หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English
แนวข้อสอบครู ชุดที่ 3

แนวข้อสอบครู ชุดที่ 3

1. ปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในสังกัด สพฐ.
   รายหัวละกี่บาท
ก. คนละ 5 บาท / วัน 
ข. คนละ 6 บาท / วัน 
ค. คนละ 8 บาท/ วัน 
ง. คนละ 10บาท / วัน 
2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการคืนสู่บ้านเกิดโรงเรียนเก่า
ก. มีจุดประสงค์เพื่อสงเสริมพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นให้เจริญ
ข. มีเป้าหมายที่กลุ่มศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียง กลับไปเยี่ยมโรงเรียน
ค. เป้าหมายอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน
ง. กำหนดปีแห่งการคืนสู่บ้านเกิดโรงเรียนเก่า ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นไป
3. ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดรับเด็กนักเรียนปฐมวัย นอกเหนือจาก
การจัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึงเด็กตามข้อใด
ก. เด็กปฐมวัย อายุ 3- 4 ปี
ข. เด็กปฐมวัย อายุ 3- 5ปี
ค. เด็กปฐมวัย อายุ 4- 5 ปี
ง. เด็กปฐมวัย อายุ 3- 6 ปี
4. กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาได้
หมายถึงข้อใด 
ก. ชั้น ม.1- ม.3 
ข. ชั้น ม.1- ม.6
ค. ชั้น ม.4- ม.6
ง. ข้อ กและ ค ถูก
5. ความสำคัญและจำเป็นสูงสุดของการนิเทศภายใน
ก. ศึกษานิเทศก์ สปอ.มีน้อย
ข. การนิเทศภายนอกไม่ทั่วถึง
ค. ความแตกต่างกับบุคลากรในโรงเรียน
ง. ความรู้เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
6. ข้อใดคือผลระทบขั้นสุดท้ายของการจัดระบบการนิเทศภายในโรงเรียน
ก. คุณภาพของครู
ข. คุณภาพของนักเรียน
ค. บรรยากาศการทำงานของครู
ง. การปรับปรุงพัฒนาวิชาชีพครู
7. การนิเทศการศึกษาต้องดำเนินการนิเทศอย่างทั่วถึงต่อเนื่องและมีคุณภาพ หมายถึงกระบวน
การนิเทศตามข้อใด
ก. การวางแผนและการกำหนดทางเลือก
ข. การสร้างสื่อและพัฒนาวิธีการ
ค. การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
ง. การประเมินตรวจสอบและรายงานผล
8. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่ทำให้ครูปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก. ภาระงานและคุณภาพการทำงานของครู
ข. ความพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบ
ค. ความพร้อมของชุมชน
ง. ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
9. สิ่งที่บอกให้ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือในการประเมินโครงการของโรงเรียนคือข้อใด
ก. นโยบายของผู้บริหาร
ข. วัตถุประสงค์ของโครงการ
ค. เป้าหมายของโครงการ
ง. ทรัพยากรและงบประมาณในการดำเนินงาน
10. หากท่านจะแต่งตั้งผู้ประสานงานในโรงเรียนท่านจะต้องไม่แต่งตั้งคนต่อไปนี้
ก. ติ่ง มีความรอบรู้ขอบข่ายงานทั้งหมดในโรงเรียน
ข. ต๋อง เป็นคนเก่งเป็นคนเด่นในโรงเรียน
ค. ต้อย มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม
ง. แต๋ว เสียสละ รับผิดชอบ มีคุณธรรม
11. จุดเน้นที่สำคัญที่สุดของการประสานงาน
ก. ความเข้าใจระหว่างบุคลากรผู้ทำงาน
ข. ความเข้าใจระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง
ค. ความเจริญของหน่วยงาน
ง. จุดมุ่งหมายของหน่วยงาน
12. สิ่งที่ผลต่อการวินิจฉัยตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนน้อยที่สุดคือข้อใด
ก. ข้อมูลของโรงเรียน
ข. วุฒิทางการศึกษาของผู้บริหาร
ค. ความกลัวผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้าน
ง. การพิจารณาอย่างเร่งรีบ
13. วิมังสาเป็นบทบาทของผู้นำตามข้อใด
ก. การวินิจฉัยสั่งการ
ข. การประสานงาน
ค. การนิเทศ กำกับ ติดตาม
ง. การลงโทษทางวินัย
14. ข้อใดคือการมอบหมายงานให้ระดับโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการแทนส่วนกลาง
ก. รักษาการในตำแหน่ง
ข. รักษาการแทน
ค. ปฏิบัติราชการแทน
ง. ข้อ ก และ ข้อ ค
15. ทำไมต้องมีการมอบหมายงาน
ก. เกิดความเป็นธรรม
