หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English
แนวข้อสอบครู ชุดที่ 6

แนวข้อสอบครู ชุดที่ 6

1.การลาบ่อยครั้งตามระเบียบประเมินผลงานที่กำหนดใหม่ หมายถึง
ก. การลา 6 ครั้งขึ้นไป สำหรับครูที่โรงเรียน
ข. การลา 7 ครั้งขึ้นไป สำหรับครูช่วยราชการสำนักงาน
ค. การลา 9 ครั้งขึ้นไป สำหรับครูช่วยราชการสำนักงาน
ง. ไม่มีข้อถูก
2. คะแนนประเมินไม่ต่ำกว่า ร้อยละ90 หมายความว่าอย่างไร
ก. เป็นผู้สมควรได้เลื่อนเงินเดือน 0.5 ขั้น
ข. เป็นผู้สมควรได้เลื่อนเงินเดือน 1 ขั้น
ค. เป็นผู้สมควรได้เลื่อนเงินเดือนไม่เกิน 0.5 ขั้น
ง. ไม่มีข้อถูก
3. คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและกำลังคนของภาครัฐ 
ก. คปร.
ข. กพร.
ค. คพร.
ง. ปรร.
4. องค์การค้าโลกกำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นบริการที่ต้องเปิดเสรีและ
ประเทศไทยกำหนดว่าภายในปีใด การศึกษาไทยต้องเปิดเสรี
ก. 2543
ข. 2545
ค. 2547
ง. 2550
5. กฎ ก.ค. ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2547)ว่าด้วยเรื่องใด
ก. การเลื่อนเงินเดือนประจำปี
ข. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ข้าราชการครู
ค. การหย่อนความสามารถและการบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่
ง. การกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. ไฟไหม้บ้านพักครูโรงเรียนในสังกัด สพท. ใครเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวินัย
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. นายอำเภอท้องที่. 
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
7. ใครมีอำนาจในการสั่งจ้าง เลิกจ้างและอนุญาตการลาของลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. เลขาธิการ สพฐ.
ง. ข้อ กและ ข เท่านั้น
8. ข้าราชการครูกระทำความผิดวินัยระดับความผิดร้ายแรงมาก ควรลงโทษระดับใด
ก. ไล่ออก
ข. ปลดออก
ค. ให้ออก
ง. อย่างต่ำปลดออก
9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ลูกจ้างประจำเมื่อได้รับการบรรจุมีสิทธิลาป่วยได้ไม่เกิน 60 วันทำการ
ข. ลูกจ้างชั่วคราวการปฏิบัติงานไม่ครบ 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาป่วย
ค. ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานครบ 6 เดือนกับ 2 วัน ไม่มีสิทธิลาคลอด
ง. ลูกจ้างประจำที่ทำงานไม่ครบ 6เดือนสามารถลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องหลังการคลอดบุตรได้ไม่เกิน 45 วันทำการ
10. ข้อใดไม่ใช่หลักของระบบคุณธรรม
ก. การปฏิบัติตามนโยบาย
ข. ความเสมอภาค
ค. ความมั่นคงเป็นกลาง
ง. ความรู้ความสามารถ
11. ข้อใดคือเป้าหมายสูงสุดของการบริหารบุคคล
ก. การประสานความพยายามของคนในองค์กร
ข. การประสานความหมายของงาน
ค. การประสานความพยายามของคนเพื่อบรรลุเป้าหมายของคน
ง. การบรรลุวัตถุประสงค์ของงานส่วนตน
12. อาจารย์ 2 ระดับ 7 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รับเงินเดือนตามข้อใด
ก. คศ.1
ข. คศ.2
ค. คศ.3
ง. คศ.4
13. ข้าราชการครูรายใดต่อไปนี้ไม่มีอำนาจลงโทษข้าราชการครู
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
14. มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ง. ก.ค.
15. ใครลงนามเป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์ 3 ระดับ 6 ให้เป็นครูรับเงินเดือน คศ.3
ก. ก.ค. 
ข. เลขา กพฐ.
ค. ผอ.สพท.. 
