ข้อสอบ ภาษาไทย-คณิต ป.6.ปี2552 ตอนที่ 1
หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English


หมวดหมู่


บทความล่าสุด

รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash

ข้อสอบ ภาษาไทย-คณิต ป.6.ปี2552 ตอนที่ 1


บทความทั้งหมด > ข้อสอบ O-NET(โอเน็ต) > ข้อสอบ ภาษาไทย-คณิต ป.6.ปี2552 ตอนที่ 1
๑. ข?อใดเป?นส?วนของ ?คํานํา? ในการเขยนเร ี ียงความ

 ๑. ?ทุ?งบัวตอง? ทุ?งดอกไมส?ีเหลืองสดอันละลานตานับร?อยนับพนดอกช ั ูช?อไสว

 รับลมหนาวอย?างเริงร?า ท?ามกลางขนเขาอ ุ ันสลับซับซ?อน

 ๒. ความงามของธรรมชาติ ความงามของประเพณี วถิีชีวิต และความงาม

 ของน้ําใจผู?คน กําลังรอให?ท?านได?มาสัมผัส....ที่น ?ี่ แม?ฮ?องสอน?

๓. ?แม?ฮ?องสอน? ดินแดนแห?งสายหมอกและขุนเขา ท?ามกลางธรรมชาติอนั

 อุดมสมบรณู ? ป?าไม?ใบเขียว น้ําใสไหลเย็นและวถิีชีวิตอันเป?นเสน?ห?ให ?

 ชวนหลงใหลของชนชาติหลายเผ?าพันธุ?

 ๔. เส?นทาง ๑,๘๖๔ โค?ง อนคดเค ั ี้ยวลาดชัน ทําให?เกิดการเดินทางเต็มไปด?วย

 ความตื่นเต?น ชวนพิศวง แต?เพลินตาเพลินใจกับทิวทัศน?แสนงดงามสองข?างทาง

 

๒. เรื่องใดควรใช?แผนภาพโครงเรื่องแบบเหตุการณ?เพื่อพัฒนางานเขียน

 ๑. ก?านกล?วยผจญภัย

 ๒. ชีวิตช?างไทยในต?างแดน

 ๓. ?ห?วยขาแข?ง? แหล?งมรดกโลก

 ๔. ร?วมมือร?วมใจหยุดภัยโลกร?อน
 

๓. ข?อใดเป?นหลกของการย ั ?อความที่ถูกต?อง

 ๑. ใช?สํานวนของตนเอง

 ๒. ใช?คําสรรพนามบุรุษท ี่๑ , ๒

 ๓. ใช?อักษรยอหร ? ือคําย?อเพื่อให?เรื่องสั้นลง

 ๔. ใช?เครื่องหมายอัญประกาศเพื่อเน?นข?อความที่สําคัญ


๔. แผนผังนี้ควรเป?นแผนผังแสดงที่ตั้งของสถานที่ใด

 ๑. บางลําภู

 ๒. วัดตรีทศเทพ

 ๓. หอสมุดแห?งชาติ

 ๔. ธนาคารแห?งประเทศไทย๕. จากแผนผังควรมีสะพานกี่สะพาน

 ๑. ๒ สะพาน

 ๒. ๓ สะพาน

 ๓. ๔ สะพาน

 ๔. ๕ สะพาน๖. บ?านของนักเรียนอยู?ที่เชิงสะพานพระป??นเกล?าฝ??งธนบุรีจะไปค?นคว?าทํารายงานที่

 หอสมุดแห?งชาติจะเดินทางไปอย?างไร จึงจะประหยัดเวลาและค?าใช?จ?ายมากที่สุด

 ๑. นั่งรถโดยสาร ขสมก. ข?ามสะพานพระป??นเกล?า - บางลําภู - สี่แยกบางขุนพรหม -

 เทเวศร? - หอสมุดแห?งชาติ

 ๒. นั่งรถแท็กซี่จากบ?านข?ามสะพานพระป??นเกล?า - ถนนพระอาทิตย? - ถนนสามเสน

 - หอสมุดแหงชาต ? ิ

 ๓. นั่งเรือโดยสารจากท?าสะพานพระป??นเกล?า - ขึ้นท?าเทเวศร? - เดินไปหอสมุด

 แห?งชาติ

 ๔. นั่งเรือด?วนจากท?าสะพานพระป??นเกล?า - ขึ้นท?าธนาคาร - แล?วตอรถโดยสาร ?