ข. แบ่งเบาภาระผู้บริหาร
ค. ความสำพันธ์แน่นแฟ้น
ง. งานสำเร็จเรียบร้อยและราบรื่น
16. เพราะท่านเป็นคนเชื่องช้ามาถึงวันนี้ถึงเป็นคนซึมเซา
ก. การมอบหมายงาน
ข. ตัดสินใจสั่งการ
ค. การประสานงาน
ง. ไม่รู้สิ เรื่องของท่านอย่าใส่เกือก
17. แผนของโรงเรียนเราปีนี้ดีมากเลยทุกส่วนได้ช่วยกัน"ทำไมสายสมรได้รับผิดชอบ 
5 โครงการ ช่างเก่งจัง"
ก. ธรรมนูญโรงเรียน
ข. แผนพัฒนาระยะ 5 ปี
ค. แผนพัฒนาประจำปี
ง. แผนการปฏิบัติการประจำปี
18. สพท. ได้พิจารณาแล้วอนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการได้ ส่วนการพานักเรียน
ไปดูงานดังกล่าวให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ก. การเตรียมการ
ข. ขั้นการวางแผน
ค. ขั้นดำเนินการตามแผน
ง. ขั้นติดตามผลประเมิน
19. ปีนี้ฉันจะใช้ปุ๋ยตราม้าบินเพราะตาเด่นเขาบอกว่าอยากรู้ต้องลอง ไม่ลองก็ไม่รู้ 
คร๊าบเจ้านาย
ก. แผน
ข. การวางแผน
ค. สภาพปัจจุบัน
ง. แนวทางปฏิบัติ
20. "โรงเรียนของท่าน ผอ. คงจะสบายนะครับ ครูก็ครบห้อง ท่าน ส.ส. ก็ช่วยเหลือทุกปี 
แต่ที่แย่ตรงที่วัยรุ่นนะสิ ติดยาบ้ารอบโรงเรียน" ท่านช่วยวิเคราะห์หน่อยโรงเรียนนี้ไม่ได้กล่าว
เรื่องใดเอาไว้
ก. จุดแข็ง
ข. จุดอ่อน
ค. โอกาส
ง. อุปสรรค
21.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของแผนที่ดีของโรงเรียน
ก. คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมจัดทำ
ข. ในส่วนของนโยบายเหมือนกับ สพฐ.และสพท.
ค. ยืดหยุ่นได้
ง. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน
22. กิจกรรมการบริหารตามข้อใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรน้อยที่สุด
ก. กิจกรรม 5 ส
ข. กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
ค. กิจกรรม ชี เอ ไอ
ง. การบริหารทั่วทั้งองค์กร
23. ข้อใดแสดงถึงองค์กรโรงเรียนที่อ่อนแอ
ก. อาจารย์ใหญ่ขยันทำงานเพราะไม่มีใครช่วย
ข. คณะครูเข้าใจรับรู้ปัญหาของชุมชน ได้ร่วมกันแก้ไข
ค. คณะครูช่วยเหลือเพื่อให้โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน
ง. สมชาติซึ่งเป็นภารโรงมาทำงานแต่เช้า
24. จุดอ่อนขององค์กรที่เป็นรูปแบบราชการคือข้อใด
ก. มีการกำหนดตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน
ข. ประสิทธิภาพของงาน
ค. ลำดับขั้นของการบังคับบัญชา
ง. โครงสร้างหน่วยงานชัดเจน
25. สิ่งใดที่จะต้องยึดเป็นหลักหากจะพัฒนาองค์กร
ก. จุดมุ่งหมายขององค์กร
ข. ยึดผู้บริหารเป็นหลัก
ค. ยึดอุดมการณ์เป็นหลัก
ง. ยึดเป้าหมายอันได้แก่นักเรียนเป็นหลัก
26. การที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาพาครูในโรงเรียนไปดูงานที่โรงเรียนดีเด่นต่างสังกัดแล้ว
นำมาพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนของตนเอง แสดงว่าผู้อำนวยการสถานศึกษา่ใช้เทคนิคการบริหารข้อใด
ก. การบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ข. การพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กร
ค. การวิเคราะห์เทียบเคียงผลการดำเนินงาน
ง. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
27. การบริหารขององค์กรสมัยใหม่มุ่งเน้นในเรื่องใด
ก. ผลผลิต
ข. ผลลัพธ์
ค. ผลผลิตงานโดยรวม
ง. ประสิทธิภาพ
28. ผู้อำนวยการควรมีเทคนิคบริหารด้านใดมากที่สุด
ก. ด้านเทคนิค
ข. ด้านมนุษยสัมพันธ์
ค. ด้านความคิดรวบยอด
ง. ทุกด้าน
29. วิสัยทัศน์มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. การทำนายอนาคต
ข. การสร้างความฝัน
ค. การคาดการณ์
ง. การหยั่งรู้ถึงรายละเอียด
30. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ระดับล่างสุด
ก. ตนเองมองภาพอนาคต
ข. ตนเองมองภาพอนาคตของตนเอง
ค. การมองภาพอนาคตขององค์กร
ง. การมองภาพองค์กรในระดับสังคมโลก
 
 
          
 

ชื่อผู้ตั้ง: admin, วันที่: 02/08/2010 13:31:19
เข้าชม 872 แสดงความคิดเห็น

  

แสดงความคิดเห็น สำหรับสมาชิกเข้าสู่ระบบเท่านั้น

  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th