ข้อสอบ ม.3 ปี 2550 ภาษาไทย
หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English Bookmark and Share


หมวดหมู่


บทความล่าสุด

รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash รับสร้างเว็บไซต์ ครบวงจร php asp.net java mysql vb oracle flash

ข้อสอบ ม.3 ปี 2550 ภาษาไทย


บทความทั้งหมด > ข้อสอบ O-NET(โอเน็ต) > ข้อสอบ ม.3 ปี 2550 ภาษาไทย
๑. ข้อใดกล่าวถึงสัตว์ที่ต่างพวกกับข้ออื่น

๑. แขกเต้าเคล้าคู่เคียง

๒. หางไก่ว่ายแหวกว่าย

๓. สัตวาน่าเอ็นดู

๔. โนรีสีปานชาด


๒. ขอใด ้ ไมใช่ ข่ อเท้ จจร ็ งลิ วน้ ๆ

๑. การออกกำลงกายทำให ั เราหายใจออกซ ้ เจนเข ิ าไปได ้ เต้ มปอด ็

๒. การหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเต็มปอดทำให้หัวใจแข็งแรง

๓. การออกกำลังกายช่วยลดความเครียดทำให้สมองแจ่มใส

๔. จิตใจที่แข็งแกร่งต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้น


๓. ขอใด ้ ไม่ปรากฏในประกาศต่อไปนี้

มหาวทยาล ิ ยศั ลปากรร ิ วมก ่ บกรมศ ั ลปากรจ ิ ดการแสดงศ ั ลปกรรมร ิ วมสม ่ ยของ ั

ศลปิ นริ นเยาว ุ่ ์ครงท้ั ่ี๒๔ ระหวางว่ นทั ่ี๖ - ๒๘ กนยายน ั ๒๕๕๐ ทพ่ีพิธภิ ณฑสถาน ั

แหงชาต ่ ิหอศลปิ ์ถนนเจาฟ้ า้ โดยตองเป ้ นเยาวชนอาย ็ ไมุ ต่ ำกว ่ า่ ๑๖ - ๒๕ ปี

สงผลงานท ่ สร่ี างสรรค ้ ด์ วยความค ้ ดของตนเองได ิ ท้ ตำหน ่ี กพรรณราย ั ชน้ั ๒

หอศลปิ ์ มหาวทยาล ิ ยศั ลปากร ิ วงทั าพระ ่ กทม. ตดติ อสอบถามรายละเอ ่ ยดี

ท ่ี๐ - ๒๒๒๑ - ๓๘๔๑ หรอื www. art - centre.su.ac.th

๑. กำหนดวนแสดงศ ั ลปกรรม ิ

๒. สถานที่แสดงศิลปกรรม

๓. ขอจำก ้ ดเกั ยวก ่ี บผั แสดงศ ู้ ลปกรรม ิ

๔. เนอหาของงานศ ้ื ลปกรรม ิ


๔. คำประพันธ์ต่อไปนี้สื่อความรู้สึกใดของบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์

ทั่วหล้าแต่บาดาล ถงวึ มานเม ิ องพรหม ื นทร ิ ์

๑. หนวกหู ๒. คกคะนอง ึ

๓. ยินดี ๔. สับสน


๕. ขอใด ้ ไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นบุคลิกภาพของกวี

นมน่ิ มชุ่ มนุ่ ยนา เน ั ออ้ื อนแน ่ แม่ งามพ ่ ี

๑. เจาสำราญ ้

๒. เจ้าโวหาร

๓. มอารมณ ี ข์ นั

๔. มความค ี ดสร ิ างสรรค ้ ์


๖. ข้อใดอนุมานได้จากข้อความต่อไปน้ี

ความสะดวกสบายในการอยหอพ ู่ กของน ั กศั กษาเป ึ นไปตามกำล ็ งเงั นิ อยหอพ ู่ กั

ทสถานศ ่ี กษาจ ึ ดให ั อาจสะดวกสบายน ้ อยกว ้ า่ เสยเงี นนิ อยกว ้ า่ แตม่ สีงหน ่ิ งท่ึ หอพ ่ี กั

เอกชนไมม่ ใหี ้คอการร ื จู้กอย ั รู่วมก ่ นั รจู้กอดทนต ั อความไม ่ พอใจคนอ ่ น่ื เปนการฝ ็ กึ

ใหม้ มนี ษยส ุ มพั นธั ได์ อย้ างด ่ ี

๑. หอพกของสถานศ ั กษาม ึ ความปลอดภ ี ยมากกว ั าหอพ ่ กเอกชน ั

๒. นักศึกษาชอบอยู่หอพักเอกชนมากกว่าหอพักที่สถานศึกษาจัดให้

๓. หอพักเอกชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้มากกว่าหอพักของสถานศึกษา

๔. สถานศกษาม ึ งบประมาณจำก ี ดในการสร ั างหอพ ้ กั จงไม ึ อาจแข ่ งข่ นกั บเอกชนได ั ้

อกทึ กอย ึ กู่กกึ อง เส ้ ยงแซ ี ซ่ องสาธ ้ การ ุ

เนออ้ื อนอ ่ อนน ่ วมน ่ วม แม ่ ่รูปท้วมท่วมนาวา


๗. ตามรายงานตอไปน ่ ้ีขอใด ้ ไมใช่ สาเหต ่ โดยตรงของโรคอ ุ วน้

ผลสำรวจลาส่ ดในจ ุ นพบว ี า่ หนงในส ่ึ ของเด ่ี กว็ ยรั นชายในเม ุ่ องใหญ ื ได่ กลาย ้

สภาพเปนเด ็ กอ็ วนไปแล ้ ว้ อนเป ั นผลมาจากความน ็ ยมตะว ิ นตกและการเต ั บโตทาง ิ

เศรษฐกจิ ทำใหประชาชนอย ้ ดู่กีนดิ ขีน้ึ เดกต็ องคร ้ ำเคร ่ งก่ บการเร ั ยนจนไม ี ม่ เวลา ี

ไดออกกำล ้ งกาย ั

นโยบายจำกัดให้แต่ละครอบครัวมีบุตรได้เพียงคนเดียวของทางการจีนก็เป็น

อกปี จจั ยสำค ั ญทั ส่ีงผลต ่ อโรคอ ่ วนในเด ้ กชาย ็ เพราะลกชายโทนจะได ู ร้บการ ั

ปรนเปรอเยยง่ี ?จกรพรรด ั นิอย้ ?

