หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English
แนวข้อสอบครู ชุดที่ 2

แนวข้อสอบครู ชุดที่ 2

1. ช่วงเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ 9 คือข้อใด
ก. ปี พ.ศ. 2544- 2549
ข. ปีงบประมาณ 2544 - 2549
ค. ปี พ.ศ. 2545-2549
ง. ปีงบประมาณ 2545-2549
2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสังคมที่พึงปรารถนาในอนาคตตามทิศทางพัฒนาประเทศของ
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 
ก. สังคมเข้มแข็ง เศรษฐกิจดี
ข. สังคมมีคุณภาพ
ค. สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
ง. สังคมแห่งสมานฉันท์และเอื้ออาทร
3. ข้อใดคือแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาประเทศตามแผน 9 ที่แตกต่างจากแผน ฯ 8
ก. การพัฒนาที่ยั่งยืน
ข. การพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง
ค. สังคมรู้รักสามัคคี เป็นสุข เป็นธรรม เป็นไท
ง. เศรษฐกิจที่พอเพียง
4. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
ก. การพัฒนาศักยภาพคนรอบด้าน
ข. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค. การจัดการเพื่อนำแผนไปปฏิบัติ
ง. การปรับระบบบริหารภาครัฐ
5. ขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ปี และ 12 ปี กล่าวไว้ในเรื่องใดของแผนฯ ฉบับที่8
ก. วัตถุประสงค์
ข. เป้าหมาย
ค. ยุทธศาสตร์
ง. การประเมินตามแผน
6. ยุทธศาสตร์ของแผนฯฉบับที่ 8 ยุทธศาสตร์ใดที่โรงเรียนมีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุด
ก. การพัฒนาศักยภาพคน
ข. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ค. การพัฒนาประชารัฐ
ง. การบริหารจัดการสู่ภาคปฏิบัติ
7. คิดไกล ใฝ่เรียนรู้ รู้เท่าทันเทคโนโลยี เป็นคุณลักษณะของคนไทยอันพึงประสงค์ 
ตามแผนการพัฒนาการศึกษาศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของ ศธ ในด้านใด
ก. ด้านจิตใจและสังคม
ข. ด้านสติปัญญา
ค. ด้านสุขภาพพลานามัย
ง. ด้านการประกอบอาชีพ
8. การปฏิรูปการศึกษาด้านใดไม่กล่าวไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ 
ก. การปฏิรูปโรงเรียน
ข. การปฏิรูปการผลิตครู
ค. การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ง. การปฏิรูปหลักสูตร
9. ข้อใดคือการผลิตและพัฒนากำลังคนสายวิทยา-ศาสตร์ต่อสายอื่นๆตามแผนฯ 9 ศธ.
ก. 40 ต่อ 60
ข. 60 ต่อ 40
ค. 30 ต่อ 70
ง. ไม่มีข้อถูก
10. ต่อไปนี้ ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการศึกษาตามแผนการศึกษาฯ 
ฉบับที่ 8 ของ ศธ 
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. การผลิตและพัฒนากำลังคน
ค. การปฏิรูปการเรียนการสอน
ง. การเรียนรู้เพื่อปวงชน
11. ข้อใดคือเป้าหมายการนำร่องการจัดโรงเรียนในฝัน
ก. จัดอำเภอละ 1 โรงเรียน
ข. จัดอำเภอละ 1 โรงเรียนเป็นอย่างน้อย
ค. จัดอำเภอละ 2 โรงเรียน
ง. จัดอำเภอละ 2 โรงเรียนเป็นอย่างน้อย
12. ข้อใดคือช่วงอายุของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของการนำร่องจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
ก. 6-16 ปี
ข. 6-17ปี
ค. 7-16 ปี
ง. 7-17 ปี
13. "โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมอย่าง
หลากหลาย "กล่าวไว้ในเรื่องของแนวทางการจัดการศึกษา สปจ.ร้อยเอ็ด
ก. วัตถุประสงค์การประกันคุณภาพ
ข. เป้าหมายของการประกันคุณภาพ
ค. มาตรการของการประกันประสิทธิภาพ
ง. เป้าหมายของการประกันประสิทธิภาพ
14. ข้อใดไม่ใช่การพัฒนาเครือข่ายสหวิทยาเขต
ก. เครือข่ายโรงเรียนศูนย์ปฏิรูป
ข. เครือข่ายสหวิทยาการ
ค. เครือข่ายศูนย์ปฏิรูปการศึกษา
ง. เครื่อข่ายสหวิทยาเขต
15. การจัดตั้งศูนย์สิทธิเด็กที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวไว้ในเรื่องใด
ก. นโยบายด้านการประกันคุณภาพ
ข. วัตถุประสงค์ด้านประกันความปลอดภัย
ค. เป้าหมายด้านการประกันความปลอดภัย
ง. มาตรการด้านการประกันความปลอดภัย
16. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ก. การกำหนดมาตรฐานโรงเรียน
ข. การควบคุมคุณภาพ
ค. การตรวจสอบและปรับปรุงโรงเรียน
ง. การประเมินคุณภาพ
17. การนิเทศ 100 % เป็นกิจกรรมอยู่ในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาข้อใด
ก. การกำหนดมาตรฐานโรงเรียน
ข. การควบคุมคุณภาพนักเรียน
ค. การตรวจสอบและปรับปรุงโรงเรียน
ง. การประเมินคุณภาพ
18. ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติใครเป็นผู้ประเมินภายนอก
ก. สพท. 
ข. สพฐ.
ค. องค์กรมหาชนด้านการประเมินและรับรองมาตรฐาน
ง. ถูกทุกข้อ
19. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. มาตรฐานการบริหารโรงเรียน
ข. มาตรฐานด้านปัจจัย
ค. มาตรฐานด้านกระบวนการ
ง. มาตรฐานคุณภาพนักเรียน

20. กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้าน
การจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โดยวิธีใด
ก. การเช่า 
ข. การขอรับบริจาค
ค. การซื้อ 
ง. ถูกทุกข้อ
21. พฤติกรรมและการกระทำด้านการปฏิบัติงานของนักเรียนคือข้อใด
ก. พุทธิพิสัย 
ข. จิตพิสัย
ค. ทักษะพิสัย 
ง. บูรณาการ
22. ข้อใดเป็นคุณลักษณะของเครื่องมือวัดประเมินผลนักเรียนทีดี
ก. แฟ้มสะสมงาน 
ข. สถานการณ์ เงื่อนไข
ค. เป็นปรนัย 
ง. แบบทดสอบ
23. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของสื่อการเรียนการสอน
ก. สื่อประสม 
ข. วัสดุ
ค. อุปกรณ์ 
ง. เทคนิควิธี
24. จัดให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ก. หลักการจัดการศึกษา 
ข. จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา
ค. เนื้อหาสาระการศึกษา 
ง. สื่อการสอน
25. ไม่ใช่ลักษณะของสื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษา
ก. มีความเที่ยงตรงเชื่อมั่น 
ข. มีประสิทธิภาพ
ค. มีความคงทน 
ง. ประหยัด คุ้มค่า
26. เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงโดยวิธี การที่เชื่อถือได้
ก. การวิจัย 
ข. ตัวแปรการวิจัย
ค. ความแปรปรวน 
ง. กลุ่มตัวอย่าง
27. เนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียกว่าอะไร
ก. มาตรฐาน 
ข. กลุ่มการเรียน
ค. สาระการเรียนรู้ 
ง. กลุ่มสาระเรียนรุ้
28. ไม่ใช่กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน
ก. การเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง 
ข. การเรียนรู้แบบองค์ความคิด
ค. การเรียนรู้อย่างมีความสุข 
ง. การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง
29. ไม่ได้กล่าวไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544
ก. สาระการเรียนรู้ 
ข. หน่วยกิต
ค. การบูรณาการคู่ขนาน 
ง. CAI ช่วยสอน
30.หากพิจารณาตามหลักการจัดสื่อการสอน สื่อประเภทใดทีทำให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุด
ก. สื่อและประสบการณ์เรียนรู้จากภาพยนตร์
ข. สื่อและประสบการณ์เรียนรู้การศึกษานอกสถานที่
ค. สื่อและประสบการณ์เรียนรู้จากการแสดงละคร
ง. สื่อและประสบการณ์จากการสาธิต

 
 
       

ชื่อผู้ตั้ง: admin, วันที่: 02/08/2010 13:27:49
เข้าชม 795 แสดงความคิดเห็น

  

แสดงความคิดเห็น สำหรับสมาชิกเข้าสู่ระบบเท่านั้น

  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th