หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English
แนวข้อสอบครู ชุดที่ 8

แนวข้อสอบครู ชุดที่ 8

1.ใครเป็นผู้ควบคุมงบประมาณเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับ
ก. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ข. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
ค. รมต.เจ้าสังกัด
ง. ปลัดกระทรวงการคลัง
2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.การขอเบิกเงินจากคลังให้กระทำใดในปีงบประมาณนั้น ๆ เท่านั้น
ข.งบประมาณรายจ่ายข้ามปีต้องกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
ค.รมต.เป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินจากคลังเป็นเงินทดลองราชการ
ง.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นผู้มีอำนาจกำหนดระยะเวลาของเงินประจำงวด
3. เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาจ่ายครั้งเดียวหมายถึงเงินตามข้อใด
ก.บำเหน็จ 
ข.บำนาญ
ค.บำเหน็จบำนาญ 
ง.บำเหน็จตกทอด
4. ข้อใดไม่ใช่เหตุในการรับบำเหน็จบำนาญปกติ
ก.เหตุทดแทน
ข.เหตุรับราชการนาน
ค.เหตุออกจากราชการก่อนเกษียณ
ง.เหตุรับราชการนาน
5. ข้อใดไม่ใช่ทายาทผู้มีสิทธิ์ ได้รับเงินบำเหน็จ
ก.บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
ข.สามีหรือภรรยา
ค.บิดาและมารดา
ง.ผู้อุปการะคุณ
6. พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับใหม่สุด
ก.ฉบับ พ.ศ.2535
ข.ฉบับ พ.ศ.2539
ค.ฉบับ พ.ศ.2541
ง.ฉบับ พ.ศ.2542
7. ใครเป็นผู้อนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปี
ก.กระทรวงการคลัง 
ข.สำนักงบประมาณ
ค.กรมบัญชีกลาง 
ง.กรมเจ้าสังกัด
8. ข้าราชการครูบรรจุใหม่หรือกลับเข้ารับการครูใหม่ให้จ่ายเงินเดือนตั้งแต่วันใด
ก.วันที่เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข.วันที่คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง
ค.วันที่ผู้มีอำนาจอนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
ง.วันแรกของปีงบประมาณที่บรรจุแต่งตั้ง
9. ข้าราชการครูที่ถูกไล่ออกจากราชการจะได้รับเงินเดือนตามข้อใด
ก.ถึงวันที่ระบุในคำสั่ง
ข.ถึงวันที่ได้รับทราบคำสั่ง
ค.ถึงก่อนวันที่ควรได้รับทราบคำสั่ง
ง.ถูกทุกข้อ
10. การจ่ายเงินเดือนระหว่างลาข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้อง
ก.ลาคลอดบุตรปีหนึ่งไม่เกิน 60 วัน
ข.ลากิจส่วนตัวไม่เกิน 15 วันทำการในปีเริ่มแรกที่เริ่มรับราชการ
ค.ลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 120 วัน
ง.ลาเข้ารับราชการตรวจเลือดหรือเตรียมพลในได้รับตลอดในระหว่างที่ลา
11. ข้อใดไม่ใช่บุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ก.คู่สมรส
ข.ผู้ติดตาม
ค.บิดา มารดาของคู่สมรส
ง.ผู้มีอุปการะที่ร่วมเดินทางไปด้วย
12. ข้อใดไม่ใช่การเดินทางไปราชการชั่วคราว
ก.การไปสอบคัดเลือก
ข.การไปรักษาการในตำแหน่ง
ค.การเดินทางข้ามแดนชั่วคราว
ง.การไปรักษาการไปราชการชั่วคราว
13. ข้อใดไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว
ก.ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ข.ค่าเช่าที่พัก
ค.ค่าพาหนะ
ง.ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น
14. กรณีที่ไม่มีที่พักในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการ ให้สามารถเบิกค่าที่พักในลักษณะ
เหมาจ่ายวันละไม่เกินกี่บาท
ก.100 บาท 
ข.120 บาท
ค.150 บาท 
ง.200 บาท
15. Folio คือเอกสารตามข้อใด
ก.ใบเสร็จรับเงิน
ข.ใบแจ้งรายการของโรงแรม
ค.ใบเบิกเงินเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ง.รายงานการเดินทางไปราชการ