๑. เดกคร ็ ำเคร ่ งเร่ ยนหน ี งสั อมากเก ื นไป ิ

๒. เดกไม ็ ได่ ออกกำล ้ งเพั ยงพอ ี

๓. เดกอย ็ ดู่กีนดิ มากเก ี นไป ิ

๔. เดกน็ ยมก ิ นอาหารท ิ ไม่ี เป่ นประโยชน ็ ์


๘. ข้อใดเป็นใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้

อาหารญป่ีนทุ่ เด่ี น่ ๆ คอื ปลาซงม่ึ โปรต ี นที ด่ีกวี าเน่ อส้ื ตวั ชน์ ดอิ นเพราะม ่ื โอเมก ี า้ 3

ซงช่ึ วยลดอ ่ ตราเส ั ยงต ่ี อโรคห ่ วใจและโรคหลอดเล ั อดื และยงมั วีตาม ิ นิ เกลอแร ื มาก ่

อกที งอาหารญ ้ั ป่ีนมุ่ กใช ั สาหร ้ ายเป ่ นส็ วนประกอบหล ่ กซั งม่ึ ทีงโปรต ้ั นี ไอโอดนี

และใยอาหารสงู จงชึ วยเร ่ องการย ่ื อยและระบบข ่ บถั าย่

๑. อาหารญี่ปุ่นมีคุณค่าทางโภชนาการสูง

๒. อาหารญี่ปุ่นให้โปรตีนสูงกว่าอาหารชาติอื่น

๓. อาหารญป่ีนชุ่ วยร ่ กษาโรคต ั าง่ ๆ ได้

๔. อาหารญี่ปุ่นช่วยควบคุมน้ำหนักได้


๙. คำประพันธ์ต่อไปนี้แสดงว่าสังคมให้ความสำคัญด้านใดมากที่สุด

สงเจู ดลำตาลสา มารถแท ็ ้

พงศ์พันธุ์เผ่าจันทรา สรุ เยศิ กด็ี

ครั้นว่าไร้ทรัพย์แล้ ทวหล ่ั าฤๅเห ้ น็

๑. ความสามารถ

๒. ชาตตระก ิ ลู

๓. รูปลักษณ์

๔. ฐานะ


๑๐. ข้อใดไม่แสดงความเป็นเหตุเป็นผล

๑. อนชั งนางอย ิ างน่ ไม้ี ผ่ ดธรรม ิ ์ ธรรมเนยมน ี นม้ั แตี บ่ ราณมา ุ

๒. แมนไม ้ ร่แหู้ งเม่ องจรกา จะช ื ่วยชี้มรรคาบอกให้

๓. จรกาไมมาก ่ ย็งด่ิ ี ไมม่ ผีหวงแหนก ู้ ดกี นั

๔. ครั้นขอนางมิได้ดังใจจง จงเกึ ดการรณรงค ิ ในดาหา ์


๑๑. จากคำประพันธ์ต่อไปนี้ข้อใดผู้พูดไม่ได้ถาม

อยประเทศธาน ู่ บีรุ ใด ทำไมจ ี ึงแกล้งแปลงปลอมมา

๑. บ้านเดิมอยู่ที่ไหน

๒. พอแม ่ สบายด ่ หรี อื

๓. เปนล็ กเตู าเหล ้ าใคร ่

๔. มาทน่ีทำไม ่ี

แม้มีตัวใหญ่เพี้ยง ภผาู

วงศ์วานว่านเครือเนื้อหน่อ พงศเผ์ าเหล ่ ากอเป ่ นไฉน ็


๑๒. ขอใด ้ ไม่อาจอนุมานได้เกี่ยวกับบุคคลในคำประพันธ์ต่อไปนี้

เพลินฟังวังเวงเพลงเรไร พิณพาทย์ไพรกล่อมขับสำหรับดง

๑. คิดถึงบ้าน

๒. อยู่กลางป่า

๓. มความส ี ขุ

๔. อยู่อย่างลำบาก


๑๓. ตามสาระของขอความต ้ อไปน ่ ้ีขอใดกล ้ าวผ ่ ดิ

การเรียบเรียงลำดับข้อความผิดที่ในประโยคเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้อ่านยาก

และกำกวม จะเหนก็ นอย ั เสมอถ ู่ าผ้ เขู้ ยนหร ี อผื พู้ สิจนู อ์กษรอ ั านทบทวนและจ ่ ดลำด ั บั

เสยใหม ี ก่ อนปล ่ อยผ ่ านออกไปก ่ จะช ็ วยให ่ การอ ้ านราบร ่ นไม ่ื สะด ่ ดุ

๑. ความกำกวมของข้อความเกิดจากการเรียงลำดับความผิดตำแหน่ง

๒. ผู้เขียนสามารถขจัดความกำกวมของข้อเขียนได้ด้วยตนเอง

๓. การตรวจทานเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้มีการเรียงลำดับความได้

๔. ความบกพร่องด้านการเรียงลำดับข้อความเกิดขึ้นเป็นประจำจนแก้ไขไม่ได้


๑๔. ข้อใดคือความคิดรวบยอดของคำประพันธ์ต่อไปนี้

พื้นแผ่นพสุธา ท่วมน้ำตาตลอดไป

๑. ความปั่นป่วนของธรรมชาติ

๒. ความรุนแรงของพายุฝน

๓. ความสูญเสียอันยิ่งใหญ่

๔. ความเสียหายร้ายแรง

ไรฟ้กถู กเนู อว้ื นทองอ ั อน เหม ่ อนนอนเต ื ยงทองอ ี นผั องใส ่

ครืนครืนเสียงครวญคราง ไมส่ นสร ้ิ างท่ โศกหา ่ี


๑๕.จากคำอธบายศ ิ พทั ในพจนาน ์ กรมต ุ อไปน ่ ้ีขอใด ้ ไมปรากฏ ่

เดมิ ว. แรก เชนแต ่ เด่ มิ , เกา่ เชน่ บานเด ้ มิ พระราชวงเดั มิ ,

กอน่ เชน่ เหมอนเด ื มิ . (ข. เฎมวิ าต่ น้ ) . เดมทิ ี

๑. ชนิดของคำ

๒. ตัวอย่างคำ

๓. ที่มาของคำ

๔. เสยงอ ี าน่

ว. แตแรกเร ่ ม่ิ.


๑๖. ประกาศขอใดส ้ อความ ่ื ไมช่ ดเจน ั

๑. บรษิทเคร ั องหน ่ื งไทยจ ั ดมหกรรมลดราคาส ั นคิ าประจำป ้ ตีนเด ้ อนน ื ้ี

๒. รบสม ั ครพน ั กงานพ ั สิจนู อ์กษร ั ตดติ อท่ โรงพ ่ี มพิ เร์ อนทอง ื ตรงขาม้

โรงพยาบาลสยาม ลาดพราว้

๓. รบสม ั ครน ั กศั กษาใหม ึ ่ ภาคเรยนท ี ่ี๒ ประจำป ี๒๕๕๐ สอบถามท่ี

ฝายร ่ บสม ั ครน ั กศั กษา ึ ม.นครหลวง

๔. ขายทด่ีนิ ๓ ไร ่ ๓ งาน ยานบางข ่ นเท ุ ยนี ตารางวาละ ๖,๒๕๐ บาท

ตดติ อค่ ณนุ ชุ ๐๘ - ๑๒๓๘ - ๕๑๒๓


๑๗. ข้อใดไม่มีความหมายในทำนองเชิญชวน

๑. เลกเหล ิ าเข้ าพรรษา ้

๒. คนไทยต้องช่วยไทย

๓. รกแม ั เช่ อฟ่ื งแม ั ่

๔. มหศจรรย ั ว์ นกั ฬา

๑๘. ข้อใดใช้การเขียนแบบอธิบาย

๑. เตาห้ มู้กำเน ี ดมากว ิ า่ ๒,๐๐๐ ปในจ ี นแผ ี นด่ นใหญ ิ ่ คนจนถี อวื าเต่ าห้ เปู้ นอาหาร ็

ที่มีคุณค่าสูง

๒. ตวงถวเหล ่ั องื นำมาแชน่ ำล้ างให ้ สะอาด ้ แลวนำไปบด ้ เสรจแล ็ วกรองกากออก ้

จะได้น้ำเต้าหู้ดิบ

๓. เตาห้ ราคาถ ู้ กแต ู ม่ คีณคุ าส่ งู คณคุ าทางโภชนาการท ่ โดดเด ่ี นท่ ส่ีดของเต ุ าห้ ู้

