ข้อสอบ ม.3 ปี 2551 ภาษาไทย
หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English


หมวดหมู่


บทความล่าสุด

รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash

ข้อสอบ ม.3 ปี 2551 ภาษาไทย


บทความทั้งหมด > ข้อสอบ O-NET(โอเน็ต) > ข้อสอบ ม.3 ปี 2551 ภาษาไทย

๑. พทธศาสนาจะสอนให ุ ขย้ นศั กษาหาความร ึ ู้แตไม่ สอนให ่ เช้ อในส ่ื งท่ิ ได่ี ร้มาท ู้ นทั ี

จนกวาจะได ่ ทดลองหร ้ อพื สิจน์ ู นค่ีอหล ื กสำค ั ญของว ั ทยาศาสตร์ ิ แตเราม ่ กจะไม ั ค่ อย่

เชอตนเอง ่ื เพราะเชอก่ื นวั าม่ ผีวู้เศษท ิ เขาร ่ี ดู้กวี าเรา ่ ดงนั นเราจ ้ั งมึ กจะเช ั อเขา ่ื

โดยไมร่ ตู้ววั าจะถ ่ กหลอก ู

จากข้อความนี้สรุปความได้อย่างไร

๑. ไมม่ ใครร ี ดู้ไปกว ี าต่ วเราเอง ั

๒. เราควรจะใช้วิจารณญาณก่อนที่จะเชื่อในสิ่งต่างๆ

๓. การสอนพทธศาสนาและว ุ ทยาศาสตร ิ ส์ มพั นธั ก์ นั

๔. ถ้าไม่อยากถูกผู้อื่นหลอกลวงควรที่จะคิดก่อนทำ


๒. ?ทกวุ นนั เราสามารถพบเห ้ี นต็ นแอปเป ้ ลได ้ิ ท้งในย ้ั โรปและเอเช ุ ยี เชน่ รสเซั ยี

จนี เกาหล ีญป่ีนุ่ รวมถงอเมร ึ กาเหน ิ อและใต ื ้สถติการปล ิ กแอปเป ู ลในป ้ิ ี๒๕๔๘

แสดงใหเห้ นว็ าโลกผล ่ ตแอปเป ิ ลได ้ิ ้๔๘ ลานต ้ นั คนมกบร ั โภคแอปเป ิ ลในหลาย ้ิ

รปแบบ ู เชน่ แอปเปลกระป ้ิ อง๋ เหลาเแอปเป ้ ล้ิ ซอสแอปเปล้ิ นอกจากนน้ั

แอปเปลย้ิ งมั คีณคุ าทางอาหาร ่ เชน่ คาร์โบไฮเดรต นำตาล ้ ไขมนั แคลเซยมี

ฟอสฟอรสั เปนต็ น้?

จากข้อความข้างต้นผู้เขียนลำดับเรื่องตามข้อใด

๑. สภาพทองถ ้ น่ิ สถติการปล ิ กู นกบร ั โภค ิ และคณคุ าทางอาหาร ่

๒. สภาพปจจั บุ นั ผลตภิ ณฑั จากแอปเป ์ ล้ิ และคณคุ าทางอาหาร ่

๓. สถานทปล่ี กู สถติการปล ิ กู ผลตภิ ณฑั ์ และคณคุ าทางอาหาร ่

๔. ประเทศทปล่ี กู สถติิการปลกู คณคุ าทางอาหาร ่ และผลผลติ


๓. ถงบางเด ึ อโอ่ื มะเด ้ อเหล ่ื อประหลาด บ ื ังเกิดชาติแมลงหวี่มีในใส้

เหมอนคนพาลหวานนอกย ื อมขมใน อ ่ ปไมยเหม ุ อนมะเด ื อเหล ่ื อระอา ื

คำประพันธ์นี้ตรงกับสำนวนใด

๑. ปากหวานก้นเปรี้ยว

๒. ปากปราศรยั นำใจเช ้ อดคอ ื

๓. ขางนอกส ้ กใส ุ ขางในเป ้ นโพรง ็

๔. มอถื อสาก ื ปากถอศื ลี


๔. เดกไทยในป ็ จจั บุ นตกเป ั นทาสของการเล ็ นเกมคอมพ ่ วเตอร์ ิ วดิโอเกม ี จนแทบ

ไมร่จู้กการละเล ั นของไทย ่ เชน่ หมากเกบ็ มอญซอนผ ่ า้ เปนต็ น้ ทงน้ั อาจเป ้ี นเพราะ ็

ปจจั บุ นบร ั เวณบ ิ านม ้ พีนท้ื น่ีอย้ ไมสะดวกให ่ เด้ กว็ งเล่ิ น่ จงหึ นไปเล ั นเกมท ่ เล่ี น่

ไดสะดวกส ้ งผลให ่ เด้ กม็ นีสิยกั าวร ้ าวไม ้ ม่ มนี ษยส ุ มพั นธ์ท ั ด่ีกีบเพั อน่ื