16. ผู้อำนวยการสถานศึกษาไปราชการประชุมประจำเดือนที่ สพท.จะมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ตามข้อใด
ก.ไม่เกินวันละ 54 บาท
ข.ไม่เกินวันละ 90 บาท
ค.ไม่เกินวันละ 108 บาท
ง.ไม่เกินวันละ 180 บาท
17. กรณีที่เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่เมื่อไปรายงานตัวแล้วไม่สามารถหาบ้านพักได้ จำเป็นต้องอยู่ต่อ 
สามารถเบิกค่าเช่าที่พักได้ไม่เกินกี่วัน
ก.3 วัน 
ข.5 วัน
ค.7 วัน 
ง.10 วัน
18. ข้อใดไม่ใช่หมวดรายจ่ายของแผนงานหรือโครงการ
ก.หมวดรายจ่ายงบกลาง
ข.หมวดสาธารณูปโภค
ค.หมวดเงินอุดหนุน
ง.หมวดรายจ่ายอื่น
19. เงินบำนาญบำเหน็จราชการจัดอยู่ในเงินประเภทใด
ก.งบกลาง
ข.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
ค.หมวดรายจ่ายอื่น
ง.หมวดเงินอุดหนุน
20. เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการจัดอยู่ในหมวดใด
ก.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
ข.หมวดรายจ่ายอื่น
ค.หมวดเงินอุดหนุน
ง.หมวดค่าสาธารณูปโภค
21. เอกสารการรับส่งงานในหน้าที่ราชการจะต้องจัดทำขึ้นกี่ฉบับ
ก.1 ฉบับ 
ข.2 ฉบับ
ค.3 ฉบับ 
ง.4 ฉบับ
22. โดยปกติจะต้องส่งมอบงานตามเงื่อนไขเวลาในข้อใดนับตั้งแต่วันพ้นตำแหน่ง
ก.ภายใน 15 วัน
ข.ภายใน 50 วัน
ค.ไม่เกิน 30 วัน
ง.ตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนดแต่ไม่เกิน 30 วัน
23.ในกรณีที่ไม่สามารส่งมอบงานได้ ให้แต่งตั้งข้าราชการระดับใดคนหนึ่งหรือหลายคน 
ทำรายงานเพื่อส่งมอบแก่ผู้รับตำแหน่งแทน
ก.ระดับ 3 
ข.ระดับ 3 ขึ้นไป
ค.ระดับ 5 ขึ้นไป 
ง.ระดับ 6 ขึ้นไป
24. ข้อใดคือตู้นิรภัยตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน
ก.กำปั่น 
ข.ตู้เหล็ก
ค.หีบเหล็กอันมั่นคง 
ง.ถูกทุกข้อ
25. เงินที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้วไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมดถูกเรียกคืนและนำส่งคลังก่อน
สิ้นปีงบประมาณหรือก่อนสิ้นระยะเวลากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหมายถึง
ก.เงินรายได้แผ่นดิน 
ข.เงินงบประมาณ
ค.เงินเบิกเกินส่งคืน 
ง.เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
26. เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการให้นำฝากคลังตามข้อใด
ก.เดือนละ 1 ครั้ง
ข.อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ค.อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเว้นเกิน 10,000 บาทให้ส่งภายใน 7 วันทำการ
ง.อย่างน้อยเดือนละ  1 ครั้งเว้นเกิน 10,000 บาทให้ส่งภายใน 7 วันของเดือนถัดไป
27. โรงเรียนต้องรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินต่อหัวหน้าส่วนราชการตามข้อใด
ก.ภายในสิ้นปีงบประมาณถัดไป
ข.ภายในวันที่ 10 ของเดือนตุลาคม
ค.อย่างช้าไม่เกินวันที่ 10 ตุลาคม ปีถัดไป
ง.อย่างชัดไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคมของปีถัดไป
28. องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจำคือข้อใด
ก.ก.ค.ศ.
ข.สพฐ.
ค.กระทรวงการคลัง 
ง. ก.พ.ร.
29. ลูกจ้างรายเดือนที่จ้างจากงบประมาณรายจ่ายตามระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกิน
ปีงบประมาณหมายถึง 
ก.ลูกจ้างประจำ
ข.ลูกจ้างชั่วคราว
ค.ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ง.ลูกจ้างครูรายเดือน
30. ข้อใดคือวันหยุดประจำสัปดาห์ของลูกจ้างชั่วคราว
ก.วันเสาร์-อาทิตย์ ข.วันเสาร์-วันอื่น 1 วัน
ค.วันอาทิตย์-วันอื่น 1 วัน
ง.วันเสาร์ อาทิตย์และวันอื่นอีก 1 วัน
 
 
            
 

ชื่อผู้ตั้ง: admin, วันที่: 02/08/2010 13:43:08
เข้าชม 714 แสดงความคิดเห็น

  

แสดงความคิดเห็น สำหรับสมาชิกเข้าสู่ระบบเท่านั้น

  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th