ข้อสอบ ม.3 ปี 2550 ภาษาไทย
หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English


หมวดหมู่


บทความล่าสุด

รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash

ข้อสอบ ม.3 ปี 2550 ภาษาไทย


บทความทั้งหมด > ข้อสอบ O-NET(โอเน็ต) > ข้อสอบ ม.3 ปี 2550 ภาษาไทย
๑. ข้อใดกล่าวถึงสัตว์ที่ต่างพวกกับข้ออื่น

๑. แขกเต้าเคล้าคู่เคียง

๒. หางไก่ว่ายแหวกว่าย

๓. สัตวาน่าเอ็นดู

๔. โนรีสีปานชาด


๒. ขอใด ้ ไมใช่ ข่ อเท้ จจร ็ งลิ วน้ ๆ

๑. การออกกำลงกายทำให ั เราหายใจออกซ ้ เจนเข ิ าไปได ้ เต้ มปอด ็

๒. การหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเต็มปอดทำให้หัวใจแข็งแรง

๓. การออกกำลังกายช่วยลดความเครียดทำให้สมองแจ่มใส

๔. จิตใจที่แข็งแกร่งต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้น


๓. ขอใด ้ ไม่ปรากฏในประกาศต่อไปนี้

มหาวทยาล ิ ยศั ลปากรร ิ วมก ่ บกรมศ ั ลปากรจ ิ ดการแสดงศ ั ลปกรรมร ิ วมสม ่ ยของ ั

ศลปิ นริ นเยาว ุ่ ์ครงท้ั ่ี๒๔ ระหวางว่ นทั ่ี๖ - ๒๘ กนยายน ั ๒๕๕๐ ทพ่ีพิธภิ ณฑสถาน ั

แหงชาต ่ ิหอศลปิ ์ถนนเจาฟ้ า้ โดยตองเป ้ นเยาวชนอาย ็ ไมุ ต่ ำกว ่ า่ ๑๖ - ๒๕ ปี

สงผลงานท ่ สร่ี างสรรค ้ ด์ วยความค ้ ดของตนเองได ิ ท้ ตำหน ่ี กพรรณราย ั ชน้ั ๒

หอศลปิ ์ มหาวทยาล ิ ยศั ลปากร ิ วงทั าพระ ่ กทม. ตดติ อสอบถามรายละเอ ่ ยดี

ท ่ี๐ - ๒๒๒๑ - ๓๘๔๑ หรอื www. art - centre.su.ac.th

๑. กำหนดวนแสดงศ ั ลปกรรม ิ

๒. สถานที่แสดงศิลปกรรม

๓. ขอจำก ้ ดเกั ยวก ่ี บผั แสดงศ ู้ ลปกรรม ิ

๔. เนอหาของงานศ ้ื ลปกรรม ิ


๔. คำประพันธ์ต่อไปนี้สื่อความรู้สึกใดของบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์

ทั่วหล้าแต่บาดาล ถงวึ มานเม ิ องพรหม ื นทร ิ ์

๑. หนวกหู ๒. คกคะนอง ึ

๓. ยินดี ๔. สับสน


๕. ขอใด ้ ไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นบุคลิกภาพของกวี

นมน่ิ มชุ่ มนุ่ ยนา เน ั ออ้ื อนแน ่ แม่ งามพ ่ ี

๑. เจาสำราญ ้

๒. เจ้าโวหาร

๓. มอารมณ ี ข์ นั

๔. มความค ี ดสร ิ างสรรค ้ ์


๖. ข้อใดอนุมานได้จากข้อความต่อไปน้ี

ความสะดวกสบายในการอยหอพ ู่ กของน ั กศั กษาเป ึ นไปตามกำล ็ งเงั นิ อยหอพ ู่ กั

ทสถานศ ่ี กษาจ ึ ดให ั อาจสะดวกสบายน ้ อยกว ้ า่ เสยเงี นนิ อยกว ้ า่ แตม่ สีงหน ่ิ งท่ึ หอพ ่ี กั

เอกชนไมม่ ใหี ้คอการร ื จู้กอย ั รู่วมก ่ นั รจู้กอดทนต ั อความไม ่ พอใจคนอ ่ น่ื เปนการฝ ็ กึ

ใหม้ มนี ษยส ุ มพั นธั ได์ อย้ างด ่ ี

๑. หอพกของสถานศ ั กษาม ึ ความปลอดภ ี ยมากกว ั าหอพ ่ กเอกชน ั

๒. นักศึกษาชอบอยู่หอพักเอกชนมากกว่าหอพักที่สถานศึกษาจัดให้

๓. หอพักเอกชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้มากกว่าหอพักของสถานศึกษา

๔. สถานศกษาม ึ งบประมาณจำก ี ดในการสร ั างหอพ ้ กั จงไม ึ อาจแข ่ งข่ นกั บเอกชนได ั ้

อกทึ กอย ึ กู่กกึ อง เส ้ ยงแซ ี ซ่ องสาธ ้ การ ุ

เนออ้ื อนอ ่ อนน ่ วมน ่ วม แม ่ ่รูปท้วมท่วมนาวา


๗. ตามรายงานตอไปน ่ ้ีขอใด ้ ไมใช่ สาเหต ่ โดยตรงของโรคอ ุ วน้

ผลสำรวจลาส่ ดในจ ุ นพบว ี า่ หนงในส ่ึ ของเด ่ี กว็ ยรั นชายในเม ุ่ องใหญ ื ได่ กลาย ้

สภาพเปนเด ็ กอ็ วนไปแล ้ ว้ อนเป ั นผลมาจากความน ็ ยมตะว ิ นตกและการเต ั บโตทาง ิ

เศรษฐกจิ ทำใหประชาชนอย ้ ดู่กีนดิ ขีน้ึ เดกต็ องคร ้ ำเคร ่ งก่ บการเร ั ยนจนไม ี ม่ เวลา ี

ไดออกกำล ้ งกาย ั

นโยบายจำกัดให้แต่ละครอบครัวมีบุตรได้เพียงคนเดียวของทางการจีนก็เป็น

อกปี จจั ยสำค ั ญทั ส่ีงผลต ่ อโรคอ ่ วนในเด ้ กชาย ็ เพราะลกชายโทนจะได ู ร้บการ ั

ปรนเปรอเยยง่ี ?จกรพรรด ั นิอย้ ?

๑. เดกคร ็ ำเคร ่ งเร่ ยนหน ี งสั อมากเก ื นไป ิ

๒. เดกไม ็ ได่ ออกกำล ้ งเพั ยงพอ ี

๓. เดกอย ็ ดู่กีนดิ มากเก ี นไป ิ

๔. เดกน็ ยมก ิ นอาหารท ิ ไม่ี เป่ นประโยชน ็ ์


๘. ข้อใดเป็นใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้

อาหารญป่ีนทุ่ เด่ี น่ ๆ คอื ปลาซงม่ึ โปรต ี นที ด่ีกวี าเน่ อส้ื ตวั ชน์ ดอิ นเพราะม ่ื โอเมก ี า้ 3

ซงช่ึ วยลดอ ่ ตราเส ั ยงต ่ี อโรคห ่ วใจและโรคหลอดเล ั อดื และยงมั วีตาม ิ นิ เกลอแร ื มาก ่

อกที งอาหารญ ้ั ป่ีนมุ่ กใช ั สาหร ้ ายเป ่ นส็ วนประกอบหล ่ กซั งม่ึ ทีงโปรต ้ั นี ไอโอดนี