ผู้เขียนเขียนด้วยความรู้สึกอย่างไร

๑. เป็นทุกข์

๒. ห่วงใย

๓. โศกเศรา้

๔. เหนใจ ็

๕. ขอใด ้ ไมควรใช ่ เป้ นเน็ อเร้ื องของเร ่ื ยงความ ี วนภาษาไทยแห ั งชาต ่ ิ

๑. รฐบาลไทยประกาศให ั ว้นทั ่ี๒๙ กรกฎาคม ของทกปุ ีเปนว็ นภาษาไทย ั

แหงชาต ่ ิตามทจ่ีฬาลงกรณ ุ มหาว ์ ทยาล ิ ยได ั เสนอไว ้ ้

๒. วันสำคัญของคนเราอาจมีได้หลายวัน แต่วันหนึ่งที่คนใช้ภาษาไทยทุกคน

มิควรลืมก็คือวันภาษาไทยแห่งชาติ

๓. วนทั ่ี๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ เปนว็ นสำค ั ญทั เป่ี นจ็ ดเรุ มต่ิ นของการกำหนด ้

ใหว้นนั เป้ี นว็ นภาษาไทยแห ั งชาต ่ ในอ ิ กี ๓๗ ปตีอมา ่

๔. วนภาษาไทยแห ั งชาต ่ ิจะทำใหคนไทย ้ ตระหนกในความสำค ั ญของภาษาไทย ั

และรวมม ่ อกื นอน ั รุกษั การใช ์ ภาษาไทยให ้ ถ้กตู อง้


๖. ขอใดค ้ ือคำขนต้ึ น้ และคำลงทายในการเข ้ ยนจดหมายก ี จธิ ระุ

๑. เรยน ด ี ้วยความเคารพอย่างสูง

๒. เรยน ขอแสดงความน ี ับถือ

๓. กราบเรยน ขอแสดงความน ี ับถือ

๔. กราบเรยน ด ี ้วยความเคารพ

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดลำปาง

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดตรัง


๗. จากแผนทประเทศไทยในหน ่ี า้ ๕ ขอใดกล ้ าวถ่ กตู อง้

๑. พทลั งุ เปนจ็ งหว ั ดทั ม่ีพีนท้ื ใหญ่ี ท่ ส่ีดในภาคใต ุ และอย ้ ทางท ู่ ศเหน ิ อของ ื

จังหวัดตรัง

๒. จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครราชสีมาและติดกับ

จังหวัดชลบุรี

๓. เชยงใหม ี ่ เชยงราย ี และลำปาง เปนสามจ ็ งหว ั ดทั ม่ีอาณาเขตต ี ดติ อก่ นั

ในภาคเหนือ

๔. จงหว ั ดอั ดรธาน ุ อยี เหน ู่ อสื ดของภาคตะว ุ นออกเฉ ั ยงเหน ี อมื พีนท้ื ต่ีดกิ บั

จังหวัดเลย


๘. ผทู้จะเข ่ี ยนเล ี าเร่ องจากจ ่ื นตนาการได ิ อย้ างม ่ คีณคุ าน่ น้ั จำเปนต็ องม ้ คีณลุ กษณะใด ั

