ข้อสอบ ม.3 ปี 2550 ภาษาอังกฤษ
หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English


หมวดหมู่


บทความล่าสุด

รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash

ข้อสอบ ม.3 ปี 2550 ภาษาอังกฤษ


บทความทั้งหมด > ข้อสอบ O-NET(โอเน็ต) > ข้อสอบ ม.3 ปี 2550 ภาษาอังกฤษ
Part One: Language Use and Usage (Items 1- 40)

1. Oral Expression

 Directions: Choose the best answer.

 1.1 Conversation

Conversation 1: Kitti, a Thai student in Australia, is looking

 for an apartment.

 

Landlady: Hello, MC Apartment. 1 ?

Kitti: Have you got a room for rent?

Landlady: There?ll be one available at the end of this week.

Kitti: Hmm, today is Thursday already. 2 ? Is it within

walking distance of the university?

Landlady: It?s on Prince Edward Street, near the Science

Museum. 3 . And you?ll also find a bus stop just

around the corner as well.

Kitti: 4 . Well, 5 ?

Landlady: It?s $150 per week, not including utilities. The

utilities will be charged according to usage. Each

room has got a separate meter.

Kitti: I see. 6 ?

Landlady: I?m afraid I already have an appointment, but I?ll

probably be back at around 5. 7 ?

Kitti: That?s fine for me. See you then. Bye.


 1. 1. What do you want 2. Who do you want to talk to

 3. Can I help you 4. Can I have your name, please

 

 2. 1. What is its location

2. What is it situated on

3. Where is the apartment

 4. Where can I look for MC Apartment

 

3. 1. It?s easier to walk to the university

 2. It?s a ten-minute walk to the university

3. I?m sure you have to walk to the university

 4. I think it might be convenient getting to the university

 

 4. 1. That?s amazing 2. That sounds good

 3. That?s considerable 4. That looks interesting

 

 5. 1. how is the rent 2. how much will I rent it

 3. how much is the rent 4. how should I pay the rent

 

6. 1. Let?s have a look at the room, shall we

 2. Should I see the room before I move in

3. Do I have to see the room this afternoon

 4. Can I have a look at the room this afternoon


 7. 1. Will you be home tomorrow

 

2. Why don?t you come on time

3. Do you want to come with me

 4. Will you be able to drop by at that time

 

Conversation 2: Arnat is inviting Paul and his family to dinner

 at his house.

 

 Arnat: 8 next Saturday evening.

 Paul: Oh, dear! 9 this Saturday. My daughter is rehearsing a

play at her school.

Arnat: Oh, really! What about Sunday evening? 10 .

Paul: That?ll be fine. 11 . We would be delighted to come.

Err..., 12 .

Arnat: Well, my wife just got a promotion and my daughter has

been accepted at a top ten university, so we?re having a

little celebration.

Paul: 13 ! What time should we get to your house?

Arnat: 14 ?

Paul: Fine. 15 .

 