คอโปรต ื นี

๔. เตาห้ หลอดเป ู้ นเต ็ าห้ เนู้ อน้ื ม่ิ นยมนำมาปร ิ งเปุ นแกงจ ็ ดื


๑๙. ขอใดม ้ การใช ี เหต ้ ผลุ

๑. ศกษาอย ึ างถ่ กวู ธิ ีทยากก ่ี จะกลายเป ็ นง็ าย่

๒. คนเรามกจะขาดความพอด ั ในเร ี องการพ ่ื กผั อน่

๓. การเรียนที่แท้นั้นมิได้จำกัดอยู่เฉพาะในมหาวิทยาลัย

๔. ครของเราได ู แก้ บ่ คคลและเหต ุ ุการณต์ าง่ ๆ ทเก่ียวข ่ี องก ้ บชั วีตเรา ิ


๒๐. ขอความต ้ อไปน ่ ใช้ี การอน ้ มานประเภทใด ุ

การกนหม ิ กระทะได ู ร้บความน ั ยมอย ิ างต ่ อเน่ องในรอบ ่ื ๔-๕ ปทีผ่ีานมาอาจเป ่ น็

ดวยราคาเหมาจ ้ ายท ่ ไม่ี แพง ่ และวธิการก ี นเป ิ นกล ็ มแบบป ุ่ ง้ิ ๆ ยาง่ ๆ ทช่ีวย่

สร้างบรรยากาศให้สนุกสนานเป็นกันเองได้เป็นอย่างดี

๑. จากเหตไปหาผล ุ

๒. จากผลไปหาเหตุ

๓. จากเหตไปหาเหต ุ ุ

๔. จากผลไปหาผล


๒๑. ข้อใดมีวิธีแสดงเหตุผลต่างกับข้ออื่น

๑. สวุ ทยิ สนใจรายละเอ ์ ยดท ี กเรุ องท ่ื เร่ียนี เขาอยากรเนู้ อหาว ้ื ชาิ

๒. สพลอยากได ุ คะแนนด ้ ีเขาหมนทำแบบฝ ่ั กหึ ดสั งคร ่ ทูกวุ นั

๓. สรุ ชนั งอ่ั านหน ่ งสั อในห ื องสม ้ ดจนค ุ ำ่ บานเขาไม ้ ม่ หีองส ้ วนต ่ วั

๔. สพจน ุ ม์ กคั ดเริ องอ ่ื น่ื ๆ ทกคร ุ งท้ั อ่ีานตำรา ่ เขาเปนคนไม ็ ม่ สมาธ ี ิ


๒๒. ขอใดเป ้ นโครงสร ็ างของการแสดงเหต ้ ผลในข ุ อความต ้ อไปน ่ ้ี

ภาษาท้องถิ่นในประเทศของเราเป็นภาษาสำคัญที่พวกเราพึงอนุรักษ์ไว้มิให้

เพยน้ี กลาย หรอสื ญไป ู / เพราะภาษาทองถ ้ นเป ่ิ นเคร ็ องบ ่ื งบอกถ ่ งขนบธรรมเน ึ ยมี

ประเพณ ีวฒนธรรมของถ ั นน่ิ น้ั / และยงทำให ั เห้ นสภาพส ็ งคมของถ ั นอ่ิ กดี วย้ /

๑. ขอสร ้ ป ข ุ อสร ้ ป ข ุ อสน ้ บสน ั นุ

๒. ขอสน ้ บสน ั น ข ุ อสน ้ บสน ั น ข ุ อสร ้ ปุ

๓. ขอสร ้ ป ข ุ อสน ้ บสน ั น ข ุ อสน ้ บสน ั นุ

๔. ขอสน ้ บสน ั น ข ุ อสร ้ ป ข ุ อสน ้ บสน ั นุ


๒๓. จากข้อความต่อไปนี้ข้อใดควรจะเป็นคำโต้แย้งที่มีน้ำหนักมากที่สุดของฝ่ายคัดค้าน

ผู้นำชุมชนแห่งหนึ่งดำริจะสร้างสนามฝึกกอล์ฟในที่ว่างของชุมชนเพื่อให้

ชาวชมชนได ุ ม้ โอกาสฝ ี กเลึ นกอล ่ ฟ์ แตก่ ม็ ผีคู้ ดคั านหลายคน ้

๑. สนามฝกกอล ึ ฟก์ เป็ นหน ็ าเป้ นตาของช ็ มชนด ุ ีแตจะส ่ นเปล ้ิ องเก ื นไปนะ ิ

๒. สนามฝกกอล ึ ฟม์ อยี หลายแห ู่ งท่ วไปหมด ่ั จะสรางอ้ กทำไมก ี นั

๓. สนามฝกกอล ึ ฟเป ์ นเร ็ องส ่ื นเปล ้ิ องื สทำอย ู้ างอ่ นจะค ่ื มคุ้ ามากกว ่ า่

๔. สนามฝกกอล ึ ฟเป ์ นประโยชน ็ สำหร ์ บบางคน ั ถาทำเป ้ นสวนส ็ ขภาพ ุ

พวกเราจะไดใช้ ร้วมก ่ นมากกว ั า่


๒๔. ขอความต ้ อไปน ่ แสดงกลว ้ี ธิการโน ี มน้ าวใจตามข ้ อใด ้

บานพ ้ กตากอากาศท ั ท่ีานควรสนใจ ่ มหีองพ ้ กสั ดหร ุ ใหู เล้ อกมากมาย ื พรอมนวด ้

แผนไทยทามกลางธรรมชาต ่ ริมนิ ำ้ สามารถเลอกก ื จกรรมต ิ าง่ ๆ ในแหลงท่ องเท ่ ยว่ี

ใกลเค้ ยงมากมาย ี เชน่ ตกอล ี ฟ์ ลองแก ่ ง่ ขนเขา ้ึ ชมวถิชีวีตสิ ตวั ป์ า่ เทยวชม ่ี

พระราชวงและว ั ฒนธรรมท ั องถ ้ น่ิ

๑. แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของผู้โน้มน้าวใจ

๒. แสดงใหประจ ้ กษั ถ์ งความร ึ สู้กหร ึ ออารมณ ื ร์วมก ่ นั

๓. แสดงให้เห็นความหนักแน่นของเหตุผล

๔. แสดงให้เห็นทางเลือกทั้งด้านดีและด้านเสีย


๒๕. การใชภาษาโน ้ มน้ าวใจข ้ อใด ้ ไมสมเหต ่ สมผล ุ

๑. ยางรถยนต์ที่ล้ำหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย

๒. สระวายน ่ ำระบบไร ้ ท้อ่ ไรการร ้ วซ่ั มชึ วยชะลอว ่ ยั

๓. อาหารสดสะอาดด้วยคุณภาพที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน

๔. สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดด้วยเสน่ห์แห่งบ้านสวนชายน้ำ


๒๖. ขอความต ้ อไปน ่ แสดงทรรศนะประเภทใด ้ี

การรณรงคเร์ องโรคไข ่ื เล้ อดออกจำเป ื นต็ องอาศ ้ ยความร ั วมม ่ อรื วมใจของช ่ มชน ุ

จงจะกำจ ึ ดยั งได ุ หมด ้ ฝนทตกท ่ี งช้ิ วงเป ่ นระยะ ็ ๆ ทำใหชาวบ ้ านด ้ แลแหล ู งน่ ำข้ งั

ไมท่ วถ่ั งึ เพราะฉะนนจ้ั งตึ องผน ้ กกำล ึ งกั นทั งหม ้ั บู่านกำจ ้ ดดั แลน ู ำข้ งอย ั าง่