๑. ยึดมั่นในกรอบปฏิบัติเหตุผลที่สืบต่อกันมา

๒. เชื่อมั่นในตนเองและไม่รับฟังความคิดใคร

๓. หลกหน ี สีงคม ั ชอบอยในโลกแห ู่ งความฝ ่ นั

๔. คดสร ิ างสรรค ้ ์ มองโลกอยางหลากหลาย ่


๙. ขอใด ้ ไมใช่ คำขว ่ ญทั ด่ีี

๑. กตัญญูคือหัวใจ ลงทุนไว้ไม่ขาดทุน

๒. ทจรุ ตคิ อศื ตรั ตูวรั าย ชาต ้ ิวอดวายหากไม่ป้องกัน

๓. รกฎู้ รกตู้ กาิ รคู้ณคุ า่ รซู้งความเป ้ึ นไทย ็

๔. เยาวชนคนรนใหม ุ่ ่ ตองร ้ กดั ี มนีำใจ้ ใฝสาม ่ คคั ี


๑๐. สวนประกอบใดของรายงานท ่ สำค ่ี ญนั อยท ้ ส่ีดุ

๑. คำนำ ๒. สารบัญ

๓. บรรณานกรม ๔ ุ . ภาคผนวก

๑๑. ครคูอใคร ื ทำไม ใครฆาคร ่ ู กระสนพร ุ พูงทะล ุ่ กกระอ ั กกล ั ง้ิ

ชอล์กในมอหร ื อจะส ื ผู้รู้ายย้ ง กระชากช ิ งวิ ญญาณคร ิ ผูอาร ู้ ี

แสงเรองเร ื องร ื บหร ิ ท่ีภาคใต ่ี ้ ศษย์อย ิ ไหนคร ู่ กูอย็ สู่ไมู้ หน่ ี

เงอมม ้ื อมารฮ ื กเหึ มเพิ มท่ิ กทุ ี ดับแสงสีพัฒนาปัญญาชน

เชาว้ นนั ไม้ี ม่ ครี อยู หนู่ าห้ อง เส ้ ียงกึกก้องสดุดีทวีผล

ครูตายแต่ไม่ตายตามตัวตน กองสากลอ ้ ดมการณ์ ุ วญญาณคร ิ ู

ธงชาติคลุมศพครูผู้หาญกล้า การศกษาค ึ ออะไรท ื เหล่ี ออย ื ู่

ร่างครูสอนความหมายตายให้ดู สอนให้รู้รักหวงแหนแผ่นดินไทย

สดดุวีรกรรมธรรมสถ ี ต คร ิ คูอกื ลยาณม ั ตรผ ิ ยู้งใหญ ่ิ ่

ครคูอผื เสู้ ยสละชนะช ี ย คร ั คูอแบบอย ื างให ่ ?้ หวใจคร ั ?ู

จากขอความข ้ างต ้ น้ เมอย่ื อความแล ่ วจะได ้ ข้อความท ้ เป่ี นใจความสำค ็ ญตามข ั อใด ้

๑. ครคูอวื ชาช ิ พที สำค ่ี ญของส ั งคมท ั ควรส ่ี งเสร ่ มและให ิ ขว้ ญกำล ั งใจั โดยเฉพาะ

ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดน

๒. ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเพราะ

ผกู้อการร ่ าย้ จนทำใหเก้ ดปิ ญหาขาดแคลนคร ั ู

๓. ครทู เส่ียชี วีตในเหต ิ การณ ุ ภาคใต ์ ค้อผื ยู้งใหญ ่ิ ท่ แม่ี ต้วจะจากไป ั แตก่ ย็งเปั น็

บทเรยนให ี คนร ้ นตุ่ อไปได ่ ร้รู้กประเทศไทย ั

๔. ครในจ ู งหว ั ดชายแดนภาคใต ั ้กำลงหว ั นว่ั ตกก ิ บสถานการณ ั ท์ เก่ี ดขิ น้ึ แตก่ ็

จะยังทำหน้าที่ต่อไปด้วยอุดมการณ์ความเป็นครู


๑๒. บคคลในข ุ อใด ้ ไมปฏ่ บิตัิตามหลกการจดบ ั นทั กขึ อม้ ลทู ด่ีี

๑. สารนิ พยายามจดขอม้ ลใหู ถ้กตู องตามท ้ ได่ี ฟ้ งจากการประช ั มุ

๒. วรพงษ ี ์ มกจะเข ั ยนว ี นั เดอนื ป ีทได่ี บ้ นทั กขึ อม้ ลู ไวเสมอ ้

๓. ธนภณ จดบนทั กอย ึ างม ่ ระบบ ี มกมั อีกษรย ั อท่ เป่ี นระเบ ็ ยบเด ี ยวก ี นั

๔. กานต ์จดบนทั กโดยเน ึ นการสร ้ ปขุ อม้ ลู ไมระบ ่ ทุ มาของหน ่ี งสั อื


๑๓.การกระทำของผใดเป ู้ นการด ็ อยู างม ่ วีจารณญาณ ิ

๑. หลงจากชมภาพยนตร ั โฆษณาสบ ์ ยู่ห่ีอใหม ้ ่ธนกรกร็บออกไปซ ี อมาใช ้ื ้

โดยทันที

๒. ธนกิจเห็นป้ายโฆษณาสบู่ยี่ห้อใหม่จึงไปสอบถามประสิทธิภาพของสบู่

กับตัวแทนจำหน่าย

๓. ธนกานต์ชื่นชอบดาราที่โฆษณาสบู่ยี่ห้อใหม่จึงซื้อสบู่ยี่ห้อนั้นมาลองใช้ดู

๔. ธนวรรณเห็นเพื่อนใช้สบู่ยี่ห่อใหม่แล้วผิวสวยจึงไปซื้อสบู่ยี่ห้อนั้นมาทดลองใช้


๑๔. ?ขออำนาจคุณความดีทั้งปวงที่ได้ทำมา จงบันดาลให้ได้ประสบแต่ความเจริญ

รงเรุ่ องในหน ื าท้ การงาน ่ี พบแตคนด ่ ีพบแตส่ งด่ิ และคลาดแคล ี วจากอ ้ นตราย ั

ทั้งปวง?