และใยอาหารสงู จงชึ วยเร ่ องการย ่ื อยและระบบข ่ บถั าย่

๑. อาหารญี่ปุ่นมีคุณค่าทางโภชนาการสูง

๒. อาหารญี่ปุ่นให้โปรตีนสูงกว่าอาหารชาติอื่น

๓. อาหารญป่ีนชุ่ วยร ่ กษาโรคต ั าง่ ๆ ได้

๔. อาหารญี่ปุ่นช่วยควบคุมน้ำหนักได้


๙. คำประพันธ์ต่อไปนี้แสดงว่าสังคมให้ความสำคัญด้านใดมากที่สุด

สงเจู ดลำตาลสา มารถแท ็ ้

พงศ์พันธุ์เผ่าจันทรา สรุ เยศิ กด็ี

ครั้นว่าไร้ทรัพย์แล้ ทวหล ่ั าฤๅเห ้ น็

๑. ความสามารถ

๒. ชาตตระก ิ ลู

๓. รูปลักษณ์

๔. ฐานะ


๑๐. ข้อใดไม่แสดงความเป็นเหตุเป็นผล

๑. อนชั งนางอย ิ างน่ ไม้ี ผ่ ดธรรม ิ ์ ธรรมเนยมน ี นม้ั แตี บ่ ราณมา ุ

๒. แมนไม ้ ร่แหู้ งเม่ องจรกา จะช ื ่วยชี้มรรคาบอกให้

๓. จรกาไมมาก ่ ย็งด่ิ ี ไมม่ ผีหวงแหนก ู้ ดกี นั

๔. ครั้นขอนางมิได้ดังใจจง จงเกึ ดการรณรงค ิ ในดาหา ์


๑๑. จากคำประพันธ์ต่อไปนี้ข้อใดผู้พูดไม่ได้ถาม

อยประเทศธาน ู่ บีรุ ใด ทำไมจ ี ึงแกล้งแปลงปลอมมา

๑. บ้านเดิมอยู่ที่ไหน

๒. พอแม ่ สบายด ่ หรี อื

๓. เปนล็ กเตู าเหล ้ าใคร ่

๔. มาทน่ีทำไม ่ี

แม้มีตัวใหญ่เพี้ยง ภผาู

วงศ์วานว่านเครือเนื้อหน่อ พงศเผ์ าเหล ่ ากอเป ่ นไฉน ็


๑๒. ขอใด ้ ไม่อาจอนุมานได้เกี่ยวกับบุคคลในคำประพันธ์ต่อไปนี้

เพลินฟังวังเวงเพลงเรไร พิณพาทย์ไพรกล่อมขับสำหรับดง

๑. คิดถึงบ้าน

๒. อยู่กลางป่า

๓. มความส ี ขุ

๔. อยู่อย่างลำบาก


๑๓. ตามสาระของขอความต ้ อไปน ่ ้ีขอใดกล ้ าวผ ่ ดิ

การเรียบเรียงลำดับข้อความผิดที่ในประโยคเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้อ่านยาก

และกำกวม จะเหนก็ นอย ั เสมอถ ู่ าผ้ เขู้ ยนหร ี อผื พู้ สิจนู อ์กษรอ ั านทบทวนและจ ่ ดลำด ั บั

เสยใหม ี ก่ อนปล ่ อยผ ่ านออกไปก ่ จะช ็ วยให ่ การอ ้ านราบร ่ นไม ่ื สะด ่ ดุ

๑. ความกำกวมของข้อความเกิดจากการเรียงลำดับความผิดตำแหน่ง

๒. ผู้เขียนสามารถขจัดความกำกวมของข้อเขียนได้ด้วยตนเอง

๓. การตรวจทานเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้มีการเรียงลำดับความได้

๔. ความบกพร่องด้านการเรียงลำดับข้อความเกิดขึ้นเป็นประจำจนแก้ไขไม่ได้


๑๔. ข้อใดคือความคิดรวบยอดของคำประพันธ์ต่อไปนี้

พื้นแผ่นพสุธา ท่วมน้ำตาตลอดไป

๑. ความปั่นป่วนของธรรมชาติ

๒. ความรุนแรงของพายุฝน

๓. ความสูญเสียอันยิ่งใหญ่

๔. ความเสียหายร้ายแรง

ไรฟ้กถู กเนู อว้ื นทองอ ั อน เหม ่ อนนอนเต ื ยงทองอ ี นผั องใส ่

ครืนครืนเสียงครวญคราง ไมส่ นสร ้ิ างท่ โศกหา ่ี


๑๕.จากคำอธบายศ ิ พทั ในพจนาน ์ กรมต ุ อไปน ่ ้ีขอใด ้ ไมปรากฏ ่

เดมิ ว. แรก เชนแต ่ เด่ มิ , เกา่ เชน่ บานเด ้ มิ พระราชวงเดั มิ ,

กอน่ เชน่ เหมอนเด ื มิ . (ข. เฎมวิ าต่ น้ ) . เดมทิ ี

๑. ชนิดของคำ

๒. ตัวอย่างคำ

๓. ที่มาของคำ

๔. เสยงอ ี าน่

ว. แตแรกเร ่ ม่ิ.


๑๖. ประกาศขอใดส ้ อความ ่ื ไมช่ ดเจน ั

๑. บรษิทเคร ั องหน ่ื งไทยจ ั ดมหกรรมลดราคาส ั นคิ าประจำป ้ ตีนเด ้ อนน ื ้ี

๒. รบสม ั ครพน ั กงานพ ั สิจนู อ์กษร ั ตดติ อท่ โรงพ ่ี มพิ เร์ อนทอง ื ตรงขาม้

โรงพยาบาลสยาม ลาดพราว้

๓. รบสม ั ครน ั กศั กษาใหม ึ ่ ภาคเรยนท ี ่ี๒ ประจำป ี๒๕๕๐ สอบถามท่ี

ฝายร ่ บสม ั ครน ั กศั กษา ึ ม.นครหลวง

๔. ขายทด่ีนิ ๓ ไร ่ ๓ งาน ยานบางข ่ นเท ุ ยนี ตารางวาละ ๖,๒๕๐ บาท

ตดติ อค่ ณนุ ชุ ๐๘ - ๑๒๓๘ - ๕๑๒๓


๑๗. ข้อใดไม่มีความหมายในทำนองเชิญชวน

๑. เลกเหล ิ าเข้ าพรรษา ้

๒. คนไทยต้องช่วยไทย

๓. รกแม ั เช่ อฟ่ื งแม ั ่

๔. มหศจรรย ั ว์ นกั ฬา

๑๘. ข้อใดใช้การเขียนแบบอธิบาย

๑. เตาห้ มู้กำเน ี ดมากว ิ า่ ๒,๐๐๐ ปในจ ี นแผ ี นด่ นใหญ ิ ่ คนจนถี อวื าเต่ าห้ เปู้ นอาหาร ็

ที่มีคุณค่าสูง

๒. ตวงถวเหล ่ั องื นำมาแชน่ ำล้ างให ้ สะอาด ้ แลวนำไปบด ้ เสรจแล ็ วกรองกากออก ้

จะได้น้ำเต้าหู้ดิบ

๓. เตาห้ ราคาถ ู้ กแต ู ม่ คีณคุ าส่ งู คณคุ าทางโภชนาการท ่ โดดเด ่ี นท่ ส่ีดของเต ุ าห้ ู้

