หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English
แนวข้อสอบครู ชุดที่ 10

แนวข้อสอบครู ชุดที่ 10

1.คำกล่าวที่ว่า "ชุมชนท้องถิ่นเดิม มีสิทธิในการอนุรักษ์และฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลป หรือ สัจจะธรรม" คำกล่าวนี้ ปรากฏอยู่ในหมวดใดของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
ก. หมวด 1 บททั่วไป
ข. หมวด 2 พระมหากษัตริย์
ค. หมวด 3 สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย
ง. หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย
2. คำกล่าวที่ว่า "การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น" คำกล่าวนี้ปรากฏในส่วนใดของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
ก.หมวด 1 มาตรา 40
ข. หมวด 2 มาตรา 42
ค. หมวด 3 มาตรา 43 วรรคหนึ่ง
ง. หมวด 2 มาตรา 43 วรรคสอง
3. "รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม" คำกล่าวนี้ปรากฎอยู่ในส่วนใดของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
ก. มาตรา 82 ของหมวดที่ 6
ข. มาตรา 81 ของหมวดที่ 5
ค. มาตรา 82 ของหมวดที่ 5
ง. มาตรา 43 ของหมวดที่ 3 
4. ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มาตรา 69 ข้อใดกล่าวผิด
ก. บุคคลผู้เป็นข้าราชการ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมาย
ข. บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศรับราชการทหารเสียภาษีอากร. ค.บุคคลมีหน้าที่รับการศึกษาอบรมพิทักษ์ปกป้องและสืบสานศิลปะวัฒนธรรม
ง. บุคคลมีหน้าที่สืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. คำกล่าวที่ว่า "รัฐต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นฯ" ปรากฏในมาตราใดของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
ก. มาตรา 77
ข. มาตรา 78
ค. มาตรา 79
ง. มาตรา 80
6. "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีหน้าที่บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ" คำกล่าวนี้ปรากฏอยู่ในส่วนใดของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
ก. หมวด 9 มาตรา 289
ข. หมวด 9 มาตรา 288
ค. หมวด 8 มาตรา 287
ง. หมวด 8 มาตรา 286
7. ในมาตราใดของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิที่จะจัด
การศึกษาอบรมและฝึกอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น
ก. มาตรา 77
ข. มาตรา 288
ค. มาตรา 289
ง. มาตรา 287
8. ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาข้อใดที่กล่าวผิด
ก. อบจ.
ข. เทศบาล
ค. กรุงเทพมหานคร
ง. พัทยา
9. การจัดการศึกษาของ กทม. ในระดับอุดมศึกษาข้อใดกล่าวผิด
ก. กทม.มอบให้สำนักการแพทย์เป็นผู้ดูแลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ข. วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ เกื้อการุณย์จัดสอนระดับอุดมศึกษา
ค. วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ขึ้นกับกรุงเทพมหานคร
ง. กทม.จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะการศึกษานอกระบบโรงเรียน
10. ผลการวิจัย สภาพปัญหาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยดังกล่าว
ข้อใดที่กล่าวผิด
ก. การจัดการศึกษาของท้องถิ่นด้านแผนงาน ยังขาดอิสระ
ข. การบริหารงานทั่วไปของท้องถิ่นขาดการวางแผน
ค. การบริหารงบประมาณ/การเงิน ขาดอิสระ รายได้ไม่เพียงพอกับการบริหารไม่มีอิสระในการจัดเก็บรายได้ที่ชัดเจน
ง. มีความไม่เท่าเทียมกันในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น
11. ผลการวิจัยตามข้อ 10 ข้อใดกล่าวผิด
ก. การจัดการศึกษายังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ข. นายกเทศมนตรีมีอำนาจโยกย้ายบุคลากรระดับ 6 ลงมา
ค. ไม่มีคณะกรรมการบริหารการศึกษาของท้องถิ่นโดยเฉพาะ
ง. การตัดสินใจขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารของท้องถิ่น
12. ผลการวิจัยในข้อ 10 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการโรงเรียน ข้อใดกล่าวผิด
ก. เป็นกรรมการที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาแก่ โรงเรียน
ข. ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน วัสดุ ครุภัณฑ์ แก่โรงเรียน
ค. มีส่วนร่วมในการคิดการตัดสินใจ และร่วมติดตามผลกับโรงเรียน
ง. มีส่วนร่วมในการเสนอแนะการบริหารโรงเรียนในสังกัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
13. การจัดการศึกษาในทศวรรษใหม่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเป็นดังนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. ส่วนกลางควบคุม และส่งเสริมด้าน งบประมาณอย่างใกล้ชิด
ข. มีความอิสระ คล่องตัวในการจัดการศึกษา
ค. ได้รับการสนับสนุนกำกับดูแลจากรัฐอยู่ห่าง ๆ
ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาภายใต้ความต้องการของท้องถิ่นและประชาชนได้ตรงประเด็นมากที่สุด
14. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและเข้มแข็งในการจัดการศึกษามีดังนี้ยกเว้น ข้อใด
ก. มีศักยภาพด้านกำลังคน
ข. รัฐฯ กำหนดมาตรการควบคุมดูแลให้ได้ผล
ค. มีรายได้เป็นของตนมากพอเพียง
ง. มีสาธาธูปโภคเอื้ออำนวย
15. ข้อเสนอแนะในการวิจัยในข้อ 10 ข้อใดกล่าวผิด
ก. พลังประชาชนเป็นแรงจะช่วยผลักดันการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพขึ้น
ข. รัฐควรเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาจนถึงสูงกว่าขั้นพื้นฐาน
ค. หน่วยงานที่ควรจัดการศึกษาคือ กทม. เทศบาล และ อบจ.
ง. อบต. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
16. "ส่งเสริมศาสนา ศิลป วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น" ข้อความนี้ปรากฏในส่วนใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ก. มาตรา 22 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