คำอวยพรข้างต้นใช้ในโอกาสใด

๑. แต่งงาน

๒. เกษียณอายุ

๓. รับตำแหน่งใหม่

๔. ขึ้นบ้านใหม่


๑๕.การวจารณ ิ ต์ างก่ บการประเม ั นคิ าอย ่ างไร ่

๑. การวจารณ ิ เน์ นท้ การต ่ี ิการประเมนคิ าเน่ นท้ การชม ่ี

๒. การวจารณ ิ เน์ นการใช ้ เหต ้ ผลุ การประเมนคิ าเน่ นท้ อารมณ ่ี ์

๓. การวจารณ ิ เป์ นการแสดงความค ็ ดเหิ น็ การประเมนคิ าเป่ นการต ็ ดสั นิ

๔. การวจารณ ิ กล์ าวในรายละเอ ่ ยดี การประเมนคิ ากล่ าวในภาพรวม ่


๑๖. ขอใดม ้ เสียงวรรณย ี กตุ น์ อยท ้ ส่ีดุ

๑. เชิญเจ้ารำเถิดนะนางฟ้า

๒. ให้สิ้นท่าที่นางจำได้

๓. ตวพั จะรำตามไป ่ี

๔. มิให้ผิดเพลงนางเทวี


๑๗. ขอใดใช ้ พย้ ญชนะต ั นของคำเป ้ นอ็ กษรต ั ำค่ ทู่งหมด ้ั

๑. งูใหญ่ในรั้ววัดโมลี

๒. ฉันฝากถุงข้าวสวยให้ผ่อง

๓. การจัดเด็กต้องบอกป้าอบ

๔. คนแซ่เฮงชอบแฟนพันธุ์แท้


๑๘. ขอใดม ้ เสียงพย ี ญชนะสะกดต ั างจากข ่ ออ้ น่ื

๑. ข้าว

๒. ตัว

๓. ผิว

๔. เกี่ยว


๑๙. คำว่าแดงในข้อใดทำหน้าที่ต่างจากข้ออื่น

๑. รั้วสีแดง

๒. ครูชื่อแดง

๓. กินน้ำแดง

๔. ใส่เสื้อสีแดง


๒๐. ขอความต ้ อไปน ่ ม้ีคำประสมก ี คำ่ี

?การหยดไข ุ เล้ อดออกไม ื ให่ ระบาดในช ้ มชน ุ ตองระว ้ งไม ั ให่ ถ้กยู งกุ ดั

เชน่ ทายากนยั งุ นอนในมงุ้ หรอตื ดมิ งลวด ุ้ ฯลฯ?