พรอมเพร ้ ยงและต ี อเน่ อง่ื

๑. เชงขิ อเท้ จจร ็ งิ

๒. เชิงนโยบาย

๓. เชิงข้อเท็จจริงและเชิงนโยบาย

๔. เชิงข้อเท็จจริงและเชิงคุณค่า


๒๗. ขอความต ้ อไปน ่ ตอนใดเป ้ี นข็ อสร ้ ปตามโครงสร ุ างของการแสดงทรรศนะ ้

(๑) ปจจั บุ นคนไทยม ั ชีอเล่ื นเป ่ นฝร ็ งก่ั นเป ั นจำนวนมากจนเร ็ ยกได ี ว้าเป่ นแฟช ็ น่ั

อยางหน ่ งในส ่ึ งคมไทย ั / (๒) พอแม ่ น่ ยมต ิ งช้ั อล่ื กใหู ฟ้ งดั เปู นฝร ็ งโดยเอาอย ่ั างช ่ อ่ื

คนดงในวงการบ ั ันเทงิ / (๓) ชอไทย ่ื ๆ กลายเปนช็ อหายากในหม ่ื เดู่ ก็ ๆ สมยนั และ ้ี

เปนข็ อท้ คนร ่ี นใหม ุ่ ค่ ดวิ าเชย ่ / (๔) นาเส่ ยดายท ี ช่ีอเล่ื นภาษาไทยท ่ เร่ียกก ี นงั าย่ ๆ

กำลงจะส ั ญหายไป ู เรานาจะห ่ นกล ั บมาต ั งช้ั อเล่ื นล่ กหลานให ู เป้ นไทย ็ ๆ

๑. ตอนท (่ี๑)

๒. ตอนท (่ี ๒)

๓. ตอนท (่ี ๓)

๔. ตอนท (่ี ๔)


๒๘. ขอใดใช ้ ภาษา ้ ไมเหมาะสมสำหร ่ บการเข ั ยนรายงานทางว ี ชาการ ิ

๑. การจดการศ ั กษาต ึ องม ้ งพุ่ ฒนาคนท ั งด้ั านร ้ างกาย ่ จตใจิ และสตปิญญา ั

๒. กระบวนการเรยนร ี ตู้องม ้ งปล ุ่ กฝู งใหั ผ้ เรู้ ยนร ี วู้ธิแสวงหาความร ี ดู้วยตนเอง ้

๓. การจดการเร ั ยนร ี คนสอนต ู้ องทำสารพ ้ ดอย ั างให ่ เข้ าก้ บคนเร ั ยนแต ี ละคน ่

๔. การเรยนการสอนท ี เน่ี นผ้ เรู้ ยนเป ี นสำค ็ ญั หมายถงึ การใหผ้ เรู้ ยนม ี บทบาท ี

รวมในการเร ่ ยนการสอน ี


๒๙.ถาเร้ ยงลำด ี บคำอธ ั บายว ิ ธิทำอาหารต ี อไปน ่ จนครบถ ้ี วน้ ขอใดเป ้ นข็ นตอน ้ั

ทต่ีอจากข ่ อ้ ๒ ตามโจทย์

๑. นึ่งกุ้งให้สุกพอประมาณแล้วจัดใส่จานพักไว้

๒. ปอกเปลอกก ื งุ้ ผาหล ่ งั แลวล้ างให ้ สะอาด ้

๓. แล้วนำไปราดบนตัวกุ้งที่นึ่งไว้

๔. ผสมนำปลา ้ นำตาลทราย ้ นำมะนาว ้ คลกเคล ุ าก้ บตะไคร ั และหอมแดงซอย ้

๕. โรยหน้าด้วยถั่วลิสงทอดและใบสะระแหน่

๑. ขอ้ ๑

๒. ขอ้ ๓

๓. ขอ้ ๔

๔. ขอ้ ๕


๓๐. ข้อความต่อไปนี้ไม่ควรเป็นส่วนใดของเรียงความ

ประเพณีวิ่งควายซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวชลบุรีก็จะอยู่คู่

จังหวัดชลบุรีไปอีกนานเท่านาน

๑. ส่วนนำเรื่อง

๒. สวนเน ่ อเร้ื อง่ื

๓. สวนขยายเน ่ อเร้ื อง่ื

๔. ส่วนปิดเรื่อง


๓๑. ขอใดเหมาะจะเป ้ นส็ วนข ่ นต้ึ นของเร ้ ยงความเร ี อง่ื ?นกศั กษาจ ึ นในประเทศไทย ี ?

๑. การคดเลั อกน ื กศั กษาจ ึ นนี น้ั มหาวทยาล ิ ยแห ั งชนชาต ่ กวางส ิ เปี นผ็ ประสานงาน ู้

กับมหาวิทยาลัยไทย

๒. การพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองก็เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจีนได้ฝึกภาษาไทยกับ

คนไทยทเป่ี นน็ กธั รกุ จิ

๓. ระยะนความเคล ้ี อนไหวของจ ่ื นที งในและนอกประเทศต ้ั างส ่ งผลกระทบต ่ อคน ่

ทั่วโลกอย่างน่าจับตามอง

๔. เมอจำนวนน ่ื กศั กษาจ ึ นที เข่ี ามาอย ้ ในเม ู่ องไทยม ื มากข ี น้ึ กทำให ็ จ้บกล ั มกุ่ นเอง ั

แทนที่จะออกไปพบปะผู้อื่น


๓๒. เมอเร่ื ยงลำด ี บขั อความให ้ ถ้กตู อง้ ขอใดเป ้ นลำด ็ บทั ่ี๔

๑. ทานบางอย่างไม่จำเป็นต้องใช้เงิน

๒. การใหกำล้ งใจั การใหความย ้ นดิ ีนบเป ั นทานท ็ งน้ั น้ั

๓. ทานมีรูปแบบหลายอย่างให้เลือกทำได้

๔. การใหความร ้ วมม ่ อื การใหแรงงาน ้ การใหความเห ้ น็


๓๓. สมศรฟีงคำประพ ั นธั จากรายการว ์ ทยิ ดุงตั อไปน ่ ้ี

แมม้ไดิ เป้ นดอกก ็ หลาบหอม ก ุ ็จงยอมเป็นเพียงลดาขาว

แมม้ ไดิ เป้ นจ็ นทร ั อ์ นสกาว จงเป ั ็นดาวดวงแจ่มแอร่มตา

หลงจากฟ ั งแล ั วเธอร ้ สู้กประท ึ บใจมาก ั เพราะใหแง้ ค่ ดในการดำเน ิ นชิ วีติ

ว่าคนเราควรพอใจกับสิ่งที่เราเป็นอยู่

จากสถานการณ์ในข้อความข้างต้นแสดงว่าสมศรีมีสัมฤทธิผลในการฟังขั้นใด

๑. เข้าใจจุดประสงค์ของผู้พูด

๒. รับรู้ข้อความได้ครบถ้วน

๓. บอกได้ว่าสิ่งที่ฟังน่าเชื่อถือ

๔. ประเมินได้ว่าสิ่งที่ฟังมีประโยชน์


๓๔. ขอใดเป ้ นคำพ ็ ดทู ประธานในท ่ี ประช ่ี มกล ุ าวได ่ เหมาะสม ้

๑. ประเดนท็ เรากำล ่ี งพั จารณาสำค ิ ญมาก ั ผมอยากฟงความค ั ดเหิ นจาก ็

หลาย ๆ ทาน่ เชญคิ ณพุ ชิตคร ิ บั

๒. หลายทานก ่ แสดงความค ็ ดเหิ นก็ นมามากแล ั ว้ แตด่ เหม ู อนจะไม ื ตรงประเด ่ น็

