หน้าแรก exam.in.th ข้อสอบครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์
  หน้าแรก : เว็บบอร์ด : ราคาระบบข้อสอบ : คู่มือการใช้งาน Thai English
เป็นครูได้อย่างไร2

เป็นครูได้อย่างไร2

หลักสูตรสอบแข่งขัน
              หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

        ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ( คะแนนเต็ม ๓๕๐ คะแนน) 
            ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถ และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ด้วยวิธีการ สอบข้อเขียน โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน ตำแหน่ง 
         ๑. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน 
              ๑.๑ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
              ๑.๒ นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
              ๑.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
              ๑.๔ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
              ๑.๕ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
                     ๑.๕.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
                      ๑.๕.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
                      ๑.๕.๓ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
                      ๑.๕.๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
                      ๑.๕.๕ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
                      ๑.๕.๖ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
                      ๑.๕.๗ กฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา กำหนด 
             ๒. ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน) ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้ 
                   ๒.๑ ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ 
                    ๒.๒ ความสามารถด้านภาษา ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์ 
                    ๒.๓ ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย 
              ๓. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง( คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
                 ๓.๑ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน ในเรื่องต่อไปนี้ 
                       ๓.๑.๑ หลักการศึกษา 
                       ๓.๑.๒ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
                       ๓.๑.๓ การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
                       ๓.๑.๔ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
                       ๓.๑.๕ สื่อและนวัตกรรมการศึกษา 
                       ๓.๑.๖ การวัดและประเมินผลการศึกษา 
               ๓.๒ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก 
    ภาค ข. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ ( คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน ) 
            ๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยการสอบข้อเขียน ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
                   ๑.๑ เจตคติต่อวิชาชีพ 
                   ๑.๒ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
                   ๑.๓ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
                   ๑.๔ ความมีวินัยและการรักษาวินัย 
                   ๑.๕ ความเป็นพลเมืองดี 
                    ๑.๖ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
                    ๑.๗ การทำงานร่วมกับผู้อื่น 
                    ๑.๘ ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ 
                    ๑.๙ การจัดการความรู้ 
                   ๑.๑๐ การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
            ๒. ประเมินความเหมาะสมของบุคคล ( คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ) โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ดังต่อไปนี้ 
                 ๒.๑ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
                 ๒.๒ บุคลิกภาพ 
                 ๒.๓ การมีปฏิภาณไหวพริบ 
                 ๒.๔ การมีปฏิสัมพันธ์
                
    ปัจจุบัน มีการกำหนดให้ผ่านภาค ก ก่อน แล้วจึงจะมีสิทธิสอบภาค ข และสัมภาษณ์ได้

  เกณฑ์การตัดสิน บรรจุครู
         1  ผู้สอบแข่งขันต้องสอบตามหลักสูตรที่กำหนด  และ
         2  ผู้สอบแข่งขันต้องได้คะแนนในภาค ก. ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60 จึงจะมีสิทธิสอบในภาค  ข.  และจะต้องได้คะแนนในภาค ข. ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60
         3  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ก. และมีสิทธิเข้าสอบภาค ข. และเข้ารับการสอบภาค ข.
         4  ผู้ผ่านการสอบแข่งขันและมีสิทธิขึ้นบัญชี  ต้องได้คะแนนในการสอบภาค ก. และภาค  ข.  ในแต่ละภาค  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60       
   การบรรจุและแต่งตั้ง
          1.  เมื่อมีตำแหน่งว่างวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการบรรจุ จะเรียกผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีไว้มาตามลำดับที่  ตามประกาศผลผู้สอบแข่งขันได้ และบรรจุแต่งตั้งตามวุฒิและอัตราเงินตามกำหนดประกาศ
           2  ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าบุคคลใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครจะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ  หรือสั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณี  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
           3  ผู้ที่เป็นข้าราชการอยู่ก่อนสมัครสอบ  ให้ย้ายหรือโอนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
           4  ผู้ที่ได้คุณวุฒิที่สูงกว่าปริญญาตรี  ก่อนวันบรรจุและแต่งตั้ง  เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้
          5  การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
   ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
          1  ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
          2  ผู้นั้นขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง
          3  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนด
          4  ผู้นั้นไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้ง  ตามวันที่กำหนดได้
       คลิกการขอใช้บัญชี
       http://www.sobkroo.com/img_news/file/1252392785.pdf
  ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ  สอบบรรจุครู
            1 ผู้เข้าสอบต้องแต่งการสุภาพเรียบร้อย
            2 ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบไปในวันสอบ และต้องวางบัตรประจำตัวสอบ
ไว้บนโต๊ะขณะที่ทำการสอบ หากผู้ใดไม่มีบัตรประจำตัวสอบไปแสดง กรรมการกำกับห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้สมัครสอบ จึงจะอนุญาตให้เข้าสอบ
           3 ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบพอสมควร (ผู้ใดไปไม่ทันเวลา
เริ่มสอบวิชาใด ไม่มีสิทธิสอบวิชานั้น) ผู้ใดไปถึงห้องสอบหลังเวลาเริ่มสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบวิชานั้น
           4 ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฎิบัติของ
ผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548
           5 ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังคำสั่งหรือคำแนะนำของกรรมการกำกับห้องสอบเกี่ยวกับ
การปฏิบัติการสอบโดยเคร่งครัด
           6 ผู้เข้าสอบผู้ใดสอบเสร็จก่อน ผู้นั้นต้องออกไปห่างจากห้องสอบและไม่กระทำ
การใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ แต่ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนจะออกจากห้องสอบก่อนเวลา 20 นาที หลังจากเริ่มสอบวิชานั้นไม่ได้

            7 หากผู้เข้าสอบมีความข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตนให้
รีบแจ้งต่อกรรมการกำกับห้องสอบ หรือประธานสนามสอบในทันที เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขในทางที่เหมาะสม การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควรอาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
            8 ผู้เข้าสอบผู้ใดทุจริตในการสอบวิชาใด จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบ
ในครั้งนั้น 
            9 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
           10 ห้ามผู้เข้าสอบนำเครื่องมือสื่อสาร เครื่องคำนวณ หรือเครื่องอีเลคทรอนิคส์
เข้าไปในห้องสอบ
           11 ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเครื่องเขียน เช่น ปากกา ดินสอ ไม่บรรทัด และอุปกรณ์อื่น ๆ
ไปเอง ส่วนกระดาษเขียนตอบทางหน่วยสอบจะจัดให้ และห้ามนำข้อสอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด

 

ชื่อผู้ตั้ง: โปรแกรมเมอร์, วันที่: 23/07/2010 12:43:17
เข้าชม 766 แสดงความคิดเห็น

  

แสดงความคิดเห็น สำหรับสมาชิกเข้าสู่ระบบเท่านั้น

  สปริงเกอร์.com ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com | Powered by webUB.com Copyright © 2018 EXAM.in.th