๑. ๔ คำ

๒. ๕ คำ

๓. ๖ คำ

๔. ๗ คำ


๒๑. ขอใด ้ ไม่เปนคำม ็ ลู

๑. เผอเรอ ๒. มาลา

๓. แจกัน ๔. ค่าตัว


๒๒. ขอใดเก ้ ดจากคำท ิ เป่ี นภาษาบาล ็ -ีสนสกฤตท ั งหมด ้ั

๑. ครสติ มาส ๒ ์ . เคมภีณฑั ์

๓. ศลปกรรม ๔ ิ . อนุกาชาด


๒๓. ขอใด ้ ไมใช่ ่ประโยคกรยาิ

๑. เกดการประท ิ วงข ้ บไล ั เผด ่ จการเม ็ อป่ื ี๒๕๓๕

๒. มคนออกมาช ี มนุ มกุ นเป ั นจำนวนมาก ็

๓. ไฟไหมกองสลากและกรมสรรพากรจนเส ้ ยหาย ี

๔. ปรากฏหลักฐานบนถนนราชดำเนินมาจนทุกวันนี้


๒๔. ขอใดเป ้ นประโยคความรวม ็

๑. ภาพิตวางแผนกำจัดพริกไทยเพื่อแก้แค้น

๒. ใบขาววางแผนช ้ วยพร ่ กไทย ิ ภาพตสำน ิ กผึ ดิ

๓. ภาพิตรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไป

๔. เมอภาพ ่ื ตขอโทษ ิ พรกไทยก ิ อโหส ็ กรรมให ิ ้


๒๕. คำวา่ ?ท? ่ี ในขอใด ้ ทำหนาท้ เช่ีอมประโยค ่ื

๑. สมบัติขายที่ได้ราคาดี

๒. สมบรณู ไม์ ชอบขนมท ่ ใส่ี เนย่

๓. สมชายไปดูหนังที่สยามสแควร์

๔. สมหมายปลกตู นไม ้ ท้ สวนหล ่ี งบั าน้


๒๖. คำทข่ีดเส ี นใต ้ ในข ้ อใดทำหน ้ าท้ ต่ีางจากข ่ ออ้ น่ื

๑. ครูอบรมศิษย์ด้วยความหวังดี

๒. คุณปู่และคุณย่าท่านเกษียณราชการแล้ว

๓. เพราะเขาเกยจคร ี านงาน ้ จงไม ึ สำเร ่ จ็

๔. เขาเป็นคนฉลาดแต่ขาดความเฉลียว


๒๗. ขอใดเร ้ ยงลำด ี บประโยคในข ั อความได ้ ถ้กตู อง้

๑. ไมว่ าใครจะม ่ นีสิยไม ั ด่ เพี ยงใดก ี ตาม ็

๒. เขาก็สามารถกลับมาเป็นคนมีนิสัยที่ดีได้

๓. ถาเขาต ้ งใจใหม ้ั ่ แลวเปล ้ ยนแปลงปร ่ี บปร ั งตุ วเองอย ั างจร ่ งจิ งั

๔. พระพทธศาสนาสอนว ุ า่ ?ชวีตของเราน ิ สามารถพ ้ี ฒนาได ั ?้

๑. ๔ - ๓ - ๑ - ๒

๒. ๔ - ๑ - ๒ - ๓

๓. ๔ - ๑ - ๓ - ๒

๔. ๔ - ๒ - ๑ - ๓


๒๘. ขอใดเร ้ ยงลำด ี บประโยคได ั ถ้กตู อง้

๑. แม้แต่คนญี่ปุ่นซึ่งเคยรังเกียจการงีบหลับกลางวันมานานก็กำลังจะเปลี่ยน

๒. ถาการง ้ บหล ี บตอนกลางว ั นเป ั นส็ งไม ่ิ ด่ ีนโปเลยนี ลโอนาโด ี ดาวนซิ ี

๓. และคนสำคญของโลกอ ั กมากมาย ี คงจะไมทำก ่ นั

๔. จนทำใหการง ้ บหล ี บกลางว ั นได ั กลายเป ้ นแฟช ็ นฮ่ั ตตลอด ิ ๒ ปทีผ่ีานมา ่

ทัศนคติ

๑. ๑ ๒๓ ๔

๒. ๑ ๔๒๓

๓. ๒๓๑ ๔

๔. ๒๑ ๔๓


๒๙. ?จงรไวู้ เถ้ ดวิ า่ ถาเม้ อได ่ื ทำความผ ้ ดมาเม ิ อใด ่ื จะไดร้บโทษท ั นทั ีการมพีอเป่ น็

พระเจาแผ ้ นด่ นนิ น้ั จะไมเป่ นการช ็ วยเหล ่ ออื ดหน ุ นแก ุ ไขอ ้ นใดได ั เลย้ ?

จากข้อความข้างต้นผู้เขียนต้องการแนะนำว่าอย่างไร

๑. ไม่ให้สำคัญตัวผิด

๒. ไมหลงอำนาจตนเอง

๓. ไมให่ ถ้ออำนาจประพฤต ื มิชอบ ิ

๔. ไม่ให้ทำความผิดแม้แต่อย่างเดียว


๓๐. สมเดจพระนางเจ ็ าฯพระบรมราช ้ นินาถทรงพระประชวร ี ดวยพระอาการ ้ ..........

 ควรเตมคำใดลงในช ิ องว ่ างจ่ งจะถ ึ กตู องเหมาะสม ้

๑. ข้อพระหัตถ์ข้างซ้ายติด

๒. ข้อนิ้วกลางพระหัตถ์ข้างซ้ายติด

๓. ขอพระม ้ ชฌั มาพระห ิ ตถั ซ์ ายต ้ ดิ

๔. ขอน้ วพระม ้ิ ชฌั มาพระห ิ ตถั ซ์ ายต ้ ดิ


๓๑. ?สำหรบเพั อนข ่ื าราชการและครอบคร ้ วั ผมมความห ี วงใยความเป ่ นอย ็ ของ ู่

พวกทานท ่ กๆุ คน การดำรงตนโดยยดแนวพระราชดำร ึ สในเร ั อง่ื ?ความพอเพยงี ?

จะช่วยให้เพื่อนข้าราชการทั้งหลายใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข?

คำอวยพรดังกล่าวเป็นถ้อยคำที่สุภาพจัดเป็นการเขียนแบบใด

๑. โนมน้ าว้

๒. แนะนำ

๓. สงสอน

๔. ตกเตั อนื


๓๒. ขอใดไม ้ ใช่ ว่ธิสีงเกตคำย ั มภาษาเขมรในภาษาไทย ื

๑. ใช้คำควบกล้ำ

๒. ใช้อักษรนำ

๓. ใชต้วั จ เปนต็ วสะกด ั

๔. ใช้ตัวสะกดตัวตาม


๓๓. ขอใด ้ ไมม่ คำท ี มาจากภาษาต ่ี างประเทศ ่

๑. มตายายสาม ี ภรรยาค ี หนู่ งอย ่ึ กู่นมานานจนล ั วงเข ่ าว้ ยชราแต ั ไม่ ม่ บีตรุ