คอโปรต ื นี

๔. เตาห้ หลอดเป ู้ นเต ็ าห้ เนู้ อน้ื ม่ิ นยมนำมาปร ิ งเปุ นแกงจ ็ ดื


๑๙. ขอใดม ้ การใช ี เหต ้ ผลุ

๑. ศกษาอย ึ างถ่ กวู ธิ ีทยากก ่ี จะกลายเป ็ นง็ าย่

๒. คนเรามกจะขาดความพอด ั ในเร ี องการพ ่ื กผั อน่

๓. การเรียนที่แท้นั้นมิได้จำกัดอยู่เฉพาะในมหาวิทยาลัย

๔. ครของเราได ู แก้ บ่ คคลและเหต ุ ุการณต์ าง่ ๆ ทเก่ียวข ่ี องก ้ บชั วีตเรา ิ


๒๐. ขอความต ้ อไปน ่ ใช้ี การอน ้ มานประเภทใด ุ

การกนหม ิ กระทะได ู ร้บความน ั ยมอย ิ างต ่ อเน่ องในรอบ ่ื ๔-๕ ปทีผ่ีานมาอาจเป ่ น็

ดวยราคาเหมาจ ้ ายท ่ ไม่ี แพง ่ และวธิการก ี นเป ิ นกล ็ มแบบป ุ่ ง้ิ ๆ ยาง่ ๆ ทช่ีวย่

สร้างบรรยากาศให้สนุกสนานเป็นกันเองได้เป็นอย่างดี

๑. จากเหตไปหาผล ุ

๒. จากผลไปหาเหตุ

๓. จากเหตไปหาเหต ุ ุ

๔. จากผลไปหาผล


๒๑. ข้อใดมีวิธีแสดงเหตุผลต่างกับข้ออื่น

๑. สวุ ทยิ สนใจรายละเอ ์ ยดท ี กเรุ องท ่ื เร่ียนี เขาอยากรเนู้ อหาว ้ื ชาิ

๒. สพลอยากได ุ คะแนนด ้ ีเขาหมนทำแบบฝ ่ั กหึ ดสั งคร ่ ทูกวุ นั

๓. สรุ ชนั งอ่ั านหน ่ งสั อในห ื องสม ้ ดจนค ุ ำ่ บานเขาไม ้ ม่ หีองส ้ วนต ่ วั

๔. สพจน ุ ม์ กคั ดเริ องอ ่ื น่ื ๆ ทกคร ุ งท้ั อ่ีานตำรา ่ เขาเปนคนไม ็ ม่ สมาธ ี ิ


๒๒. ขอใดเป ้ นโครงสร ็ างของการแสดงเหต ้ ผลในข ุ อความต ้ อไปน ่ ้ี

ภาษาท้องถิ่นในประเทศของเราเป็นภาษาสำคัญที่พวกเราพึงอนุรักษ์ไว้มิให้

เพยน้ี กลาย หรอสื ญไป ู / เพราะภาษาทองถ ้ นเป ่ิ นเคร ็ องบ ่ื งบอกถ ่ งขนบธรรมเน ึ ยมี

ประเพณ ีวฒนธรรมของถ ั นน่ิ น้ั / และยงทำให ั เห้ นสภาพส ็ งคมของถ ั นอ่ิ กดี วย้ /

๑. ขอสร ้ ป ข ุ อสร ้ ป ข ุ อสน ้ บสน ั นุ

๒. ขอสน ้ บสน ั น ข ุ อสน ้ บสน ั น ข ุ อสร ้ ปุ

๓. ขอสร ้ ป ข ุ อสน ้ บสน ั น ข ุ อสน ้ บสน ั นุ

๔. ขอสน ้ บสน ั น ข ุ อสร ้ ป ข ุ อสน ้ บสน ั นุ


๒๓. จากข้อความต่อไปนี้ข้อใดควรจะเป็นคำโต้แย้งที่มีน้ำหนักมากที่สุดของฝ่ายคัดค้าน

ผู้นำชุมชนแห่งหนึ่งดำริจะสร้างสนามฝึกกอล์ฟในที่ว่างของชุมชนเพื่อให้

ชาวชมชนได ุ ม้ โอกาสฝ ี กเลึ นกอล ่ ฟ์ แตก่ ม็ ผีคู้ ดคั านหลายคน ้

๑. สนามฝกกอล ึ ฟก์ เป็ นหน ็ าเป้ นตาของช ็ มชนด ุ ีแตจะส ่ นเปล ้ิ องเก ื นไปนะ ิ

๒. สนามฝกกอล ึ ฟม์ อยี หลายแห ู่ งท่ วไปหมด ่ั จะสรางอ้ กทำไมก ี นั

๓. สนามฝกกอล ึ ฟเป ์ นเร ็ องส ่ื นเปล ้ิ องื สทำอย ู้ างอ่ นจะค ่ื มคุ้ ามากกว ่ า่

๔. สนามฝกกอล ึ ฟเป ์ นประโยชน ็ สำหร ์ บบางคน ั ถาทำเป ้ นสวนส ็ ขภาพ ุ

พวกเราจะไดใช้ ร้วมก ่ นมากกว ั า่


๒๔. ขอความต ้ อไปน ่ แสดงกลว ้ี ธิการโน ี มน้ าวใจตามข ้ อใด ้

บานพ ้ กตากอากาศท ั ท่ีานควรสนใจ ่ มหีองพ ้ กสั ดหร ุ ใหู เล้ อกมากมาย ื พรอมนวด ้

แผนไทยทามกลางธรรมชาต ่ ริมนิ ำ้ สามารถเลอกก ื จกรรมต ิ าง่ ๆ ในแหลงท่ องเท ่ ยว่ี

ใกลเค้ ยงมากมาย ี เชน่ ตกอล ี ฟ์ ลองแก ่ ง่ ขนเขา ้ึ ชมวถิชีวีตสิ ตวั ป์ า่ เทยวชม ่ี

พระราชวงและว ั ฒนธรรมท ั องถ ้ น่ิ

๑. แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของผู้โน้มน้าวใจ

๒. แสดงใหประจ ้ กษั ถ์ งความร ึ สู้กหร ึ ออารมณ ื ร์วมก ่ นั

๓. แสดงให้เห็นความหนักแน่นของเหตุผล

๔. แสดงให้เห็นทางเลือกทั้งด้านดีและด้านเสีย


๒๕. การใชภาษาโน ้ มน้ าวใจข ้ อใด ้ ไมสมเหต ่ สมผล ุ

๑. ยางรถยนต์ที่ล้ำหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย

๒. สระวายน ่ ำระบบไร ้ ท้อ่ ไรการร ้ วซ่ั มชึ วยชะลอว ่ ยั

๓. อาหารสดสะอาดด้วยคุณภาพที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน

๔. สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดด้วยเสน่ห์แห่งบ้านสวนชายน้ำ


๒๖. ขอความต ้ อไปน ่ แสดงทรรศนะประเภทใด ้ี

การรณรงคเร์ องโรคไข ่ื เล้ อดออกจำเป ื นต็ องอาศ ้ ยความร ั วมม ่ อรื วมใจของช ่ มชน ุ

จงจะกำจ ึ ดยั งได ุ หมด ้ ฝนทตกท ่ี งช้ิ วงเป ่ นระยะ ็ ๆ ทำใหชาวบ ้ านด ้ แลแหล ู งน่ ำข้ งั

ไมท่ วถ่ั งึ เพราะฉะนนจ้ั งตึ องผน ้ กกำล ึ งกั นทั งหม ้ั บู่านกำจ ้ ดดั แลน ู ำข้ งอย ั าง่