ผมว่ายุติดีกว่านะครับ

๓. คณพุ ชิยกร ั ณาแสดงความค ุ ดเหิ นหน ็ อยคร ่ บั เหนน็ งฟ่ั งมานานแล ั ว้

๔. ผมคดวิ าค่ ณพุ ธานควรให ิ สมาช ้ กทิ านอ ่ น่ื ๆ ไดแสดงความค ้ ดเหิ นบ็ างนะคร ้ บั

 
๓๕. ข้อใดใช้ศัพท์ในการประชุมตามข้อความที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้องตามลำดับ

การประชมคณะกรรมการของสมาคมในว ุ นนั ม้ีบีคคลท ุ ม่ีสีทธิ เข์ิาประช ้ มุ

ทานหน ่ งได ่ึ บอกให ้ ท้ ประช ่ี มพุ จารณาเร ิ องการจ ่ื ดหารายได ั สน้ บสน ั นกุ จกรรม ิ

ของสมาคม ทประช ่ี มได ุ แสดงความค ้ ดเหิ นอย ็ างกว ่ างขวาง ้

๑. องคประช ์ ม เสนอ ค ุ ัดค้าน

๒. ผรู้วมประช ่ ม ข ุ อเสนอ สน ้ ับสนุน

๓. ผเขู้ าประช ้ ม เสนอ อภ ุ ปราย ิ

๔. ทประช ่ี ม ข ุ อเสนอ ลงมต ้ ิ


๓๖. เมอต่ื องการส ้ บคื นข้ อม้ ลทางอ ู นเทอร ิ เน์ ตเร็ องอาการของไข ่ื เล้ อดออก ื

จะใช้คำใดเป็นคำหลัก

ไขเล้ อดออกเป ื นโรคท ็ เก่ี ดจากย ิ งเปุ นพาหะของโรค ็ ไขเล้ อดออกนอกจาก ื

จะเปนป็ ญหาสาธารณส ั ขของประเทศไทยและของโลก ุ โดยเฉพาะในประเทศ

เขตรอนช ้ น้ื ไขเล้ อดออกท ื พบในประเทศไทยเก ่ี ดจากไวร ิ สชน ั ดหน ิ ง่ึ มยีงลายเป ุ น็

พาหะนำโรค

๑. ยุงลาย

๒. ไวรสั

๓. ปญหาสาธารณส ั ขุ

๔. โรคในเขตรอนช ้ น้ื


๓๗. ตามธรรมชาตของภาษา ิ ขอใด ้ ไมใช่ ล่ กษณะท ั วไปของภาษา ่ั

๑. คำเกดจากการนำเส ิ ยงในภาษามาประกอบก ี นเข ั า้

๒. นกเรั ยนช ี นม้ั ธยมศ ั กษาป ึ ที ่ี๖ เขยนเร ี ยงความส ี งเข่ าประกวด ้

๓. ประโยคนม้ี ี๒ ประโยครวมกนโดยใช ั คำเช ้ อมช ่ื วยเช ่ อมความ ่ื

๔. ปัจจุบันคนไทยหลายคนพูดเสียงพยัญชนะควบกล้ำไม่ได้เลย


๓๘. ขอใด ้ ไม่มเสียงวรรณย ี กตุ จ์ ตวา ั

๑. พระเหลอบลงตรงโตรกชะโงกเง ื อม้ื

๒. นำกระเพ ้ อมแผ ่ื นผาศ ่ ลาเผ ิ นิ

๓. กระจางแจ ่ งแสงจ ้ นทร ั แจ์ มเจร ่ ญิ

๔. พระเพลดเพล ิ นพลางเพร ิ ยกสำเหน ี ยกใจ ี


๓๙. ข้อใดประกอบด้วยพยางค์ที่ออกเสียงสระยาวทุกคำ

๑. เวิ้งว้าง เงนผิ อน แบ ่ ่งแยก

๒. วี้ดว้าย เชิญชวน คลอนแคลน

๓. โพลเพล้ ้ รองแร ่ ง จองหอง ่

๔. กรดกราย ร ี อนเร ่ ่ ลอดช่อง


๔๐. ขอใดม ้ เสียงพย ี ญชนะต ั นมากท ้ ส่ีดุ (ไมน่ บเส ั ยงซ ี ำ้)

๑. ใครมาเป็นเจ้าเข้าครอง

๒. คงจะต้องบังคับขับไส

๓. เคี่ยวเข็ญเย็นค่ำกรำไป

๔. ตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนาย


๔๑. เสียงของพยางค์ในข้อใดมีโครงสร้างต่างกับข้ออื่น

๑. ขวาน ๒. หลาม

๓. เผย ๔. ฝูง


๔๒. คำประพนธั ต์อไปน ่ ข้ีอใดม ้ พยางค ี คำตายมากท ์ ส่ีดุ

๑. พระภมู นทร ิ ล์ นเกล ้ าของชาวไทย ้

๒. เสด็จไปทั่วแคว้นแดนสยาม

๓. พระเมตตาดจฟุ าแสนงดงาม ้

๔. ทั่วสยามไม่แยกเผ่าเราคือไทย


๔๓. ขอใดม ้ ตำแหน ี งคำคร ่ คำลห ุ เหม ุ อนข ื อความต ้ อไปน ่ ?้ี บารม ีธ มากลน้?

๑. คนจะดเพราะน ี ำใจ ๒ ้ . สารนม้ีลบเล ิ อนื

๓. ฟ้าสีน้ำน้ำสีฟ้า ๔. พรงนุ่ เราจะร ้ี กกั นั


๔๔. ข้อใดมีคำที่แสดงวัจนภาษา

๑. แมมากผ ้ กิงไม ่ิ ้ ผิวใครจะใคร่ลอง

มดกำกระน ั นปอง พลห ้ั กกั เต็ มทน ็

๒. นิ่งเงียบสงบงำ บมิทำประการใด

ปรากฏประหนึ่งใน บุรว่างและร้างคน

๓. ปรกษาหาร ึ อกื น ไฉนน ั นก้ั ทำเนา ็

จกเรั ยกช ี มนุ มเรา บแลเห ุ นประโยชน ็ เลย์

๔. ลูกข่างประดาทา รกกาลขว้างไป

หมนเลุ นสน ่ กไฉน ด ุ จกุ นฉะน ั นหนอ ้ั

 
๔๕. ขอใดสะกดถ ้ กทู กคำ ุ

๑. เกาต์ แกรไฟต์ โพสการด์

๒. นออน บาร ิ เรล พาราฟ ์ ิน

๓. มอรเตอร ์ ์ ไมครอน เมตรกิ

๔. คลอรน ซ ี ลิคอน แบคท ิ ีเรีย


๔๖. ข้อใดใช้คำถูกต้องตามความหมาย

๑. ปนีอากาศร ้ี อนเหล ้ อเกื นิ วนไหนไม ั ได่ เป้ ดแอร ิ ก์ร็อนต ้ วมาก ั ๆ เลย

๒. วยรั นขุ่ างบ้ านเป ้ ดเพลงเส ิ ยงด ี งใคร ั ๆ ไดฟ้ งกั ร็อนห ้ ไปหมด ู

๓. เขาเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยจึงร้อนวิชาอยากพูดอยากแสดงให้คนรู้