 8. 1. We?d like to persuade you to have dinner with us

 2. We?d like to have you and your family over for dinner

 3. Let you and your family have dinner together at my house

 4. I offer you and your family to come to my house for dinner


9. 1. I don?t think we like it

 2. I?m afraid we can?t make it

 3. What a shame! No one can go

 4. Sorry about that. Everyone will be busy

 10. 1. It?s a pity if you miss it

 2. We expect you to be free

 3. It?ll be convenient for me

 4. We really want you to join us

 11. 1. I?d like to eat out

 2. We all like to be invited

 3. Everybody is free on Sunday

 4. I appreciate the appointment

 12. 1. tell me what you all are doing

2. this sounds like a special occasion

 3. you must be pleased with something

 4. let me know why you are inviting us

 13. 1. How happy 2. Good luck

 3. Congratulations 4. What a surprise

 14. 1. Can I let you know later 2. Do you want to come early

 3. Is 6:30 convenient for you 4. 6:30 is a suitable time, isn?t it
 

 15. 1. We hope to enjoy the dinner

 2. We won?t be late for dinner

 3. We?re looking forward to it

 4. We?d love to be at your house

1.2 Situational Dialogs

 16. You want to know about your roommate?s future plans, so you

 say: ____

 1. When do you plan to graduate?

2. Where do you stay while studying?

3. What are you doing after graduation?

 4. Why do you want to further your study?

 17. You ask a stranger for the time. He doesn?t know the time, so he

 says: ____

 1. I?m afraid I don?t know.

 2. I?m sorry. I have no time.

 3. Sorry, I?ve just bought this watch.

4. Please don?t ask me about the time.


 18. You are thirsty. You say to your friend: ____

1. Would you mind having a drink?

 2. Shall we get something to drink?

3. What do you think about cold drinks?

4. Why don?t you get me some soft drinks?

 

19. You want to know what your American friend who is here

 visiting you thinks of Bangkok. You say: ____

 1. How do you find Bangkok?

 2. What does Bangkok look like?

 3. Have you ever been to Bangkok?

 4. Did you visit all places in Bangkok?

 

20. A secretary is late for a meeting for the first time. She gives an

excuse that she had to take her son to the doctor. Her boss says:

_____

1. I see, but I don?t want any excuses.

2. Again? That?s the same old excuse.

 3. That?s all right. Don?t worry about it.

 4. You never change! You?re always late.

 21. The pipe in your bathroom has started making a loud noise, so

 you call the landlady. She says: _____

 1. Well, too bad. The plumber just left.

 2. It?s a pity! You?d better wait until I know what to do.

 3. Don?t worry! Let me think of a way to solve the problem.

 4. That doesn?t sound good! I?ll send a plumber up right away.

22. You have just said something which makes your friend very

 upset. You apologize to her. You say: ____

 1. I beg your pardon. It?s really my fault.

 2. How talkative I am! Please forgive me for that.

 3. What a silly thing! I hope you don?t mind me saying that.

 4. I?m terribly sorry for what I said just now. I didn?t mean it.

23. Your friend has to visit a customer upcountry tomorrow, and he

 asks you to work for him. You say: ____

 1. OK, I?ll take care of it.

 2. Have a good time, then.

 3. I would rather not go with you.

 4. You could go wherever you like.


 24. There is a phone call for a person who doesn?t work in your

 office. You answer the phone and say: _____

 1. Who are you talking to?

 2. Isn?t that a strange name?

 3. Nobody by that name works here.

 4. No one has ever seen him before.

25. You and your friend have been waiting half an hour for another

 friend who has not yet shown up at the cinema. The movie has

 already started. You say: _____

 1. He can?t forget us.

 2. He will never forget the date.

 3. He should not forget the time.

 4. He must have forgotten our appointment.

 2. Error Identification

 Directions: Four parts of each sentence below are underlined and

 marked with the numbers 1, 2, 3, and 4. Identify the

 underlined part that makes the sentence incorrect.

 26. Some department stores have been such successful that branches of

 1

 the stores have been opened under the same name in more than one

 2 3 4

 large city.


 27. Peter thinks that he had better don?t quit his job until he finds

 1 2 3

 another one.

 4

 28. The flight was scheduled to take off at 2:30 p.m., but due to some

 1 2

 mechanical problems, it was delayed for mostly three hours.

 3 4

 29. When Mr. Suki, the new representative from Japan, starting his

 1 2

 new job in Thailand, he had difficulty communicating with the

 3 4

 employees.

 30. Primitive people used dyes of vegetable origin to color their bodies,

 1 2

 believed that certain colors, notably red, could drive out evil spirits

 3 4

 or illness.

 31. Students would have to pay a late fee unless they register before

 1 2 3

 the last day of the regular registration period.

 4

32. It is important that everyone have his car check once or twice a

 1 2 3 4

 year.

 33. People with seriously eye conditions will be treated at a hospital by

 1 2 3

 a doctor who specializes in the eyes.

