ข้อสอบ ม.3 ปี 2551 คณิต อังกฤษ
หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English


หมวดหมู่


บทความล่าสุด

รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash

ข้อสอบ ม.3 ปี 2551 คณิต อังกฤษ


บทความทั้งหมด > ข้อสอบ O-NET(โอเน็ต) > ข้อสอบ ม.3 ปี 2551 คณิต อังกฤษ

1. จํานวนใดไม?ใช?รากที่สองของ 841

 1. 2 29

2. ? 2 29

 3. 29 และ ?29

4. ( )2 29 และ ( ) ? 2 29


2. จงหาผลบวกของจํานวนเต็มทั้งหมดที่มีค?าอยู?ระหว?าง -7 กับ 15 และหารด?วย 3 ลงตัว

ว?ามีค?าเท?าใด

 1. 7 2. 15

 3. 21 4. 36


3. ข?อใดต?อไปนี้ผิด

 1. ห.ร.ม. ของ 8 และ 12 คือ 4

2. ค.ร.น. ของ 8 และ 12 คือ 24

3. ตัวประกอบร?วมของ 8 และ 12 คือ 1, 2 และ 4

4. ตัวหารร?วมของ 8 และ 12 คือ 2 และ 4


4. แสงเดินทางด?วยอัตราเร็ว ? 8 3 10 เมตรต?อวินาที จงหาว?าในเวลา 1ครึ่ง

แสงจะเดินทางได?ระยะทางกี่เมตร

 1. . ? 12 6 480 10

2. . ? 12 8 640 10

 3. . ? 13 1 296 10

4. . ? 13 2 592 10


5. จงหาจํานวนนับที่น?อยที่สุดที่หารด?วย 60, 54, 42 และ 30 แล?วเหลือเศษ 9 ทุกจํานวน

 1. 3771

2. 3780

 3. 3789

4. 3798


6. พ?อค?าคนหนึ่งซื้อส?มมา 10 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 40 บาท ถ?าต?องการขายให?ได?

กําไร 5% จากต?นทุน จะต?องขายส?มกิโลกรัมละกี่บาท และได?กําไรทั้งหมดกี่บาท

 1. กิโลกรัมละ 50 บาท , กาไรํ 100 บาท

2. กิโลกรัมละ 45 บาท , กําไร 50 บาท

 3. กิโลกรัมละ 48 บาท , กําไร 80 บาท

4. กิโลกรัมละ 42 บาท , กาไรํ 20 บาท
 

7. ใส?น้ําลงในอ?างน้ําทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว?าง 25 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร

และสูง 38 เซนติเมตร ถ?าระดับน้ําต่ํากว?าขอบบนของอ?างอยู? 8 เซนติเมตร

จงหาว?ามีน้ําอยู?ในอ?างดังกล?าวกี่ลูกบาศก?เซนติเมตร

 1. 19,500 ลูกบาศก?เซนติเมตร

2. 24,500 ลูกบาศก?เซนติเมตร

 3. 37,500 ลูกบาศก?เซนติเมตร

4. 47,500 ลูกบาศก?เซนติเมตร


8. ชายคนหนึ่งมีที่ดิน 2 ไร? 3 งาน 150 ตารางวา ต?องการขายที่ดังกล?าวทั้งหมดในราคา

ตารางวาละ 12,000 บาท เพื่อซื้อที่ดินอีกแปลงหนึ่งราคาตารางวาละ 15,000 บาท

จงหาว?าจะซื้อที่ดินดังกล?าวได?กี่งาน

 1. 10 งาน

2. 12 งาน

 3. 15 งาน

4. 20 งาน
 

9. จงหาค?า d ที่ทําให?ปริมาตรของรูปทรงต?อไปนี้มีค?าเท?ากับ 990 ลูกบาศก?เซนติเมตร

 
 1. 8 เซนติเมตร 2. 6 เซนติเมตร

 3. 4 เซนติเมตร 4. 2 เซนติเมตร


10. จากรูป ถ?า AB CD / / , EF GH / / และ FG HI / / แล?ว จงหาค?า x

2

 1. 25 องศา 2. 40 องศา

 3. 55 องศา 4. 80 องศา

11. เด็กคนหนึ่งเดินจากจุด A ไปทางทิศใต?จนถึงจุด B เป?นระยะทาง 5 เมตร แล?วเดิน

ต?อไปยังจุด C เป?นระยะทาง 5 เมตร แล?วเดินไปทางทิศตะวันออกจนถึงจุด D

อีก 9 เมตร ดังรูป จงหาระยะห?างระหว?างจุด A และจุด D ว?ามีค?าเท?าใด

(กําหนดให? cos = 4 37o )


