หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English
แนวข้อสอบครู ชุดที่ 11

แนวข้อสอบครู ชุดที่ 11

1. "การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานกลุ่มสถานศึกษาของ สพท." เมื่อปี พ.ศ.2547 ทำให้มีการปรับปรุงระเบียบ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาว่าด้วยกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เป็นการวิจัยเพื่อนำผลมาใช้ประโยชน์ในด้านใด
ก. แก้ปัญหาการบริหารงานของ สพท.
ข. ป้องกันปัญหาการดำเนินงานของ สพท.
ค. พัฒนาการดำเนินงานของ สพท.
ง. เป็นนวัตกรรมการดำเนินงานของสพท.
2. การศึกษาผลการวิจัยข้อใด น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของใครมากที่สุด
ก. นักเรียน
ข. ครู
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ผลการวิจัยที่พบว่า "วิธีสอนโดยครูช่วยนักเรียนกลุ่มอ่อนให้ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าวิธีให้
นักเรียนกลุ่มเก่งช่วยนักเรียนกลุ่มอ่อน" นำไปใช้ประโยชน์ได้ดีในด้านใด
ก. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว
ข. ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ค. พัฒนาเทคนิคการสอนของครู
ง. ใช้ได้ดีทุกด้าน
4. การทดลองกับนักเรียนสองกลุ่ม คำกล่าวนี้สัมพันธ์กับการวิจัยในเรื่องใด
ก. ทฤษฎีเบื้องหลังการวิจัย
ข. กรอบความคิดในการวิจัย
ค. วิธีดำเนินการวิจัย
ง. สรุปผลการวิจัย
5. การวิจัยทางการศึกษาประเภทใด จะตอบคำถามได้ดี ถ้าต้องการทราบว่า "ผู้อำนวยการโรงเรียนทั่วประเทศมีสภาพความเป็นอยู่ และมีปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างไร"
ก. Resesrch Developmint
ข. Experimental Research
ค. Descriptive Research
ง. Correlation Research
6. ถ้าต้องการทราบว่า "วิธีสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา ช่วยให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงกว่าวิธีสอนแบบเดิมหรือไม่" จะใช้วิธีการวิจัยประเภทใด
ก. Descriptive Research
ข. Experimental Research
ค. Historical Research
ง. Correlation Research
7. ประโยชน์สูงสุดของการวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทยคือข้อใด
ก. การเพิ่มพูนข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวางแผน
ข. การได้แนวทางในการแก้ปัญหาทางการศึกษา
ค. การได้ทฤษฎีการศึกษาที่ตรงกับสภาพของไทย
ง. การฝึกฝนกระบวนวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ดำเนินการต่าง ๆ
8. การตั้งสมมติฐานในการวิจัยมีความจำเป็นอย่างไร
ก. บอกให้ทราบถึงรูปแบบการวิจัย
ข. คาดคะเนคำตอบ หรือผลของวิจัย
ค. บอกแนวทางแก้ปัญหาที่ได้จากการวิจัย
ง. กำหนดค่าสถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัยนั้น

9. สมมติฐานการวิจัยที่ว่า "ผู้บริหารที่มีความรู้" ทางจิตวิทยาการปกครองลูกน้องได้ดีกว่า
ผู้บริหารที่มีความรู้ทางจิตวิทยาจากสมมติฐาน ดังกล่าวข้อใดเป็นตัวแปรอิสระ
ก. การปกครองลูกน้อง
ข. ผู้บริหารที่มีความรู้ทางจิตวิทยา
ค. ผู้บริหารที่ไม่มีความรู้ทางจิตวิทยา
ง. ผู้บริหารที่มีความรู้และไม่มีความรู้ทางจิตวิทยา
10. คำกล่าวในข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. การวิจัยทุกอย่างล้วนมุ่งเพื่อแก้ปัญหาทั้งสิ้น
ข. การวิจัยเป็นข้อมูลรากฐานในการวางแผนและบริการการศึกษา
ค. การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการส่วนใหญ่จะปรากฏในระดับมหาวิทยาลัย
ง. การวิจัยทางการศึกษาของไทยเป็นสิ่งสร้างเสริมความเป็นไทย ทางการศึกษาของประเทศไทย
11. ส่วนที่ชี้ให้ทราบว่าผู้วิจัยต้องการศึกษาค้นคว้าอะไร ตรงกับข้อใด
ก. ชื่อเรื่องการวิจัย
ข. สมมติฐานการวิจัย
ค จุดมุ่งหมายของการวิจัย
ง. กรอบแนวคิดในการวิจัย
12. การแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยการเปรียบเทียบวิธีสอน ควรใช้วิจัยประเภทใด
ก. Action Research
ข. Applied Research
ค. Experimental Research
ง. Descriptive Research
13. ข้อใดเป็นประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของการวิจัยทางการศึกษา
ก. ช่วยในการกำหนดนโยบาย
ข. ช่วยให้ค้นพบทฤษฎีและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ
ค. ช่วยให้การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ง. ช่วยกระตุ้นความสนใจของนักวิชาการให้มีผลการวิจัยมากขึ้นและนำผลการวิจัยไปใช้
14. การวิจัยทางการศึกษาเป็นการวิจัยประเภทใด
ก. การวิจัยเชิงประยุกต์
ข. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์
ค. การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
ง. การวิจัยขั้นพื้นฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ์
15. ทำไมการวิจัยจึงต้องอาศัยสถิติมาก
ก. เพราะสถิติเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้สรุปคุณสมบัติของข้อมูลอย่างมีเหตุผล
ข. เพราะสถิติเป็นคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งเป็นอยู่ในกลุ่มทักษะอันเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
ค. เพราะสถิติเป็นตัวเลขที่ใช้แทนข้อมูลเชิงคุณภาพทำให้แปลผลได้ถูกต้องชัดเจน
ง. เพราะสถิติเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยชนิดต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพเป็นที่
ยอมรับของบรรดานักวิจัย
16. ข้อใดเป็นตัวแทนของข้อมูลที่นิยมใช้และรู้จักกันแพร่หลายที่สุด
ก. มัธยฐาน
ข. ฐานนิยม
ค. ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ง. ค่าเฉลี่ยหรือมัชณิมเลขคณิต
17. ข้อใดที่บอกให้เราทราบว่าข้อมูลของกลุ่มนั้นมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
ก. มัธยฐาน
ข. ฐานนิยม
ค. ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ง. ค่าเฉลี่ยหรือมัชณิมเลขคณิต