 4

 34. The findings of our study were worst than we had expected them to

 1 2 3 4

 be.

 35. Gardens dedicated to beautiful, fragrant flowers, not food crops or

 1 2

 medicine plants, arose early.

 3 4

 36. A healthy person is more able to fight off disease germs than who

 1 2 3 4

 is weak and run-down.

 37. Nalinee did not know to cook until she went to the United States

 1 2 3

 to continue her studies.

 4


 38. The new computer-aided weather forecasts are no more reliable

 1 2 3

 than the old ones are.

 4

 39. A doctor?s duties can differ greatly from place to place and

 1

 

 according to type of medical practice or health care setting.

 2 3 4

 40. Due to the economy of our country is very bad this year, we have

 1

 fewer customers than we did last year at this time.

 2 3 4

Part Two: Writing (Items 41 - 60)

1. Sentence Level

 Directions: Choose the best item to complete each sentence correctly.

 41. Helen dropped her wallet ____ her briefcase at the front desk.

 1. as she was opening

 2. although she opened

 3. as long as she could open

 4. since she wanted to open
 

 42. Many people have stopped smoking because they are afraid that

 ____.

 1. it must do harm to their health

 2. they can?t afford to stay healthy

 3. it may be harmful to their health

 4. they are probably at risk of being healthy

 43. The line is busy; ____.

 1. there must be a lot of people around

 2. passengers have to postpone their trip

 3. a lot of cars must be stuck in the traffic

 4. someone must be using the telephone now

44. The advisor at the International House recommended that foreign

 students ____ before enrolling at the university.

 1. take up a new hobby

 2. make a lot of new friends

 3. take more English lessons

 4. spend more time in the cafeteria

45. Before entering the conference room, all participants ____.

 1. must present their ID cards

 2. had better announce their names

 3. should make reservations in advance

 4. would rather leave their belongings outside


 2. Paragraph Level

 Directions: Choose the phrase that best completes each blank

 space in the passages.

 Passage 1

 A hybrid is the offspring of a cross between two different

 kinds of plants or animals. Different species, stocks, races, or

 breeds can be 46 a hybrid. The mule is a good example of a

 hybrid 47 . It is the result of a mating between a jackass (male

 donkey) and a mare (female horse).

 Plant and animal hybrids sometimes occur in nature. They

 48 . The creation of hybrids 49 to the growers of plants.

 There are several reasons for creating hybrid plants. Hybrids

 50 than either of their parents. The best hybrids produce more

 grain or fruit than their parents. They are also hardier 51 disease.

 Through hybridization, plant growers can create 52 . In a

 sense, they can improve on nature. Plant growers can take a kind of

 tree 53 tasty fruit but suffers from cold weather and cross it with

 a tree that has poor fruit but doesn?t suffer from the cold. 54 that

 has good fruit and can tolerate cold weather.


 46. 1. combined to produce 2. combining to produce

 3. combining as a product of 4. combined for the production of

47. 1. of two different species

 2. with different two species

 3. for two species of difference

 4. as the difference of two species

 48. 1. also are intentionally produced

 2. are produced intentionally also

 3. can be also intentionally produced

 4. can also be produced intentionally

 49. 1. is of particular importance

 2. looks particularly important

 3. have importance particularly

 4. are of importance particularly

 50. 1. are usually larger and healthier

 2. usually are larger and healthier

 3. are larger and usually healthier

 4. are larger usually and are healthier

 

51. 1. but more resistant than 2. and more resistant to

 3. with more resistance than 4. despite more resistance to

 

52. 1. features for special plants 2. plants with special features

 3. special features from plants 4. special plants with features


 53. 1. that has 2. when it has

 3. which it has 4. which is having

 

 54. 1. Two of these offspring may be a tree

 2. A tree of these two may be the offspring

 3. These two may be a tree of the offspring

 4. The offspring of these two may be a tree

 
 Passage 2

 My kindergarten class of animal lovers was fascinated by a new

 book about cats. One illustration showed a cat 55 by the scruff of

 the neck. The text made the point that 56 for the mother cat to

 carry her kittens, children should not carry kittens 57 . When I

 asked the children to think about 58 , they had some thoughtful

 replies. One child said, ?We might drop them.?