 1. 15 เมตร 2. 18 เมตร

 3. 20 เมตร 4. 21 เมตร


12. เด็กคนหนึ่งเดินออกจากโรงเรียนไปทางทิศตะวันตก 7 เมตร เลี้ยวไปทาง

ทิศเหนือ 20 เมตร แล?วต?องเลี้ยวไปทางทิศตะวันออกอีกกี่เมตร จึงจะถึง

บ?านพอดี ถาบ? ?านและโรงเรียนอยู?ห?างกัน 25 เมตร

1. 15 เมตร 2. 22 เมตร

 3. 27 เมตร 4. 29 เมตร
 

13. นายเอ และนายบี ยืนห?างกัน 15 เมตร นายเอสูง 100 เซนติเมตร นายบีสูง 150

เซนติเมตร นายบีโยนลูกบอลขึ้นไปตรง ๆ ตามแนวดิ่งจนกระทั่งลูกบอลสูงจาก

พื้นดินเป?นระยะ 21 เมตร ลูกบอลอยู?ห?างจากศีรษะนายเอเป?นระยะกี่เมตร

1. 19 เมตร 2. 20 เมตร

 3. 25 เมตร 4. 26 เมตร


14. ให? x เป?นจํานวนเต็ม ถ?า 11

คือจํานวนใดต?อไปนี้

 1. 17 2. 18

 3. 24 4. 25

x 3

< ? 7 < ค?ามากที่สุดของ x 2


15. อัตราค?าเข?าชมของสวนสตวั ?แห?งหนึ่งเป?นดังนี้ ผู?ใหญ?คนละ 200 บาท เด็กที่มีความสูง

ตั้งแต? 150 เซนติเมตร ให?คิดอัตราเดียวกันกับผู?ใหญ? ส?วนเด็กที่มีความสงนู ?อยกว?า 150

เซนติเมตร คนละ 100 บาท ปรากฏว?ามีผู?เข?าชมทั้งหมด 5,000 คน และขายบัตรเขาชม ?

ได?เงิน 695,800 บาท อยากทราบว?า เด็กที่มีความสูงน?อยกวา? 150 เซนติเมตร

เข?าชมสวนสตวั ?ครั้งนี้กี่คน

 1. 3,042 คน 2. 1,958 คน

 3. 2,153 คน 4. 2,847 คน
 

16. ตะกร?าใบหนงมึ่ ีผลไม?สามชนิด คือ ส?ม มะม?วง และมังคุด ถ?าตะกร?าใบนี้มีส?ม 8 ผล

และถ?านํามะม?วงออกจากตะกร?า 1 ผล มะม?วงกบมั ังคุดจะมจีํานวนเท?ากัน เมื่อนบผลไม ั ?

ทั้งหมดในตะกร?าหลังจากที่นํามะม?วงออกไปแล?ว 1 ผล พบว?าผลไม?ทั้งหมดในตะกร?ามี

จํานวนน?อยกว?า 20 ผล ข?อใดต?อไปนี้ถูก

 1. มีมะม?วงอยู?ในตะกร?าไม?เกิน 6 ผล

2. มมะม ี ?วงอยู?ในตะกร?าอย?างน?อยที่สุด 7 ผล

 3. มีมะม?วงอยู?ในตะกร?าน?อยกว?า 6 ผล

4. มีมะม?วงอยู?ในตะกร?ามากกว?า 7 ผล


17. ถ?า // // ( ) ( ) (a ) ? +? ? ? ?? = + 12 12 12 12 2 8 3 18 4 32 5 50 2 1 แล?ว a มีค?าเท?าใด

 1. 22 2. 21

 3. 33 4. 32


18. ให? x และ y สอดคล?องกับระบบสมการ 2x ? y = 3 และ x = 5 +

ข?อใดต?อไปนี้ถูกต?อง

 1. ระบบสมการนี้มีคําตอบเดียว

 2. ระบบสมการนี้ไม?มีคําตอบ

 3. ระบบสมการมีจํานวนคําตอบมากมายไม?จํากัด

 4. ข?อมูลไม?เพียงพอที่จะหาจํานวนคําตอบของระบบสมการได? y 2


19. ข?อใดต?อไปนี้ถูกต?อง

 1. กราฟของสมการ 3(x ? 2) = 2y ตัดแกน y ที่จุด y = ?2

 2. กราฟของสมการ 2x ? y7

 3. กราฟของสมการ y ? 2x = 1 และ 2y ? x = 1 มีความชันเท?ากัน

 4. กราฟของสมการ 2y ? 3x = 5 และ 4y ? 6x = 1 เป?นกราฟเส?นตรงที่ขนานกัน


1 ตัดแกน x ที่จุด x =


20 จากรูปกราฟข?างต?น ณ เวลาใดที่หุ?น A และ B มีราคาแตกต?างกันมากที่สุด

 1. 09.00 น. 2. 11.00 น.