๒. วนหน ั งตายายลอยเร ่ึ อหาปลา ื ไปตามรมแม ิ น่ ำใหญ ้ ท่ ม่ีอาณาบร ี เวณถ ิ งึ

๑๐ ไรเศษ่

๓. ขณะทยายค ่ี ดทั ายเร ้ อเขื าหาฝ ้ ง่ั เหนไข ็ จระเข ่ ฟองหน ้ งอย ่ึ บนกอพง ู่

จงเกึ บมา ็

๔. ตั้งใจว่าจะเอาไปฟักให้เป็นตัวเลี้ยงไว้ที่บ้านแม้ตาจะห้ามแต่ยายก็ไม่ฟัง


๓๔. คำทบศั พทั ในข ์ อใด ้ เขยนี ไมถ่ กตู องตามหล ้ กเกณฑ ั การใช ์ คำท ้ บศั พทั ์

๑. ไมสบายเล ่ กน็ อยแค ้ น่ ้ีจะไปโรงพยาบาลทำไม ไปหาหมอทคล่ี นิกปากซอยก ิ ได็ ้

๒. ธนาคารเปิดให้ประมูลทาวน์เฮ้าส์ที่เป็นสินทรัพย์หลุดจำนอง

๓. เดยวน ๋ี พอม ้ี แผี นว่ ซีดี ีรานว ้ ดิโอกี แทบจะต ็ องป ้ ดกิ จการไปตามๆ ิ กนั

๔. คุณสามารถจ่ายค่าบริการโทรศัพท์ได้ที่เคาน์เตอร์แรกทางซ้ายมือ


๓๕. ขอใดเร ้ ยงลำด ี บคำตามพจนาน ั กรมได ุ ถ้กตู อง้

๑. ยี่โถ รางวัล ฤกษ์ ละโว้

๒. จับฉ่าย มหาวงศ์ ปนัดดา ตระกลู

๓. ขี้คุย เงนริ อน ปากผ ้ ี ตงเกั

๔. ตระเวน นายดาบ ถวาย เทพี


๓๖. ข้อใดเป็นเพลงพื้นบ้านที่อยู่ภาคเดียวกันทั้งหมด

๑. ซอ ฮ้องขวัญ

๒. ลำเกี้ยว เพลงชาน้อง

๓. เพลงโคราช จอย๊

๔. เพลงฉอย ลำเร ่ อง่ื


๓๗. ขอใดม ้ ลีกษณะคำประพ ั นธั ตรงก ์ บลั กษณะคำประพ ั นธั ของเพลงพ ์ นบ้ื าน้

 ทเร่ียกว ี า่ ?กลอนหวเดั ยวี ?

๑. มาเถอะหนาแมมา แม ่ หน่ นูอยอย ้ าช่ า้ ทวงท ่ ี

จัดเป็นวงกงกำ ของพี่ก็ทำเอาไว้ดิบดี

ถาน้ องไม ้ เล่ นกะท ่ ดพร ิ อม้ ตวพั จะกล ่ี อมมโหร ่ ี

๒. รรีขีาวสาร สองทะนานข ้ ้าวเปลือก เลอกท ื องใบลาน ้

เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน พานเอาคนขางหล ้ งไวั ้

๓. จ้ำจี้จ้ำอวด เอาลูกไปบวช ถงวึ ดถั งวา ึ

ครนส้ั กออกมา ส ึ พพะล ั นจุ่ นจุ่ ู๋

๔. แมศร่ เอย แม ี ศร่ สวยสะ ี

ยกมอไหว ื พระ ก ้ จะม ็ คนชม ี

ขนคิ้วเจ้าก็ต่อ ขนคอเจาก้ กลม ็

ชักผ้าปิดนม ชมเมศร่ เอยี


๓๘. ลกษณะสำค ั ญของเพลงกล ั อมเด ่ กตรงก ็ บขั อใด ้

๑. มทำนองท ี แน่ี นอน ่ แตม่ หลายเน ี อร้ื อง้

๒. มเนี อร้ื องส ้ นๆ้ั จงหวะช ั าและย ้ ดื

๓. เนื้อหามักเก่ียวกับความเป็นมาของครอบครัว

๔. แสดงความรักระหว่างพ่อกับแม่เป็นสำคัญ


๓๙. ขอใด ้ ไมใช่ เหต ่ ผลท ุ เพลงพ ่ี นบ้ื านต ้ องม ้ ลีกคู ไวู่ ร้องร ้ บหร ั อรื องซ ้ ำเพลง ้