18. ข้อใดทำให้ระบบการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ก. ขาดการกำหนดปัญหาที่ต้องแก้ไข
ข. ขาดการออกแบบการเรียนการสอนและสื่อ
ค. ขาดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานที่จัดการเรียนการสอน
ง. ขาดการเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง
19. ข้อใดหมายถึงประเภทของการวิจัย
ก. การวิจัยเชิงประวัติศาตร์
ข. ตัวแปรสอดแทรก
ค. สมมุติฐานการวิจัย
ง. มัธยฐาน
20. การวิจัยในชั้นเหมาะกับการศึกษาระดับใด
ก. ปฐมวัย
ข. ปรุะถมศึกษา
ค. มัธยมศึกษา
ง.ถูกทุกข้อ 
21. ผู้บังคับบัญชาข้าราชครูระดับเหนือสถานศึกษาคือใคร
ก. ผู้อำนวยการเขต
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
ค. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
22. นางระเบียบ พงษ์พานิช เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข. สมาชิกวุฒิสภา
ค. ประธานคณะกรรมการสิทธิเด็กและสตรี
ง. ผู้นำองค์กรเอกชน(NGO)
23. หากจะเดินทางจากสระบุรีไปหนองคายจะต้องเดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลขใด
ก. หมายเลข 1
ข. หมายเลข 2
ค. หมายเลข 3
ง. หมายเลข 4
24. จังหวัดที่มีมีเขตพื้นที่การศึกษามากที่สุดคือจังหวัดใด
ก. ขอนแก่น
ข. นครราชสีมา
ค. เชียงใหม่
ง. กรุงเทพมหานคร
25. หน้าแรกของเว็บไซต์เรียกว่าอะไร
ก. เว็บไซต์อินเด็ก
ข. เว็บเพส
ค. โฮมเพส
ง. www.
26. หากอยากร้องเรียนร้องทุกข์ ไปยังนายกรัฐมนตรี จะต้องเปิดเว็ปไซต์ของหน่วยงานใด
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. สำนักนายกรัฐมนตรี
ค. สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราชฎร
ง. บ้านพิษณุโลก
27. http://www.moe.go.th เป็นเว็ปไซต์ของหน่วยงานใด
ก. กระทรวงศึกษาธิการ
ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ
ง. สำนักงาน ก.ค.ศ
28. บัญชีอัตราเงินเดือนตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จำแนกเป็นแท่งๆ แต่ละแท่งเรียกชื่อว่าอย่างไร
ก. อันดับ
ข. ระดับ
ค. ค.ศ.
ง. ถูกทุกข้อ
29. ประเทศฮ่องกง อยู่ในความปกครองของประเทศใด
ก. ตนเอง
ข. จีน
ค. อังกฤษ
ง. ฝรั่งเศส
30. สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 เชื่อมระหว่างเมืองใดกับเมืองใด
ก. มุกดาหาร- สะหวันนะเขต
ข. นครพนม- ท่าแขก
ค. หนองคาย- เวียงจันทร์
ง. เชียงราย-ห้วยทราย

 
 
       
 

ชื่อผู้ตั้ง: admin, วันที่: 02/08/2010 13:45:59
เข้าชม 618 แสดงความคิดเห็น

  

แสดงความคิดเห็น สำหรับสมาชิกเข้าสู่ระบบเท่านั้น

  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th