 3. 07.00 น. 4. 10.00 น.


21. บัตร 9 ใบ มีตัวเลขกํากับเป?น 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 และ 9

ถ?าสุ?มหยิบบัตรขึ้นมา 1 ใบ ความน?าจะเป?นที่จะได?ตัวเลขที่มากกว?าหรือ

เท?ากับ 6 เป?นเท?าใด

 1. 1

9

 3. 4

9

 2. 3

 4. 6

9

9


22. พนักงานบริษัทกลุ?มหนึ่งมีอายุเท?ากับ 25 , 27 , 30 , 26 , 27 , 29 และ 18 ป?

พนักงานกลุ?มนี้จะมีอายุเฉลี่ยเท?าใด เมื่อ 3 ป?ที่แล?ว

 1. 23 ป? 2. 26 ป?

 3. 29 ป? 4. 32 ป?


23. ข?อมูลชุดหนึ่งประกอบไปด?วยจํานวน 6 จํานวน ดังนี้

11 , 3 , x , x+2 , 5 , 10

ถ?ามัธยฐานของข?อมูลชุดนี้มีค?าเท?ากับ 7 จงหาว?า x มีค?าเท?าใด

 1. 6 2. 7

 3. 9 4. 13


24. คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร?ของนักเรียน 4 ห?อง (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

เป?นไปตามตารางต?อไปนี้

 

ห?องที่ คะแนน

ต่ําสุด

คะแนน

สูงสุด

คะแนน

เฉลี่ย

จํานวนนักเรียน

(คน)

1 0 20 19.0 20

2 5 20 9.5 20

3 10 20 12.5 20

4 15 20 16.0 20


 1. 1 คน 2. 2 คน

 3. 3 คน 4. ข?อมูลไม?เพียงพอที่จะหาคําตอบได?

 

25. กําหนดให?สามเหลี่ยม ABC เป?นสามเหลี่ยมบนระนาบ (x, y) จุด A มพีิกัดเป?น (?3,?3)

จุด B มีพิกัดเป?น (4, ?3) และจุด C มีพิกัดเป?น (?2,a) จงหาค?าของ a เมอเราทราบว ื่ ?า

พื้นที่สามเหลี่ยมดังกล?าวมีค?าเท?ากับ 28 ตารางหน?วย

 1. 5 2. 8

 3. -11 4. ถูกทั้งข?อ 1 และข?อ 3


26. มีกระดาษหนึ่งแผ?น กว?าง 18 เซนติเมตร ยาว 63 เซนติเมตร ถ?าต?องการตัดกระดาษ

ดังกล?าวเป?นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด?านกว?างและด?านยาวเป?นจํานวนนับที่มากที่สุดเท?าที่จะ

ทําได? โดยที่สี่เหลี่ยมจัตุรสนั ี้จะต?องมีขนาดเท?ากันทุกชิ้น และเมื่อตัดเสร็จแล?วจะต?องไม?มี