๑. เพอให่ื เพลงม ้ ความไพเราะมากข ี น้ึ

๒. เพอให่ื ท้กคนม ุ สีวนร ่ วมในการร ่ องเพลง ้

๓. เพื่อให้พ่อเพลงมีเวลาคิดเนื้อร้องในวรรคถัดไป

๔. เพื่อให้แตกต่างจากเพลงพื้นบ้านประเภทอื่น


๔๐.ลักษณะคำประพันธ์ของเพลงพื้นบ้านโดยทั่วไปคือข้อใด

๑. มการส ี งส่ มผั สนอกไม ั คงท ่ ่ี

๒. สมผั สสระต ั องเป ้ นสระร ็ ปเด ู ยวก ี นเสมอ ั

๓. เมอส่ื งส่ มผั สระหว ั างวรรคจะใช ่ ส้ มผั สอั กษร ั

๔. สมผั สอั กษรต ั องเป ้ นร็ ปอู กษรเด ั ยวก ี นเสมอ ั


จงใชคำประพ ้ นธั ต์อไปน ่ ตอบคำถามข ้ี อ้ ๔๑ - ๔๓

ถงเกร ึ ดย็ านบ ่ านมอญแต ้ ก่ อนเก ่ า ผ ่ หญู้ งเกล ิ ามวยงามตามภาษา ้

เดยวน ๋ี มอญถอนไรจ ้ี กเหม ุ อนต ื กตา ท ุ๊ ั้งผัดหน้าจับเขม่าเหมือนชาวไทย

โอ้สามัญผันแปรไม่แท้เที่ยง เหมือนอย่างเยี่ยงชายหญิงทิ้งวิสัย

นหร่ี อจื ตคิ ดหมายม ิ หลายใจ ท ี ี่จิตใครจะเป็นหนึ่งอย่าพึงคิด


๔๑. รปลู กษณ ั ของชาวมอญท ์ กว่ี บรรยายม ี ทีมาจากแหล ่ี งใด่

๑. จนตนาการส ิ วนตนของน ่ กประพ ั นธั ์

๒. จนตนาการร ิ วมของส ่ งคมไทย ั

๓. ประสบการณจากการอ ์ านวรรณกรรม ่

๔. ประสบการณจากการเด ์ นทาง ิ


๔๒. ?เกรดย็ านบ ่ านมอญ ้ ? ในนราศภ ิ เขาทองท ู ค่ีดมาน ั หมายถ ้ี งสถานท ึ ใด่ี

๑. ยานช ่ องเกร ่ ด็

๒. ยานสวนเกร ่ ด็

๓. ยานปากเกร ่ ด็

๔. ยานหาดเกร ่ ด็


๔๓. อปมาอ ุ ปไมยท ุ ปรากฏในน ่ี ราศท ิ ค่ีดมาน ั ค้ีออะไร ื

๑. เปรียบความเปลี่ยนแปลงของโลกกับชาวมอญ

๒. เปรียบความไม่แน่นอนของใจกับการแต่งกาย

๓. เปรียบความหลากหลายของชีวิตกับการแต่งกาย

๔. เปรียบความน่ารักของตุ๊กตากับชาวไทยที่น่ารัก


๔๔. อันชาติใดไร้ช่างชำนาญศิลป ์ เหมอนนาร ื นไร ิ โฉมบรรโลมสง ้ า่

ใครใครเหนไม ็ เป่ นท็ จำเร ่ี ญตา ิ ........................................................

ศลปกรรมนำใจให ิ สร้ างโศก ช ่ ่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหาย

จำเริญตาพาใจให้สบาย อกรี างกายก ่ จะพลอยส ็ ขสราญ ุ

จงเติมเนื้อความที่หายไปให้สมบูรณ์

๑. เขาจะมาเยาะเยยให้ ละอาย ้

๒. เขาจะว่าเย้ยหยันกันให้อาย

๓. เขาจะดาต่ ฉินจนส ิ นอาย ้ิ

๔. เขาจะพากันเย้ยให้อับอาย


๔๕. กิ๊วก๊าวกิ๊บก๊าบเป็ดทาบปีก ตนพล ี ยลุ้ ดหล ั กปี กรี มรุ่ าม่

เหลาล่ กเปู ดน็ อยแล ้ นลอยตาม ไซ ่ ้แหนแผ่งามตามแม่มา

กวีนิพนธ์บทนี้ใช้ภาพพจน์ใด

๑. อปมา ุ

๒. สัทพจน์

๓. อตพจน ิ ์

๔. อุปลักษณ์


๔๖. วานนี้ใฝ่ว่าจะฝ่าฝัน ฝาไปส ่ นู่รินดร์อ ั นเป ั ดเผย ิ

ฝนวั าดอกไม ่ จะงอกเงย กล ้ บไม ั เคยเห ่ นม็ นตราบว ั นนั ้ี

?ดอกไม? ้ ในทน่ีหมายถ ้ี งอะไร ึ

๑. ความสำเร็จและความสมหวัง

๒. ความรำรวยและศ ่ กดั ศร์ิ ี

๓. ความรกและความหอมหวาน ั

๔. ความห่วงใยและเอื้ออาทร

๔๗. ใดกิจผิดพลาดแล้ว ไปละ่ ลมเลย ื

หยอนท ่ ฐิมานะ อ ิ อนน ่ อม้

ขอโทษเพื่อคารวะ วายบาด หมางแฮ

ดกวี าปดอ ่ อมค ้ อม ค ้ ิดแก้โดยโกง


ข้อคิดที่ได้จากโคลงสุภาษิตข้างต้นตรงกับข้อใดมากที่สุด

๑. คนมทีฐิมากควรลดลงบ ิ างเพ ้ อความอ ่ื อนน ่ อม้

๒. การแสดงคารวะต่อผู้อาวุโสช่วยลดความบาดหมาง

๓. การพูดปดอ้อมค้อมคิดคดโกงเป็นสิ่งไม่ดี

๔. เมื่อทำการสิ่งใดผิดพลาดให้เอ่ยคำขอโทษอานข ่ อความต ้ อไปน ่ ้ีแลวตอบคำถามข ้ อ้ ๔๘ - ๕๐

