้น และ ม. ปลาย ตามลำดับ คือข้อใดก. 32 - 54 - 67ข. 35 - 56 - 67ค. 36 - 56 - 76ง. 48 - 56 - 763. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การจบหลักสูตรก. ผ่านการประเมินคุณภ

แนวข้อสอบ ครู ศรช. ข้อสอบครู กศน. ภาค ข


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 02/03/2014   เข้าชม 270 ครั้ง
1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 ปี ในวันใดก. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554ข. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555ค. 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555ง. 5 ธันวาคม พ.ศ. 25542. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ที่ทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฏรและวุฒิสภามีสมาชิกทั้งหมดจำนวนกี่คน ก. 200 คนข. 242 คนค. 250 คนง. 270 คน3. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 มีจำนวนกี่คน ก. 25 คนข. 35 คนค. 1

แนวข้อสอบครู กศน.ตําบล 2554


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 02/03/2014   เข้าชม 5953 ครั้ง
1. หลักสูตรคืออะไร ?ก. คู่มือประกอบการศึกษาของครูข. เอกสารกำหนดทิศทางให้ครูสอนค. ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนง. เนื้อหาวิชาที่กำหนดให้นักเรียนเรียนตอบข้อ ค. ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน2. การศึกษาในปัจจุบันมุ่งพัฒนาในด้านใด ?ก. ชีวิตและสังคม ข. สังคมและชุมชนค. ชีวิตและสิ่งแวดล้อมง. เศรษฐกิจและชุมชนตอบข้อ ก. ชีวิตและสังคม3. ปรัชญาการศึกษานำมาใช้ประโยชน์โดยตรงในข้อใด ?ก. กำหนดเนื้อหาสา

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กศน


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 02/03/2014   เข้าชม 195 ครั้ง
1.พรบ. กศน.2551ไม่ใช้บังคับ กับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานใดก. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐข. สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนค. สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนง. ข้อ ก และ ข2.ข้อใดคือ การศึกษานอกระบบก. กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ตรงตามสภาพความต้องการและศักยภาพใ

ข้อสอบมาตรฐานที่ 3 สอบบรรจุข้าราชการครู


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 02/03/2014   เข้าชม 225 ครั้ง
1. ครูแจ๋ว พิจารณาวิชาที่ตนสอนแล้วก็ไปชวนเพื่อนครูคือ ครูต๋อย ครูนี ครูวิ ครูแต๋ว ซึ่งสอนคนละวิชาใน ระดับชั้นภาคเรียนเดียวกัน มาช่วยกันวางแผนการสอนและตั้งเกณฑ์ประเมินผลการเรียนร่วมกันในการสอนนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ เรื่อง"อาหารดีมีประโยชน์" และเพื่อนครูช่วยสอนนักเรียนจากเหตุการณ์ข้างต้นเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้รูปแบบใดก. แบบสอดแทรกข. แบบขนานค. แบบสหวิทยาการง. แบบข้ามวิ

แนวข้อสอบวิชาจิตวิทยาสำหรับครู


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 02/03/2014   เข้าชม 2768 ครั้ง
1. เจตคติ(Atttitude)หมายถึงข้อใด? ก. การรับรู้พฤติกรรมในการสื่อสาร ข.การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการแสดงออก ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ง. การสร้างสถานการณ์ แสดงออกให้บุคคลยอมรับตอบ ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง? ก. เจตคติเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ข.เจตคติเกิดจากความรู้สึกของบุคคลเฉพาะทางบวกเท่านั้น ค. เจตคติเริ่มเกิดขึ

สรุปแนวข้อสอบครูอาชีวะ เก็งข้อสอบครูอาชีวะ 2555


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 02/03/2014   เข้าชม 166 ครั้ง
1. ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาคนปัจจุบัน คือใครก. ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ค. ดร.ชินภัทร ภูมิรัตนข. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ง. นายอเนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ตอบ ข. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ2. ข้อใด ไม่ใช่ กรรมการโดยตำแน่งในคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข. เลขาธิการสภาการศึกษา ค. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ

ตัวอย่างแนวข้อสอบครูแบบสรุปย่อ 100 ข้อ


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 02/03/2014   เข้าชม 421 ครั้ง
1. เทคโนโลยีทางการศึกษา?..(ขบวนการ วิธีการ ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)2. เทคโนโลยีทางการศึกษามี 3 ชนิด (1.วัสดุ 2. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 3. วิธีการ)3. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นวัสดุ ได้แก่ ชอล์ค ดินสอ แผนที่)4. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์?.(คอมพิวเตอร์ สไลด์ เครื่องฉายภาพยนตร์)5. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นวิธีการ ได้แก่?(การทดลอง การสาธิต บทเรียนโปรแกรม)6. MULT

ข้อสอบครูผู้ช่วย 53 วิทยาศาสตร์ทั่วไป


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 02/03/2014   เข้าชม 379 ครั้ง
1. ตัวเลือกใดเรียงลำดับทางเดินอาหารจากต้นทางไปปลายทางได้ถูกต้องก. ปาก กระเพาะอาหาร หลอดอาหาร ลำไส้เล็ก ค. ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กข. ปาก หลอดอาหาร ลำไส้เล็ก ง. หลอดอาหาร ลำไส้เล็ก กระเพาะอาหาร2. อาหารทุกประเภทจะย่อยสิ้นสุดที่ใดก. กระเพาะอาหาร ข. ลำไส้เล็ก ค. ลำไส้ใหญ่ ง. หลอดอาหาร3. ถ้านักเรียนทานข้าวเหนียวไก่ ย่าง ข้าวเหนียว และไก่จะถูกย่อยครั้งแรกที่ใดก. ข้าวเหนียวที่ปาก ไก่ที่กระเพา

ข้อสอบการศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ


เขียนโดย teacher.exam.in.th   วันที่ 02/03/2014   เข้าชม 329 ครั้ง
ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ แนวข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ข้อสอบเยียวยาทุกวิชาเอกอาจารย์3 ครูค.ศ.3 เราได้รวบรวมข้อมูลทุกอย่างสำหรับครูที่ต้องการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ................ตัวอย่างข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ................แนวข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ................การจัดทำผลงานเพื่อให้ได้ผลคะแนนที่ดี................นวัตกรรมทางการศึกษา................วฐ. 2.1................ตัวอย่างแผนการจัดก
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | ค้นพบ 500 ข้อมูล
 
  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com รับซื้อ ขาย Rolex | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th