ง. ผอ.สพท.โดยควงามเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ.
16. การที่โรงเรียนใดจะมีครูได้กี่คน เป็นหน้าที่ของใคร
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ก.ค.
17. ข้าราชการครูตำแหน่งตามข้อใด เมื่อปรับตำแหน่งใหม่แล้วจะไม่ได้รับเงินวิทยฐานะ
ก. อาจารย์ 3 ระดับ 7
ข. ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8
ค. ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
18. ผู้ลงนามคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ครูที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ก. เลขา กพฐ.
ข. ผอ.สพท.
ค. ผอ.สพท.โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
19. ไปดำรงตำแหน่งอื่นในกรมเดียวกันหมายถึงข้อใด
ก. การย้าย
ข. โอน
ค. การบรรจุ
ง. การเลื่อนตำแหน่ง
20. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการศึกษาต่อภายในประเทศ
ก. ภาคปกติ
ข. ภาคนอกเวลา
ค. ภาคฤดูร้อน
ง. ภาคสมทบ
21. โรงเรียนควรสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนตามข้อใด
ก. มุ่งให้เกิดเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน
ข. ดำเนินการต่อเนื่องสม่ำเสมอ
ค. บริสุทธิ์ใจ ตรงไปตรงมา
ง. ถูกทุกข้อ
22. กิจกรรมตามข้อใดเกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ก. การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
ข. การแนะแนว
ค. การจัดหาสื่อการสอน
ง. ทำวารสารเผยแพร่สู่ชุมชน
23. กลุ่มบุคคลตามข้อใดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโรงเรียนอย่างเป็นทางการ
ก. ศิษย์เก่า
ข. สมาคมผู้ปกครอง
ค. ผู้ปกครอง
ง. กรรมการสถานศึกษา
24. เป้าหมายสูงสุดของการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ก. ความเข้าใจอันดี
ข. รับรู้กิจกรรม
ค. สนับสนุนกิจการโรงเรียน
ง. ส่งเสริมการสอน
25. ปัญหาตามข้อใดเป็นหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนต้องแก้ไข
ก. ปัญหาชุมชน
ข. ปัญหาระบบข้าราชการ
ค. ปัญหาเกิดจากโรงเรียน
ง. ทุกปัญหาที่กล่าว
26. ข้อใดไม่ใช่หลักการของการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ก. ต่อเนื่อง
ข. ทั่วไป
ค. เหมาะสม
ง. รับฟังความคิดเห็น
27. ข้อใดเป็นบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาตามระเบียบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ก. ประสานงาน
ข. สนับสนุน
ค. กำกับติดตาม
ง. ถูกทุกข้อ
28. กิจการตามข้อใดต่อไปนี้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนน้อยที่สุด
ก. กิจกรรมไหว้ครู
ข. กิจกรรมวันแม่
ค. กิจกรรมทัศนศึกษา ดูงาน
ง. กิจกรรมทำบุญโรงเรียน
29. ทักษะด้านใดของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ช่วยให้สร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนบรรลุผล
ก. ทักษะประสานงาน
ข. ทักษะการสื่อสาร
ค. ทักษะมนุษยสัมพันธ์
ง. ทักษะการวางแผน
30. ท่านจะแต่งตั้งใครเป็นหัวหน้างานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ก. กุ้ง ครูบรรจุใหม่รูปร่างหน้าตาดี
ข. สมพร พูดจาไพเราะอ่อนหวาน
ค. สมชาย พักอยู่ที่โรงเรียนประจำ
ง. จารุณี มีปัญหาด้านอารมณ์ เป็นบุตรของผู้ใหญ่บ้าน

 
 
    
 

ชื่อผู้ตั้ง: admin, วันที่: 02/08/2010 13:40:24
เข้าชม 651 แสดงความคิดเห็น

  

แสดงความคิดเห็น สำหรับสมาชิกเข้าสู่ระบบเท่านั้น

  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th