พรอมเพร ้ ยงและต ี อเน่ อง่ื

๑. เชงขิ อเท้ จจร ็ งิ

๒. เชิงนโยบาย

๓. เชิงข้อเท็จจริงและเชิงนโยบาย

๔. เชิงข้อเท็จจริงและเชิงคุณค่า


๒๗. ขอความต ้ อไปน ่ ตอนใดเป ้ี นข็ อสร ้ ปตามโครงสร ุ างของการแสดงทรรศนะ ้

(๑) ปจจั บุ นคนไทยม ั ชีอเล่ื นเป ่ นฝร ็ งก่ั นเป ั นจำนวนมากจนเร ็ ยกได ี ว้าเป่ นแฟช ็ น่ั

อยางหน ่ งในส ่ึ งคมไทย ั / (๒) พอแม ่ น่ ยมต ิ งช้ั อล่ื กใหู ฟ้ งดั เปู นฝร ็ งโดยเอาอย ่ั างช ่ อ่ื

คนดงในวงการบ ั ันเทงิ / (๓) ชอไทย ่ื ๆ กลายเปนช็ อหายากในหม ่ื เดู่ ก็ ๆ สมยนั และ ้ี

เปนข็ อท้ คนร ่ี นใหม ุ่ ค่ ดวิ าเชย ่ / (๔) นาเส่ ยดายท ี ช่ีอเล่ื นภาษาไทยท ่ เร่ียกก ี นงั าย่ ๆ

กำลงจะส ั ญหายไป ู เรานาจะห ่ นกล ั บมาต ั งช้ั อเล่ื นล่ กหลานให ู เป้ นไทย ็ ๆ

๑. ตอนท (่ี๑)

๒. ตอนท (่ี ๒)

๓. ตอนท (่ี ๓)

๔. ตอนท (่ี ๔)


๒๘. ขอใดใช ้ ภาษา ้ ไมเหมาะสมสำหร ่ บการเข ั ยนรายงานทางว ี ชาการ ิ

๑. การจดการศ ั กษาต ึ องม ้ งพุ่ ฒนาคนท ั งด้ั านร ้ างกาย ่ จตใจิ และสตปิญญา ั

๒. กระบวนการเรยนร ี ตู้องม ้ งปล ุ่ กฝู งใหั ผ้ เรู้ ยนร ี วู้ธิแสวงหาความร ี ดู้วยตนเอง ้

๓. การจดการเร ั ยนร ี คนสอนต ู้ องทำสารพ ้ ดอย ั างให ่ เข้ าก้ บคนเร ั ยนแต ี ละคน ่

๔. การเรยนการสอนท ี เน่ี นผ้ เรู้ ยนเป ี นสำค ็ ญั หมายถงึ การใหผ้ เรู้ ยนม ี บทบาท ี

รวมในการเร ่ ยนการสอน ี


๒๙.ถาเร้ ยงลำด ี บคำอธ ั บายว ิ ธิทำอาหารต ี อไปน ่ จนครบถ ้ี วน้ ขอใดเป ้ นข็ นตอน ้ั

ทต่ีอจากข ่ อ้ ๒ ตามโจทย์

๑. นึ่งกุ้งให้สุกพอประมาณแล้วจัดใส่จานพักไว้

๒. ปอกเปลอกก ื งุ้ ผาหล ่ งั แลวล้ างให ้ สะอาด ้

๓. แล้วนำไปราดบนตัวกุ้งที่นึ่งไว้

๔. ผสมนำปลา ้ นำตาลทราย ้ นำมะนาว ้ คลกเคล ุ าก้ บตะไคร ั และหอมแดงซอย ้

๕. โรยหน้าด้วยถั่วลิสงทอดและใบสะระแหน่

๑. ขอ้ ๑

๒. ขอ้ ๓

๓. ขอ้ ๔

๔. ขอ้ ๕


๓๐. ข้อความต่อไปนี้ไม่ควรเป็นส่วนใดของเรียงความ

ประเพณีวิ่งควายซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวชลบุรีก็จะอยู่คู่

จังหวัดชลบุรีไปอีกนานเท่านาน

๑. ส่วนนำเรื่อง

๒. สวนเน ่ อเร้ื อง่ื

๓. สวนขยายเน ่ อเร้ื อง่ื

๔. ส่วนปิดเรื่อง


๓๑. ขอใดเหมาะจะเป ้ นส็ วนข ่ นต้ึ นของเร ้ ยงความเร ี อง่ื ?นกศั กษาจ ึ นในประเทศไทย ี ?

๑. การคดเลั อกน ื กศั กษาจ ึ นนี น้ั มหาวทยาล ิ ยแห ั งชนชาต ่ กวางส ิ เปี นผ็ ประสานงาน ู้

กับมหาวิทยาลัยไทย

๒. การพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองก็เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจีนได้ฝึกภาษาไทยกับ

คนไทยทเป่ี นน็ กธั รกุ จิ

๓. ระยะนความเคล ้ี อนไหวของจ ่ื นที งในและนอกประเทศต ้ั างส ่ งผลกระทบต ่ อคน ่

ทั่วโลกอย่างน่าจับตามอง

๔. เมอจำนวนน ่ื กศั กษาจ ึ นที เข่ี ามาอย ้ ในเม ู่ องไทยม ื มากข ี น้ึ กทำให ็ จ้บกล ั มกุ่ นเอง ั

แทนที่จะออกไปพบปะผู้อื่น


๓๒. เมอเร่ื ยงลำด ี บขั อความให ้ ถ้กตู อง้ ขอใดเป ้ นลำด ็ บทั ่ี๔

๑. ทานบางอย่างไม่จำเป็นต้องใช้เงิน

๒. การใหกำล้ งใจั การใหความย ้ นดิ ีนบเป ั นทานท ็ งน้ั น้ั

๓. ทานมีรูปแบบหลายอย่างให้เลือกทำได้

๔. การใหความร ้ วมม ่ อื การใหแรงงาน ้ การใหความเห ้ น็


๓๓. สมศรฟีงคำประพ ั นธั จากรายการว ์ ทยิ ดุงตั อไปน ่ ้ี

แมม้ไดิ เป้ นดอกก ็ หลาบหอม ก ุ ็จงยอมเป็นเพียงลดาขาว

แมม้ ไดิ เป้ นจ็ นทร ั อ์ นสกาว จงเป ั ็นดาวดวงแจ่มแอร่มตา

หลงจากฟ ั งแล ั วเธอร ้ สู้กประท ึ บใจมาก ั เพราะใหแง้ ค่ ดในการดำเน ิ นชิ วีติ

ว่าคนเราควรพอใจกับสิ่งที่เราเป็นอยู่

จากสถานการณ์ในข้อความข้างต้นแสดงว่าสมศรีมีสัมฤทธิผลในการฟังขั้นใด

๑. เข้าใจจุดประสงค์ของผู้พูด

๒. รับรู้ข้อความได้ครบถ้วน

๓. บอกได้ว่าสิ่งที่ฟังน่าเชื่อถือ

๔. ประเมินได้ว่าสิ่งที่ฟังมีประโยชน์


๓๔. ขอใดเป ้ นคำพ ็ ดทู ประธานในท ่ี ประช ่ี มกล ุ าวได ่ เหมาะสม ้

๑. ประเดนท็ เรากำล ่ี งพั จารณาสำค ิ ญมาก ั ผมอยากฟงความค ั ดเหิ นจาก ็

หลาย ๆ ทาน่ เชญคิ ณพุ ชิตคร ิ บั

๒. หลายทานก ่ แสดงความค ็ ดเหิ นก็ นมามากแล ั ว้ แตด่ เหม ู อนจะไม ื ตรงประเด ่ น็

