หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English
แนวข้อสอบครู ชุดที่ 7

แนวข้อสอบครู ชุดที่ 7

1.ข้อใดไม่ถือว่าเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ก. การแสดงเอกสารที่ไม่ครบถ้วน
ข. การสมยอม ยอมรับทรัพย์สินผลประโยชน์การตอบแทน
ค. การข่มขู่หรือใช้กำลังประทุษร้าย
ง. การแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ
2. การจัดหาพัสดุของหน่วยงานรัฐในทุกระดับ ผู้มีหน้าที่แต่ละขั้นตอนของการจัดหาต้อง
ดำเนินการตามข้อใด
ก. เปิดเผย
ข. โปร่งใส
ค. เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ง. ถูกทุกข้อ
3. การส่งประกาศประกวดราคาเพื่อประกาศหรือประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน
ต่าง ๆให้ส่งประกาศโดยวิธีใดเป็นอันดับแรก
ก. จดหมาย
ข. จดหมายลงทะเบียน
ค. ไปรษณีย์ลงทะเบียน
ง. ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(อีเอ็มเอส)
4. ใครมีอำนาจจำหน่ายพัสดุที่มีราคารวมไม่เกิน 500,000บาทของสถานศึกษา
ในสังกัด สพฐ.
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
ค. เลขาธิการ กพฐ.
ง. ปลัดกระทรวงการคลัง
5. การจัดซื้อจัดสร้างสามารถกระทำได้ 5 วิธี ข้อใดไม่ใช่วิธีดังกล่าว
ก. การตกลงราคา
ข. การเสนอราคา
ค. การสอบราคา
ง. การประกวดราคา
6. ข้อใดคือระยะเวลาการตรวจสอบพัสดุประจำปีของสถานศึกษา
ก. 30 กันยายน ปีก่อน-1 ตุลาคมปีปัจจุบัน
ข. 30 กันยายน ปีปัจจุบัน-1 ตุลาคมปีถัดไป
ค. 1 ตุลาคม ปีปัจจุบัน-30 กันยายนปีถัดไป
ง. 1 ตุลาคมปีก่อน-30 กันยายนปีปัจจุบัน
7.แนวทางการบริหารที่รัฐบาลนำมาใช้ในการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐคือข้อใด
ก. การบริหารเชิงระบบ
ข. การบริหารจัดการทั้งระบบ
ค. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
ง. การบริหารเน้นวัตถุประสงค์
8. ระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน( PBB) เกี่ยวข้องกับแผนการปรับเปลี่ยนภาครัฐด้านใด
มากที่สุด
ก. การปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและวิธีการบริหารงานภาครัฐ
ข. การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงิน
ค. การปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคล
ง. การปรับเปลี่ยนกฏหมาย
9.ความสัมพันธ์ตามข้อใดสามารถอธิบายความหมายระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน
( PBB)ได้ดีที่สุด
ก. วัตถุประสงค์ - ทรัพยากร
ข. กระบวนการ - ทรัพยากร
ค. ทรัพยากร - ผลตอบแทน
ง. กระบวนการ - ผลตอบแทน
10. การดำเนินการที่ได้ผลผลิตมากที่สุดโดยใช้ทรัพยากรน้อยทีสุด หมายถึงข้อใด
ก. ผลลัพธ์ 
ข. ผลสัมฤทธิ์
ค. ประสิทธิผล 
ง. ประสิทธิภาพ
11. ผู้มีอำนาจสั่งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาล
ง. ข้อ กและ ค ถูก
12. ระหว่างปิดเทอมจะลงข้อความในบัญชีเรียกชื่อนักเรียนตามข้อใด
ก. ปิดเรียน 
ข. ปิดเทอม
ค. หยุดเรียน 
ง. ปิดภาคเรียน
13. ข้อกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเงินสวัสดิการช่วยเหลือบุตร
ก. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้างเฉพาะรายมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือบุตร
ข. ผู้มีบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งมิได้อยู่ในอำนาจปกครองของตนจะไม่มิสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือบุตร
ค. โดยปกติข้าราชการจะเบิกเงินสวัสดิการช่วยเหลือบุตรได้ 3 คนเท่านั้น
ง. แบบ บก-ชล7 เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอรับเงินช่วยเหลือบุตร
14. บุตรข้าราชการที่เกิดตั้งแต่วันใดไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือบุตร
ก. 31 มีนาคม 2535
ข. 1 เมษายน 2535
ค. 30 เมษายน 2535
ง. 1 พฤษภาคม 2535
15. ข้าราชการมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือบุตรจน
กว่าบุตรจะมีอายุครบกี่ปี
ก. 18 ปีบริบูรณ์ 
ข. 20 ปีบริบูรณ์
ค. 21 ปีบริบูรณ์ 
ง. 30 ปีบริบูรณ์