ชักหน้าไม่ถึงหลัง

ชกหน ั าไม้ ถ่ งหล ึ งั เปนสำนวน ็ หมายความวา่ ขดสนเพราะรายได ั ม้ไมี พอค ่ มุ้

กบรายจ ั าย่ รายไดท้ร่ีบมาเม ั อต่ื นเด ้ อนไม ื พอใช ่ ไปถ ้ งปลายเด ึ อนื

สำนวนนม้ีทีมาจากการน ่ี งผุ่ า้ หากผาท้ น่ีงสุ่ นไปไม ้ั สามารถห ่ มตุ้ วได ั ้กจะห ็ มุ้

ไดแต้ ด่ านหน ้ า้ ไมถ่ งดึ านหล ้ งั เมอนำสำนวนน ่ื มาใช ้ี ้คำวา่ หนา้ ในทน่ี ้ีหมายถงึ

ชวงหน ่ า้ คอชื วงแรกของเด ่ อนื หลงั คอื ชวงหล ่ งของเด ั อนื

ถารายจ ้ ายน ่ อยกว ้ ารายร ่ บได ั แม้ เพ้ ยงเล ี กน็ อย้ กจะสามารถดำรงช ็ วีตอย ิ ไดู่ โดย ้

ไมเป่ นหน ็ เป้ี นส็ นใคร ิ แตถ่ ารายจ ้ ายมากกว ่ ารายได ่ แม้ เพ้ ยงเล ี กน็ อย้ กจะต ็ องเป ้ นหน ็ ้ี

เปนส็ นเขา ิ เรยกว ี า่ ชกหน ั าไม้ ถ่ งหล ึ งั ถาช้ กหน ั าไม้ ถ่ งหล ึ งทั กเดุ อนก ื คงจะต ็ องเป ้ น็

หนเพ้ี มและพอกพ ่ิ นขู นไปเร ้ึ อยๆ ่ื

ฉะนน้ั ถาต้ องการม ้ ชีวีตทิ เป่ี นส็ ขุ กต็องพยายามเพ ้ มรายได ่ิ ข้ น้ึ ลดรายจายลง ่

และดำรงชพอย ี อยู่ างพอเหมาะพอสมแก ่ ฐานะและรายได ่ ของตน ้


๔๘. จากขอเข้ ยนข ี างต ้ น้ ขอใดกล ้ าว่ ไมถ่ กตู อง้

๑. ชักหน้าไม่ถึงหลังเป็นสำนวนที่มีที่มาจากการแต่งกาย

๒. ชวีตจะม ิ ความส ี ขกุ ต็อเม่ อสามารถเพ ่ื มรายได ่ิ มากข ้ น้ึ

๓. สำนวนนี้นิยมใช้กับผู้ที่มีรายได้ประจำเป็นรายเดือน

๔. หนี้สินเกิดขึ้นจากบุคคลมีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย๔๙. คำวา่ ?ชกั? ในสำนวนชกหน ั าไม้ ถ่ งหล ึ งั มความหมายเด ี ยวก ี บขั อใด ้

๑. ชักสีหน้า

๒. ชักดิ้นชักงอ

๓. ชักค่านายหน้า

๔. ชกลาก ั


๕๐. บคคลใดนำข ุ อค้ ดทิ ได่ี จากเร ้ องไปใช ่ื ได้ เหมาะสมท ้ ส่ีดุ

๑. กอนซ ่ อผ้ื าต้ ดกระโปรงท ั กคร ุ ง้ั อรสมจะซอผ้ื าเผ้ อไว ่ื ้๑ เมตรเสมอ

๒. อรชนลาออกจากงานประจำท ุ ทำอย ่ี ู่ เพอไปเป ่ื ดริ านขายของชำท ้ บ่ีาน้

๓. อรนุชทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองเพื่อตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

๔. อรดขอเจ ี านายเปล ้ ยนว ่ี นรั บเง ั นเด ิ อนเป ื นว็ นทั ่ี๑๕ ของทกเดุ อนื
แก้ไขวันที่ 07/03/2014 16:55:21     เข้าชม 2742 ครั้ง
  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com รับซื้อ ขาย Rolex | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th