 ขสมก. หน?าธนาคารไปหอสมุดแห?งชาติ


๗. จากแผนผังถนนใดยาวที่สุด

 ๑. ถนนกรุงเกษม

 ๒. ถนนสามเสน

 ๓. ถนนพระอาทิตย?

 ๔. ถนนประชาธิปไตย

 

๘. ข?อใดเป?นการพูดที่ถูกต?องตามหลักการพูดแสดงความคิดเห็นและความรู?สึก

 เกี่ยวกับเรื่องที่ฟ?งและดู

 ๑. ละครเรื่องนี้เคยนํามาเล?นแสดงหลายครั้งแล?ว

 ๒. ละครเรื่องนี้มีนักแสดงอาวุโสซึ่งเป?นที่รู?จักกันดีหลายคน

 ๓. ละครเรื่องนี้สะท?อนให?เหนถ็ ึงป?ญหาครอบครัวในสงคมป ั ?จจุบัน

 ๔. ละครเรื่องนี้ใช?งบประมาณและเวลาในการถ?ายทําค?อนข?างมาก๙. ข?อใดใช?ภาษาเขียนได?ถูกต?อง

 ๑. ?กินร?อน ชอนกลาง ? ล?างมือ? เป?นหลักปฏิบัติง?ายๆ ที่สามารถป?องกันการติดเชื้อ

 ไข?หวัดใหญสายพ ? ันธุ?ใหม? ๒๐๐๙

 ๒. ตังเม มีอาการปวดหัว ตัวร?อน จาม ไอ มีน้ํามกและเจ ู ็บคอมาก จึงสงสยวั ?า

 อาจจะติดเชื้อไข?หวัดใหญ?สายพันธุ?ใหม? ๒๐๐๙

 ๓. หากนักเรียนป?วยเป?นไข?หวัด ต?องหยุดเรียนพักผ?อนอยู?กับบานและไม ? ?เขาไปใน ?

 สถานที่ที่มีผู?คนมากมายจนกว?าจะหายดีแล?ว

 ๔. ไข?หวัดใหญสายพ ? ันธุ?ใหม? ๒๐๐๙ เปนโรคต ? ิดเชื้อระบบทางเดินหายใจมีอาการ

 รุนแรงกว?าโรคไข?หวัดธรรมดา และป?จจุบันยังไม?พบหลักฐานว?ามีการติดต?อจาก

 สุกรมาสู?คน

 
๑๐. สํานวนข?อใดเป?นประโยค

 ๑. สีซอให?ควายฟ?ง

 ๒. สูงเท?านกเขาเหิน

 ๓. เส?นผมบังภูเขา

 ๔. ใส?สาแหรกแขวนไว?
 

๑๑. สํานวนข?อใดเติมลงในช?องว?างได?เหมาะสม

 
 ?ตุ?กกี้ ไหนเธอว?าเธอทําผัดไทยเป?นไงล?ะ ถ?าเธอทําเป?นจริงๆ ฉันคงไม?ต?อง.........

 บอกวิธีทําละเอียดขนาดนี้หรอกนะ?

 
๑. แจงสี่เบี้ย

๒. ชักแม?น้ําทั้งห?า

๓. สอนจระเข?ให?ว?ายน้ํา

๔. ชี้โพรงให?กระรอก

 
๑๒. ข?อใดมีเสียงวรรณยุกต?ครบทั้ง ๕ เสยงี

 ๑. ขี้เกียจสันหลังยาว

 ๒. ชักใบให?เรือเสีย

 ๓. ได?ทีขี่แพะไล?