16. ข้อต่อไปนี้ไม่ใช่ประเภทของลูกเสือที่สถานศึกษา สังกัด สพฐ.
ก. ลูกเสือสำรอง 
ข. ลูกเสือสามัญ
ค. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ง. ลูกเสือวิสามัญ
17. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีสิทธิ์รับสวัสดิการการศึกษาบุตร
ข. ลูกจ้างประจำไม่มีสิทธิ์รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ค. ลูกจ้างประจำไม่มีสิทธิ์รับสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
ง. ลูกจ้างประจำไม่มีสิทธิ์รับเงินบำนาญ
18. ใครต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ก. ข้าราชการครูเพิ่งบรรจุ
ข. ลูกจ้างประจำหมวดแรงงาน
ค. ลูกจ้างชั่วคราว
ง. ถูกทุกข้อ
19. ใครไม่สามารถเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรได้
ก. ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ข. ข้าราชการการเมือง
ค. ข้าราชการบำนาญ
ง. ทหารกองหนุนเบียหวัด
20. ข้าราชการส่งบุตรเข้าศึกษาในสถานศึกษาและระดับการศึกษาใดไม่สามารถเบิกเงินสวัสดิการ
ศึกษาบุตรได้เต็มสิทธิ
ก. ระดับประถมศึกษาโรงเรียน
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชน
ค. ระดับ อนุปริญญาแยกจากปริญญาในสถานศึกษารัฐ
ง. ระดับอนุปริญญาแยกจากปริญญาในสถานศึกษาเอกชน
21. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคุรุสภาตามพรบครู พ.ศ.2488
ก.ให้ความเห็นแก่ ศธ. ในเรื่องการจัดการศึกษาโดยทั่วไป
ข.ลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการครู
ค.ส่งเสริมให้ครูได้รับสวัสดิการต่าง ๆ
ง.พัฒนาความรู้ความสามารถคุณภาพประสิทธิภาพของครู
22. ใครเป็นประธานคณะกรรมการการคุรุสภาตาม พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก.นายกรัฐมนตรี 
ข.รมต.ศธ.
ค.รมต.ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ง.ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเลือก
23. ประเภทสมาชิกคุรุสภา ได้แก่ข้อใด
ก.สมาชิกกิติมศักดิ์ สมาชิกสามัญ
ข.สมาชิกวิสามัญ สมาชิกวิสามัญ
ค.สมาชิกสมทบ สมาชิกสามัญ
ง.สมาชิกกิติมศักดิ์ วิสามัญ
24. ข้อใดหมายถึงครูในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
ก.ข้าราชการครู
ข.พนักงานคร
ค.ข้าราชการพลเรือนสามัญกรุงเทพมหานคร
ง.ผู้มีสิทธิ์ทำการสอนในสถานศึกษา
25. ใครเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุของสถานศึกษา
ก.กระทรวงเจ้าสังกัด 
ข.กระทรวงการคลัง
ค.กรมธนารักษ์ 
ง.กรมเจ้าสังกัด
26. ข้อใดไม่ใช่ที่ราชพัสดุ
ก.ที่ดินของโรงเรียนประถมศึกษา
ข.ทางหลวงแผ่นดิน
ค.ทะเลสาบ
ง.ขายตลิ่ง
27. โรงเรียนขายต้นไม้ยืนต้นประเภทหวงห้ามที่เกิดบนที่ดินที่ราชพัสดุของโรงเรียน ต้องนำส่งเป็น
เงินรายได้แผนดินของหน่วยงานใด
ก.กระทรวงการคลัง 
ข.ธนาคารแห่งประเทศไทย
ค.กรมธนารักษ์ 
ง.กรมเจ้าสังกัด
28. หากมีผู้บุกรุกที่ราชพัสดุอันเป็นที่ดินที่ตั้งโรงเรียนใครมีอำนาจไปแจ้งความร้องทุกข์
เพื่อดำเนินคดี
ก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
ค.ผู้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มอบหมาย
ง.เลขาธิการ กพฐ.
29. ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 มีช่วงเวลาตามข้อใด
ก.1 ตุลาคม ของปีหนึ่ง - 30 กันยายน ปีถัดไป
ข. 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548
ค. 1 มกราคม 2548 - 31 ธันวาคม 2548
ง. ข้อ ก.และ ข. ถูก
30. ในหนึ่งปีงบประมาณมีเงินประจำงวดกี่งวด
ก.1 งวด 
ข. 2 งวด
ค. 3 งวด 
ง. 4 งวด
 
 
    

ชื่อผู้ตั้ง: admin, วันที่: 02/08/2010 13:41:48
เข้าชม 913 แสดงความคิดเห็น

 


ลำดับความคิดเห็น #1 ลบ  
อยากได้เฉลยครับ
  โดย: ธวัชชัย แฝงลำดวน, วันที่ 19/09/2010 10:29:50  


ลำดับความคิดเห็น #2 ลบ  
ช่วยส่งเฉลยมาให้ได้ไหมคับ..จะขอบคุณมากๆนะคับ
  โดย: ภัทรดนัย, วันที่ 03/11/2010 21:50:33  หน้าที่: 1 | ทั้งหมด: 2 หัวข้อ

 

แสดงความคิดเห็น สำหรับสมาชิกเข้าสู่ระบบเท่านั้น

  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th