หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English
แนวข้อสอบครู ชุดที่ 1

แนวข้อสอบครู ชุดที่ 1

1. ภาระความรับผิดชอบตามกฎหมาย หมายถึงข้อใด
   ก. สิทธิ
   ข. หน้าที่
   ค. เสรีภาพ
   ง. ความเสมอภาค
2. ข้อใดคือเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด
    ก. การรับการศึกษาฟรี 12 ปี
    ข. รักษาพยาบาลฟรีของผู้ยากไร้
    ค. การแสดงความคิดเห็น
    ง. การรับรู้ข่าวสารสาธารณะที่มีในส่วนราชการ
3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
    ก. ประเทศไทยเป็นอาณาจักรหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้
    ข. การปกครองแบบประชาธิปไตยกษัตริย์ทรงไว้อำนาจทางรัฐสภา ครม.และศาล
    ค. รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดหากไม่มีบทบัญญัติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ
    ง. ศักดิ์ศรีของมนุษย์คือการห้ามปฏิบัติต่อมนุษย์เยี่ยงทาสหรือสัตว์
4. ข้อใดกล่าวไว้ได้ถูกต้องที่สุดตามมาตรา 43 แห่งรัฐธรรมนูญปัจจุบัน
    ก. บุคคลมีสิทธิได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี อย่างทั่วถึง มีคุณภาพไม่เก็บค่าใช้จ่าย
    ข. บุคคลมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ปี โดยรัฐต้องจัดอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
        ไม่เสียค่าใช้จ่าย
    ค. บุคคลมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 12 ปี โดยรัฐจะต้องจัดอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ
       โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
    ง. บุคคลมีสิทธิเสมอภาคกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐบาลจัด
       ให้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และไม่เก็บค่าใช้จ่าย
5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีทั้งสิ้น 12 หมวด 336 มาตรา มาตราใดบ้างต่อไปนี้ไม่ได้กล่าวเรื่องการศึกษาเอาไว้
    ก. มาตรา 43
    ข. มาตรา 81 
    ค. มาตรา 108
    ง. มาตรา 289
6. ใครเป็นรองประธานรัฐสภา
ก. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ข. ประธานวุฒิสภา
ค. รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
ง. รองประธานวุฒิสภา
7. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมีจำนวนน้อยกว่าสมาชิกรัฐสภากี่คน
ก. 300 คน
ข. 400 คน
ค. 500 คน
ง. 600 คน
8. ใครไม่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ก. ยุวดีเป็นคนพม่าแต่แปลงสัญชาติเป็นไทยมาแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2537
ข. น้องน้อยมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง ซึ่งกำหนดวันที่ 1 มกราคม
ค. วิไลพรแขนขาดถูกฟ้องคดีอาญา
ง. สมพรได้รับแต่งตั้งไปเป็นอุปทูตที่ประเทศลาว
9. ใครต่อไปนี้ไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินของตนเอง ภรรยา บุตร ต่อคณะกรรมการการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ก. รัฐมนตรีช่วยว่าการ
ข. สมาชิกวุฒิสภา
ค. ปลัดกระทรวง
ง. นักการเมืองคนใหม่
10 . ใครมีอำนาจถอดถอนนายกรัฐมนตรีกรณีมีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ หรือส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ผิดรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ก. ประชาชนห้าหมื่นคนขึ้นไป
ข. คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
ค. วุฒิสภา
ง. ทุกข้อมีอำนาจถอดถอนแล้วแต่กรณี
11. ข้อใดกล่าวไว้ไม่ถูกต้องตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ก. เป็นกฎหมายแม่บทที่ใช้ในการจัดการศึกษาของชาติ
ข. บัญญัติขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ค. ประกาศใช้วันที่ 20 สิงหาคม 2542 มีผลบังคับใช้ในวันถัดไป
ง. มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการศึกษาของชาติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ
12. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของการศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ
ก. การฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้
ข. การสืบสานทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ค. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ง. การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ
13. ในเขตพื้นที่การศึกษาไม่มีบุคคลตามข้อใด
ก. ครู 
ข. คณาจารย์
ค. ผู้บริหารสถานศึกษา
ง. ผู้บริหารการศึกษา
14. " เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์" น่าจะกล่าวไว้ในเรื่องใด