๔. บ้านสวยหลังนั้นปิดเงียบเพราะเจ้าของร้อนเงินหนีไปต่างประเทศแล้ว


๔๗. คำซำในข ้ อใด ้ ไมม่ ความหมายเป ี นพห ็ พจน ู ์

๑. นอง้ ๆ ของเขารกใคร ั ก่ นดั ี

๒. เขาปวยต ่ องนอนพ ้ กเปั นเด ็ อนื ๆ

๓. ตอนเดก็ ๆ ฉนเคยไปอย ั ตู่างจ่ งหว ั ดั

๔. สาว ๆ สมยนั ร้ีปรู างอ่ อนแอ ้ นก้ นทั งน้ั น้ั


๔๘. ขอความต ้ อไปน ่ ม้ีคำซ ี อนก ้ คำ่ี

ขาวเป ้ นธ็ ญญาหารท ั ม่ีประโยชน ี อย์ ทู่กอณ ุ ของเมล ู ดข็ าว้ เนอข้ื าว้ รำขาว้

และจมกขู าว้ เราจงควรก ึ นขิ าวให ้ ครบท ้ กสุ วนของเมล ่ ด็ เพอช่ื วีตทิ แข่ี งแรงสดใส ็

หางไกลจากโรคร ่ ายต ้ าง่ ๆ และมสีขภาพด ุ อาย ี ยุ นยาว ื

๑. ๓ คำ ๒. ๔ คำ

๓. ๕ คำ ๔. ๖ คำ


๔๙. ขอใด ้ ไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้

เหลกเท็ าลำตาลตร ่ ง ไป ึ หม่ น้ั

มนตรยาผ ์ กนานห ู ง หายเส ึ อม่ื

ผกเพู อไมตร ่ื นีน แน ้ั ่นเท้าวันตาย

๑. คำซ้ำ

๒. คำซอน้

๓. คำโทโทษ

๔. คำตายแทนคำเอก


๕๐. ขอใดม ้ คำสมาสท ี ม่ีการสนธ ี ิ

๑. ธาตเจดุ ยี์ ธัญพืช ธรรมจารี

๒. รัตนชาติ ราชสาส์น รมณยสถาน ี

๓. ภมูลิกษณ ั ์ ภูษามาลา ภญโญภาพ ิ

๔. พรรณนาโวหาร พยุหเสนา พรหมาสตร์


๕๑. ขอใด ้ ไม่มีคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

๑. ฝรงเป่ั นต็ นตำร ้ บอาหารก ั นเร ิ ว็ ยนกื นเด ิ นกิ นกิ ได็ ้

๒. เมอเราร ่ื บมาก ั ต็องก ้ นตามอย ิ างเขาและร ่ สู้กวึ าง่ ายด ่ ี

๓. เราไมได่ ก้นเพิ อประหย ่ื ดเวลาเอาไว ั ทำการงานอย ้ างอ่ น่ื

๔. เปนการก ็ นเลิ น่ ๆ กนในหม ั คนว ู่ ยทั ย่ีงทำมาหาก ั นไม ิ ได่ มากกว ้ า่

ใครจกผั กโลกแม ู ้ รดรั งึ


๕๒. ขอใด ้ ไมม่ คำท ี มาจากภาษาบาล ่ี หรี อภาษาส ื นสกฤต ั

๑. เราต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

๒. อย่าเลี้ยงลูกให้เป็นเทวดา

๓. ชื่อของเขาอยู่ในทำเนียบรุ่น

๔. ภรรยาของเขาทำงานอยู่ที่นี่


๕๓. ขอความต ้ อไปน ่ ส้ีวนใด ่ ไมม่ คำท ี มาจากภาษาอ ่ี งกฤษ ั

๑) เรตตงของรายการโทรท ้ิ ศนั ส์ มพั นธั ก์ บเวลาในการออกอากาศ ั / ๒) รายการ

ทออกอากาศในช ่ี วงไพรม ่ ไทม ์ ์ หรอชื วงเวลาท ่ ม่ีผีชมโทรท ู้ ศนั มาก ์ / ๓) จะมโอกาส ี

ไดร้บความน ั ยมมากกว ิ ารายการท ่ ออกอากาศในช ่ี วงเวลาท ่ คนชมรายการน ่ี อย้ /

๔) ชวงเวลาท ่ ม่ีผีชมท ู้ วีมากก ี ค็อชื วงห ่ วคั ำ่ โดยเฉพาะอยางย่ งหล ่ิ งรายการข ั าว่ /

๑. สวนท ่ ่ี๑

๒. สวนท ่ ่ี๒

๓. สวนท ่ ่ี๓

๔. สวนท ่ ่ี๔


๕๔. คำภาษาอังกฤษในข้อใดไม่มีคำภาษาไทยใช้แทน

๑. ห้างสรรพสินค้าส่งแค็ตตาล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังลดราคามาให้ดูที่บ้าน

๒. อยากโทรศพทั บอกเพ ์ อนว ่ื าอาจารย ่ ต์องการพบ ้ แตผมไม ่ ม่ โฟนการ ี ด์

๓. ไดรไอซม์ ประโยชน ี มาก ์ ชวยทำให ่ อาหารแช ้ แข่ งไม ็ ละลายง ่ าย่

๔. ตกใหญ ึ หล่ งนั นม้ั คนมาเช ี าทำออฟฟ ่ ศกิ นมากมาย ั คณสนใจไหม ุ


๕๕. ขอใดใช ้ คำล ้ กษณนาม ั ไม่ถูกต้อง

๑. นองสาวฉ ้ นเป ั นผ็ หญู้ งสวย ิ ทบ่ีานจ ้ งมึ กระจกเงาหลายบานไว ี ให้ ส้อง่

๒. เขาเปนคนความจำด ็ ีอาขยานกบท่ี ๆ กสามารถท ็ องจำได ่ หมดในเวลาไม ้ นาน ่

๓. คณไปเท ุ ยวงานแสดงส ่ี นคิ าเห้ นไม ็ เท้ าสวย ้ ๆ ชวยซ ่ ออ้ื นใหม ั มาฝากค ่ ณปุ ดู่วย้

๔. มหาวทยาล ิ ยจะจ ั ดประกวดคำขว ั ญเน ั องในว ่ื นสถาปนา ั ใครจะสงก่ ช่ีนก้ิ ได็ ้


๕๖. ข้อความต่อไปนี้มีคำสันธานและคำบุพบทกี่คำ

ทุกวันนี้โลกแคบลงจนสื่อสารกันได้ทันใจและเราก้าวทันโลกได้ตามวิถี

โลกาภวิตนั ์วทยาการต ิ าง่ ๆ นาจะส ่ มพั นธั ก์ นได ั มากข ้ น้ึ โลกของนกวั ชาการ ิ