 ๔. น้ําเชี่ยวอย?าขวางเรือ


๑๓. ประโยคใดมคีํานามไม?ชี้เฉพาะ (สามานยนาม) ทงหมด ั้

 ๑. การจราจรในกรุงเทพมหานครมักตดขิ ัดเมื่อฝนตกหนัก

 ๒. การพูดจาปราศรัยเป?นเรื่องที่ควรระมดระว ั ังยิ่งสําหรับสตร ี

 ๓. การรดน้ําดําหัวเป?นประเพณีไทยที่สําคัญอย?างหนึ่งในวันสงกรานต?

 ๔. การแสดงของพิธีเป?ดกีฬาโอลิมป?กครั้งที่ ๒๙ สร?างความประทับใจแก?ผู?ชม

 ทั่วทุกมุมโลก

 

๑๔. ข?อใดมีชนิดของอักษรควบแตกต?างกันมากที่สุด

 ๑. หาดทรายจะสวยเมื่อช?วยกันรักษาความสะอาด

 ๒. พลอยชอบอานหน ? ังสือเรื่องเจ?าหญิงนิทรา

 ๓. คุณยายบริจาคทรัพย?ช?วยเหลือผู?ขาดแคลนเสมอ

 ๔. นกอินทรีโผลงโฉบปลาในสระน้ําอย?างรวดเร็ว

 

๑๕. ข?อใดเขียนคําได?ถูกต?องทุกคํา

 ๑. เกมส? กัปตัน ชอล?ก

 ๒. กราฟ เต?นท? กาแล?กซี่

 ๓. กีต?าร? คอนเสิร?ต เฟอร?นิเจอร?

 ๔. กางเกงยีน เสื้อเชิ้ต หมวกแก?ป

 

บทเพลงต?อไปนี้ใช?ตอบคําถาม ข?อ ๑๖ - ๑๗

 ?อ?ายคนจน จําต?องทนป??นรถถีบ จะไปจีบอี่น?องคนงาม พอไปเถิงอ?ายก็ฟ??งเอิ้น

 ถามๆ อี่น?องคนงามกิ๋นขาวแลงแล ? ?วกา?

 (จากบทเพลง สาวมอเตอร?ไซค? ของ จรัล มโนเพชร)

 
๑๖. จากบทเพลงนี้คําในข?อใดเป?นภาษาถิ่นทั้งหมด

 ๑. อ?าย คนจน

 ๒. ป??น รถถีบ

 ๓. ต?องทน ฟ??งเอิ้น

 ๔. อี่น?อง ข?าวแลง

 

๑๗. คําจากบทเพลงเป?นคําภาษาถิ่นในภาคใด

 ๑. ภาคเหนือ

 ๒. ภาคอีสาน

 ๓. ภาคกลาง

 ๔. ภาคใต?

 

๑๘. ควรเติมคําราชาศัพท?ข?อใดในช?องว?างจึงจะถูกต?อง

 

 ?สมเด็จพระนางเจ?าฯ พระบรมราชินีนาถ มี...................เนื่องใน.......................

 วัน..........................๗๗ พรรษา ทรงย้ําคนไทยให?เห็นคุณค?าข?าวว?าเป?นอาหารที่

 ยอดเยี่ยมที่สุดของมนุษย? ?


 ๑. พระราโชวาท วาระ ประสูติ

 ๒. พระราชดํารัส โอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา

 ๓. พระราชเสาวนีย? วโรกาส พระราชสมภพ

 ๔. กระแสรับสั่ง พระราชวโรกาส คล?ายวันพระราชสมภพ


๑๙. ควรเติมคําในข?อใดในช?องว?างจึงจะถูกต?อง

 

 ยี่สิบหกมิถุนามาบรรจบ

 ขอ............นบคุณวิบูลย?ศรี

 ท?านสุนทรโวหาร..............กว ี

 เป?น............. .รัตนาค?าบุรนทร ิ ?

 

 ๑. ประสบ สมาน กวี

 ๒. น?อมนบ วิจารณ? ปราชญ?