ก. จุดมุ่งหมายการศึกษา
ข. ระบบการศึกษา
ค. หลักการจัดการศึกษา
ง. แนวทางการจัดการศึกษา
15. ข้อใดต่อไปนี้ไม่มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. รัฐ
ข. เอกชน
ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. โรงเรียน
16. ข้อใดไม่ใช่องค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ
ก. คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. คณะกรรมการอุดมศึกษา
ง. คณะกรรมการอาชีวศึกษา
17. บุคคลตามข้อใดไม่ได้กำหนดให้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ผู้แทนครูในโรงเรียนนั้น
ข. ผู้แทนศิษย์เก่าของโรงเรียนนั้น
ค. ผู้แทนองค์กรเอกชนที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียนนั้น
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิ
18. กำหนดไว้ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติแต่ไม่กำหนดในแผนการศึกษาแห่งชาติ
ก. การประกันคุณภาพการศึกษา
ข. ทรัพยากรและการลงทุนการศึกษา
ค. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ง. แนวการจัดการศึกษา
19. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กำหนดใน พรบ. การศึกษาแห่งชาติกล่าว
ไว้ในเรื่องใดของแผนการศึกษาแห่งชาติ
ก. ระบบการศึกษา
ข. แนวนโยบายในการจัดการศึกษา
ค. หมวดว่าด้วยครูและการพัฒนาครู
ง. แนวทางการบริหารจัดการศึกษา
20. ระดับการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ แต่ไม่กำหนดใน พรบ. การศึกษาแห่งชาติ
ก. ระดับก่อนประถมศึกษา
ข. ระดับประถมศึกษา
ค. ระดับมัธยมศึกษา
ง. ระดับอุดมศึกษา
21. ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐ หมายถึงข้อใด
ก. ข้อมูลข่าวสาร
ข. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
ค. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ง. ข้อมูลและหรือข่าวสารของราชการ
22. หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของตนเองตามข้อใด
ก. ส่งข้อมูลลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. จัดข้อมูลไว้ให้ประชาชนดู
ค. จัดทำข้อมูลให้ผู้ขอดูกรณีสามารถเปิดเผยได้
ง. ถูกทุกข้อ
23. มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการดำเนินงานตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ก. สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ค. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ง. นายกรัฐตรีผู้ซึ่งรักษาการตามระเบียบนี้
24. ข้อมูลใดที่หน่วยงานรัฐไม่ต้องเปิดเผย
ก. ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ข. ข้อมูลที่เปิดเผยแล้วจะเป็นอันตรายต่อบุคคลใดๆ
ค. ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประเทศอื่น
ง. ถูกทุกข้อ
25. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีคณะละกี่คน
ก. 3 คน
ข. ไม่จำกัดแล้วแต่ความเหมาะสม
ค. อย่างน้อย 3 คน
ง. อย่างน้อย 3 คน ซึ่งรวมกับเลขานุการด้วย
26. คณะกรรมการสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนึ่งมีจำนวนอย่างน้อยกี่คน
ก. 7 คน
ข. 9 คน
ค. 12 คน
ง. 15 คน
27.การประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นไปตามข้อใด
ก. ประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ข. ประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
ค. ประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ง. ประชุมอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
28. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. กำหนดนโยบายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับหน่วยเหนือ
ข. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน
ค. มีส่วนร่วมบริหารจัดการด้านบุคลากรของโรงเรียน
ง. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำงานต่าง ๆ
29. ข้อใดต่อไปนี้ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสถานศึกษา
ก. บุรินทร์ สนใจในการพัฒนาการศึกษา
ข. สานิตย์ เคยเป็นบุคคลที่ศาลเคยสั่งล้มละลาย
ค. สมศรี ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม
ง. หฤโหด ค้ายาบ้าจนถูกตำรวจจับถึง 5 ครั้ง
30. ใครเป็นผู้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ประธานกกรรมการสถานศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

 
 
         

ชื่อผู้ตั้ง: admin, วันที่: 02/08/2010 13:25:16
เข้าชม 1,094 แสดงความคิดเห็น

  

แสดงความคิดเห็น สำหรับสมาชิกเข้าสู่ระบบเท่านั้น

  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th