ข. มาตรา 15 หมวด 3 ระบบการศึกษา
ค. มาตรา 10 หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
ง. มาตรา 7 หมว ด 1 บททั่วไป (ความมุ่งหมายและหลักการ)
17. ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดหลักการจัดการศึกษาไว้ดังนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ข. มุ่งสร้างเอกภาพในการจัดการศึกษา
ค. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ง. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
18. ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กล่าวคือ การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ตามมาตรา 9 
ข้อใด (การจัดระบบ/โครงสร้างกระบวนการจัดการศึกษา)
ก. ข้อ 2 กระจายอำนาจไปสู่….และองค์กร….และข้อ 6ฯ
ข. ข้อ 1 มีเอกภาพด้านนโยบายหลากหลายในการปฏิบัติ
ค. กำหนดมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพในข้อ 3
ง. ระดมทรัพยากรจาก..มาใช้ในการจัดการศึกษา
19. ตามมาตรา 18 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ข้อใดที่ครอบคลุมการจัดการศึกษา
ในท้องถิ่นมาก ที่สุด
ก. การศึกษาปฐมวัย
ข. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์
ค. ศูนย์การเรียน
ง. โรงเรียน
20. ในมาตรา 23 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนข้อใดที
่สัมพันธ์ กับการจัดการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในท้องถิ่นได้มากที่สุด
ก. ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี
ข. ความรู้/ทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
ค. ความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนกับสังคม
ง. ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลป วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
21. คำกล่าวที่ว่า "ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย
และได้มาตรฐานการศึกษา เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน การจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ปรากฏอยู่ในส่วนใดของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ก. มาตรา 42 หมวดที่ 5 ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา
ข. มาตรา 41 หมวดที่ 5 ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา
ค. มาตรา 42 หมวดที่ 3 ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. มาตรา 41 หมวดที่ 3 ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22. ในหมวด 8 ว่าด้วยทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ข้อใดกล่าวผิด
ก. ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณเพื่อจัดการศึกษา
ข. รัฐ บุคคล ชุมชน ครอบครัว องค์กรชุมชน เอกชน สนับสนุนการลงทุนเพื่อการศึกษา
ค. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ ลงทุนด้านงบประมาณช่วยจัดการศึกษา
ง. ให้มีการยืมเงินจากต่างประเทศมาลงทุนเพื่อจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม/จำเป็น
23. ใครมีอำนาจประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำยินยอมของสภาการศึกษา
ง. คณะรัฐมนตรี
24. บุคคลที่ทำหน้าที่ในการกำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาคือข้อใด
ก. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข. คณะกรรมการสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา
ค. คณะกรรมการสถานศึกษาระดับอาชีวะศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
25. การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามข้อใด
ก. พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ข. พรบ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม
ค. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
ง. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
26. การดำเนินการตามข้อใดให้ยึดหลักการบริหารราชการแผ่นดิน
ก. การจัดสรรงบประมาณ
ข. การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับตำแหน่ง
ค. การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ง. ถูกทุกข้อ
27. การจัดระเบียบราชการในกระทรวงใดๆให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม ยกเว้นกระทรวงใด
ก. สำนักนายกรัฐมนตรี
ข. กระทรวงกลาโหม
ค. กระทรวงศึกษาธิการ
ง. ข้อ ข และ ค ถูก
28. การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการศึกษาให้ยึดหลักอะไรบ้าง
ก. มีเอกภาพด้านนโยบายและหลากหลายใน การปฏิบัติ
ข. มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
ค. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
ง. ถูกทั้ง ก ข และ ค 
29. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ให้มีการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
ข. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการจัดการศึกษาซึ่งไม่น้อยกว่า 12 ปี
ค. การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และการจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี จะต้องดำเนินการ
ภายในปี 2545 เป็นอย่างช้า
ง. การศึกษาระดับอุดมศึกษามีสองระดับ คือ ระดับต่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญา
30. ภรรยาท่านเป็นข้าราชการครูสอนในโรงเรียนเดียวกันกับท่านแต่ได้รับการผ่าตัดใส้ติ่งที่
โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ท่านต้องลาประเภทใด
ก. ลาป่วย
ข. ลากิจส่วนตัว
ค. ลาพักผ่อน
ง. เลือกระหว่างลากิจส่วนตัวหรือลาพักผ่อน

 
 
     
 

ชื่อผู้ตั้ง: admin, วันที่: 02/08/2010 13:44:32
เข้าชม 797 แสดงความคิดเห็น

  

แสดงความคิดเห็น สำหรับสมาชิกเข้าสู่ระบบเท่านั้น

  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th