ผมว่ายุติดีกว่านะครับ

๓. คณพุ ชิยกร ั ณาแสดงความค ุ ดเหิ นหน ็ อยคร ่ บั เหนน็ งฟ่ั งมานานแล ั ว้

๔. ผมคดวิ าค่ ณพุ ธานควรให ิ สมาช ้ กทิ านอ ่ น่ื ๆ ไดแสดงความค ้ ดเหิ นบ็ างนะคร ้ บั

 
๓๕. ข้อใดใช้ศัพท์ในการประชุมตามข้อความที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้องตามลำดับ

การประชมคณะกรรมการของสมาคมในว ุ นนั ม้ีบีคคลท ุ ม่ีสีทธิ เข์ิาประช ้ มุ

ทานหน ่ งได ่ึ บอกให ้ ท้ ประช ่ี มพุ จารณาเร ิ องการจ ่ื ดหารายได ั สน้ บสน ั นกุ จกรรม ิ

ของสมาคม ทประช ่ี มได ุ แสดงความค ้ ดเหิ นอย ็ างกว ่ างขวาง ้

๑. องคประช ์ ม เสนอ ค ุ ัดค้าน

๒. ผรู้วมประช ่ ม ข ุ อเสนอ สน ้ ับสนุน

๓. ผเขู้ าประช ้ ม เสนอ อภ ุ ปราย ิ

๔. ทประช ่ี ม ข ุ อเสนอ ลงมต ้ ิ


๓๖. เมอต่ื องการส ้ บคื นข้ อม้ ลทางอ ู นเทอร ิ เน์ ตเร็ องอาการของไข ่ื เล้ อดออก ื

จะใช้คำใดเป็นคำหลัก

ไขเล้ อดออกเป ื นโรคท ็ เก่ี ดจากย ิ งเปุ นพาหะของโรค ็ ไขเล้ อดออกนอกจาก ื

จะเปนป็ ญหาสาธารณส ั ขของประเทศไทยและของโลก ุ โดยเฉพาะในประเทศ

เขตรอนช ้ น้ื ไขเล้ อดออกท ื พบในประเทศไทยเก ่ี ดจากไวร ิ สชน ั ดหน ิ ง่ึ มยีงลายเป ุ น็

พาหะนำโรค

๑. ยุงลาย

๒. ไวรสั

๓. ปญหาสาธารณส ั ขุ

๔. โรคในเขตรอนช ้ น้ื


๓๗. ตามธรรมชาตของภาษา ิ ขอใด ้ ไมใช่ ล่ กษณะท ั วไปของภาษา ่ั

๑. คำเกดจากการนำเส ิ ยงในภาษามาประกอบก ี นเข ั า้

๒. นกเรั ยนช ี นม้ั ธยมศ ั กษาป ึ ที ่ี๖ เขยนเร ี ยงความส ี งเข่ าประกวด ้

๓. ประโยคนม้ี ี๒ ประโยครวมกนโดยใช ั คำเช ้ อมช ่ื วยเช ่ อมความ ่ื

๔. ปัจจุบันคนไทยหลายคนพูดเสียงพยัญชนะควบกล้ำไม่ได้เลย


๓๘. ขอใด ้ ไม่มเสียงวรรณย ี กตุ จ์ ตวา ั

๑. พระเหลอบลงตรงโตรกชะโงกเง ื อม้ื

๒. นำกระเพ ้ อมแผ ่ื นผาศ ่ ลาเผ ิ นิ

๓. กระจางแจ ่ งแสงจ ้ นทร ั แจ์ มเจร ่ ญิ

๔. พระเพลดเพล ิ นพลางเพร ิ ยกสำเหน ี ยกใจ ี


๓๙. ข้อใดประกอบด้วยพยางค์ที่ออกเสียงสระยาวทุกคำ

๑. เวิ้งว้าง เงนผิ อน แบ ่ ่งแยก

๒. วี้ดว้าย เชิญชวน คลอนแคลน

๓. โพลเพล้ ้ รองแร ่ ง จองหอง ่

๔. กรดกราย ร ี อนเร ่ ่ ลอดช่อง


๔๐. ขอใดม ้ เสียงพย ี ญชนะต ั นมากท ้ ส่ีดุ (ไมน่ บเส ั ยงซ ี ำ้)

๑. ใครมาเป็นเจ้าเข้าครอง

๒. คงจะต้องบังคับขับไส

๓. เคี่ยวเข็ญเย็นค่ำกรำไป

๔. ตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนาย


๔๑. เสียงของพยางค์ในข้อใดมีโครงสร้างต่างกับข้ออื่น

๑. ขวาน ๒. หลาม

๓. เผย ๔. ฝูง


๔๒. คำประพนธั ต์อไปน ่ ข้ีอใดม ้ พยางค ี คำตายมากท ์ ส่ีดุ

๑. พระภมู นทร ิ ล์ นเกล ้ าของชาวไทย ้

๒. เสด็จไปทั่วแคว้นแดนสยาม

๓. พระเมตตาดจฟุ าแสนงดงาม ้

๔. ทั่วสยามไม่แยกเผ่าเราคือไทย


๔๓. ขอใดม ้ ตำแหน ี งคำคร ่ คำลห ุ เหม ุ อนข ื อความต ้ อไปน ่ ?้ี บารม ีธ มากลน้?

๑. คนจะดเพราะน ี ำใจ ๒ ้ . สารนม้ีลบเล ิ อนื

๓. ฟ้าสีน้ำน้ำสีฟ้า ๔. พรงนุ่ เราจะร ้ี กกั นั


๔๔. ข้อใดมีคำที่แสดงวัจนภาษา

๑. แมมากผ ้ กิงไม ่ิ ้ ผิวใครจะใคร่ลอง

มดกำกระน ั นปอง พลห ้ั กกั เต็ มทน ็

๒. นิ่งเงียบสงบงำ บมิทำประการใด

ปรากฏประหนึ่งใน บุรว่างและร้างคน

๓. ปรกษาหาร ึ อกื น ไฉนน ั นก้ั ทำเนา ็

จกเรั ยกช ี มนุ มเรา บแลเห ุ นประโยชน ็ เลย์

๔. ลูกข่างประดาทา รกกาลขว้างไป

หมนเลุ นสน ่ กไฉน ด ุ จกุ นฉะน ั นหนอ ้ั

 
๔๕. ขอใดสะกดถ ้ กทู กคำ ุ

๑. เกาต์ แกรไฟต์ โพสการด์

๒. นออน บาร ิ เรล พาราฟ ์ ิน

๓. มอรเตอร ์ ์ ไมครอน เมตรกิ

๔. คลอรน ซ ี ลิคอน แบคท ิ ีเรีย


๔๖. ข้อใดใช้คำถูกต้องตามความหมาย

๑. ปนีอากาศร ้ี อนเหล ้ อเกื นิ วนไหนไม ั ได่ เป้ ดแอร ิ ก์ร็อนต ้ วมาก ั ๆ เลย

๒. วยรั นขุ่ างบ้ านเป ้ ดเพลงเส ิ ยงด ี งใคร ั ๆ ไดฟ้ งกั ร็อนห ้ ไปหมด ู

๓. เขาเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยจึงร้อนวิชาอยากพูดอยากแสดงให้คนรู้