มใชิ ม่ เพี ยงซ ี กตะว ี นออกก ั บซั กตะว ี นตกเท ั าน่ น้ั

๑. สนธาน ั ๒ คำ บพบท ุ ๓ คำ

๒. สนธาน ั ๒ คำ บพบท ุ ๒ คำ

๓. สนธาน ั ๓ คำ บพบท ุ ๓ คำ

๔. สนธาน ั ๓ คำ บพบท ุ ๒ คำ


๕๗. ขอใดใช ้ สำนวน ้ ไม่ถูกต้อง

๑. คุณสุนีย์ทะนุถนอมลูกสาวราวกับไข่ในหิน

๒. คณสุ เนตรได ุ ท้ ขีแพะไล ่ี ซ่ อห้ื นธนาคารไว ุ้ เก้ งกำไรหลายพ ็ นหั นุ้

๓. คณสุ ภาเป ุ นห็ วงส ่ ขภาพสาม ุ จีงมึ กตั ดตามไปไหนมาไหนด ิ วยเสมอเป ้ น็

เงาตามตัว

๔. คุณสุพรเป็นฆ้องปากแตกชอบนำเรื่องที่ไม่ควรเปิดเผยของสมาคมเราไป

โพนทะนา


๕๘. สำนวนในข้อใดกล่าวถึงอุปนิสัยของคน

๑. โปรดสัตว์ได้บาป

๒. เงียบเป็นเป่าสาก

๓. ผ่อนสั้นผ่อนยาว

๔. กระดงงาลนไฟ ั


๕๙. ข้อใดใช้สำนวนต่างประเทศ

๑. ประเทศในแถบยุโรปล้วนเป็นถิ่นที่คนจำนวนมากต้องการบริโภคหอยทาก

๒. หญงชาวแอฟร ิ กาลองก ิ นหอยทาก ิ แลวเธอก ้ ได็ พบก ้ บความประหลาดใจว ั า่

เธอชอบมนมาก ั

๓. บรษิทคั าหอยทากจ ้ ายค ่ าแรงให ่ แก้ คนงานประมาณ ่ ๔๕ บาทตอหอยทาก ่

นำหน ้ กั ๑๐ ปอนด์

๔. นกกั นหอยทากจะใช ิ ค้ มคี บเปล ี อกหอยไว ื ในม ้ อขื างหน ้ ง่ึ สวนม ่ ออื กขี างก้ ็

ถอสื อมเล ้ ก็ ๆ ดงเนึ อหอยออกจากเปล ้ื อกื


๖๐. ขอใด ้ ไม่เป็นประโยค

๑. นมแมช่ วยเพ ่ มภ่ิ มู ติานทานให ้ แก้ ล่ กู

๒. การดื่มนมแม่ช่วยลดการติดเชื้อไวรัสในวัยทารก

๓. ปจจั บุ นมั การโฆษณาให ี แม้ ด่ มนมว ่ื วมาก ั ๆ โดยสอว่ื าล่ กในท ู องจะแข ้ งแรง ็

๔. แมจะม ้ การรณรงค ี ให์ ม้การเล ี ยงล ้ี กดู วยนมแม ้ ซ่ งเป่ึ นนมท ็ ด่ีทีส่ีดสำหร ุ บทารก ั


๖๑. ข้อใดเป็นประโยคความรวม

๑. ฉันก็อยากทำอะไรตามใจตัวเองบ้าง

๒. อะไรทด่ี ีๆ กน็าจะทำเส ่ ยกี อน่

๓. รานน ้ อาหารอะไรก ้ี อร็ อยท ่ งน้ั น้ั

๔. อะไรมากอนเราก ่ ก็นไปพลาง ิ


๖๒. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นประโยคต่างชนิดกับข้ออื่น

(๑) การบรโภคอาหารทะเลม ิ ประโยชน ี อย์ างย่ งต่ิ อร่ างกายคนเรา ่ (๒) ในเนอ้ื

ปลามกรดไขม ี นไม ั อ่ มต่ิ วซั งม่ึ สีวนช ่ วยลดคอเลสเตอรอลในเล ่ อดื (๓) คนทชอบ ่ี

รบประทานก ั งสุ้ วนมากไม ่ ร่ บประทานหางและเปล ั อกื (๔) ทงหางและเปล ้ั อกก ื งุ้

เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและไคโตซาน

๑. สวนท ่ ่ี๑

๒. สวนท ่ ่ี๒

๓. สวนท ่ ่ี๓

๔. สวนท ่ ่ี๔


๖๓. ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับกับข้ออื่น

๑. ศตรั สำค ู ญของเห ั ดขอนและเห ็ ดห็ หนู คูอไรไข ื ปลาและราเข ่ ยวี

๒. เหดขอนถ ็ งจะเป ึ นเห็ ดในสก ็ ลของเห ุ ดหอมแต ็ ร่ ปรู างหน ่ าตาเหม ้ อนเห ื ดนางรม ็

๓. การปลูกเห็ดขอนใช้วิธีเพาะด้วยขี้เลื่อยในถุงพลาสติกเช่นเดียวกับการเพาะเห็ด

นางฟ้า

๔. เหดขอนม ็ ดอกมากในสภาพอากาศร ี อน้ สวนเห ่ ดนางรมและเห ็ ดนางฟ ็ าออกดอก ้

ได้ดีในที่อากาศเย็น


๖๔. ข้อความต่อไปนี้ใช้ราชาศัพท์ผิดกี่คำ

สมเดจพระนางเจ ็ าพระบรมราช ้ นินาถทรงม ี พระราชดำร ี สถั งความประท ึ บั

พระราชหฤทยในการเสด ั จพระราชดำเน ็ นไปย ิ งสหพ ั นธร ั ฐรั สเซั ยกี บคนไทย ั

และนกเรั ยนไทยท ี ทรงพระกร ่ี ณาโปรดเกล ุ าโปรดกระหม ้ อมให ่ เข้ าเฝ้ าท้ ลู

ละอองพระบาททโรงแรมบอลต ่ี ช์กุ เคมพนสก ิ ้ีกรงมอสโก ุ เมอว่ื นทั ่ี๔

กรกฎาคมทผ่ีานมา ่

๑. ๑ คำ

๒. ๒ คำ

๓. ๓ คำ

๔. ๔ คำ


๖๕. คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดใช้เครื่องหมายไม้ยมกไม่ได้

๑. มอะไรก ี ก็นกิ นไปเถอะ ิ

๒. โปรดนั่งตามที่ที่จัดไว้

๓. ขนมนออก ่ี เคมเค ็ มฉ็ นไม ั ชอบ ่

๔. แมทำอาหาร ่ อรอยอร ่ อยไว ่ ให้ ก้นเส ิ ยกี อนส ่ ิ

๖๖. ข้อความต่อไปนี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด


แสนสาวสรางค ุ วรสนมก ์ ประด ็ บดั งดาราแวดลป ั อมพระจ ้ นทร ั ณ อากาศเรองรร ื งษั ี

