รวมพลคนสอบผู้บริหาร
หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English


หมวดหมู่


บทความล่าสุด

รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash

รวมพลคนสอบผู้บริหาร


บทความทั้งหมด > ข้อสอบครู อาจารย์ > รวมพลคนสอบผู้บริหาร

2. ผอ. มอบเกียรติบัตรให้ครูที่สอนนักเรียนทำให้นักเรียนสอบโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ผอ.มีสมมรถนะตามข้อใด
ก วิสัยทัศน์
ข การบริการที่ดี
ค การทำงานเป็นทีม
ง การมุ่งผลสัมฤทธิ์

3.นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ สามารถสะท้อนถึงสมรรถนะใดของผู้บริหารสถานศึกษาได้ดีที่สุด
ก การมีวิสัยทัศน์
ข การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ค การบริการที่ดี
ง การสื่อสารและการจูงใจ

4.ข้อใดไม่เป็นวิสัยทัศน์
 ก To be number one
 ข The star
 ค พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ
 ง ปี 2555 โรงเรียนบ้านฟากฟ้าจะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้


5.จากวงจร PDCA เมื่อสิ้นสุดแล้วต่อจาก A  คือข้อใด
ก  P
 ข D
 ค P   ยกระดับคุณภาพ
 ง ถือว่าสิ้นสุดวงจรพัฒนาคุณภา

6.ท่านเป็นผอ.โรงเรียน ท่านจัดทำแผนงานโครงการเพื่อต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหลัก 5 วิชาให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท่านมีสมรรถนะใดที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
ก การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ข การบริการที่ดี
ค การมีวิสัยทัศน์
ง ถูกทุกข้อ

7.โรงเรียนแห่งหนึ่งมีครูทั้งหมด 13 คน ไม่รวมท่านซึ่งเป็นผอ.โรงเรียน  ฯเขตฯพื้นที่ให้ส่งเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1  ภายใน 21 มีนาคม 2554   ท่านจะส่งเอกสารของผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้น 1 ขั้น  ไปจำนวนกี่คน
  ก 1 คน
  ข 2 คน
  ค 2-3 คน
  ง ไม่แน่นอนแล้วแต่เขตฯ


8.หากท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนต้องกรอกข้อมูลของครูผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 (วันที่ 1 เมษายน) โดยได้รับการเลื่อนขั้น 1 ขั้น ท่านต้องกรอกข้อมูลในของกฏ ก.ค.ศ.ฯตามข้อใด
ก ให้เลื่อนขั้นฯตามข้อ 6
ข ให้เลื่อนขั้นฯตามข้อ 7
ค ให้เลื่อนขั้นฯตามข้อ 8
ง ให้เลื่อนขั้นฯตามข้อ 9

9.ท่านเป็นผอ.โรงเรียนยอดนิยมในจังหวัด  มีผู้ปกครองนำเด็กนักเรียนซึ่งเป็นญาติห่างๆกันจำนวน 2 คน มาฝากท่านเพื่อเข้าเรียนหลังจากที่โรงเรียนท่านรับนักเรียนเต็มจำนวนแล้ว ท่านจะแนะนำผู้ปกครองนักเรียนตามข้อใด
  ก ให้ไปปรึกษากับรองฯกลุ่มวิชาการ
  ข ให้ฝากกับผอ. 1 คน ฝากกับรองฯ 1 คน
  ค ให้ไปที่เขตฯพื้นที่เพื่อหาที่เรียนให้กับนักเรียน
  ง ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนไปร้องเรียนกับสื่อมวลชน


10.ท่านเป็นรองฯผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดใหญ่ ผอ.โรงเรียนมอบหมายงานในลักษณะโครงการให้ท่านเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  แต่ท่านไม่ถนัดในงานดังกล่าวท่านจะทำอย่างไร
 ก เข้าไปพบผอ.และปฏิเสธอย่างนิ่มนวล
 ข ทำบันทึกถึงผอ.ชี้แจงเหตุผลถึงการไม่สามารถปฏิบัติงานได้
 ค ปฏิบัติไปตามหน้าที่โดยมอบหมายให้คนอื่นทำ
 ง ปฏิบัติไปตามบทบาทหน้าที่พร้อมสร้างทีมงาน


11.ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เดินทางไปที่โรงเรียนช่วงกลางคืน ปรากฏว่าไม่พบผู้อยู่เวรยาม ท่านจะทำอย่างไร
 ก ให้ครูเวรบันทึกชี้แจงในวันรุ่งขึ้น
 ข ให้นักการภารโรงบันทึกข้อมูลไว้
 ค สอบถามข้อมูลจากผู้ตรวจเวรยาม
 ง ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

12.สรุปผลการทดสอบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบ e-testing เมื่อปี 2553 ได้ข้อสรุปตามข้อใด
  ก ผู้บริหารสถานศึกษาได้คะแนนคุณธรรม จริยธรรมจากการทำแบบทดสอบในระดับสูง
  ข ผู้บริหารสถานศึกษาได้คะแนนภาษาอังกฤษและICT อยู่ในระดับต่ำ
  ค ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นวิทยากรแกนนำ ไม่ได้นำผลจากการสอบมาเป็นเกณฑ์แต่ใช้ขนาดโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ในเขตฯพื้นที่ทั้งโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
  ง ถูกทุกข้อ

