หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English
แนวข้อสอบครู ชุดที่ 4

แนวข้อสอบครู ชุดที่ 4

1.มาตรการปรับกำลังคนภาครัฐของรัฐบาลให้ยุบเลิกตำแหน่งราชการที่เกษียณไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใด
ก. ร้อยละ 20
ข. ร้อยละ 60
ค. ร้อยละ 80
ง. ยุบเลิกทั้งหมด
2. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายสูงสุดของการปฏิรูปภาครัฐ 
ก. เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี อยู่ดีมีสุข
ข. เพื่อให้ข้าราชการเป็นที่เชื่อถือของประชาชน
ค. เพื่อปรับรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ง. เพื่อสร้างระบบที่รับผิดชอบมีคุณธรรม
3. แผนปฏิรูประบบบริหารของภาครัฐมีกี่แผน
ก. 3 แผน
ข. 5 แผน
ค. 7 แผน
ง. 9 แผน
4. แผนการปรับเปลี่ยนบทบาทภาระกิจ และวิธีบริหารงานภาครัฐมีเป้าหมายต้องทำให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
โดยเน้นงานด้านใดเป็นอันดับแรก
ก. ด้านเศรษฐกิจ
ข. ด้านสังคม
ค. ด้านสิ่งแวดล้อม
ง. ด้านความมั่นคง
5. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาการบริหารงานด้านการศึกษาในปัจจุบัน
ก. กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น
ข. ไม่มีเอกภาพในการบริหาร
ค. ประสิทธิภาพของการปรับปรุงมาตรฐาน
ง. ความต่อเนื่องในด้านนโยบาย
6. ข้อใดไม่ใช่หลักการและแนวทางการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและสถานศึกษา
ข. การปรับบทบาทหน้าที่ราชการส่วนกลางเป็นเพียงกำกับ สนับสนุนส่งเสริม
ค. ปรับโครงสร้างกระบวนการจัดการศึกษาองค์กรบริหารการศึกษาใหม่
ง. ยกฐานะสถานศึกษาให้เป็นนิติบุคคล
7. ข้อใดไม่ใช่องค์กรหลักในส่วนกลางตามโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิรูปแล้ว
ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ค. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ง. คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
8. ข้อใดเป็นส่วนราชการตามโครงสร้างการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ก. คุรุสภา
ข. สส.วท. 
ค. สมศ
ง. ก.ค.ศ.
9. โครงการของกระทรวงศึกษาธิการที่ป้องกันการนำเด็กไปสู่อาชีพทีไม่พึงประสงค์ได้แก่โครงการใด
ก. โครงการโรงเรียนสีขาว
ข. โครงการยิ้มรับซับน้ำตา
ค. โครงการแก้ไขปัญหาเอดส์
ง. โครงการเสมาพัฒนาชีวิต 
10. เด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกประเภทจะได้รับการบริการพิเศษรูปแบบเรียนร่วมตาม
ความเหมาะสม
ก. การประกันโอกาส
ข. การประกันคุณภาพ
ค. การประกันประสิทธิภาพ
ง. การประกันความปลอดภัย
11. โครงการใดของกระทรวงศึกษาธิการมีจุดประสงค์ให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ก. การเรียนรู้ตามรอยยุคลบาท
ข. โครงการจดบันทึกตามพระจริยวัตรของสมเด็จพระเทพฯ
ค. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ง. โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ถิ่นไกล
12. โครงการใดของกระทรวงศึกษาธิการมีจุดประสงค์ให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม
ก. การเรียนรู้ตามรอยยุคลบาท
ข. โครงการจดบันทึกตามพระจริยวัตรของสมเด็จพระเทพฯ
ค. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ง. โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ถิ่นไกล
13. พระราชดำริธนาคารสมองของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีเป้าหมาายที่กลุ่มใด
ก. ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ
ข. นักธุรกิจที่ร่ำรวยแล้ว
ค. นักการเมืองผู้มีชื่อเสียง
ง. ทุกฝ่ายที่สมัครเข้าโครงการ