เศษกระดาษเหลืออยู?เลย จงหาว?าจะตัดกระดาษได?ทั้งหมดกี่ชิ้น

 1. 126 ชิ้น 2. 42 ชิ้น

 3. 14 ชิ้น 4. 8 ช้นิ

 
27. ต?องการทําเค?กรูปทรงกระบอกชิ้นหนึ่งที่มีเส?นผ?านศูนย?กลาง 28 เซนติเมตร

เป?นชั้น ๆ ดังนี้

ชั้นที่ 1 เป?นเนื้อเค?กหนา 3 เซนติเมตร

ชั้นที่ 2 เป?นแยมหนา 1 เซนติเมตร

ชั้นที่ 3 เป?นเนื้อเค?กหนา 2 เซนติเมตร

ชั้นที่ 4 เป?นครีมหนา 1.5 เซนติเมตร

ถ?าเนื้อเค?ก 100 ลูกบาศก?เซนติเมตรราคา 10 บาท แยม 100 ลูกบาศก?เซนติเมตรราคา

25 บาท และครีม 100 ลูกบาศก?เซนติเมตรราคา 25 บาท ถ?าต?องการกําไรจากการขาย

เค?กก?อนนี้ 20% จะต?องตั้งราคาขายเค?กก?อนนี้ไว?ที่กี่บาท

1. 138.60 บาท 2. 693.00 บาท

3. 831.60 บาท 4. 925.40 บาท

 
28. จงหาพื้นที่ส?วนที่แรเงา

 1. 2.25? ตารางเซนติเมตร

2. 3? ตารางเซนติเมตร

 3. 6.25? ตารางเซนติเมตร

4. 9? ตารางเซนติเมตร

 

29. ถ?ากําหนดให? ?ABC มี AB= 13 หน?วย และ BC = 5 หน?วย

จงหาว?า CA มีความยาวที่เป?นไปได?กี่หน?วย

 1. CA 8 >

2. ?< < 8 CA 18

 3. 8 CA 18 < <

4. CA 18 > ?


30. ถังน้ําทรงกระบอกและกรวยมีความสูงและมีเส?นผ?านศูนย?กลางเท?ากัน โดยมีความสูง

15 เซนติเมตร ถ?าใช?กรวยตักน้ําให?เต็มพอดีแล?วเทใส?ถังทรงกระบอก

จงหาว?าระดับน้ําในถังทรงกระบอกจะสูงกี่เซนติเมตร

 1. 3 เซนติเมตร

2. 5 เซนติเมตร

 3. 10 เซนติเมตร

4. 15 เซนติเมตรPart I. Sign and Pictures 10 POINTS

Directions: Look at the signs and then answer the questions.


31. What does this sign mean?


 1. No pets.

 2. No food or drinks.

 3. No fires.

 4. No smoking.


32. What kind of service is provided here?

1. Hospitality. 2. Medical.

3. Entertainment. 4. Tourism.
 

33. Who can enter?


1. Males only. 2. Females only.

3. Males or females. 4. Children only.


34. What service is provided here?


1. Checking the time. 2. Exchanging money.

3. Getting travel information. 4. Catching a plane.

35. This sign means...

 
1. Cross the street. 2. Turn left right away.

3. Move to the right. 4. Look straight ahead.
 

36. Which statement is correct?


1. He is leaning on the table. 2. He is carrying a jar.

3. He is lifting a box. 4. He is drinking tea.


37. Look at the picture.

 Which statement is correct?

1. The cup is in the sink. 2. The sink is full.

3. The sink is empty. 4. The cup is next to the sink.


Directions. Read each Question and Choose the best answer to each question.

คําสั่ง : อ?านคําถามแต?ละข?อและเลือกคําตอบที่ถูกต?องที่สุด

38. Where did his sister go?

1. She left yesterday.

2. He likes the beach.

3. She went to school.

4. He got a prize.


39. Have you seen my magazine?

1. Yes, I can see them.

2. Is this it?

3. I didn?t lose it.

4. I bought it today.
 

40. Are there any trees blocking the street?

1. Yes, I can see three big flowers.

2. No. I don?t have any.

3. He didn?t see it.

4. I didn?t see any.

 

41. Would you like to join me for dinner?

1. You?re most welcome.

2. No. I didn?t have dinner yet.

3. I?d love too. Thank you.

4. I think it was too late.


42. Why haven?t you finished your homework yet?

1. I arrived back home really late today.

2. I have finished reading these books.

3. I would like to work at the supermarket.

4. I like to visit the library as often as I can.


Part III. INCOMPLETE SENTENCES 

ส?วนที่ 3 ประโยคไม?สมบูรณ

Directions. Read each of the following sentences and choose the best statement to

complete each sentence.

คําสั่ง : ให?อ?านประโยคต?อไปนี้และเลือกคําตอบเพื่อให?ประโยคสมบูรณ?

43. Did you give ________ the groceries?

1. he

2. them

3. it

4. she


44. You had better wait until the policeman________.

1. come

2. will come

3. comes

4. had come
 

45. Yesterday, my father went fishing ______ he couldn?t catch any fish.

1. but

2. so

3. if

4. or


46. If you want to lose weight you should not eat so _______ fatty food.

1. much

2. more

3. little

4. less

 

47. I am writing a letter to Betty who ________ next door to me.

1. live

2. has lived

3. living

4. used to live
 

Part IV. CONVERSATIONS AND DIALOGUES.