๔. บ้านสวยหลังนั้นปิดเงียบเพราะเจ้าของร้อนเงินหนีไปต่างประเทศแล้ว


๔๗. คำซำในข ้ อใด ้ ไมม่ ความหมายเป ี นพห ็ พจน ู ์

๑. นอง้ ๆ ของเขารกใคร ั ก่ นดั ี

๒. เขาปวยต ่ องนอนพ ้ กเปั นเด ็ อนื ๆ

๓. ตอนเดก็ ๆ ฉนเคยไปอย ั ตู่างจ่ งหว ั ดั

๔. สาว ๆ สมยนั ร้ีปรู างอ่ อนแอ ้ นก้ นทั งน้ั น้ั


๔๘. ขอความต ้ อไปน ่ ม้ีคำซ ี อนก ้ คำ่ี

ขาวเป ้ นธ็ ญญาหารท ั ม่ีประโยชน ี อย์ ทู่กอณ ุ ของเมล ู ดข็ าว้ เนอข้ื าว้ รำขาว้

และจมกขู าว้ เราจงควรก ึ นขิ าวให ้ ครบท ้ กสุ วนของเมล ่ ด็ เพอช่ื วีตทิ แข่ี งแรงสดใส ็

หางไกลจากโรคร ่ ายต ้ าง่ ๆ และมสีขภาพด ุ อาย ี ยุ นยาว ื

๑. ๓ คำ ๒. ๔ คำ

๓. ๕ คำ ๔. ๖ คำ


๔๙. ขอใด ้ ไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้

เหลกเท็ าลำตาลตร ่ ง ไป ึ หม่ น้ั

มนตรยาผ ์ กนานห ู ง หายเส ึ อม่ื

ผกเพู อไมตร ่ื นีน แน ้ั ่นเท้าวันตาย

๑. คำซ้ำ

๒. คำซอน้

๓. คำโทโทษ

๔. คำตายแทนคำเอก


๕๐. ขอใดม ้ คำสมาสท ี ม่ีการสนธ ี ิ

๑. ธาตเจดุ ยี์ ธัญพืช ธรรมจารี

๒. รัตนชาติ ราชสาส์น รมณยสถาน ี

๓. ภมูลิกษณ ั ์ ภูษามาลา ภญโญภาพ ิ

๔. พรรณนาโวหาร พยุหเสนา พรหมาสตร์


๕๑. ขอใด ้ ไม่มีคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

๑. ฝรงเป่ั นต็ นตำร ้ บอาหารก ั นเร ิ ว็ ยนกื นเด ิ นกิ นกิ ได็ ้

๒. เมอเราร ่ื บมาก ั ต็องก ้ นตามอย ิ างเขาและร ่ สู้กวึ าง่ ายด ่ ี

๓. เราไมได่ ก้นเพิ อประหย ่ื ดเวลาเอาไว ั ทำการงานอย ้ างอ่ น่ื

๔. เปนการก ็ นเลิ น่ ๆ กนในหม ั คนว ู่ ยทั ย่ีงทำมาหาก ั นไม ิ ได่ มากกว ้ า่

ใครจกผั กโลกแม ู ้ รดรั งึ


๕๒. ขอใด ้ ไมม่ คำท ี มาจากภาษาบาล ่ี หรี อภาษาส ื นสกฤต ั

๑. เราต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

๒. อย่าเลี้ยงลูกให้เป็นเทวดา

๓. ชื่อของเขาอยู่ในทำเนียบรุ่น

๔. ภรรยาของเขาทำงานอยู่ที่นี่


๕๓. ขอความต ้ อไปน ่ ส้ีวนใด ่ ไมม่ คำท ี มาจากภาษาอ ่ี งกฤษ ั

๑) เรตตงของรายการโทรท ้ิ ศนั ส์ มพั นธั ก์ บเวลาในการออกอากาศ ั / ๒) รายการ

ทออกอากาศในช ่ี วงไพรม ่ ไทม ์ ์ หรอชื วงเวลาท ่ ม่ีผีชมโทรท ู้ ศนั มาก ์ / ๓) จะมโอกาส ี

ไดร้บความน ั ยมมากกว ิ ารายการท ่ ออกอากาศในช ่ี วงเวลาท ่ คนชมรายการน ่ี อย้ /

๔) ชวงเวลาท ่ ม่ีผีชมท ู้ วีมากก ี ค็อชื วงห ่ วคั ำ่ โดยเฉพาะอยางย่ งหล ่ิ งรายการข ั าว่ /

๑. สวนท ่ ่ี๑

๒. สวนท ่ ่ี๒

๓. สวนท ่ ่ี๓

๔. สวนท ่ ่ี๔


๕๔. คำภาษาอังกฤษในข้อใดไม่มีคำภาษาไทยใช้แทน

๑. ห้างสรรพสินค้าส่งแค็ตตาล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังลดราคามาให้ดูที่บ้าน

๒. อยากโทรศพทั บอกเพ ์ อนว ่ื าอาจารย ่ ต์องการพบ ้ แตผมไม ่ ม่ โฟนการ ี ด์

๓. ไดรไอซม์ ประโยชน ี มาก ์ ชวยทำให ่ อาหารแช ้ แข่ งไม ็ ละลายง ่ าย่

๔. ตกใหญ ึ หล่ งนั นม้ั คนมาเช ี าทำออฟฟ ่ ศกิ นมากมาย ั คณสนใจไหม ุ


๕๕. ขอใดใช ้ คำล ้ กษณนาม ั ไม่ถูกต้อง

๑. นองสาวฉ ้ นเป ั นผ็ หญู้ งสวย ิ ทบ่ีานจ ้ งมึ กระจกเงาหลายบานไว ี ให้ ส้อง่

๒. เขาเปนคนความจำด ็ ีอาขยานกบท่ี ๆ กสามารถท ็ องจำได ่ หมดในเวลาไม ้ นาน ่

๓. คณไปเท ุ ยวงานแสดงส ่ี นคิ าเห้ นไม ็ เท้ าสวย ้ ๆ ชวยซ ่ ออ้ื นใหม ั มาฝากค ่ ณปุ ดู่วย้

๔. มหาวทยาล ิ ยจะจ ั ดประกวดคำขว ั ญเน ั องในว ่ื นสถาปนา ั ใครจะสงก่ ช่ีนก้ิ ได็ ้


๕๖. ข้อความต่อไปนี้มีคำสันธานและคำบุพบทกี่คำ

ทุกวันนี้โลกแคบลงจนสื่อสารกันได้ทันใจและเราก้าวทันโลกได้ตามวิถี

โลกาภวิตนั ์วทยาการต ิ าง่ ๆ นาจะส ่ มพั นธั ก์ นได ั มากข ้ น้ึ โลกของนกวั ชาการ ิ