13.ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฯของชุมชนในบริเวณไหล่เขา ทางตอนใต้ของประเทศไทยซึ่งชุมชนแห่งนี้มีประวัติน้ำป่าท่วมไหลหลาก และดินโคลนถล่ม  ท่านจะบริหารหลักสูตรฯอย่างไรเพื่อป้องกันและหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้ผลในระยะยาว
ก ย้ายที่ตั้งของโรงเรียน
ข รณรงค์ปลูกป่าและต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า
ค จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการ
ง ปรับโครงสร้างหลักสูตรท้องถิ่นใหม่ทั้งหมดเน้นเรื่องการแก้ไขป้องกันภัยธรรมชาติ

14.โรงเรียนในชุมชนฝั่งทะเลอันดามัน สภาพมีความพร้อมทุกด้าน ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจะดำเนินการบริหารหลักสูตรท้องถิ่นตามข้อใด
  ก การประมงแบบยั่งยืน
  ข หัตถกรรมจากเปลือกหอย
  ค การเอาตัวรอดจากเหตุสึนามิ
  ง ภาษาอังกฤษเพื่อนักท่องเที่ยว

15.ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ไปอบรมหลักสูตร ภาวะผู้นำทางวิชาการ(Academic Leadership) เป็นเวลา 5 วัน   ข้อใดถูกต้องที่สุด
 ก ท่านควรได้รับเกียรติบัตร
 ข ท่านควรได้รับวุฒิบัตร
 ค ท่านควรได้รับประกาศนียบัตร
 ง ท่านควรได้รับเกียรติคุณบัตร


16.การบริหารความเสี่ยงในข้อใดเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร
 ก ผอ.โรงเรียนฯเซ็นต์คำสั่งให้ครูอยู่เวรกลางคืนช่วงปิดภาคเรียน
 ข ผอ.โรงเรียนฯไปตรวจเวรยามกลางคืนของครูทุกคืนในช่วงเวลาต่างกัน
 ค ผอ.โรงเรียนฯสั่งให้ติดหลอดไฟแบบประหยัดในจุดเสี่ยงของโรงเรียนเพื่อความสว่าง
 ง ผอ.โรงเรียนฯมอบหมายให้ครูและพนักงานบริการอยู่เวรกลางคืนพร้อมยามรักษาการณ์

17.ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ต้องการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯที่จะหมดอายุในอีก 200 วันข้างหน้านี้  ท่านจะทำอย่างไร
 ก รอให้เหลืออีกไม่น้อยกว่า 180 วันแล้วค่อยต่อ
 ข อนุมัติตัวเองโดยการเซ็นต์เอกสารการต่อแล้วส่งเอกสารไปคุรุสภา
 ค ติดต่อที่คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งให้คุรุสภา
 ง เตรียมเอกสารต่างๆให้ครบทำหนังสือถึงผอ.เขตฯให้เจ้าหน้าที่ต่อฯทางเวบไซต์


18.ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีครู 2 คนในโรงเรียนของท่าน ต้องการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ท่านจะทำอย่างไร
 ก แนะนำให้ไปต่อที่คุรุสภา
 ข แนะนำให้ไปต่อที่เขตฯพื้นที่
 ค ตรวจสอบหลักฐานทุกอย่างของครูแล้วทำหนังสือถึงผอ.เขตฯให้เขตฯดำเนินการให้
 ง เซ็นต์รับรองในเอกสาร ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดและให้เจ้าหน้าที่ต่อใบอนุญาตทางเวบไซต์

19.ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หากท่านต้องการดำเนินงานตามจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ข้อใดถูกต้อง
 ก ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
 ข ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขได้สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
 ค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
 ง ทุกข้อถูกต้อง

20.จากการนำหลักการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM:School Based Management)ไปใช้ในโรงเรียนในประเทศไทยพบว่าไม่ประสบผลสำเร็จ ท่านเป็นผอ.โรงเรียน คิดว่าเกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด
 ก ไม่เหมาะสมกับสังคมไทย
 ข คณะกรรมการโรงเรียนไม่รู้บทบาทหน้าที่
 ค ครูและผู้บริหารโรงเรียนยังใช้วิธีปฏิบัติงานแบบเดิมๆ
 ง เปลี่ยนเฉพาะกฏหมายแต่วิธีการปฏิบัติจริงยังเป็นเหมือนเดิม

21.ครูหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ฟ้องท่านด้วยวาจาขณะเซ็นต์ชื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนต่อหน้าครูอื่นๆอีกหลายคนว่า ครูสาวกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯเป็นชู้กับสามีตนเอง  ท่านจะทำอย่างไร
ก สืบสวนในทางลับ
ข สืบสวนหาข้อเท็จจริง
ค ดำเนินการสวบสวนทางวินัย
ง ดำเนินการทางวินัย
แก้ไขวันที่ 07/03/2014 02:09:39     เข้าชม 645 ครั้ง
  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com รับซื้อ ขาย Rolex | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th