๑. โคลง

๒. ฉันท์

๓. กาพย์

๔. กลอน


๖๗. ขอใดม ้ สีมผั สสระและส ั มผั สพย ั ญชนะภายในวรรค ั

๑. ไส้ตันความป่วยเจ็บ

๒. ผ่าแล้วเย็บพอเยียวยา

๓. เรวเร็ ยกปลาหมอมา ี

๔. ให้ช่วยผ่าปลาไส้ตัน


๖๘. ข้อใดมีคำอัพภาส

๑. เหมอนหน ื งน่ึ ำพลอยพร ้ อยอย ้ พรายพราย ู่

๒. พระพายรำเพยพดมาร ั เร่ีอยอย ่ื เฉู่ อยฉ ่ื วิ

๓. พระทัยนางให้หวั่นหวาดพะวงหลัง

๔. ยะเหยาะเหยาท่ กฝุ ยีางไม ่ หย่ อนหย ่ ดุ


๖๙. ข้อใดเล่นเสียงพยัญชนะเด่นชัดที่สุด

๑. ความรักยักเปลี่ยนท่า ทำน้ำยาอย่างแกงขม

๒. เหนหร ็ มรุ่ มทรวงเศร ุ า ร ้ มรุ่ มเรุ่ าค้ อไฟฟอน ื

๓. คิดความยามถนอม สนทเนิ อเจ้ื อเสาวคนธ ื ์

๔. รสทิพย์หยิบมาโปรย ฤๅจักเปรียบเทียบทันขวัญ

 
๗๐. ข้อใดเป็นลักษณะเด่นที่สุดของคำประพันธ์ต่อไปนี้

ทรายและสงอ่ิ นม่ื ี ส่วนสร้าง

ปวงธาตุต่ำกลางดี ดลยภาพ ุ

ภาคจกรพาลม ั ริาง เพราะน ้ ำแรงไหน ้

๑. โวหารโลดโผน

๒. ความหมายลึกซึ้งชวนให้คิด

๓. การสรรคำสอภาพได ่ื ช้ ดเจน ั

๔. เสยงส ี มผั สสระและพย ั ญชนะท ั ไพเราะ ่ี

โลกนม้ีไดิ อย้ ู่ ดวยมณ ้ ีเดยวนา ี


๗๑. ข้อใดกวีใช้กลวิธีพรรณนาต่างกับข้ออื่น

๑. อมท่ิ กขุ อ์ มชลนา อ ่ิ มโศกาหน ่ิ านองชล ้

๒. กระถนกล ิ นหอมกลบ เช ่ิ ่นน้ำอบสุดามาลย์

๓. ตัวเดียวมาพลัดคู่ เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวดาย

๔. กระแหแหห่างชาย ดั่งสายสวาทคลาดจากสม


๗๒. ขอใด ้ ไมแสดงจ ่ นตภาพการเคล ิ อนไหว

๑. อกคล ุ กพล ุ กเงยง ุ ด คอคช ั เศกแฮ ิ

๒. บัดราชฟาดแสงพล พ่ายฟ้อน

๓. สารทรงราชรามญ ลงล ั าง่ แลนา

๔. หนอนเรนทรท ่ ศ ตกด ิ ้าว


๗๓. ขอใด ้ ไมแสดงจ ่ นตภาพการเคล ิ อนไหว

๑. ค้อนทองเสียงร้องป๋องเป๋ง เพลินฟังวังเวง

อเกีงเร้ งริ องลองเช ้ งิ

๒. ป่าสูงยูงยางช้างโขลง อึงคะนึงผึงโผง

โยงกันเล่นน้ำคล่ำไป

๓. ไกรกรางยางย ่ งสู งระหง ตล ู ิงปลิงปริงประยงค์

คันทรงส่งกลิ่นฝิ่นฝาง

๔. ลิงค่างครางโครกครอก ฝงจู งจอกออกเห ้ิ าหอน ่

ชะนีวิเวกวอน นกหกรอนนอนร ่ งเรั ยงี


๗๔. คำประพนธั ต์อไปน ่ ส้ีออารมณ ่ื ความร ์ สู้กใดของกว ึ ี

ฤดใดกู ได็ เล้ นเกษมส ่ ข แสนสน ุ กทุ วเม่ั องหรรษา ื

ตั้งแต่นี้แลหนาอกอา อยุธยาจะสาบสูญไป

จะหาไหนไดเหม ้ อนกร ื งแล ุ ว ด ้ ังดวงแก้วอันสิ้นแสงใส

นับวันแต่จะยับลับไป ที่ไหนจะคืนคงมา

๑. ว้าวุ่น ๒. คับแค้น

๓. รอนรน ๔ ้ . หดหู่


๗๕. ขอใด ้ ไมใช่ ภาพพจน ้ ์

๑. นจนใจไม ่ี ม่ เที าข่ เล้ี บ ข ็ เก้ียจเก ี บเลยทางมากลางหน ็

๒. ถึงห้วยโป่งเห็นธารละหานไหล คงคาใสปลาว่ายคล้ายคล้ายเห็น

๓. เสยงส ี นธิ ดุ ดุ นล้ั นพ่ั ลิก สะท ึ ้านสะทึกโถมฟาดฉาดฉาดฉาน

๔. เหมือนนกฟ้องดวงจันทร์ให้ผันดู คนมาสซู่องพ ่ กมั นรั กษา ัอานคำประพ ่ นธั ต์อไปน ่ ้ีแลวตอบคำถามข ้ อ้ ๗๖ - ๗๗

(๑) เปนกล ็ มกล ุ่ มกล ุ่ มกายเหม ุ้ อนทรายซ ื ด ต ั ้องนั่งปัดแปะไปมิได้นอน

(๒) ครนยามเย ้ั นเห็ นเหม ็ อนหน ื งเมฆพล ่ึ ง เป ุ่ ็นควันฟุ้งราวกับไฟไกลหนักหนา

(๓) ดเหยู าเร้ อนหาเหม ื อนอย ื างไทยไม ่ ่ หลังคาใหญ่พื้นเล็กเป็นโรงผี

(๔) เราเปนมน ็ ษยุ ส์ ดรุ กตั องล ้ กพา เหม ั อนอ ื นทราตร ิ งสึ ตร์ ยเปั นไรม ็ ี


๗๖. ข้อใดใช้ภาพพจน์ชนิดอุปลักษณ์

๑. ขอ้ ๑ ๒. ขอ้ ๒

๓. ขอ้ ๓ ๔. ขอ้ ๔


๗๗. ขอใด ้ ไมใช่ ภาพพจน ้ ชน์ ดอิ ปมา ุ

๑. ขอ้ ๑ ๒. ขอ้ ๒

๓. ขอ้ ๓ ๔. ขอ้ ๔


๗๘. ขอใด ้ ไมสะท ่ อนความเช ้ อ่ื

๑. เวรกรรมนำไปไมร่ งรอ ม ้ั พอท ิ จะต ่ี องพรากก ้ จากมา ็

๒. ใส่ดาลบ้านช่องกองไฟรอบ พอช่ างลอบเข ่ ามากระไรได ้ ้

๓. เป่าลงด้วยพระเวทวิทยา มารดาก็ฟื้นตื่นโดยง่าย

๔. จุดเทียนสะกดข้าวสารปราย ภตพรายโดดเร ู อนสะเท ื อนผาง ื


๗๙. ข้อใดสะท้อนค่านิยม

๑. ทุกวันนี้มีทรัพย์เขานับถือ เหมอนเราหร ื อเขาจะร ื กมั ผลิ กไส ั

๒. หนึ่งบิดรมารดาคณาญาติ ให้ผุดผาดผาสุกเป็นนิจศีล

๓. เห็นคนทรงปลงจิตอนิจจัง ให้คนทั้งปวงหลงลงอบาย

๔. แม้นเนื้อเย็นเป็นเทพธิดา พี่ขออาศัยเสน่ห์เป็นเทวัญ


๘๐. ข้อใดเป็นคำกล่าวทีไม่ ่ต้องการคำตอบ

๑. เหตุใดวานรน้อยนี้ จึ่งล้างชีวีไม่บรรลัย

๒. จะเกดไหนขอให ิ พบประสบก ้ น อย ั ่าโศกศัลย์แคล้วคลาดเหมือนชาตินี้

๓. มาถามไถไล่ เอาก ่ จจา ค ิ ือจะปรารถนาสิ่งใด

๔. เปนไฉนมาอย ็ รู่กษาด ั าน ไมยราพข ่ นมารโมห ุ นธั ์


แก้ไขวันที่ 07/03/2014 15:15:32     เข้าชม 1225 ครั้ง
ดูหนังออนไลน์ ดูหนังชนโรง
  ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com | Powered by webUB.com Copyright © 2010 - 2015 EXAM.in.th