มใชิ ม่ เพี ยงซ ี กตะว ี นออกก ั บซั กตะว ี นตกเท ั าน่ น้ั

๑. สนธาน ั ๒ คำ บพบท ุ ๓ คำ

๒. สนธาน ั ๒ คำ บพบท ุ ๒ คำ

๓. สนธาน ั ๓ คำ บพบท ุ ๓ คำ

๔. สนธาน ั ๓ คำ บพบท ุ ๒ คำ


๕๗. ขอใดใช ้ สำนวน ้ ไม่ถูกต้อง

๑. คุณสุนีย์ทะนุถนอมลูกสาวราวกับไข่ในหิน

๒. คณสุ เนตรได ุ ท้ ขีแพะไล ่ี ซ่ อห้ื นธนาคารไว ุ้ เก้ งกำไรหลายพ ็ นหั นุ้

๓. คณสุ ภาเป ุ นห็ วงส ่ ขภาพสาม ุ จีงมึ กตั ดตามไปไหนมาไหนด ิ วยเสมอเป ้ น็

เงาตามตัว

๔. คุณสุพรเป็นฆ้องปากแตกชอบนำเรื่องที่ไม่ควรเปิดเผยของสมาคมเราไป

โพนทะนา


๕๘. สำนวนในข้อใดกล่าวถึงอุปนิสัยของคน

๑. โปรดสัตว์ได้บาป

๒. เงียบเป็นเป่าสาก

๓. ผ่อนสั้นผ่อนยาว

๔. กระดงงาลนไฟ ั


๕๙. ข้อใดใช้สำนวนต่างประเทศ

๑. ประเทศในแถบยุโรปล้วนเป็นถิ่นที่คนจำนวนมากต้องการบริโภคหอยทาก

๒. หญงชาวแอฟร ิ กาลองก ิ นหอยทาก ิ แลวเธอก ้ ได็ พบก ้ บความประหลาดใจว ั า่

เธอชอบมนมาก ั

๓. บรษิทคั าหอยทากจ ้ ายค ่ าแรงให ่ แก้ คนงานประมาณ ่ ๔๕ บาทตอหอยทาก ่

นำหน ้ กั ๑๐ ปอนด์

๔. นกกั นหอยทากจะใช ิ ค้ มคี บเปล ี อกหอยไว ื ในม ้ อขื างหน ้ ง่ึ สวนม ่ ออื กขี างก้ ็

ถอสื อมเล ้ ก็ ๆ ดงเนึ อหอยออกจากเปล ้ื อกื


๖๐. ขอใด ้ ไม่เป็นประโยค

๑. นมแมช่ วยเพ ่ มภ่ิ มู ติานทานให ้ แก้ ล่ กู

๒. การดื่มนมแม่ช่วยลดการติดเชื้อไวรัสในวัยทารก

๓. ปจจั บุ นมั การโฆษณาให ี แม้ ด่ มนมว ่ื วมาก ั ๆ โดยสอว่ื าล่ กในท ู องจะแข ้ งแรง ็

๔. แมจะม ้ การรณรงค ี ให์ ม้การเล ี ยงล ้ี กดู วยนมแม ้ ซ่ งเป่ึ นนมท ็ ด่ีทีส่ีดสำหร ุ บทารก ั


๖๑. ข้อใดเป็นประโยคความรวม

๑. ฉันก็อยากทำอะไรตามใจตัวเองบ้าง

๒. อะไรทด่ี ีๆ กน็าจะทำเส ่ ยกี อน่

๓. รานน ้ อาหารอะไรก ้ี อร็ อยท ่ งน้ั น้ั

๔. อะไรมากอนเราก ่ ก็นไปพลาง ิ


๖๒. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นประโยคต่างชนิดกับข้ออื่น

(๑) การบรโภคอาหารทะเลม ิ ประโยชน ี อย์ างย่ งต่ิ อร่ างกายคนเรา ่ (๒) ในเนอ้ื

ปลามกรดไขม ี นไม ั อ่ มต่ิ วซั งม่ึ สีวนช ่ วยลดคอเลสเตอรอลในเล ่ อดื (๓) คนทชอบ ่ี

รบประทานก ั งสุ้ วนมากไม ่ ร่ บประทานหางและเปล ั อกื (๔) ทงหางและเปล ้ั อกก ื งุ้

เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและไคโตซาน

๑. สวนท ่ ่ี๑

๒. สวนท ่ ่ี๒

๓. สวนท ่ ่ี๓

๔. สวนท ่ ่ี๔


๖๓. ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับกับข้ออื่น

๑. ศตรั สำค ู ญของเห ั ดขอนและเห ็ ดห็ หนู คูอไรไข ื ปลาและราเข ่ ยวี

๒. เหดขอนถ ็ งจะเป ึ นเห็ ดในสก ็ ลของเห ุ ดหอมแต ็ ร่ ปรู างหน ่ าตาเหม ้ อนเห ื ดนางรม ็

๓. การปลูกเห็ดขอนใช้วิธีเพาะด้วยขี้เลื่อยในถุงพลาสติกเช่นเดียวกับการเพาะเห็ด

นางฟ้า

๔. เหดขอนม ็ ดอกมากในสภาพอากาศร ี อน้ สวนเห ่ ดนางรมและเห ็ ดนางฟ ็ าออกดอก ้

ได้ดีในที่อากาศเย็น


๖๔. ข้อความต่อไปนี้ใช้ราชาศัพท์ผิดกี่คำ

สมเดจพระนางเจ ็ าพระบรมราช ้ นินาถทรงม ี พระราชดำร ี สถั งความประท ึ บั

พระราชหฤทยในการเสด ั จพระราชดำเน ็ นไปย ิ งสหพ ั นธร ั ฐรั สเซั ยกี บคนไทย ั

และนกเรั ยนไทยท ี ทรงพระกร ่ี ณาโปรดเกล ุ าโปรดกระหม ้ อมให ่ เข้ าเฝ้ าท้ ลู

ละอองพระบาททโรงแรมบอลต ่ี ช์กุ เคมพนสก ิ ้ีกรงมอสโก ุ เมอว่ื นทั ่ี๔

กรกฎาคมทผ่ีานมา ่

๑. ๑ คำ

๒. ๒ คำ

๓. ๓ คำ

๔. ๔ คำ


๖๕. คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดใช้เครื่องหมายไม้ยมกไม่ได้

๑. มอะไรก ี ก็นกิ นไปเถอะ ิ

๒. โปรดนั่งตามที่ที่จัดไว้

๓. ขนมนออก ่ี เคมเค ็ มฉ็ นไม ั ชอบ ่

๔. แมทำอาหาร ่ อรอยอร ่ อยไว ่ ให้ ก้นเส ิ ยกี อนส ่ ิ

๖๖. ข้อความต่อไปนี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด


แสนสาวสรางค ุ วรสนมก ์ ประด ็ บดั งดาราแวดลป ั อมพระจ ้ นทร ั ณ อากาศเรองรร ื งษั ี