 59 , ?We might hold them too tight and choke them.?

 60 , a third nodded her head wisely and added, ?Yes, and we

 might get fur in our mouths.?

 55. 1. carried her kittens 2. carrying her kittens

 3. with her carried kittens 4. being carried with her kittens

 56. 1. in spite of a safe way 2. because of a safe way

 3. since this way was safe 4. although this was a safe way

 57. 1. in this manner 2. with this practice

 3. with such a pattern 4. in such a method


 58. 1. why this was so 2. what they should do

 3. which was the best way 4. how they could deal with it


 59. 1. Another said 2. The other said

 3. The former said 4. The latter said

 60. 1. Agreed with these reasons

 2. These reasons were agreed

 3. Agreeing with these reasons

 4. These reasons being agreeable

Part Three: Reading (Items 61 - 100)

1. Vocabulary

 Directions: Choose the word that best completes each blank in the

passage.

 It is normal to feel angry sometimes. Anger can be either helpful

 or 61 . Anger can be a strong motivating force; it may provide you

 with the 62 necessary to try to change things. Consider the case of

Clayton, a teenager who 63 math and science. Clayton?s first

 reaction to his poor grades might be anger toward his teachers. After

thinking about his situation, 64 , Clayton may realize that he has to

change his own 65 . He may have to give up some after school

activities and 66 more time studying. Anger can also be a 67

emotion. Suppose Clayton continues to 68 his anger at his teacher or

turns his anger upon himself. He might give up on his schoolworr


altogether or become 69 or even violent. These reactions would tend

to 70 the situation instead of improving it.

 61. 1. useless 2. active

 3. harmful 4. changeable

 62. 1. factor 2. energy

 3. method 4. manner

 63. 1. studied 2. passed

 3. dropped 4. failed

 64. 1. however 2. therefore

 3. in addition 4. as a result

 65. 1. action 2. behavior

 3. routine 4. performance

 66. 1. waste 2. enjoy

 3. spend 4. collect

 67. 1. fearful 2. durable

 3. destructive 4. threatening


 68. 1. throw 2. direct

 3. point 4. shoot

 

 69. 1. awful 2. impatient

 3. powerful 4. aggressive

 

 70. 1. sadden 2. worsen

 3. weaken 4. lengthen

2. Reading Passages

 Directions: Read the passage and choose the best answer to each

 question that follows.

 Passage 1

 EDEN?S PLAYHOUSE

 Romeo and Juliet by William Shakespeare

 January 28, 29; February 7, 8

 The Matchmaker by Thornton Wilder

 January 30, February 3

 The Good Doctor by Neil Simon

 January 31, February 4, 6

 Saint Joan by George Bernard Shaw

 February 2, 5 71. The play that will be performed the greatest number of times at

 Eden?s Playhouse is _____.

 1. Saint Joan 2. The Matchmaker

 3. The Good Doctor 4. Romeo and Juliet

72. Penny enjoyed the January 31st performance of The Good Doctor so

 much that she bought herself a ticket for its next performance on

 _____.

 1. February 3 2. February 4

 3. February 5 4. February 6

 

73. Justin has tickets for plays on two consecutive nights. He plans to

 see the first on January 29, and ____ on the following night.

 1. Saint Joan 2. The Matchmaker

 3. The Good Doctor 4. Romeo and Juliet

74. The fifth performance will be the play ____.

 1. Saint Joan 2. The Matchmaker

 3. The Good Doctor 4. Romeo and Juliet

75. Thornton Wilder?s play is being performed on _____.

 1. January 28, 29 and February 7, 8

 2. January 30 and February 3

 3. January 31, February 4 and 6

 4. February 2 and 5


 Passage 2

Berlin- Two German teenagers robbed a girl but accidentally left their

own pictures behind for police on a discarded mobile phone. After

stealing a 15-year-old?s shoes, money and mobile phone, the two older

girls gave her an old mobile phone, police in the western city of

5 Bochum said on Wednesday.

But the two 17-year-olds had forgotten that the phone had their

own photos, striking smiley poses, which police published online on

Tuesday in an effort to find the culprits. The two muggers turned

themselves in when the pictures appeared on the evening news.