 ๓. เคารพ อาจารย? เมธี

 ๔. พานพบ ประสาน ศรีสง?า

 

๒๐. ?พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ?าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย?

 แห?งพระราชวงศ?จักรี? ชอเรื่ ื่องนี้ควรอยู?ในหนังสอประเภทใด ื

๑. ตํานาน

๒. นวนิยาย

๓. พงศาวดาร

๔. นิทานพื้นบ?าน

 

ส?วนท ี่ ๒ : แบบระบายคําตอบใหส?ัมพันธ?กัน : จํานวน ๕ ข?อ : ข?อละ ๒ คะแนน

อ?านข?อความหรือบทประพันธ?ต?อไปนี้ แล?วเลือกคาตอบท ํ ี่เกี่ยวข?องกับขอความหร ? ือ

บทประพันธ?ที่กําหนด จากหมวดคําตอบ ก ข และ ค ให?ถูกต?องครบทั้ง ๓ หมวด

(หมวดละ ๑ คําตอบ) จงจะได ึ ?คะแนน

๒๑. ?เด็กๆ จะต?องรู?ว?า ความสุขความสบายมิใช?จะได?มาง?ายๆ เปล?าๆ จะเกิดขึ้นได?

 ก็ด?วยการประกอบการงานและความดีต?างๆ ซึ่งต?องพากเพียรกระทําอยู?ตลอดเวลา

 คนที่ทําตัวไม?ดี ไมหม? ั่นทําการงานจะหาความสุขความสบายไม?ได? เพราะฉะนั้น

 เด็กทุกคนจะต?องตั้งใจศึกษาเล?าเรียนความรู?ความดีไว?ให?เต็มที่ สําหรบชั วยต ? ัวเอง

 ให?ได?ดีมีความสุขความเจริญต?อไป?

 พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ?ในหนังสือวันเด็กประจําป? ๒๕๒๕

 

ก. ข. ค.

๑. อุปมา ๑. คนไม?ดีคือคนไม?ทํางาน ๑. สิงโตเอาใจใส?ต?อการเรียน

๒. สาธก ๒. ผู?มีความรู?ดีย?อมมี

 

 ความสขในช ุ ีวิต

๓. เทศนา ๓. วัยเด็กเป?นวัยที่ต?อง

 แสวงหาความรู?

๔. บรรยาย ๔. การทําความดีเป?นสิ่งที่

 ทําได?ยากกว?าการตั้งใจเรียน

๒. สิงขรสอบได?คะแนนดีเพราะ

 หมั่นทบทวนบทเรียนสม่ําเสมอ

๓. สิงหรัตน?รู?จักขวนขวายศึกษาหา

 ความรู?เพิ่มเติมด?วยตนเอง

๔. สิงหราชได?รับรางวัลนักเรียนที่ม ี

 ความประพฤติดีมีมารยาท

 

๒๒. หัวกะทิ เป?นสํานวนหมายความว?า ชั้นยอด ชั้นเลิศ ชั้นดีทสี่ ุด ฯลฯ กะทิ คือ

 น้ําที่คั้นจากมะพร?าวแก? เนื้อมะพร?าวแก?จํานวนหนึ่งอาจคั้นได? ๒ ครงั้ ครั้งแรก

 น้ําข?น มมีันมากเรียกว?า หัวกะท ิครั้งต?อมาใสมีมันน?อย เรยกว ี ?า หางกะทิ ดังนี้

 เราเอามาเปรียบกบคนหร ั ืออะไรก็ตามที่เลือกคัดแล?วว?าดีเยี่ยม เด?นกว?าพวก

 เรียกว?า หัวกะท ิ

 จากสํานวนไทย ของ กาญจนาคพันธุ?


ก. ข. ค.