14. คุณธรรมที่ต้องการปลูกฝังให้เกิดกับนักเรียนตามโครงการพระมหาชนกสู่การเรียนรู้ คือข้อใด
ก. ความเพียรพยายาม
ข. การสร้างความดี
ค. ความเสียสละ
ง. ความเอื้ออาทรห่วงหา
15. โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทของรัฐมีกลุ่มเป้าหมายคือใคร
ก. ข้าราชการ
ข. ข้าราชการ นักการเมือง
ค. ข้าราชการ นักการเมือง นักธุรกิจ
ง. ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
16. วิธีอันแยบยลในการปฏิบัติงานหมายถึงข้อใด
ก. ความรู้
ข. กุศโลบาย
ค. ปัญญา
ง. การสร้างองค์ความรู้
17. คุณธรรมเพื่อสร้างความสามัคคีขึ้นในแผ่นดินซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของข้าราชการตามการเรียนรู้
ตามรอยพระยุคลบาทได้แก่ข้อใด
ก. อริยสัจ 4
ข. พรหมวิหาร 4
ค. สังคหวัตถุ 4
ง. มรรคองค์ 8
18. เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนต้องปฏิบัติหรือยึดถือคุณธรรมข้อใดมากที่สุด
ก. ปริจาคะ
ข. อาชวะ
ค. ปัญญา
ง. มัตตัญญุตา
19. เป็นผู้อำนวยการครั้งนี้ดีใจที่สุดเลย นี่เป็นเพราะฉันบนบานที่ศาลเจ้าหลักเมือง 3 จังหวัด 
อ่านหนังสือแค่ครึ่งวันเอง ผู้บริหารท่านนี้ขาดคุณธรรมข้อใด
ก. ธัมมัญญุตา
ข. กาลัญญุตา
ค. มัตตัญญุตา
ง. ปริสัญญุตา
20.รัตนาเขาก็ทำงานดี แต่ผมไม่ชอบผู้อำนวยการสถานศึกษาคนเดิมที่ชอบยกยอเขา แถมยังฝากให้พิจารณาเป็นพิเศษด้วยผมจึงไม่ให้ขั้นครึ่ง เลยให้สมปองผู้เป็นน้องเมียดีกว่า
ก. ฉันทาคติ 
ข. โทษาคติ
ค. โมหาคติ 
ง. ภยาคติ
21.ปีนี้เป็นปีแห่งความมงคลฉันจะปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทและประกอบอาชีพเสริมโดยการทำการ
เกษตรเเบบพอเพียง ข้าราชการรายนี้ปฏิบัติตามหลักข้อใด
ก. พรหมวิหาร 4
ข. อิทธิบาท 4
ค. สัปปุริสธรรม
ง. ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ
22.ประตูห้องเช่ามีรองเท้าสองคู่เคียงกัน…..ช่างหยามใจพี่ชายเหลือเกิน……หากท่านเป็นคนที่ร้องเพลงนี้
แสดงว่ามีคุณธรรมข้อใด
ก. มรรค
ข. อนัตตา
ค. ฉันทะ
ง. ยังสรุปไม่ได้
23.ธรรมที่เป็นวิทยาศาสตร์อยู่เสมอคือข้อใด
ก. อริยสัจ 4
ข. พรหมวิหาร 4
ค. อิทธิบาท 4
ง. ขันธ์ 5
24.อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจแผนฯ 9 ได้แก่
ก. 8 %
ข. 7.5 %
ค. 3.8 %
ง. ไม่ไมีข้อถูก
25.นายจักรพันธ์ ยมจินดา ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตามข้อใด
ก. รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
ข. กฎหมายพรรคการเมือง
ค. กฎหมายคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ง. ประมวลกฎหมายด้านภาษี
26.กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนระบบแอ็ดมิชั่นในปีใด
ก. 2547
ข. 2548
ค. 2549
ง. แล้วแต่สถาบันพร้อม
27.ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปการศึกษา
ก. การกระจายอำนาจ
ข. การมีส่วนร่วม
ค. การรับรองคุณภาพ
ง. การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
28.ข้อใดคือจำนวนนักเรียนต่อห้องของการจัดการศึกษาระดับสากล
ก. 25 คน / ห้อง
ข. 30 คน / ห้อง
ค. 35 คน /ห้อง
ง. 40 คน / ห้อง
29.ครม. มีมติไม่ให้ เพิ่มอัตรากำลังข้าราชการใหม่แก่หน่วยงานข้าราชการตั้งแต่ปีงบประมาณใด
ก. 2540
ข. 2541
ค. 2542
ง. 2543
30.ข้อใดคือภาพของเด็กไทยตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ก. คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น
ข. ใจกว้าง กายโต ทักษะสูง
ค. คนเก่ง คนดี มีความสุข
ง. คิดกว้าง คิดไกล ใฝ่เรียนรู้
 
 
              
 

ชื่อผู้ตั้ง: admin, วันที่: 02/08/2010 13:32:59
เข้าชม 703 แสดงความคิดเห็น

  

แสดงความคิดเห็น สำหรับสมาชิกเข้าสู่ระบบเท่านั้น

  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th