๑. โคลง

๒. ฉันท์

๓. กาพย์

๔. กลอน


๖๗. ขอใดม ้ สีมผั สสระและส ั มผั สพย ั ญชนะภายในวรรค ั

๑. ไส้ตันความป่วยเจ็บ

๒. ผ่าแล้วเย็บพอเยียวยา

๓. เรวเร็ ยกปลาหมอมา ี

๔. ให้ช่วยผ่าปลาไส้ตัน


๖๘. ข้อใดมีคำอัพภาส

๑. เหมอนหน ื งน่ึ ำพลอยพร ้ อยอย ้ พรายพราย ู่

๒. พระพายรำเพยพดมาร ั เร่ีอยอย ่ื เฉู่ อยฉ ่ื วิ

๓. พระทัยนางให้หวั่นหวาดพะวงหลัง

๔. ยะเหยาะเหยาท่ กฝุ ยีางไม ่ หย่ อนหย ่ ดุ


๖๙. ข้อใดเล่นเสียงพยัญชนะเด่นชัดที่สุด

๑. ความรักยักเปลี่ยนท่า ทำน้ำยาอย่างแกงขม

๒. เหนหร ็ มรุ่ มทรวงเศร ุ า ร ้ มรุ่ มเรุ่ าค้ อไฟฟอน ื

๓. คิดความยามถนอม สนทเนิ อเจ้ื อเสาวคนธ ื ์

๔. รสทิพย์หยิบมาโปรย ฤๅจักเปรียบเทียบทันขวัญ

 
๗๐. ข้อใดเป็นลักษณะเด่นที่สุดของคำประพันธ์ต่อไปนี้

ทรายและสงอ่ิ นม่ื ี ส่วนสร้าง

ปวงธาตุต่ำกลางดี ดลยภาพ ุ

ภาคจกรพาลม ั ริาง เพราะน ้ ำแรงไหน ้

๑. โวหารโลดโผน

๒. ความหมายลึกซึ้งชวนให้คิด

๓. การสรรคำสอภาพได ่ื ช้ ดเจน ั

๔. เสยงส ี มผั สสระและพย ั ญชนะท ั ไพเราะ ่ี

โลกนม้ีไดิ อย้ ู่ ดวยมณ ้ ีเดยวนา ี


๗๑. ข้อใดกวีใช้กลวิธีพรรณนาต่างกับข้ออื่น

๑. อมท่ิ กขุ อ์ มชลนา อ ่ิ มโศกาหน ่ิ านองชล ้

๒. กระถนกล ิ นหอมกลบ เช ่ิ ่นน้ำอบสุดามาลย์

๓. ตัวเดียวมาพลัดคู่ เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวดาย

๔. กระแหแหห่างชาย ดั่งสายสวาทคลาดจากสม


๗๒. ขอใด ้ ไมแสดงจ ่ นตภาพการเคล ิ อนไหว

๑. อกคล ุ กพล ุ กเงยง ุ ด คอคช ั เศกแฮ ิ

๒. บัดราชฟาดแสงพล พ่ายฟ้อน

๓. สารทรงราชรามญ ลงล ั าง่ แลนา

๔. หนอนเรนทรท ่ ศ ตกด ิ ้าว


๗๓. ขอใด ้ ไมแสดงจ ่ นตภาพการเคล ิ อนไหว

๑. ค้อนทองเสียงร้องป๋องเป๋ง เพลินฟังวังเวง

อเกีงเร้ งริ องลองเช ้ งิ

๒. ป่าสูงยูงยางช้างโขลง อึงคะนึงผึงโผง

โยงกันเล่นน้ำคล่ำไป

๓. ไกรกรางยางย ่ งสู งระหง ตล ู ิงปลิงปริงประยงค์

คันทรงส่งกลิ่นฝิ่นฝาง

๔. ลิงค่างครางโครกครอก ฝงจู งจอกออกเห ้ิ าหอน ่

ชะนีวิเวกวอน นกหกรอนนอนร ่ งเรั ยงี


๗๔. คำประพนธั ต์อไปน ่ ส้ีออารมณ ่ื ความร ์ สู้กใดของกว ึ ี

ฤดใดกู ได็ เล้ นเกษมส ่ ข แสนสน ุ กทุ วเม่ั องหรรษา ื

ตั้งแต่นี้แลหนาอกอา อยุธยาจะสาบสูญไป

จะหาไหนไดเหม ้ อนกร ื งแล ุ ว ด ้ ังดวงแก้วอันสิ้นแสงใส

นับวันแต่จะยับลับไป ที่ไหนจะคืนคงมา

๑. ว้าวุ่น ๒. คับแค้น

๓. รอนรน ๔ ้ . หดหู่


๗๕. ขอใด ้ ไมใช่ ภาพพจน ้ ์

๑. นจนใจไม ่ี ม่ เที าข่ เล้ี บ ข ็ เก้ียจเก ี บเลยทางมากลางหน ็

๒. ถึงห้วยโป่งเห็นธารละหานไหล คงคาใสปลาว่ายคล้ายคล้ายเห็น

๓. เสยงส ี นธิ ดุ ดุ นล้ั นพ่ั ลิก สะท ึ ้านสะทึกโถมฟาดฉาดฉาดฉาน

๔. เหมือนนกฟ้องดวงจันทร์ให้ผันดู คนมาสซู่องพ ่ กมั นรั กษา ัอานคำประพ ่ นธั ต์อไปน ่ ้ีแลวตอบคำถามข ้ อ้ ๗๖ - ๗๗

(๑) เปนกล ็ มกล ุ่ มกล ุ่ มกายเหม ุ้ อนทรายซ ื ด ต ั ้องนั่งปัดแปะไปมิได้นอน

(๒) ครนยามเย ้ั นเห็ นเหม ็ อนหน ื งเมฆพล ่ึ ง เป ุ่ ็นควันฟุ้งราวกับไฟไกลหนักหนา

(๓) ดเหยู าเร้ อนหาเหม ื อนอย ื างไทยไม ่ ่ หลังคาใหญ่พื้นเล็กเป็นโรงผี

(๔) เราเปนมน ็ ษยุ ส์ ดรุ กตั องล ้ กพา เหม ั อนอ ื นทราตร ิ งสึ ตร์ ยเปั นไรม ็ ี


๗๖. ข้อใดใช้ภาพพจน์ชนิดอุปลักษณ์

๑. ขอ้ ๑ ๒. ขอ้ ๒

๓. ขอ้ ๓ ๔. ขอ้ ๔


๗๗. ขอใด ้ ไมใช่ ภาพพจน ้ ชน์ ดอิ ปมา ุ

๑. ขอ้ ๑ ๒. ขอ้ ๒

๓. ขอ้ ๓ ๔. ขอ้ ๔


๗๘. ขอใด ้ ไมสะท ่ อนความเช ้ อ่ื

๑. เวรกรรมนำไปไมร่ งรอ ม ้ั พอท ิ จะต ่ี องพรากก ้ จากมา ็

๒. ใส่ดาลบ้านช่องกองไฟรอบ พอช่ างลอบเข ่ ามากระไรได ้ ้

๓. เป่าลงด้วยพระเวทวิทยา มารดาก็ฟื้นตื่นโดยง่าย

๔. จุดเทียนสะกดข้าวสารปราย ภตพรายโดดเร ู อนสะเท ื อนผาง ื


๗๙. ข้อใดสะท้อนค่านิยม

๑. ทุกวันนี้มีทรัพย์เขานับถือ เหมอนเราหร ื อเขาจะร ื กมั ผลิ กไส ั

๒. หนึ่งบิดรมารดาคณาญาติ ให้ผุดผาดผาสุกเป็นนิจศีล

๓. เห็นคนทรงปลงจิตอนิจจัง ให้คนทั้งปวงหลงลงอบาย

๔. แม้นเนื้อเย็นเป็นเทพธิดา พี่ขออาศัยเสน่ห์เป็นเทวัญ


๘๐. ข้อใดเป็นคำกล่าวทีไม่ ่ต้องการคำตอบ

๑. เหตุใดวานรน้อยนี้ จึ่งล้างชีวีไม่บรรลัย

๒. จะเกดไหนขอให ิ พบประสบก ้ น อย ั ่าโศกศัลย์แคล้วคลาดเหมือนชาตินี้

๓. มาถามไถไล่ เอาก ่ จจา ค ิ ือจะปรารถนาสิ่งใด

๔. เปนไฉนมาอย ็ รู่กษาด ั าน ไมยราพข ่ นมารโมห ุ นธั ์


แก้ไขวันที่ 07/03/2014 15:15:32     เข้าชม 2171 ครั้ง
  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com รับซื้อ ขาย Rolex | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th