๑. บรรยายโวหาร ๑. ค?านิยม ๑. ข?าวตังได?รับทุนสนับสนุนการศกษา ึ

๒. พรรณนาโวหาร ๒. ความเชอื่ ๒. ข?าวตูได?รับรางวัลความประพฤติดี

๓. สาธกโวหาร ๓. ประเพณี ๓. ข?าวปุ?นได?ไปศึกษาต?อต?างประเทศจาก

 การสอบชิงทุน

๔. อุปมาโวหาร ๔. วิถีชีวิต ๔. ข?าวป??นได?รับเลือกให?เป?นตัวแทนถือพาน

 ไหว?คร ู


๒๓.

 นกกิ้งโครงเข?าโพรงนกเอี้ยง

 ๏ นกเอ?ยนกกิ้งโครง หลงเข?าโพรงนกเอี้ยงเถียงเจ?าของ

 อ?อยอี๋เอียงอ?อยอี๋เอียงส?งเสียงร?อง เจ?าของเขาว?าหน?าไม?อาย

 แต?นกยังรู?ผิดรัง นักปราชญ?รู?พลั้งไม?แม?นหมาย

 แต?ผิดรับผิดพอผ?อนร?าย ภายหลังจงระวังอย?าพลั้งเอย ฯ.

 

ก. ข. ค.

๑. กลอนสภาพ ุ ๑. ผิดเป?นครู ๑. ครูเข?าสอนผิดห?อง

๒. กลอนเสภา ๒. ผิดฝาผิดตัว ๒. ครูจําชื่อนักเรียนไม?ได?

๓. กลอนสกวา ั ๓. ผิดแล?วต?องยอมรับผิด ๓. ครูทําโทษนักเรียนผิดคน

๔. กลอนดอกสร?อย ๔. ผิดกันราวกับฟ?ากับดิน ๔. ครูสอนภาษาไทยเขียน

 สะกดคําผิด


๒๔.

 แล?วสอนว?าอย?าไว?ใจมนุษย? มันแสนสุดลกลึ ้ําเหลือกําหนด

 ถึงเถาวัลย?พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด ก็ไม?คดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคน

 มนุษย?นี้ที่รักอยู?สองสถาน บิดามารดารักมักเป?นผล

 ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได?แต?กายตน เกิดเป?นคนคิดเห็นจึงเจรจา

 จาก เรื่อง พระอภัยมณ ีของ สุนทรภู

ก. ข. ค.

๑. กลอนสกวา ั ๑. คําสั่งสอน ๑. ปากว?าตาขยิบ

๒. กลอนเสภา ๒. คําชี้แจง ๒. ปากหวานก?นเปรี้ยว

๓. กลอนสภาพ ุ ๓. คําแนะนํา ๓. ปากไมส? ิ้นกลิ่นน้ํานม

๔. กลอนบทละคร ๔. คําอธิบาย ๔. ปากปราศรัยใจเชือดคอ


๒๕.

 ยายเลี้ยงข?าวหอมมาตั้งแต?เล็ก ข?าวหอมจึงรักและเชื่อฟงยาย ? คําสั่งสอนของ

 ยาย.......................จิตใจของข?าวหอมให?เป?นคนอ?อนโยน รู?จักคดิ และ

 ประพฤติแต?สิ่งดีงาม

 ครอบครวของข ั ?าวหอมมีความสขุ พี่น?องรักใคร?......................กัน โดยมยาย ี

 เป?นเสาหลักของครอบครัว เมื่อถึงวันสงกรานต?ซึ่งเป?นวันรวมญาติ ยายมักจะ

 ทําอาหารไทย ทั้งคาวหวานหลากหลายชนิดซึ่งล?วนแต?มีรสชาติอร?อย..................

 ให?ทุกคนได?รับประทานร?วมกัน

 
ก. ข. ค.

๑. ชักจูง ๑. ไยดี ๑. กลมกล?อม

๒. ชําระ ๒. ออมชอม ๒. กลมกลงึ

๓. หล?อเลี้ยง ๓. กลมเกลยวี ๓. กลมกลนื

๔. กลอมเกลา ? ๔. ประนีประนอม ๔. เกลี้ยงเกลา

 


แก้ไขวันที่ 07/03/2014 17:29:02     เข้าชม 1719 ครั้ง
  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th