ข้อสอบ ภาษาไทย-คณิต ป.6. ปี2552 ตอนที่ 2
หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English


หมวดหมู่


บทความล่าสุด

รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash

ข้อสอบ ภาษาไทย-คณิต ป.6. ปี2552 ตอนที่ 2


บทความทั้งหมด > ข้อสอบ O-NET(โอเน็ต) > ข้อสอบ ภาษาไทย-คณิต ป.6. ปี2552 ตอนที่ 2


1. มีผู?โดยสารเครื่องบินระหว?างประเทศ สองร?อยเจดส็ ิบล?านเก?าหมื่นสี่พันหนึ่งร?อย

 หกสิบห?าคน จํานวนผู?โดยสารเขียนเป?นตัวเลขได?อย?างไร

 1. 207,094,165 2. 217,904,165

 3. 270,904,165 4. 270,094,165

 

2. มีลูกอมรสนม 5 เม็ด รสส?ม 7 เม็ด รสสตรอเบอรี่ 4 เม็ด และรสมะนาว 3 เม็ด

ถ?าสุ?มหยิบลกอมคร ู ั้งละ 6 เม็ด จะมีโอกาสหยบลิ ูกอมชนิดใดได?เหมือนกัน

ทั้ง 6 เม็ด


1. รสนม

2. รสส?ม

3. รสมะนาว

4. รสสตรอเบอรี่

 

3. ค?าประมาณใกล?เคียงจํานวนเต็มล?านของระยะทางจากดาวอังคารถึงดวงอาทิตย?

ซึ่งห?างกัน 227,940,000 กิโลเมตร เป?นเท?าใด

1. 230,000,000

2. 229,000,000

3. 228,000,000

4. 208,000,000
 


4. เรือสองลําแล?นออกจากท?าเรือเดียวกันพร?อมกัน เรือแต?ละลําแล?นด?วยความเร็ว

สม่ําเสมอชั่วโมงละ 100 กิโลเมตร เรอลื ําแรกออกจากท?าเรือไปทางทิศเหนือ

เมื่อเวลาผ?านไปครึ่งชั่วโมงจึงเลี้ยวไปทางทิศตะวันออก ส?วนเรือลําที่สอง

ออกจากท?าเรือไปทางทิศตะวันออก เมื่อเรือทั้งสองลําแล?นไปได? 1 ชั่วโมง

 เรือลําแรกอยู?ทางทิศใดของเรือลําที่สอง

1. ตะวันตกเฉียงเหนือ

2. ตะวันตกเฉียงใต?

3. ตะวันออกเฉียงเหนือ

4. ตะวันออกเฉียงใต?
 

5. วันดีนําแผ?นตารางเซนติเมตรมาตัด แล?วเรียงต?อกันเป?นรูปต?างกัน 3 แบบ ขอใดแสดง ?

การเปรียบเทียบพื้นที่ของรูปทั้ง 3 แบบได?อย?างถูกต?อง


1. รูปที่ 2 มีพื้นที่มากที่สุด

2. รูปที่ 3 มีพื้นที่น?อยที่สุด

3. ทั้งสามรูปมพีื้นที่เท?ากัน

4. รูปที่ 1 และ รูปที่ 3 มีพื้นที่เท?ากัน แต?น?อยกว?ารูปท่ 2 ี

 

6. จากรูปที่กําหนด ข?อใดถูกต?อง


 1. COF ใหญ?กว?า AOD

 2. BOE เล็กกว?า AOD

 3. AOD ไม?เท?ากับ BOE และ COF

 4. AOD เท?ากับ BOE และ COF

^ ^

^ ^

^ ^ ^

^ ^ ^


7. จํานวนใด เมอตื่ ัดตัวเลขศูนย?ออกแล?ว จํานวนนั้นมีค?าเพิ่มขึ้น

 1. 0.75 2. 7.05

 3. 7.50 4. 750
 


8. วิรัตน?กู?เงิน 50,000 บาท เสียดอกเบี้ยอัตราร?อยละ 9 ต?อป ?

 ถ?ากู?เงิน 292 วัน จะส?งเงินต?นและดอกเบี้ยรวมเป?นเงินเท?าไร

1. 53,200 บาท

2. 53,500 บาท

 3. 53,600 บาท

4. 54,500 บาท

 

9. เอื้อยนําแผ?นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ?ากว?าง 12 เซนติเมตร

ยาว 15 เซนติเมตร วางเรียงติดกันให?เป?นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ที่มีขนาดเล็กที่สุด รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนั้นมีขนาดเท?าใด

 1. 12 เซนติเมตร ? 12 เซนติเมตร

 2. 15 เซนติเมตร ? 15 เซนติเมตร

 3. 60 เซนติเมตร ? 60 เซนติเมตร

 4. 120 เซนติเมตร ? 120 เซนติเมตร


แก้ไขวันที่ 07/03/2014 17:38:42     เข้าชม 803 ครั้ง
  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th