ส?วนที่ 4 : บทสนทนาและข?อความสั้นๆ

Directions: Read each of the dialogues and choose the best statement to complete each

dialogue.

คําสั่ง : อ?านข?อความสั้นๆ และเลือกคําตอบที่ถูกต?องเพื่อให?ข?อความสมบูรณ?

48. Choose the best statement based on the situation.

 Ben: We have been walking for hours.

 Sue: I know. Let?s find a place to rest.

 Ben and Sue feel _______.

1. sad

2. cool.

3. tired.

4. wonderful.


49. Choose the best statement based on the situation.

 Your friend won a prize in contest. You say: ____________

1. Pardon me!

2. Excuse me.

3. I?m sorry to hear that.

4. Congratulations!


50. Choose the most suitable sentence to complete the conversation.

 Mother: Merry Christmas, son.

 Son: Merry Christmas to you too, Mommy.

 Mother: __________________________

 Son: Oh. Thank you so much.

 1. This gift is just for you.

2. I love presents.

 3. Are you happy?

4. It?s December 25th.

 

51. Choose the most suitable sentence to complete the conversation.

 Teacher: How was your trip to the museum?

 Student: I think they tried to give us too much information.

 Teacher: ____________________________.

 Student: We were not able to remember anything!

1. Did you see it?

2. Did you say anything?

3. What do you mean?

4. Wasn?t it exciting?


52. Choose the most suitable sentence to complete the conversation.

 Jane: Can I help you carry those books?

 Ann: Yes. __________________

 Jane: Where do you want me to put them?

1. I didn?t order them.

2. I really appreciate your help.

3. I read many books each week.

4. I found your book on the table.

 

53. Choose the most suitable sentence to complete the conversation.

 Kim: What are you going to wear to the school party?

 Nancy: ______________________________ .

 Kim: You can?t do that.

 Nancy: What will happen if I do?

1. I didn?t go to school yesterday.

2. Maybe something casual like some old jeans.

3. He went shopping for some shirts.

4. They wore their regular school uniforms.


54. Choose the most suitable sentence to complete the conversation.

 Supote: What?s the matter? You look upset.

 Somchai: The bus broke down so I arrived late this morning.

 Supote: Why didn?t you _______________

 Somchai: It would take much too long.

1. break the glass?

2. fix the broken seat?

3. check with the bus driver?

4. walk to school instead?

 

55. Choose the most suitable sentence to complete the conversation.

 Teacher: You?re late again!

 Student: __________________________.

 Teacher: That?s what you said the last three times.

 Student: I really mean it this time.

1. I am sorry about the mistake.

2. I can?t come today.

3. I will be on time from now on.

4. I left it at home again.


56. Choose the most suitable statement based on the situation.

You go to the airport to meet your friend from the United States. It is the first time for

him to come to Thailand, you say:

1. Welcome to Thailand.

2. Welcome back to Thailand.

3. When was your last trip to Thailand?

4. Where did you stay in Thailand last year?

 

57. Choose the most suitable statement based on the situation.

 You come to school late. When your teacher asks you why, you say:

1. I got up late this morning.

2. I had breakfast at seven o?clock.

3. I always finish my homework on time.

4. My parents are very responsible people.

 

58. Choose the most suitable statement based on the situation.

You are asking a senior teacher at your school about your project. What would you say?

1. You are taking much too long to do this!

2. I am very upset that you haven?t done this yet!

3. I know you are busy but that?s not a good excuse.

4. I hope you don?t mind my asking, but have you seen my report yet?
 

59. Choose the best sentence to complete the conversation.

 Rex: Look at that painting. It?s great.

 Art: How about the portrait over there?

 Rex : I don?t like it.

 Art: _________________

1. So do I.

2. You don?t?

3. Yes, I saw it too.

4. I like it too.

 

60. Choose the most suitable statement based on the situation.

 A friend dropped and broke his mobile phone. What would you say?

1. Stop. You left your phone on your desk.

2. Sorry, but it?s your own fault for leaving it at home.

3. Oh, dear. You really should be more careful!

4. Oh, I?m sorry to hear that. Do you remember when you had it last?
 

PART V. READING PASSAGES

ส?วนที่ 5 : การอ?านเนื้อเรื่อง

Directions: Read each of the passages and answer the questions.

คําสั่ง : ให?อ?านแต?ละเนื้อเรื่องและตอบคําถาม

 

61. Read the passage and answer the question.

 

Research shows that breakfast is important for good health. Both

children and adults should eat a healthy breakfast everyday.