76. The best headline for this news article would be _____.

 1. Girl accidentally robbed 2. Muggers leave shots

 3. Mobile phone discarded 4. Photos appear online

77. The word discarded (line 2) is nearest in meaning to _____.

 1. unattended 2. unused

 3. unwanted 4. unidentified

78. The unlucky girl was robbed of ____.

 1. her mobile phone

 2. her own pictures

 3. her 15-year-old shoes

 4. a mobile phone with pictures on it
 

79. The word which (line 7) refers to _____.

 1. the striking smiley poses 2. the forgotten phones

 3. the mobile phones with photos 4. the girls? own photos

 

80. The word culprits (line 8) refers to _____.

 1. their own photos

 2. striking smiley poses

 3. the two 17-year-olds

 4. shoes, money and mobile phone

81. When their pictures appeared on the evening news, the robbers

 _____.

 1. were arrested by the police

 2. surrendered themselves to the police

 3. took their pictures back from the news reporter

 4. reported to the newspaper that published their news

 

82. This case was easy enough for the police because the robbers _____.

 1. saw their pictures published online

 2. gave their own mobile phone to the police

 3. left their own pictures in the phone they gave to the victim

 4. threw away their own mobile phone after stealing the girl?s


 83. All of the following statements are true EXCEPT ____.

 1. the two robbers were German teenagers

 2. the police arrested the robbers the following day

 3. the incident took place in the western city of Bochum

 4. the police solved the case with the help of the Internet

 84. It can be inferred that ____.

 1. the unlucky teenager was new to the city

 2. the robbers were older than the girl who was robbed

 3. the two German teenagers were smiling in the pictures

 4. the unlucky girl?s mobile phone was newer than the robbers?


Passage 3

 Give your dog relief from arthritis pain,

 and give your children back their favorite companion


 Now in asy-to-give

 chewable tablets

Arthritis is a painful disease that can develop in any dog. At any time.

So if your dog lags behind when running or playing, seems stiff

afterward, or has difficulty climbing stairs, find out how Arthyl

(carprofen) has provided real relief for over one million dogs with

arthritis! As with other pain relievers in this class, rare but serious side

effects involving the digestive system, kidneys or liver may occur.

Refer to brief summary for important information for dog owners,

or call 1-800-720-DOGS.


85. All of the following are signs of a dog suffering from arthritis

EXCEPT ____.

1. climbing stairs with difficulty

2. running more slowly than its owner

3. having stiff legs after moving around

4. having problems with blood circulation

86. Arthyl is a _____.

 1. hospital 2. pet food

 3. foundation 4. brand name

 

87. The ad is for dog _____.

1. owners 2. trainers

3. breeders 4. catchers

 

88. The pain relievers may have a severe effect on all of the following

 EXCEPT _____.

1. liver 2. lungs

3. stomach 4. kidneys

 

 89. To treat arthritis, the medicine must be _____.

 1. taken orally 2. inhaled deeply

 3. applied on the skin 4. injected into muscles

 

 90. To get further information, you can do any of the following

 EXCEPT _____.

 1. write a letter 2. surf the Internet

 3. make a phone call 4. read a leaflet for dog owners
 

Passage 4

 

 Parks Toy (Thailand) has recently suffered sharp falls in its

annual income after once enjoying sales of as much as US$6

million a year.

 The toy manufacturer, which is owned by Korean business-

 5 man Young Tae Park, has been in business in Thailand for 17 years

and focuses mainly on exports to the US and European countries.

