หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English
แนวข้อสอบครู ชุดที่ 12

แนวข้อสอบครู ชุดที่ 12

1."ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้น
ในสถานศึกษาทุกแห่ง"เป็นความหมายตรงกับข้อใด
ก. ประกันคุณภาพ
ข. ประกันประสิทธิภาพ
ค. มาตรฐานการศึกษา
ง. การนิเทศภายใน
2. "บุคคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา" เรียกว่า
ก. ครู
ข. อาจารย์
ค. ศึกษานิเทศก์
ง. คณาจารย์
3. "การจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี" ต้องดำเนินการภายในปีใด
ก. 2544
ข. 2545
ค. 2546
ง. 2547
4. "การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์" อยู่ในส่วนใดของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
ก. หลักการ
ข. ความมุ่งหมาย
ค. จุดมุ่งหมาย
ง. ระบบการศึกษา
5. ข้อใดไม่ใช่ "หลักการจัดการศึกษา" ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาต
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ข. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาจัดการศึกษา
ค. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ง. การพัฒนาสาระกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่อง
6. "มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ" อยู่ในส่วนใดของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาตี้
ก. หลักการจัดการศึกษา
ข. ระบบการศึกษา
ค. แนวการจัดการศึกษา
ง. กระบวนการจัดการศึกษา
7. ข้อใดไม่มีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาต
ก. บุคคล
ข. ครอบครัว
ค. องค์กร
ง. มหาวิทยาลัย
8. " พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญในมาตราใด
ก. 43
ข. 69
ค. 80
ง. 81
9. ข้อใดไม่ใช่ระดับการศึกษาในโครงสร้างการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
ก. ปฐมวัย
ข. ขั้นพื้นฐาน
ค. ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
ง. ระดับปริญญา
10. "การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด" อยู่ในส่วนใดของ พ.ร.บ. ฉบับนี้
ก. หลักการ
ข. ความมุ่งหมาย
ค. แนวการจัดการศึกษา
ง. การจัดการศึกษา

11. ข้อใดเป็น "จุดเน้นในการจัดการศึกษา" ตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้
ก. ความรู้ คุณธรรม
ข. กระบวนการเรียนรู้
ค. บูรณาการเหมาะสม
ง. ถูกทุกข้อ
12. ใครคือ "ผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้
ก. สภาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ง. คณะกรรมการการศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา
13. การศึกษาระดับใดมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ
ก. ระดับประถมศึกษา
ข. ระดับ ม.ต้น
ค. ระดับ ม.ปลาย
ง. ระดับอุดมศึกษา
14. ข้อใดไม่ใช่องค์กรหลักในโครงสร้างกระทรวงการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแห่งชาติ
ก. คณะกรรมการสภาการศึกษา
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ง. คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม
15. "การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา" คำนึงถึงข้อใด
ก. จำนวนประชากร
ข. ปริมาณสถานศึกษา
ค. ความเหมาะสม
ง. ถูกทุกข้อ
16. "การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา" ทั่วประเทศมีทั้งหมดกี่เขต
ก. 324
ข. 325
ค. 175
ง. 275
17. สถานศึกษาระดับใดที่บริหารงานโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ระดับต่ำกว่าปริญญา
ค. ระดับปริญญา
ง. ถูกทั้ง ก และ ข
18. ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพออำและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคือ
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. องค์กรวิชาชีพ
ค. องค์กรบริหารงานบุคคล
ง. องค์กรมหาชน
19. การออกกฎกระทรวง เพื่อแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการภายในกี่ปี
ก. 1 ปี
ข. 2 ปี
ค. 3 ปี
ง. 5 ปี
20. การออกกฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ประกอบ พ.ร.บ. ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในกี่ปี
ก. 3 ปี
ข. 4 ปี
ค. 5 ปี
ง. 6 ปี
21. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กำหนดให้การศึกษาภาคบังคับเป็น 9 ปี ตามมาตราใด
ก. 16
ข. 17
ค. 18
ง. 19
22. "การปฏิรูปการศึกษา" สอดคล้องกับหมวดใดมากที่สุดตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้
ก. หมวด 3
ข. หมวด 4
ค. หมวด 5
ง. หมวด 6
23. การจัดการศึกษาเพื่อให้ความรู้ และทักษะภาษาไทยเน้นเรื่องใดมากที่สุด
ก. สื่อสารกับต่างชาติได้
ข. ใช้ถูกต้องไวยากรณ์
ค. ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
ง. รักษาเป็นเอกลักษณ์
24. "องค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา" มีฐานะเป็นอะไรตาม พ.ร.บ. นี้
ก. องค์การมหาชน
ข. องค์กรหลัก
ค. องค์กรวิชาชีพ
ง. องค์กรอิสระ

25. "สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา" มีฐานะเป็นอะไรตาม พ.ร.บ. นี้
ก. องค์การมหาชน
ข. องค์กรหลัก
ค. องค์กรวิชาชีพ
ง. องค์กรอิสระ
26. ข้อใดที่ปรากฏใน พ.ร.บ. ฉบับนี้แต่ไม่ปรากฏในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2535
ก. ระบบการศึกษา
ข. แนวทางการจัดการศึกษา
ค. หลักการและความมุ่งหมาย
ง. สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา

27. นโยบายประกันโอกาสมีเป้าหมายการเตรียมความพร้อมเด็กอย่างน้อยกี่ปี
ก. อย่างน้อย 1 ปี
ข. อย่างน้อย 2 ปี
ค. อย่างน้อย 3 ปี
ง. 0-5 ปี
28. นโยบายประกันโอกาสให้นักเรียนภาคบังคับได้เรียนในโรงเรียนร้อยละเท่าไร
ก. 85
ข. 95
ค. 98
ง. 100
29. การรับเด็กก่อนประถมเรียนเน้นพิเศษในพื้นที่ใด
ก. ชุมชนแออัด
ข. ชนบทห่างไกล
ค. พื้นที่ที่มีปัญหาทางภาษา
ง. เน้นทุกพื้นที่
30. ตามนโยบายประกันคุณภาพนักเรียน นักเรียนทุกคนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ
และความถนัดตามศักยภาพโดยเฉพาะเด็กกลุ่มใด
ก. เด็กกลุ่มปัญญาเลิศ
ข. เด็กพิการ
ค. เด็กด้อยโอกาส
ง. ถูกทั้งข้อ ก ข ค
 
 
                 
 

ชื่อผู้ตั้ง: admin, วันที่: 04/04/2011 12:16:20
เข้าชม 830 แสดงความคิดเห็น

 


ลำดับความคิดเห็น #1 ลบ  
ขอบคุณมากสำหรับสร้างครูดีที่มีคุณภาพ
  โดย: ชาตรี มณีรัตน์, วันที่ 13/02/2011 09:13:29  


ลำดับความคิดเห็น #2 ลบ  

ดีมากเลยค่ะ อยากได้เฉลยด้วยขอบคุณค่ะ

  โดย: พาทินธิดา บุญเลี้ยง, วันที่ 04/04/2011 12:16:20  หน้าที่: 1 | ทั้งหมด: 2 หัวข้อ

 

แสดงความคิดเห็น สำหรับสมาชิกเข้าสู่ระบบเท่านั้น

  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th