 What does this passage tell you about breakfast?

1. Only children eat breakfast.

2. Everyone should eat breakfast.

3. Adults enjoy breakfast.

4. Research is important.


62. Read the following passage and answer the question.

 

Angela?s Story

Last Saturday I got up very early, took a bath and had breakfast with

my parents and my brother, Simon. After breakfast we took bus

number 12 to the zoo. It was too crowded, so we went to the market

instead and bought some books, art paper and crayons.
 

 What did Angela do this past weekend?

1. Went shopping.

2. Drew a picture.

3. Took care of the animals.

4. Made breakfast.
 

63. Read the passage and answer the question.


Sam went to the annual sports day with his classmates last Saturday.

They played many games and Sam won first prize for the most

interesting costume. Everyone had lots of fun. There were many

things to eat such as roast chicken, spaghetti and of course, cake and

ice cream.

 

 What does the passage tell you about the sports day?

1. Sam got a prize for winning a race.

2. The got a fan as a prize.

3. Sam was dressed in a costume.

4. There were only a few guests


64. Read the passage.


Pat went to her school?s annual Christmas party. As soon as she

arrived she saw a beautifully decorated Christmas tree with a shining

star at the top. The school hall was decorated in red and green to suit

the occasion and everyone there was dressed in white to match the

snow flakes. The Christmas music playing in the background really

added to the holiday atmosphere.

 

 What does the passage tell you about Pat?

1. There were some film stars at the party.

2. Pat wore a red and green outfit.

3. This school party is held every year.

4. Pat wore a red and green outfit.

 
65. Look at the diagram.


 From this diagram, we understand that ______

1. we should not touch the dog and never hit it.

2. we should not wake up the dog and make it walk.

3. we should be a professional dog trainer.

4. we should be the boss all the time.


66. Look at this family tree.

 Which of the following sentences is correct?

1. Peter and Martha have two grandsons.

2. Helen and Ron are married.

3. Simon and Jessica?s son is Jackie?s brother.

4. Ron and Janet?s son has a son named Steve.

รหัสวิชา 94 คณตศาสตร ิ ?/ภาษาองกฤษ ั หน?า

วันศุกร?ที่ 13 กมภาพ ุ ันธ? 2552 เวลา 10.00 - 12.00 น.

 

67. Read the following passage and answer the question.

Food & Hotel Thailand 2008

Not to be missed by professionals in the Hotel, Bakery,

Restaurant & Food service, Equipment, Supplies and services

Industry?

The 16th Annual International Hotel Exhibition

17 ? 20 September 2008 at the BITEC Exhibition Center in

Bangkok

For more Information

Contact +66 2999 1234 between 08:00 ? 17:00 Monday - Friday

 Who should attend this event?

1. Just hotel staff in Bangkok.

2. Domestic and overseas hotel personnel.

3. Only hotel personnel working overseas.

4. Hotel staff working in restaurants.

 
68. Read the following passage and answer the question.

HANOI: Bird flu has been found on a duck farm in Vietnam, the

first outbreak of the disease in the country since last March, the

Agriculture Ministry?s Animal Health Department said. A total of 65

ducklings had died from the disease since March 22. The animals had

not been vaccinated against the virus. REUTERS

 Based on the passage, which of the following statements is correct?

1. The bird flu virus was first found in Vietnam.

2. No ducks have been vaccinated.

3. Bird flu has returned to Vietnam and 65 ducklings died.

4. Ducklings in Vietnam died even though they were vaccinated.
 

69. Read the following rhyme and answer the question.

There Was An Old Woman

Who Lived In A Shoe

There was an old woman

Who lived in a shoe

She had so many children

She didn?t know what to do.

 

She gave them some broth

Without any bread

She whipped them all soundly

and put them to bed.

This poem tells us that the old woman_________.

1. did not live a comfortable life.

2. was without shoes.

3. gave her children bread to eat.

4. did not have too many beds.


70. Look at the chart.

 Read the chart to learn about some frog species. Then, answer the questions.

 Which sentence is not a fact about frogs?

1. The African bullfrog is able to live without food for months.

2. Predators are scared off by the bright orange belly of the Fire-bellied toad.

3. The six-inch long ornate horned frog pounces on small animals after burying itself

in leaves or soil.

4. Frogs are able to live without food or water.แก้ไขวันที่ 07/03/2014 16:45:43     เข้าชม 873 ครั้ง
  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com รับซื้อ ขาย Rolex | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th