But like other exporters, it has faced tough price competition

following China?s entry into its markets. Some toymakers are

even seeing dim business prospects ahead in Asian markets.

 10 However, Parks Toy is trying hard to turn a crisis into an

 opportunity. It sees some lights of opportunity still burning in

 the US and European markets and is undergoing a change in its

 business strategies.

 Among other things, it has declared ?pay-back? time for its

15 Chinese competitors. It has developed a new brand of Grade A

 toys called ?Anee Park?, and is selling them in China.

 ?Before we can fix the problem, we have to know its roots,?

Park explains.

 Chinese manufacturers enjoy a big advantage because of low

20 labor costs. Although the cost of labor in China is rising slightly,

 Park believes Thailand?s labor costs are still acceptable. The

 problem is that workers here do not work to their full capacity, he

 says, especially during long holidays, when many are absent.
 

 ?Our labor problem is that we can use only 70 per cent of

25 work capacity. This has a major effect on the business because we

 are unable to manufacture in time to meet orders.?

 Low labor costs aside, China also has its own raw materials,

 while Thailand still needs to import them from Korea. Some Thai

 toy manufacturers recently tried to source their materials locally,

30 but found suppliers were incapable of meeting demand.

 As a result, low labor costs and locally sourced materials are

the two main factors enabling Chinese manufacturers to produce

toys at half the price of their Thai counterparts.

 Parks Toy pondered what its advantages might be, and it

 35 concluded that they were quality, design and after-sales service.

 And these things, it believes, should be enough to create business

 opportunities.

 

91. After China entered into Parks Toy?s markets, ____.

 1. Park had to sell his toy business in Thailand

2. the manufacturer?s annual income sharply decreased

 3. all Asian markets started facing tough business competition

4. Chinese manufacturers saw more opportunities in the US market

 

92. The phrase to turn a crisis into an opportunity (lines 10 - 11) can

 best be replaced by ?to turn ____?.

 1. loss into risk 2. failure into success

 3. danger into certainty 4. difficulty into advancement

 

รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หน?า

วันศุกร?ที่ 29 กมภาพ ุ ันธ? 2551 เวลา 14.30 - 16.30 น.

28

 

 93. Parks Toy is paying back its Chinese competitors by ____.

 1. selling its Grade A toy products in China

 2. changing its business brand name in Thailand

 3. creating business opportunities in world markets

 4. developing new toys for the US and European markets

 

 94. All of the following statements are true EXCEPT ____.

 1. Parks Toy used to earn a large amount of money yearly

 2. China can sell their products more cheaply than Thailand

 3. Young Tae Park produces products mainly for Asian markets

 4. China has its own raw materials while Thailand buys them

 elsewhere

 

95. The word pondered (line 39) means ____.

 1. checked regularly to find out details

2. planned attentively before starting work

3. decided unanimously to reach an agreement

4. thought carefully before reaching a decision

 

 96. ____ is NOT mentioned as an advantage of Parks Toy?s products.

 1. Quality 2. Design

 3. After-sales service 4. Production cost

 

รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ หน?า

วันศุกร?ที่ 29 กมภาพ ุ ันธ? 2551 เวลา 14.30 - 16.30 น.

29

 

 97. The labor problem affecting Parks Toy is ____.

 1. Thailand?s labor costs are still very high

 2. the cost of labor in China is rising slightly

 3. they cannot find enough skilled Thai laborers

 4. Thai laborers do not work as much as they should

 

 98. The pronoun it (line 7) refers to ____.

 1. Parks Toy 2. income

 3. business 4. Thailand

 99. The word dim (line 9) could best be replaced by ____.

 1. risky 2. poor

 3. unclear 4. vague

 

 100. This passage is about ____.

 1. problems facing Parks Toy

 2. Parks Toy?s foreign markets

 3. Parks Toy and its competitors

 4. business strategies used by Park


แก้ไขวันที่ 07/03/2014 15:31:36     เข้าชม 1018 ครั้ง
  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com รับซื้อ ขาย Rolex | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th